Artikkel 57 Kui otsus tervikuna või osaliselt ei väljenda kohtunike üksmeelset arvamust, on igal kohtunikul õigus esitada oma eriarvamus. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace; 3. Vahekohtu moodustamine Millised tõendid on lubatud ja kuidas toimub tõendite kogumine?

Seega ei kohaldata tavaliselt selliseid mõisteid nagu äriühingu loori läbilõikamine ja kontsernid. Siiski on õigusjärglane seotud vahekohtukokkuleppega, mille tema eelkäija on sõlminud.

See kehtib ka pankrotihalduri ja surnud isiku pärija kohta. Kolmandad isikud - osalemine Kas teie siseriiklikes vahekohtu seadustes on ette nähtud sätted, mis käsitlevad kolmandate isikute osalemist vahekohtumenetluses, näiteks liitumist või kolmandate isikute teavitamist? Tavaliselt eeldab kolmanda isiku kaasamine vahekohtusse poolte vastavat nõusolekut, mis võib olla kas selgesõnaline või kaudne nt viide vahekohtueeskirjadele, mis näevad ette kaasamist. Nõusoleku võib anda kas siis, kui esitatakse Uhinemise vahekohtu strateegia ühinemiseks, või lepingu varasemas etapis.

Seaduse kohaselt arutatakse seda küsimust peamiselt vahekohtumenetluses osaleva kolmanda isiku sekkumise kontekstis. Siinkohal väidetakse, et selline kolmas isik peab olema vahekohtukokkuleppe osaline või muul viisil alluma vahekohtu pädevusele ning et kõik pooled, sealhulgas menetlusse astuja, peavad sekkumisega nõustuma.

Riigikohus on leidnud, et kolmanda isiku ühinemine vahekohtumenetlusega tema tahte vastaselt või vahekohtuotsuse siduvat mõju kolmandale isikule laiendades rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 6, kui kolmandale isikule ei ole tagatud samad õigused kui pooltele nt õigus olla ära kuulatud.

Ettevõtete rühmad Kas teie jurisdiktsiooni kohtud ja vahekohtud laiendavad vahekohtukokkulepet ka allakirjutanud äriühingu ema- või tütarettevõtjatele, kes ei ole allakirjutanud, tingimusel et allakirjutamata äriühing oli mingil viisil seotud vaidlusaluse lepingu sõlmimise, täitmise või lõpetamisega, vastavalt "kontserni" doktriinile?

Austria õiguses ei tunnustata kontserni doktriini vt küsimus Mitme osapoolega sõlmitud vahekohtukokkulepped Millised on kehtiva mitmepoolse vahekohtukokkuleppe nõuded? Mitme osapoolega sõlmitud vahekohtukokkuleppeid võib Uhinemise vahekohtu strateegia samade vorminõuete alusel kui vahekohtukokkuleppeid vt küsimus 9.

Vahekohtu moodustamine Vahekohtunike sobivus Kas on mingeid piiranguid seoses sellega, kes võib tegutseda vahekohtunikuna? Kas teie jurisdiktsiooni kohtud tunnustaksid vahekohtunike suhtes lepingus sätestatud nõudeid, mis põhinevad rahvusel, usutunnistusel või sool? Vahekohtunikeks võib määrata ainult füüsilisi isikuid. Põhikiri ei näe ette mingit konkreetset kvalifikatsiooni, kuid pooled võivad sellistes nõuetes kokku leppida. Tegutsevad kohtunikud ei tohi tegutseda vahekohtunikena vastavalt nende elukutset reguleerivale statuudile.

Vahekohtunike taust Kes on teie jurisdiktsioonis regulaarselt vahekohtunikud?

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut

Olenemata sellest, kas vahekohtunikud on määratud ametisse nimetava asutuse poolt või poolte poolt, võib nõuda, et neil oleks teatav kogemus ja taust seoses konkreetse vaidlusega. Sellisteks nõueteks võivad olla kutsekvalifikatsioon teatavas valdkonnas, juriidiline pädevus, tehnilised teadmised, keeleoskus või teatud kodakondsus. Paljud vahekohtunikud on advokaadid, kes tegutsevad erapraksises; teised on aka-demikud.

Mõnes vaidluses, mis puudutab peamiselt tehnilisi küsimusi, kuuluvad vahekohtusse tehnikud ja juristid. Kvalifikatsiooninõudeid võib lisada vahekohtukokkuleppesse, mis nõuab suurt ettevaatust, sest see võib tekitada takistusi ametisse nimetamise protsessis st vaidlus selle üle, kas kokkulepitud nõuded on täidetud. Vahekohtunike vaikimisi määramine Milline on vahekohtunike määramise vaikimisi mehhanism, kui pooled ei ole eelnevalt kokku leppinud?

Kohtud on pädevad tegema vajalikke vaikimisi määramisi, kui pooled ei lepi kokku muus menetluses ja kui üks pool ei suuda määrata vahekohtunikku, pooled ei Tehke kauplemissusteem kokku leppida ainuisikulise vahekohtuniku osas või kui vahekohtunikud ei suuda määrata oma esimeest.

Vahekohtunike tagasilükkamine ja asendamine Millistel alustel ja kuidas saab vahekohtunikku vaidlustada ja asendada? Palun arutage eelkõige vaidlustamise ja asendamise aluseid ning menetlust, sealhulgas vaidlustamist kohtus. Kas IBA suuniseid huvide konfliktide kohta Uhinemise vahekohtu strateegia vahekohtumenetluses kiputakse kohaldama või otsima juhiseid? Vahekohtunike väljakutsed Vahekohtuniku saab vaidlustada ainult siis, kui esinevad asjaolud, mis tekitavad põhjendatud kahtlusi tema erapooletuse või sõltumatuse suhtes või kui tal ei ole poolte poolt kokkulepitud kvalifikatsiooni.

Vahekohtuniku määranud pool ei saa vaidlustamisel tugineda asjaoludele, mida ta teadis vahekohtuniku määramise ajal tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel Vahekohtunike ametist vabastamine Vahekohtuniku võib ametist kõrvaldada, kui ta ei ole võimeline oma ülesandeid täitma või kui ta ei täida neid sobiva aja jooksul tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel Vahekohtunikud võib ametist kõrvaldada kas vaidlustamise või nende volituste lõpetamise teel.

  • Seega ostab fondihaldur aktsiad, mida nad tunnevad alahinnatud, ja müüb ülehinnatud aktsiad.
  • PWR Trading Binaarne valik

Mõlemal juhul otsustab ühe poole taotlusel lõppkokkuvõttes kohus. Kui vahekohtuniku volitused lõpetatakse ennetähtaegselt, tuleb asendav vahekohtunik määrata samal viisil, nagu asendatav vahekohtunik määrati.

Ühes hiljutises kohtuasjas käsitles Riigikohus vaidlustamise aluseid, analüüsides teadlaste vastuolulisi seisukohti selle kohta, kas ja millises ulatuses tuleks pärast lõpliku kohtuotsuse tegemist vaidlustada. Oma analüüsis tsiteeris ja tugines kohus ka IBA suunistele. Poolte ja vahekohtunike vahelised suhted Milline on poolte ja vahekohtunike suhe? Palun selgitage täpsemalt poolte ja vahekohtunike vahelisi lepingulisi suhteid, poolte määratud vahekohtunike neutraalsust, vahekohtunike tasu ja kulusid.

Ad hoc vahekohtu puhul tuleks sõlmida vahekohtunike leping, mis reguleerib nende õigusi ja kohustusi. See leping peaks sisaldama tasukorraldust nt viide ametlikule õigusabikulude tariifile, tunnitasudele või muul viisil ja vahekohtunike õigust oma väljaminekute hüvitamisele.

Igapaevase kaubanduse strateegia PPT Binaarsed valikud Kaubandus Nagu saad teenida

Nende kohustuste hulka kuuluvad menetluse läbiviimine ning otsuse koostamine ja allkirjastamine. Vahekohtunike vastutusest vabastamine Mil määral on vahekohtunikud kaitstud vastutuse eest oma käitumise eest vahekohtumenetluse käigus? Kui vahekohtunik on oma ametisse nimetamise vastu võtnud, kuid keeldub seejärel oma ülesandeid õigeaegselt või üldse täitmast, võib teda pidada vastutavaks hilinemisest tingitud kahju eest tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel Kui vahekohtu otsus on hilisemas kohtumenetluses tühistatud ja vahekohtunik on õigusvastaselt ja hooletult tekitanud pooltele kahju, võib teda vastutusele võtta.

Vahekohtunike lepingud ja vahekohtuasutuste vahekohtu eeskirjad sisaldavad sageli vastutuse välistamist. See oli mõeldud täiesti algajatele, et mõista aktsiate kauplemist, aktsiatega kauplemise tüüpe, mida saate maaklerfirmas teha, kuidas vähendada oma hõõrdekulusid.

Selle kauplemisvarude strateegiajuhendi artiklites eeldatakse, et olete selle sisu juba läbi lugenud ja õppinud, nii et kui te pole sihtasutust uurinud, jätkake omal vastutusel.

Navalny's wife leaves Moscow airport after his arrest

Need ei pruugi olla uhked ega põnevad, kuid ajalugu on ikka ja jälle näidanud, et need, kes järgivad neid ettepanekuid, saavad suurema tõenäosusega rikkalikku tagasisaamist. Börsikauplemise tehnika: kuidas kasutada dividendimuudatusi suurte kapitalikasumite jaoks Nüüd, kui olete valmis aktsiatega kauplema hakkama, peaksite õppima mõnda tehnikat.

Üks hõlmab raha teenimist ettevõtte dividendipoliitika muudatustest. Viiskümmend aktsiat hinnaga 25 dollarit on väärt dollarit. Nii et kui vahetusvõlakirjaomanik ostis emiteeritud võlakirja dollariton ta nüüd teeninud kasumit dollarit. Kui nad otsustavad, et soovivad võlakirja müüa, võiksid nad võlakirja eest maksta dollarit.

Kauplemise aktsia strateegia juhend

Aga mis siis, kui aktsia hind langeb 15 dollarini? Kui see juhtub, ei saa te kunagi kasutada oma õigust konverteerida lihtaktsiateks. Seejärel saate tähtaja saabudes koguda kupongimakseid ja oma põhiosa. Selle eesmärk on saada kasu emiteeriva ettevõtte kapitali struktuuri ebatõhususest.

Binaarsed valikud on saadaval Valikud Trading Genius

See on strateegia, mida kasutavad paljud suunavad, kvantitatiivsed ja turuneutraalsed krediidiriski riskifondid. See hõlmab ettevõtte kapitalistruktuuri ühe väärtpaberi pikkuse ületamist, samal ajal kui sama ettevõtte kapitalistruktuuri teises väärtpaberis lühike käimine. Näiteks pikemad allutatud võlakirjad ja lühemad kõrgema tähtajaga võlakirjad, pikad aktsiad ja lühikesed CDS-id.

Kohtulahendite liigitus

Näide Näiteks võiks olla - uudis konkreetse ettevõtte halvast tulemusest. Sellisel juhul langevad tõenäoliselt nii tema võlakirjade kui ka aktsiate hinnad tugevalt. Tõenäoliselt vähendatakse dividende. Aktsiaturg on tavaliselt likviidsem, kuna reageerib uudistele dramaatilisemalt.

Kusjuures teiselt poolt on aastased võlakirjamaksed fikseeritud. Arukas fondihaldur kasutab ära asjaolu, et aktsiad muutuvad võlakirjadest suhteliselt palju odavamaks. Eeldatakse, et vastandlikud positsioonid kasutavad ära väikese hinna vastuolu, piirates intressimäära riski. Kõige tavalisem fikseeritud tulumääraga arbitraaži tüüp on vahetuslepingutega arbitraaž.

Vahetuslepingute vahekohtumenetluses võetakse vastanduvad pikad ja lühikesed positsioonid vahetustehingus ja riigikassa võlakirjas.

Tuleb märkida, et sellised strateegiad annavad suhteliselt väikest tulu ja võivad mõnikord põhjustada suuri kaotusi.

  • Hooldusnõukogu koosneb järgmistest ÜRO liikmetest: a organisatsiooni liikmetest, kes valitsevad hooldusaluseid territooriume; b neist artiklis 23 nimetatud liikmetest, kes ei valitse hooldusaluseid territooriume; c sellisest arvust teistest Peaassamblee poolt kolmeks aastaks valitud liikmetest, mis võib osutuda vajalikuks, et Hooldusnõukogu liikmete üldarv jaguneks võrdselt hooldusaluseid territooriume valitsevate ja mittevalitsevate liikmete vahel.
  • Kauplemisstrateegiad positsiooniga

Kohus peab istungeid täies koosseisus, välja arvatud käesolevas statuudis ette nähtud erijuhud. Tingimusel, et kohtunike arv ei väheneks alla üheteistkümne, võib kohtu reglemendi kohaselt ühe või mitu kohtunikku sõltuvalt asjaoludest istungitest osavõtmisest kordamööda vabastada.

Kohtu koosseisu moodustamiseks piisab üheksaliikmelisest kvoorumist. Artikkel 26 1. Kohus võib teatavate kohtuasjade liikide, näiteks tööasju, transiiti või sidet puudutavate küsimuste arutamiseks moodustada ühe või mitu koda, kuhu kuulub kolm või enam kohtunikku.

Kohus võib igal ajal moodustada koja mingi eri kohtuasja arutamiseks. Sellise koja kohtunike arvu määrab kohus poolte nõusolekul.

Käesolevas artiklis ette nähtud kodades arutatakse kohtuasju poolte palvel. Artikkel 27 Artiklites 26 ja 29 ette nähtud kodade poolt tehtud otsus loetakse kohtu enda poolt tehtud otsuseks.

Seadused ja institutsioonid 1. Vahekohtumenetlusega seotud mitmepoolsed konventsioonid Kas teie jurisdiktsioon on välismaiste vahekohtuotsuste tunnustamise ja täitmise New Yorgi konventsiooni osalisriik? Millal on konventsioon jõustunud? Kas konventsiooni artiklite I, X ja XI alusel on esitatud deklaratsioone või teateid? Milliste muude rahvusvaheliste kaubandus- ja investeerimisvaidluste lahendamist käsitlevate mitmepoolsete konventsioonide osaline on teie riik?

Artikkel 28 Artiklites 26 ja 29 ette nähtud kojad võivad poolte nõusolekul pidada istungeid ning täita oma funktsioone ka väljaspool Haagi. Artikkel 29 Kohtuasjade arutamise kiirendamiseks moodustab kohus igal aastal viiest kohtunikust koosneva koja, mis võib poolte palvel kohtuasju arutada ja otsuseid teha lihtsustatud kohtupidamise korras. Nende kohtunike asendamiseks, kellel ei ole võimalik istungeist osa võtta, määratakse täiendavalt kaks kohtunikku.

Artikkel 30 1. Kohus koostab reglemendi, millega ta määrab kindlaks oma funktsioonide täitmise korra ja kohtupidamise eeskirjad. Kohtu reglemendis võib olla ette nähtud kaasistujate osavõtt kohtu või tema kodade istungeist ilma hääleõiguseta.

Artikkel 31 1. Kohtunikud, kes kuuluvad mõlema poole kodakondsusesse, säilitavad õiguse osaleda menetluses oleva kohtuasja arutamises.

Aktsiatega kauplemise strateegiaid saab kasutada mitu, kes soovivad aktsiatega kauplemist alustada, et saada oma portfellile kasumit. See samm-sammuline artiklite ja ressursside seeria selgitab, kuidas alustada aktsiatega kauplemist, kuidas saate oma kapitali kasvu parandada ja palju muud.

Kui kohtu koosseisus on kohtunik, kes kuulub ühe poole kodakondsusesse, võib teine pool oma äranägemisel valida isiku, kes asja arutamisest kohtunikuna osa võtab. See isik valitakse eeskätt nende hulgast, kes on esitatud kandidaadiks artiklis 4 ja 5 ette nähtud korras.

Kui kohtu koosseisus ei ole ühtki kohtunikku, kes poolte kodakondsusesse kuulub, võib iga pool valida kohtuniku korras, mis on ette nähtud käesoleva artikli lõikes 2. Käesoleva artikli sätteid rakendatakse artiklites 26 ja 29 ette nähtud juhtudel.

Sellistel juhtudel palub esimees koja koosseisu üht või vajaduse korral kaht liiget loovutada oma koht kohtu liikmetele, kes kuuluvad poolte kodakondsusesse, või selliste puudumisel või juhtudel, kui neil ei ole võimalik istungist osa võtta, kohtunikele, keda pooled on spetsiaalselt valinud. Kui mitmel poolel on ühised huvid, siis käsitletakse neid, kuivõrd see puudutab eelnenud sätete rakendamist, kui üht poolt.

Justiitsministeerium

Juhul kui selles küsimuses on kahtlusi, lahendab asja kohus. Käesoleva artikli lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt valitud kohtunikud peavad vastama nõudmistele, mis on ette nähtud käesoleva statuudi artiklis 2, artikli 17 lõikes 2 ning artiklites 20 ja Otsuste tegemisel on neil oma kolleegidega võrdsed õigused.

Artikkel 32 1. Kohtu liikmed saavad aastapalga. Esimees saab iga-aastase lisatasu. Aseesimees saab lisatasu iga päeva eest, mil ta täidab esimehe kohustusi. Artikli 31 alusel valitud kohtunikud, kes ei ole kohtu liikmed, saavad hüvituse iga päeva eest, mil nad täidavad oma funktsioone.

Palgad, lisatasud ja hüvitused määrab Peaassamblee. Neid ei saa vähendada teenistusaja jooksul. Kohtu sekretäri palga määrab Peaassamblee kohtu ettepanekul. Peaassamblee poolt kehtestatud eeskirjadega määratakse tingimused, mille kohaselt kohtu liikmetele ja kohtu sekretärile määratakse erruminekul pension, samuti tingimused, mille kohaselt kohtu liikmetele ja sekretärile hüvitatakse nende reisikulud.

Ülalnimetatud palgad, lisatasud ja hüvitused maksustamisele ei kuulu.

360T Texi mitu edasimuuja kauplemissusteemi Puhastaja too kodus

Artikkel 33 ÜRO kannab kohtu kulud Peaassamblee poolt määratud korras. II peatükk Artikkel 34 1. Kohtu poolt arutatavates kohtuasjades saavad poolteks olla vaid riigid. Oma reglemendis ette nähtud tingimustel ja nendele vastavalt võib kohus nõuda avalikelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt informatsiooni arutusel oleva kohtuasja kohta.

Kohus võtab vastu tähendatud informatsiooni, mida mainitud organisatsioonid esitavad omal algatusel. Kui arutusel olevas kohtuasjas tuleb kohtul tõlgendada mingisugust avalik-õigusliku rahvusvahelise organisatsiooni asutamise dokumenti või säärase dokumendi alusel sõlmitud rahvusvahelist konventsiooni, siis informeerib kohtu sekretär sellest asjaomast avalik-õiguslikku organisatsiooni ning saadab talle ärakirja kogu kirjalikust menetlusest. Artikkel 35 1.

Get Bitcoini roheline raha Muua binaarsete valikute tarkvara

Kohus on avatud riikidele, kes on käesoleva statuudi poolteks. Tingimused, mille kohaselt kohus on avatud teistele riikidele, määrab Julgeolekunõukogu, pidades silmas kehtivate lepingute erisätteid. Need tingimused ei või mingil juhul seada pooli ebavõrdsesse olukorda kohtu ees.

Kui kohtuasja pooleks on riik, kes ei ole ÜRO liige, määrab kohus rahasumma, mille see riik peab kohtukulude katteks tasuma.

Korgeimad kommertskorraldussusteemid Enamik raha online-koolituse kaudu

Seda sätet ei rakendata, kui antud riik juba võtab osa kohtukulude kandmisest. Artikkel 36 1. Kohtu jurisdiktsioonile alluvad kõik vaidlused, mille lahendamiseks pooled kohtu poole pöörduvad, ning kõik küsimused, mis on spetsiaalselt ette nähtud ÜRO põhikirjas või kehtivais lepinguis ja konventsioonides.

Riigid, kes on käesoleva statuudi pooled, võivad igal ajal deklareerida, et nemad tunnistavad ilma erilise sellekohase kokkuleppeta, ipso facto, iga riigi suhtes, kes on võtnud endale samasuguse kohustuse, kohtu jurisdiktsiooni kohustuslikuks kõigis õiguslikes vaidlustes, mis puudutavad: a lepingu tõlgendamist; b mis tahes rahvusvahelise õiguse küsimust; c fakti olemasolu, mis, kui see kindlaks tehakse, kujutab enesest rahvusvahelise kohustuse rikkumist; d rahvusvahelise kohustuse rikkumise eest tasuda tuleva hüvituse olemust ja suurust.

Ülalmainitud deklaratsioonid võivad olla tingimusteta, teatud kindla tähtaja kohta käivad või ühelt või teiselt riigilt vastastikkust nõudvad.

Riskifondide strateegiad

Säärased deklaratsioonid deponeeritakse peasekretäri juures, kes saadab neist ärakirjad käesoleva statuudi pooltele ja kohtu sekretärile. Alalise Rahvusvahelise Kohtu statuudi artikli 36 põhjal tehtud deklaratsioone, mis on endiselt jõus, loetakse riikide vahel, kes on Trends kauplemise strateegia YouTubeis statuudi poolteks, Uhinemise vahekohtu strateegia, et need riigid tunnistavad Rahvusvahelise Kohtu jurisdiktsiooni kohustuslikuks nimetatud deklaratsioonide kehtimise aja lõpuni ja neis ettenähtud tingimustel.

Vaidluse kohtuasja alluvuse küsimuses lahendab kohus. Artikkel 37 Kõigil juhtudel, mil kehtiv leping või konventsioon näeb ette vaidluse arutamise kohtus, mis pidi asutatama Rahvasteliidu poolt või Alalises Rahvusvahelises Kohtus, tuleb käesoleva statuudi poolte vaheline vaidlus anda arutamiseks Rahvusvahelisele Kohtule. Artikkel 38 1. Kohus, olles kohustatud lahendama temale arutada antud vaidlusi rahvusvahelise õiguse alusel, kohaldab: a rahvusvahelisi üld- ja erikonventsioone, mis sisaldavad vaidlevate riikide poolt sõnaselgelt tunnustatud sätteid; b rahvusvahelist tava kui õigusnormina tunnustatud üldist praktikat; c õiguse üldprintsiipe, mida tunnustavad tsiviliseeritud rahvad; d kohtuotsuseid ja erinevate rahvaste kõrgekvalifikatsiooniga õigusteadlaste õpetusi kui abistavaid allikaid õigusnormide määratlemisel, pidades seejuures silmas artikli 59 sätteid.

See säte ei piira kohtu õigust lahendada kohtuasi ex aequo et bono, kui pooled on sellega nõus. Kohtu ametlikeks keelteks on prantsuse ja inglise keel. Kui pooled on nõus arutama kohtuasja prantsuse keeles, tehakse otsus prantsuse keeles. Kui pooled on nõus arutama kohtuasja inglise keeles, tehakse otsus inglise keeles.

  1. Tootajate aktsiaoptsioonid tegutsevad 2021. aastal
  2. HOIATUS binaarne valikud
  3. Kaubandusturu naitajad

Kokkuleppe puudumisel, millist keelt kasutada, võib kumbki pool kasutada kohtus seda keelt, mida ta eelistab; kohtuotsus tehakse prantsuse ja inglise keeles. Sel juhul kohus otsustab ühtlasi, kumb kahest tekstist loetakse ametlikuks. Kohus lubab mis tahes poole nõudmisel kasutada sellel poolel teist keelt peale prantsuse ja inglise keele. Artikkel 40 1. Sõltuvalt asjaoludest algatatakse kohtuasi kas erikokkuleppe teatavakstegemisega või kirjaliku avaldusega sekretäri nimele.

Mõlemal juhul peab olema näidatud vaidluse objekt ja pooled. Sekretär teeb avalduse viivitamatult teatavaks kõigile asjaosalistele. Ta informeerib peasekretäri kaudu ka ÜRO liikmeid, samuti teisi riike, kellel on õigus pöörduda kohtu poole.

Artikkel 41 1. Vastavate asjaolude ilmnemisel on kohtul õigus määrata mis tahes ajutiste meetmete võtmist kummagi poole õiguste tagamiseks. Kuni lõpliku otsuse langetamiseni tehakse soovitatud meetmed viivitamatult teatavaks pooltele ja Julgeolekunõukogule.