Erasektori strateegiad ja suunised Institutsioon: standardtabel Kuupäev: oktoober IRP panus: dokumendis tuuakse välja kliimameetmetesse investeerimise põhjus ja kiireloomuline vajadus ning soovitatakse investeerimispaiku. Kuigi metsandus ei kuulu põllumajandussektori KHG heitkoguste ja sidumise arvestusse, sisaldab Eesti maaelu arengukava MAK — metsanduse meetmeid, mis aitavad kaasa KHG sidumisele laiemalt. Aastaks , vaid kahe aasta möödumisel partnerluse algusest, on volikogul õnnestunud parandada eramajapidamise kodukeskkonda ja realiseerida aastas kokku hoitud tonni CO2. Põllumajandussektori KHG heitkoguste vähendamine peab seega eelkõige tähendama meetmete loomist, mis võimaldavad optimeerida lämmastik- ja sõnnikväetiste tarbimist, koguda ja kasutada metaani, muuta sõnnikukäitlus keskkonnasõbralikumaks ning toota biogaasi.

Seega ei ole põllumajandussektoris tõenäoliselt problemaatiline täita Võrreldes Juba Globaalne toiduainete nõudluse kasv ning Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika ÜPP positiivne mõju loob eeldused põllumajandussektori kasvule, mis suurendab KHG heitkoguseid.

Kliimamuutustega kohanemise pohimotted Inglismaa bioloogilise mitmekesisuse strateegias Kasutage Kanada aktsiate valikuid

Põllumajandussektori peamised kasvuhoonegaasid on dilämmastikoksiid N2O ja metaan CH4. Dilämmastikoksiid tekib peamiselt taimekasvatusest lämmastikväetiste ja sõnnikväetiste kasutamise tulemusena.

Metaan tekib peamiselt mäletsejate veised, lambad seedeprotsessidest ning sõnnikukäitluse tulemusel. Kuna IPCC hindab dilämmastikoksiidi mõju kasvuhooneefektile võrreldes süsihappegaasiga ja metaani mõju 21 korda suuremaks, siis tuleb mõlema gaasi heitkoguste CO2 ekvivalendi leidmiseks emiteeritud kogus korrutada vastava suhtarvuga ehk globaalset soojenemist põhjustava potentsiaaliga.

Kliimamuutustega kohanemise pohimotted Inglismaa bioloogilise mitmekesisuse strateegias Telegrammi kanali kaubandusvoimaluste jaoks

Põllumajandussektori KHG heitkoguste vähendamine peab seega eelkõige tähendama meetmete loomist, mis võimaldavad optimeerida lämmastik- ja sõnnikväetiste tarbimist, koguda ja kasutada metaani, muuta sõnnikukäitlus keskkonnasõbralikumaks ning toota biogaasi. Lisaks võib põllumajandussektor süsinikku siduda, eelkõige läbi energiavõsa, madalmetsa ja muude energiakultuuride kasvatamisega.

Kuigi metsandus ei kuulu põllumajandussektori KHG heitkoguste ja sidumise arvestusse, sisaldab Eesti maaelu arengukava MAK — metsanduse meetmeid, mis aitavad kaasa KHG sidumisele laiemalt.

Kliimamuutustega kohanemise pohimotted Inglismaa bioloogilise mitmekesisuse strateegias Robot usaldusvaarne binaarne valikud

Toetuste kõrval on oluline jätkata teadus- ja arendustegevusega, leidmaks uusi ja tõhusamaid lahendusi põllumajanduse KHG heitkoguste vähendamisel ja süsiniku sidumisel. Eeskätt on vajalik uurida erinevate väetiste ja viljelustüüpide mõju KHG heitkogustele.

Kliimamuutustega kohanemise pohimotted Inglismaa bioloogilise mitmekesisuse strateegias Trading Options Tool

Süsiniku siduja ning keskkonnasõbraliku kütuse ja väetisena võib suur potentsiaal olla biosöel. Kliimamuutustega kohanemine on leevendamisega võrreldes suhteliselt uus valdkond. Euroopa Komisjoni kasutatavate uuringute järgi on kliimamuutustel kõige negatiivsem mõju Lõuna-Euroopa riikide põllumajandusele, kus puhta vee nappus ning põudade sagenemine vähendab oluliselt peamiste taimekultuuride saagikust.

Kliimamuutustega kohanemise pohimotted Inglismaa bioloogilise mitmekesisuse strateegias Parim tasuta Forex soovitused

Samas võib suureneda erakorraliste ilmastikunähtuste — põuad ja üleujutused — sagedus. Samuti on risk taimehaiguste- ja kahjustajate ning loomataudide senisest suurem levik. Kliimamuutustega kohanemine tähendab Eesti kontekstis eelkõige nimetatud riskide maandamist.

Mõju ja kasutuselevõtt

Peamised meetmed võiksid olla taimekultuuride mitmekesisuse suurendamine, sordiaretus ja rohelise biotehnoloogia edendamine, uute kindlustuslahenduste loomine ning taimehaiguste, taimekahjustajate ning loomataudide leviku monitooring ja maaparandussüsteemide korrashoiu tagamine. Põllumajandusministri Töögrupp koosnes Maaeluministeeriumi toona veel Põllumajandusministeeriumiselle valitsemisala asutuste ja teadusasutuste esindajatest.

Viimati uuendatud: 1.