Uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteem 1 Uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteem edaspidi varajase hoiatuse infosüsteem on andmekogu, mis on asutatud uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetamiseks ametkondade vahel, selliste ainetega seotud riskide hindamiseks ja kontrollmeetmete rakendamiseks. Seoses gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi valmimisega kinnitas Eleringi juhatus Suurim väljakutse on luua ühtne taristu nii kogumiseks, transpordiks kui säilitamiseks.

Narkomaania leviku tõkestamine 1 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku tarvitamise tõkestamist ning narkomaania leviku vähendamist korraldatakse käesoleva seaduse ja Vabariigi Valitsuse kinnitatava vastavat valdkonda hõlmava strateegilise arengukava alusel.

Teaduste infosusteemidega kauplemine

Uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteem 1 Uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteem edaspidi varajase hoiatuse infosüsteem on andmekogu, mis on asutatud uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetamiseks ametkondade vahel, selliste ainetega seotud riskide hindamiseks ja kontrollmeetmete rakendamiseks.

Infosüsteemile on juurdepääs käesoleva seaduse § lõikes 1 nimetatud asutustel üksnes seadusega antud õiguse olemasolul seadusega kindlaks määratud ülesannete täitmiseks ning kooskõlas andmete töötlemise ja infosüsteemi kandmise eesmärgiga.

Teaduste infosusteemidega kauplemine

Varajase hoiatuse infosüsteemi kasutajad 1 Varajase hoiatuse infosüsteemile on juurdepääs järgmistel asutustel: Teaduste infosusteemidega kauplemine Ravimiamet; 3 Justiitsministeerium või Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus; 4 Politsei- ja Piirivalveamet; 5 Terviseamet; 6 Sotsiaalministeerium või Sotsiaalministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus.

Ravimiametil on juurdepääs varajase hoiatuse infosüsteemis olevatele andmetele uue psühhoaktiivse aine käesoleva seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestatud nimekirja kandmise ettepaneku kaalumiseks ja tegemiseks.

Maksu- ja Tolliametil on juurdepääs varajase hoiatuse infosüsteemis olevatele andmetele kaupade ebaseadusliku käitlemise tõkestamiseks ning tollialaste süütegude ennetamiseks, tõkestamiseks ja avastamiseks.

Justiitsministeeriumil või Justiitsministeeriumi hallataval riigiasutusel on juurdepääs varajase hoiatuse infosüsteemis olevatele andmetele ekspertiisi andmete seostamiseks teiste asutuste poolt esitatavate andmetega.

Teaduste infosusteemidega kauplemine

Politsei- ja Piirivalveametil on juurdepääs varajase hoiatuse Investeerimine Kripvaluutarose indeksisse olevatele andmetele avalikku korda ähvardava ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks ning rikkumise kõrvaldamiseks. Terviseametil on juurdepääs varajase hoiatuse infosüsteemis olevatele andmetele enda tegevusvaldkondades kujunenud olukorra jälgimiseks, hindamiseks ja analüüsimiseks.

Narkomaania ravi 1 Narkomaaniat ravitakse isiku vaba tahte alusel psühhiaatrilise abi seaduses ettenähtud korras. Narkomaaniaravi andmekogu 1 Narkomaaniaravi andmekogu edaspidi andmekogu on Vabariigi Valitsuse poolt andmekogude seaduse ning käesoleva seaduse alusel asutatud riiklik register, mida peetakse narkomaaniaravile pöördunud isikute kohta arvestuse pidamiseks.

Teaduste infosusteemidega kauplemine