Kehtetu - RTL , 71, - jõust. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule juhatuse ettepanek tasustada nõukogu liikmeid alates

Üldnõuded 1 Emitent peab tagama kõigi tema poolt emiteeritud sama liiki väärtpaberite omanike võrdse ja ühetaolise kohtlemise kooskõlas õigusaktide ja väärtpaberite pakkumise tingimustega.

  • Noteerimisnõuded – Riigi Teataja
  • Jagage muuk ja muugioptsioonid
  • Bitcoin telegrammi bot legit
  • Valikud Aasias
  • Pranešimai — Nasdaq Baltijos birža
  • TAL: Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
  • Jaga voimalusi kulutada alla turuvaartuse

Kehtetu - RTL71, - jõust. Väärtpaberitest tulenevate õiguste ja asutamislepingu või põhikirja muutmine 1 Emitent peab viivitamata avalikustama kõik muudatused väärtpaberite omanike õigustes või kohustustes, sealhulgas kõik muudatused võlakirjade või vahetusväärtpaberite või nende alusaktsiate tingimustes või intressimäärades, hoidmistunnistuste ja nende esindusaktsiate tingimustes.

Aruannete esitamine 1 Emitendi poolt avalikustatavad majandusaasta ja poolaasta aruanded edaspidi aruanded peavad olema koostatud kasutades arvestusskeemi ja arvestusmeetodeid, mis on kooskõlas raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega ja rahvusvahelise raamatupidamise standarditega.

  1. Valikud Kaubandusaeg vaheneb
  2. Digitaalvalik oige valik
  3. Investeerige binaarseid voimalusi

Aruanded peavad sisaldama käesolevas määruses ja börsikorraldaja kehtestatud korras nõutud teavet. Noteerimisorgani loal võib emitent jätta avalikustamata kas konsolideeritud aruanded või aruanded enda kohta, kui need ei sisalda olulist lisateavet. Täiemahuline majandusaruanne edastatakse börsikorraldajale elektroonilisel kujul avalikustamiseks börsikorraldaja veebilehel. Majandusaasta aruanne 1 Pärast majandusaasta aruande kinnitamist Jaotuse maara aktsiaoptsioonid poolt Jaotuse maara aktsiaoptsioonid emitent kohustatud esitama börsikorraldajale auditeeritud majandusaasta aruande.

Kui emitent on majandusaasta jooksul omandanud või finantseerinud oma aktsiate omandamist või tagatiseks võtmist, siis teave omandatud või tagatiseks võetud aktsiate arvu, aktsiate omandamise või tagatiseks võtmise tingimuste ning aktsiate eest tasutud hinna kohta. Kui aktsiad ei ole omandatud börsitehinguga järelturult, teave aktsiate müüjate ja nende omandamise viisi ning Jaotuse maara aktsiaoptsioonid summade kohta; 6 kui aktsiaid on märgitud või emiteeritud olemasolevate aktsionäride eesõiguse välistamisega ja kui sellise pakkumise tingimused ei olnud heaks kiidetud aktsionäride üldkoosoleku poolt, aktsiaid omandanud isikute nimed või nimetused, iga isiku poolt märgitud või omandatud aktsiate arv, ülekursi suurus; 7 teave majandusaasta jooksul emitendi või tema olulise tütarettevõtja poolt seotud isikuga tehtud tehingute kohta kooskõlas käesolevas määruses sätestatud nõuetega teabe avalikustamise kohta seotud isikute vahel tehtud tehingute suhtes; 8 teave kõikidest juhatuse ja nõukogu liikmetele välja antud kehtivatest aktsiaoptsioonidest koos teabega aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks olevatest Jaotuse maara aktsiaoptsioonid juhatuse ja nõukogu liikmetest.

Vajaduse korral peab emitent võimaldama majandusaasta aruandest koopiate tegemist. Poolaastaaruanded 1 Emitent peab esitama poolaastaaruande majandusaasta 6 kuu tegevuse ja finantstulemuste kohta börsikorraldajale viivitamata Jaotuse maara aktsiaoptsioonid selle kinnitamist juhatuse poolt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu möödumisel aruandeperioodi lõppemisest.

Erandjuhtudel on börsikorraldajal õigus emitendi kirjaliku taotluse alusel nimetatud tähtaega pikendada. Poolaastaaruanne peab sisaldama kommentaari majandustegevuse tulemuste kohta vastavalt käesolevas määruses sätestatule ning andmeid vähemalt netokäibe ja kasumi või kahjumi kohta enne või pärast maksustamist.

Majandustulemuste Ulikooli turundus- ja kommunikatsioonistrateegia 1 Kui emitent avaldab prognoosi oma majandustegevuse tulemuste kohta järgnevaks aruandeperioodiks või perioodideks, on emitent kohustatud prognoosi põhjendama ning kirjeldama prognoosi tegemise aluseks olnud asjaolusid ja eeldusi.

TAL: Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Kui prognoositavad majandustulemused sisaldavad emitendile teadaolevaid erakorralisi ühekordse iseloomuga tulusid või kulusid, on emitent kohustatud nimetatud tulud või kulud eraldi välja tooma.

Emitent peab börsikorraldajat viivitamata teavitama, kui eelnevalt avalikustatud prognoosi aluseks olnud asjaolud ei realiseeru vastavalt planeeritule. Sätete kehtivus aktsiaemitendi suhtes Aktsia emitendi edaspidi käesolevas peatükis emitent suhtes kehtivad kõik käesoleva määruse peatükkides 9—10 sätestatud nõuded. Üldkoosoleku kokkukutsumine 1 Emitent peab viivitamata teavitama börsikorraldajat aktsionäride korralise üldkoosoleku kuupäeva kindlaksmääramisest ja edastama börsikorraldajale kõik koosolekul aktsionäridele edastatavad või muul viisil üldkoosoleku päevakorda puudutavad materjalid.

Dividend 1 Kui emitendi juhatus või nõukogu on otsustanud, millises suuruses dividendi maksmise ettepanek üldkoosolekule esitada või on otsustanud esitada ettepaneku dividendi mitte maksta, peab emitent vastava otsuse viivitamatult avalikustama.

Aktsiakapitali suurendamine 1 Emitent peab viivitamata teavitama börsikorraldajat emitendi aktsiakapitali kavatsetavast suurendamisest ning edastama börsikorraldajale aktsiakapitali suurendamist arutava aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teate. Börsikorraldajale edastatav üldkoosoleku või nõukogu otsus aktsiakapitali suurendamise kohta peab lisaks «Äriseadustikus» sätestatud andmetele Jaotuse maara aktsiaoptsioonid ka otsuseid lõike 2 punktides 1—6 nimetatud küsimustes.

Oxfordi ulikooli strateegia ja innovatsioon Parimate voimaluste kauplemisvahendid

Aktsiakapitali vähendamine 1 Emitent peab avalikustama emitendi aktsiakapitali kavatsetava vähendamise ning edastama börsikorraldajale aktsiakapitali vähendamist arutava aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teate. Börsikorraldajale edastatav otsus peab lisaks «Äriseadustikus» sätestatud andmetele sisaldama ka otsuseid lõikes 2 nimetatud küsimustes.

Noteerimisnõuded

Aktsia nimiväärtuse muutmine ilma aktsiakapitali suuruse muutmiseta 1 Aktsia nimiväärtuse vähendamisel ilma aktsiakapitali suuruse vähendamiseta aktsiatükeldus peab emitent edastama börsikorraldajale andmed aktsia nimiväärtuse vähendamise tähtpäeva kohta. Oma väärtpaberite omandamine, võõrandamine ja tagatiseks võtmine 1 Emitent peab avalikustama teabe igast oma väärtpaberite omandamisest, võõrandamisest ja tagatiseks võtmisest, näidates ära tehingu teostamise põhjuse, välja arvatud juhtudel, kui nimetatud tehing on tehtud üldkoosoleku otsuse alusel.

Võlakirjad Emitent peab avalikustama kavandatava võlakirjade emiteerimise. Börsikorraldajale edastatav teave peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 1 emiteeritavate võlakirjade arv, nimiväärtus, lunastamise tähtaeg ja intressimäär; 2 emitendi võlakirjadest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks antud tagatised ja garantiid; 3 märkimistingimused ja võlakirjade müügihind.

Aktsiate ja võlakirjade märkimine 1 Pärast aktsiate avaliku pakkumise või eesõigusega aktsiate emiteerimisel märkimise lõppu peab emitent viivitamata avalikustama andmed märgitud väärtpaberite arvu kohta. Kui pakkumine on alamärgitud, peab emitent teavitama börsikorraldajat rakendatavatest meetmetest.

TD voimalused kaubanduse vormis Opi binaarvoimalusi vorgus

Tehingud seotud isikutega 1 Seotud isikuga tehtud tehinguks käesoleva määruse tähenduses on tehing, mis ei ole emitendi või tema olulise tütarettevõtja tavapärane äritehing ja mis on tehtud emitendi või tema olulise tütarettevõtja poolt ning mille üheks pooleks on mõni järgmistest isikutest: 1 emitendis või tema tütarettevõtjas olulist osalust omav isik või mõne nimetatud isikuga seotud äriühing; 2 emitendi või emitendiga samasse kontserni kuuluva äriühingu juhatuse või nõukogu liige või tema lähikondne, samuti emitendi audiitor või prokurist või mõne nimetatud isiku poolt kontrollitud äriühing või muu isik, keda võib börsikorraldaja hinnangul konkreetsel juhul käsitleda isiku lähikondsena.

Kui viimase 12 kuu jooksul on tehtud rohkem kui üks tehing ühe isiku, tema lähikondse või sellise isikuga seotud äriühinguga, võetakse tehingu olulisuse kindlaksmääramisel aluseks kõigi selliste tehingute väärtuste summa. Tütarettevõtja tehingu olulisuse määramisel võetakse aluseks kontserni konsolideeritud omakapitali suurus.

Warreni iseteeninduse valikud Hama Trading System

Börsikorraldajale edastatavas teates sellise tehingu kohta esitatakse: 1 teave kõigi tehingu poolte ning emitendiga seotuse kohta; 2 tehingu tingimuste kirjeldus ja teave emitendi poolt saadava või tasutava Kaubanduse meditsiinisusteemid Liibanonis kohta, sealhulgas tulevikus tasutava summa suurus ning tasumise tähtajad; 3 teave tehingu mõju kohta emitendi kasumile, varadele või kohustustele; 4 teave seotud isiku omandis olevate emitendi aktsiate arvu kohta pärast tehingu täitmist, kui tehingu sisuks on osaluse võõrandamine seotud isiku poolt ning osaluse omandamiseks tasub emitent oma aktsiatega.

Üldsätete kehtivus võlakirja emitendi suhtes Võlakirja emitendi edaspidi käeolevas peatükis emitent suhtes kehtivad kõik käesoleva määruse peatükkides 9 ja 10 sätestatud nõuded.

Teave Jaotuse maara aktsiaoptsioonid koosoleku kohta Emitent peab viivitamata avaldama teate võlakirjaomanike koosoleku toimumise kohta.

Finantsinspektsioon

Teave intressimaksete kohta 1 Emitent peab viivitamata avalikustama emitendi pädeva organi poolt vastu võetud otsuste teate mitte maksta võlakirjadelt intresse või maksta intresse vaid osaliselt.

Börsikorraldajale edastatav teade väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäeva kohta peab sisaldama alljärgnevat teavet: 1 makstava intressi suurus väärtpaberi kohta; 2 intressi maksmise kord ning tähtpäev; 3 makstavalt intressilt emitendi poolt kinnipeetav tulumaks ja selle suurus.

Parimad kauplemisvoimalused tana Mis on Exchange Trading System

Teave võlakirjade ennetähtaegse lunastamise kohta 1 Emitent peab viivitamata avalikustama emitendi pädeva organi poolt vastu võetud otsuse võlakirjade ennetähtaegse lunastamise kohta ning ennetähtaegselt lunastatavate võlakirjade arvu kohta. Teates peab sisalduma võlakirjade ennetähtaegse lunastamise aeg ning investoritele väljamakstav summa ühe võlakirja kohta.

Uued võlakirjad Emitent peab avalikustama teate igast uuest võlakirjade pakkumisest.

NFLX jagada valikul tehinguid Parimad kaubandusstrateegiad

Emitent peab börsikorraldajale Voimaluste vahendamine edastama teabe emiteeritavate võlakirjade kohta, mis peab sisaldama käesoleva määruse §-s 61 sätestatud andmeid.

Aktsiakapitali vähendamine 1 Emitent peab avalikustama teate emitendi aktsiakapitali kavatsetavast vähendamisest ning edastama börsikorraldajale viivitamata sellekohase teate üldkoosoleku kokkukutsumise kohta.

Börsikorraldajale edastatav üldkoosoleku otsus emitendi aktsiakapitali vähendamise kohta peab sisaldama «Äriseadustiku» §-s nimetatud andmeid.

V osa.