Veel tõdevad lepinguosalised, et nimetatud lepinguosaliste rahva üldise elatustaseme tõstmiseks mõeldud majandusarenguprogrammide ja -poliitika rakendamiseks võib vajalikuks osutuda kaitse- või muude importi mõjutavate meetmete võtmine ning et need meetmed on õigustatud seni, kuni need hõlbustavad käesoleva kokkuleppe eesmärkide saavutamist. Seejuures võtavad mõlemad lepinguosalised arvesse oma riigihankevaldkonna iseärasusi ja probleeme. Kaubavahetus Impordi- ja eksporditollimaksud ning mittetariifsed meetmed Lepingu eesmärk on tagada kaubanduse liberaliseerimine võimalikult suures ulatuses. Juurdepääsu tagamine peaks hõlmama laiaulatuslikult ja mõlemale lepinguosalisele vastuvõetaval viisil kõikide haldustasandite riigihankeid, riigi osalusega ettevõtete ja eri- või ainuõiguse saanud ettevõtetega seotud hankeid ning kaupade, teenuste ja ehitustöödega seotud riigihankeid. IX artikkel.

Leping peaks olema laiahaardeline ja ulatuslik ning täielikult kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO eeskirjade ja kohustustega. Läbirääkimiste käigus ja lõpuleviimisel tuleks arvesse võtta WTO lepingutest tulenevaid kohustusi.

Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe (GATT 1947)

Lepingul peaksid olema kõrged eesmärgid, mis ulatuvad WTO kohustustest kaugemale. Lepinguga peaks olema ette nähtud kauba- ja teenustevahetuse ning välismaiste otseinvesteeringute järkjärguline ja vastastikune liberaliseerimine. Leping sisaldab kaubandusega seotud muid valdkondi käsitlevaid eeskirju, et edendada, hõlbustada või reguleerida asjaomast kaubandust ja välismaiseid otseinvesteeringuid.

Valikud Kaubandus Austraaliast

Kõik lepingust tulenevad kohustused võetakse eesmärgiga saavutada otsene ja viivitamatu mõju kaubandusele, vajaduse korral ELi ühiseeskirjade kohaldamisalas. Leping peaks sisaldama kohustusi valdkondades, mis kuuluvad mõlema lepinguosalise kõikide asjaomaste ametiasutuste ja Valikud Kaubandus Austraaliast kompetentsi.

Sustainability Impact Assessment in support of the EU-Australia Free Trade Agreement Negotiations

Leping peaks moodustama osa raamlepingus 1 kindlaks määratud üldistest poliitilistest suhetest ja institutsionaalsest raamistikust.

Valikud Kaubandus Austraaliast Leping peaks kinnitama ühist eesmärki, milleks on kogu kaubavahetuse, teenustekaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute järkjärguline ja vastastikune põhjalik liberaliseerimine täielikus kooskõlas WTO eeskirjadega, eelkõige üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe GATT XXIV artikliga ja teenustekaubanduse üldlepingu GATS V artikliga.

  1. К северу от них миля за милей простирались леса, перемежающиеся полянами, протяженными полями, изрезанные ниточками сотен речушек.
  2. WTO: maailma kaubandus liigub sügavamasse langusesse kui finantskriisi ajal
  3. Вопрос этот удивил Хилвара, который и понятия не имел о тех внезапных сомнениях, что временами накатывали на его друга, да и, кроме того, он еще не знал о встрече Олвина с Центральным Компьютером и о том отпечатке, который эта встреча наложила на его сознание.
  4. Estravel toetab Eesti ja Austraalia ärisidemete tugevdamist
  5. Мы заночуем на вершине и закончим путешествие утром.
  6. Parim vahendaja algajatele kauplejatele
  7. Tasuta ostude mangu valik
  8. Да ведь эти саги, подумалось ему, в сущности, всегда бесплодны.

Lepinguga tuleks tagada hea turulepääs riigihangete valdkonnas ja kaubandusega seotud intellektuaalomandiõiguste, sealhulgas geograafiliste tähiste kaitse ning tõhustada dialoogi ja koostööd tehnilistes ja õigusküsimustes.

Lepinguga tuleks tunnustada, et kestlik areng on lepinguosaliste peamine eesmärk, tagada kaubanduse edendamist silmas pidades rahvusvaheliste keskkonna- ja sotsiaallepingute ja -standardite kaitse ning hõlbustada nende täitmist. Kestliku arengu põhimõtteid tuleks arvesse võtta kogu lepingu ulatuses nii sotsiaalsete kui ka keskkonnaalaste küsimuste puhul.

Valikud Kaubandus Austraaliast

Lepinguga tuleks välistada, et lepinguosalised toetavad kaubandust või välismaiseid otseinvesteeringuid, madaldades siseriiklike õigusaktide nõudeid keskkonna, tööõiguse või töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas või Aju binaarsed variandid leebemaks tööõiguse põhieeskirju, mille eesmärk on kaitsta ja edendada kultuurilist mitmekesisust. Kaubavahetus Impordi- ja eksporditollimaksud ning mittetariifsed meetmed Lepingu eesmärk on tagada kaubanduse liberaliseerimine võimalikult suures ulatuses.

IX artikkel. Päritolumärgistus 1. Iga lepinguosaline rakendab teiste lepinguosaliste territooriumilt pärinevate toodete märgistusnõuete suhtes vähemalt sama soodsat režiimi kui mis tahes kolmanda maa samasuguste toodete suhtes. Lepinguosalised tõdevad, et päritolumärgistusega seotud seaduste ja eeskirjade vastuvõtmisel ja rakendamisel tuleks miinimumini vähendada raskusi ja ebamugavusi, mida sellised meetmed eksportijamaade kaubandusele ja tööstusele põhjustada võivad, võttes kohaselt arvesse vajadust kaitsta tarbijaid pettemärgiste ja eksitava märgistuse eest.

Leping peaks hõlmama kogu lepinguosaliste vahelist kaubavahetust. Lepingu jõustumisel peaks enamik tollitariife olema kaotatud.

Valikud Kaubandus Austraaliast

Lepingu eesmärk peaks olema likvideerida mõlemapoolselt imporditollid ja samaväärse mõjuga maksud Jaga valikud mitte hiljem kui seitsme aasta jooksul. Erandeid peaks olema võimalikult vähe ja kõige probleemsemate toodete suhtes tuleks kehtestada erisätted.

WTO: maailma kaubandus liigub sügavamasse langusesse kui 2008 finantskriisi ajal

Näiteks tuleks teatavate põllumajandustoodete puhul kaaluda tariifikvootide, pikemate üleminekuperioodide või muude kokkulepete kohaldamist. Läbirääkimiste pidamisel tariifide vähendamise üle tuleks lähtuda läbirääkimiste alustamise kuupäeval ELi poolt erga omnes kohaldatavatest tariifikvootidest ja läbirääkimiste alustamise kuupäeval Austraalia poolt erga omnes kohaldatavatest tariifikvootidest.

Valikud Kaubandus Austraaliast

Kõik ekspordi suhtes kehtivad tollimaksud või maksud või muud samaväärsed meetmed tuleks kaotada ning uusi sellelaadseid meetmeid ei tohiks võtta.

Päritolureeglid Päritolureeglid ja halduskoostööd käsitlevad sätted peaksid lihtsustama kaubandust, olema arusaadavamad ning arvesse võtma ELi standardseid sooduspäritolureegleid ja ELi tootjate huvisid.

Pettusevastased meetmed Lepingus sisalduvas haldusalase koostöö tõhustamise klauslis tuleks kindlaks määrata kord ja asjakohased meetmed, mida lepinguosalised peavad järgima juhul, kui ilmneb halduskoostöö puudumine tolliküsimustes, eeskirjade eiramine või pettus.

Valikud Kaubandus Austraaliast

Haldusvigade käsitlemine Ühtlasi tuleks lepingus sätestada, et asjakohaste meetmete võtmise võimalust uuritakse ühiselt juhul, kui pädevad asutused on teinud sooduspäritolureeglite kohaldamisel vigu. Tollimenetluse ja kaubanduse lihtsustamine Leping peaks sisaldama sätteid lepinguosaliste vahelise kaubanduse lihtsustamise kohta, tagades samas tõhusa kontrolli.

Kas jooga on trenn?

Selleks peaks leping sisaldama mõlema lepinguosalise kohustusi seoses importi, eksporti ja transiiti käsitlevate eeskirjade, nõuete, formaalsuste ja protseduuridega. Leping peaks edendama rahvusvaheliste eeskirjade ja standardite tõhusat rakendamist ning kohaldamist tollivaldkonnas ja muudes kaubandusega seotud menetlustes, kaasa arvatud WTO eeskirjad, WTO kaubanduse lihtsustamise leping, Maailma Tolliorganisatsiooni eeskirjad ning muudetud Kyoto konventsioon.

Valikud Kaubandus Austraaliast

Leping peaks sisaldama sätteid, millega soodustatakse parimate tavade ja kogemuste tihedamat vahetust ühist huvi pakkuvates konkreetsetes valdkondades.