Kõik edukad ostjad maksavad madalaima eduka pakkumise hinna. Ettevõte haldab elektroonilist börsil kauplemise süsteemi spot ja forward maagaasitoodete tehinguteks füüsilise tarnega turupiirkondades, mis asuvad Leedus, Lätis ja Eestis. Süsteemihaldur Transmission System Operator — Põhivõrguettevõtja, kellel lasub süsteemivastutus ja kelle kohustus on tagada sõlmitud lepingute kohaselt igal hetkel süsteemi varustuskindlus ja bilanss. Nm3 STP - Standard Temperature and Pressure — Gaasi mahu mõõtühik normaal- ehk standardtingimuste juures, milleks on temperatuur ,15 kelvinit ja rõhk ,3 kilopaskalit ehk temperatuuril 0 °C ja absoluutsel gaasi rõhul 1, baari. Kooskõlastamine — Bilansihalduri poolt esitatud määratud tarnete vastavusse viimine tarne vastaspoole andmetega. Uuendusliku algatusena on Elering välja arendanud ka kolmandatele osapooltele mõõteandmete jagamise tarkvõrgu andmevahetusplatvormi Estfeed.

Esitatud kava kohta tegi Antud otsuse peale esitati Riikliku jaotuskava kohta, mis Eesti esitas 5.

Eesti Gaas alustas tegevust Balti gaasibörsi Eesti turupiirkonna turutegijana

Muu Eesti maagaasi tarbimine Maagaasi suhteliselt kõrge hind viimaste aastate jooksul on kaasa toonud kaugkütteks maagaasi kasutatavate soojuse tootjate siirdumise teiste kütuste juurde peamiselt kohalikud taastuvad kütused. Impordiluba on väljastatud ka ettevõtjale AS Nitrofert, kes tarnib gaasi vaid tootmiseks ning Baltic Energy Partners OÜ-lekes reaalseid tarneid teinud ei ole.

Sarnaselt hulgiturule on ka jaeturu osas AS Eesti Gaas valitsevas seisundis. Turutegija leping, mille GET Baltic ja AS Eesti Gaas allkirjastasid, kohustab ettevõtet säilitama likviidsust ja toetama tehinguid Eesti turupiirkonnas, võimaldades perioodilisi maagaasi ostu-müügi tellimusi börsi elektroonilise tehingute süsteemi kaudu.

Maagaasi kauplemise susteem

Turutegija on Balti gaasibörsil osaleja, kes kohustub allakirjutatud Turutegija lepingu alusel esitama teatud mahu maagaasi ostu-müügi tellimusi selleks, et suurendada teiste börsiosaliste suutlikkust astuda tehingusse turuhinnaga. Avatud gaasituru arengul on palju ühiseid omadusi elektrituru arengutega.

Eesmärk on kindlustada turul konkurentsiolukord, mis annab turuosalistele signaali olla efektiivsed, toota ja tarnida gaasi just sealt, kus see on kõige kulutõhusam tagades läbi selle pikaajalised investeeringud infrastruktuuri.

EUR-Lex - CA - EN - EUR-Lex

Seejuures on Eleringi roll avatud turu olukorras tagada süsteemi varustuskindlus, toimimine ja bilanss. Selliste eesmärkide saavutamiseks on Balti riikide gaasivaldkonna eest vastutavad ministrid detsembris allkirjastanud deklaratsiooni, millega on kokku lepitud Balti regionaalse gaasituru loomine aastaks Regionaalne gaasiturg ei toimi ilma piisavate riikidevaheliste ülekandevõimsusteta ja mitmekesiste tarneallikateta.

Maagaasi kauplemise susteem

Eestil on hetkel piiratud tarnevõimaluste tõttu gaasidirektiivi alusel kehtestatud nn gaasituru erand, mis tähendab, et erandi kehtides ei ole kohustust rakendada gaasituru avamist ja arendamist reguleerivat seadusandlust, mille eesmärk on hõlbustada Euroopa gaasiturgude korralduse harmoniseerimist ja ühendamist.

Sellegipoolest on Eesti osaliselt nimetatud erandist juba loobunud ning gaasituru avanud. Olulisem verstapost siinkohal oli gaasi põhivõrguettevõtja omandiline eraldamine. Lõplikult on erandist loobumine võetud eesmärgiks aastakskui avaneb Balti ühine gaasiturg.

Eesti Gaas hakkas börsil turgu tegema

Märkimisväärne samm gaasituru arendamise juures oli otsus rajada Eesti ja Soome gaasi ülekandevõrke ühendav torustik Balticconnector. Peale Balticconnectori valmimist aastaks on eesmärgiks Balti regionaalsesse gaasitsooni kaasata ka Soome.

Anne Mändmets Eesti kliimapoliitika

Sarnaselt elektrituru arendamisega on Elering olnud initsiatiivikas nii Eesti kui Baltikumi tasandil ja loonud gaasi mõõteandmete kiireks ja mugavaks vahendamiseks gaasi andmelao.

Tegemist on infosüsteemiga, mis koondab endast kõik gaasi müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning gaasitarbimise mõõteandmed. Uuendusliku algatusena on Elering välja arendanud ka kolmandatele osapooltele mõõteandmete jagamise tarkvõrgu andmevahetusplatvormi Estfeed.

Maagaasi kauplemise susteem

Estfeed ühendab energia andmeallikad ja neid andmeid kasutada soovivad rakenduste ehk erinevate energiateenuste arendajad, kes varem pole energia mõõteandmetele ligipääsu omanud. N-1 — Varustuskindluse kriteeriumi infrastruktuuri norm, mis näitab, kui jätkusuutlik on gaasisüsteem selle süsteemi kõige suurema läbilaskevõimega elemendi tööst väljasolekul.

Emissioonikaubanduse eesmärgiks on turupõhiste vahenditega motiveerida ettevõtteid vähendama CO2 emissioone. ETS on tõestanud oma efektiivsust, tõstes suurte CO2 emissioonidega perioodidel CO2 emiteerimise hinda ning madala CO2 emissioonidega perioodidel seda langetades. Kauplemistähtaja sees saavad ettevõtted saastekvoote vastavalt vajadusele kas osta või müüa kauplemismahud on toodud joonisel 1. Selline "cap-and-trade" lähenemine annab ettevõtetele vajalikku paindlikkust vähendamaks oma heitkoguseid kõige kulutõhusamal viisil. Euroopa Liidu saastekvootidega kauplemise kauplemismahud 20 EU-ETS süsteem hõlmab rohkemat kui 11 elektrijaama ning tehast kõigis s EL-liikmesriigis, lisaks nendele veel ka Island, Liechtenstein ning Norra.

Nm3 STP - Standard Temperature and Pressure — Gaasi mahu mõõtühik normaal- ehk standardtingimuste juures, milleks on temperatuur ,15 kelvinit ja rõhk ,3 kilopaskalit ehk temperatuuril 0 °C ja absoluutsel gaasi rõhul 1, baari.

Operatiivbilansi konto — Konto, mida haldavad kaks kokkupuutuvat süsteemihaldurit eesmärgiga registreerida, kooskõlastada ja jaotada ühenduspunkti läbinud gaasimahtude kogused. Operatiivbilansi leping — Kokkupuutuvate süsteemihaldurite omavaheline leping tehnilise bilansi korraldamiseks.

Maagaasi kauplemise susteem

OTC leping Over-the-Counter — Kahepoolselt sõlmitud energia ostu-müügi leping, mis tähendab seda, et tehingut ei tehta läbi tsentraalse toimumiskoha nagu on börsid. Piiriülene sisend-väljund punkt — Koht, kus gaas siseneb süsteemi naabersüsteemist või kus gaas väljub virtuaalselt naabersüsteemi. Pikeneva lõpuga enampakkumine — Enampakkumine, mille raames võrgukasutaja teeb pakkumise kindlaksmääratud, järjestikku teatatavate hinnasammude kohta.

Power to Gas P2G — tehnoloogia, mis võimaldab elektrit gaasiks muundada.

Gaasituru käsiraamat Gaasituru käsiraamat Elering on sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus. Selleks juhib, haldab ja arendab ettevõte siseriiklikku ja ülepiirilist energiataristut. Oma tegevusega tagab Elering tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks. Raamatu Sõnastik Eessõna Eessõna Maagaasisektoris on nii riiklikul, regionaalsel kui Euroopa tasandil toimunud olulised muudatused alates gaasi tarbimise järjepidevast langusest ning lõpetades muutuvate turutrendidega nagu näiteks pikaajalistelt lepingutel lühiajalistele ja paindlikumatele lepingutele üleminek.

Projects of Common Interest PCI — Euroopa Komisjon nn ühishuvi projektide nimekiri, milles olevatele objektidele plaanib Euroopa Liit iga-aastases taotlusvoorus jagada kindlaks määratud summas toetusi. Pro-rata põhimõte — Maagaasi ülekandevõimsuse jaotamise põhimõte, kus vaba ülekandevõimsus jaotatakse reserveerimisavalduse esitanud turuosaliste vahel proportsionaalselt vastavalt taotletud võimsusele.

Päritolutunnistus GoO - Guarantee of Origin — Elektrooniline dokument, mille süsteemihaldur annab tootjale taotluse alusel ja mis tõendab, et tootja on tootnud energiat taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil.

Eesti Gaas alustas tegevust Balti gaasibörsi Eesti turupiirkonna turutegijana — Eesti Gaas

Määruses nähakse ette, et järelevalvet energia hulgimüügiturgude üle teostab ACER tihedas koostöös riiklike reguleerivate asutustega ning võttes arvesse heitkogustega kauplemise süsteemi ja energia hulgimüügiturgude vastastoimet. Sertifitseeritud etalonaine sertifitseeritud referentsmaterjal — Pädeva asutuse poolt väljastatud dokumentatsiooniga varustatud etalonaine, mis kasutades kehtivaid protseduure annab ühe või mitme kindla omaduse suuruse väärtused, seotud määramatused ja jälgitavused.

Sisendpunkt — Koht, kus gaas siseneb süsteemi naabersüsteemist või LNG-terminalist ja kus algab gaasi ülekanne läbi gaasi ülekandesüsteemi. Sisend-väljund tsoon Entry-exit zone — Geograafiline piirkond, kus gaas saab vabalt ilma lisanduvate ülekandetariifideta liikuda; gaasi tsooni sisestades tuleb maksta nn sisendtariifi Maagaasi kauplemise susteem tariff ja tsoonist välja võttes nn väljundtariifi exit traiffkuid tsoonisiseselt liikudes ka üle riigipiiride ülekandetariifi ei lisandu.

Sisend-väljund tsoonis on ühised turureeglid sh virtuaalne kaubanduspunkt, ühine bilansihaldus, tasakaalustamine ja võimsuste jaotamise mehhanism.

Sisend-väljund tsoon koos sellega kaasneva reeglistiku ja protsessidega moodustab sisend-väljund mudeli. Surubiometaan CBM — Compressed Biomethane — Kokkusurutud biometaan, mida transporditakse ja kasutatakse nagu surugaasi, segatuna koos maagaasiga ükskõik mis vahekorras või surugaasist sõltumatult.

Surugaas CNG - Compressed Natural Gas — Kokkusurutud maagaas, mida tangitakse surugaasisõiduki gaasimahutitesse automootori käivitamiseks. Süsteemihaldur Transmission System Operator — Põhivõrguettevõtja, kellel lasub süsteemivastutus ja kelle kohustus on tagada sõlmitud lepingute kohaselt igal hetkel süsteemi varustuskindlus ja bilanss.