Kui EMP Ühiskomitee ei ole lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul vastu võtnud otsust käesoleva lepingu lisa muutmise kohta, loetakse selle lõike 2 alusel kindlaks määratud mõjutatud osa ajutiselt peatatuks, kui EMP Ühiskomitee ei otsusta teisiti. Methods: CT images of water surrounding metallic cylindrical rods made of aluminum, copper and iron were studied in terms of Hounsfield Units HU spread.

EMP Ühiskomitee võib protokolli nr 37 muuta, kui lepinguosalised leiavad, et kaasamine peaks laienema ka muudele samade tunnusjoontega komiteedele. EMP õiguskindluse ja ühtsuse tagamiseks võtab EMP Ühiskomitee vastu otsuse käesoleva lepingu lisa muutmise kohta võimalikult samal ajal, kui ühendus võtab vastu vastavad uued ühenduse õigusaktid, et nii viimaseid kui ka lepingu muudatusi oleks võimalik üheaegselt kohaldada.

Sel eesmärgil teavitab ühendus EMP Ühiskomitee raames võimalikult peatselt teisi lepinguosalisi käesoleva lepinguga reguleeritud valdkondi käsitlevate õigusaktide vastuvõtmisest. Käesoleva lepingu lisa sellele osale, mida uus õigusakt otseselt mõjutab, annab hinnangu EMP Ühiskomitee. Lepinguosalised teevad kõik selleks, et jõuda käesoleva lepinguga seotud küsimustes kokkuleppele.

EMP Ühiskomitee teeb kõik eeskätt selleks, et leida vastastikku vastuvõetav lahendus, kui tekib tõsine probleem niisuguses valdkonnas, mis EFTA riikides kuulub seadusandja pädevusse.

Kui hoolimata eelmise lõigu kohaldamisest ei jõuta käesoleva lepingu lisa muutmise suhtes kokkuleppele, uurib EMP Ühiskomitee edaspidiseid võimalusi lepingu laitmatu toimimise säilitamiseks ja võtab vastu mis tahes selleks vajaliku otsuse, sealhulgas võimaluse jälgida õigusaktide samaväärsust. Nimetatud otsus võetakse vastu hiljemalt EMP Ühiskomiteele teatamise kuupäevast möödunud kuuekuise tähtaja lõpus või vastava ühenduse õigusakti jõustumise kuupäeval, kui see on hilisem.

Kui EMP Ühiskomitee ei ole lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul vastu võtnud otsust käesoleva lepingu lisa muutmise kohta, loetakse selle lõike 2 alusel kindlaks määratud mõjutatud osa ajutiselt peatatuks, kui EMP Ühiskomitee ei otsusta teisiti.

Kõnealune peatamine jõustub kuue kuu möödumisel lõikes 4 nimetatud tähtaja lõpust, kuid mitte mingil juhul varem, kui sel kuupäeval, mil vastavat EÜ akti ühenduses rakendatakse.

EMP Ühiskomitee jätkab jõupingutusi, et saavutada vastastikku vastuvõetav kokkulepe peatamise võimalikult kiireks lõpetamiseks. Lõikes 5 nimetatud peatamise praktilisi tagajärgi arutatakse EMP Ühiskomitees. Üksikisikute ja ettevõtjate käesoleva lepingu alusel omandatud õigused ja kohustused säilivad. Lepinguosalised teevad vajaduse korral otsuse peatamise tõttu vajalikuks osutuvate kohanduste kohta.

Kui EMP Ühiskomitee otsus on lepinguosalistele siduv üksnes pärast põhiseadusest tulenevate nõuete täitmist, siis jõustub otsus kuupäeval, mis on märgitud otsuses, tingimusel et asjaomane lepinguosaline on selleks kuupäevaks teavitanud teisi lepinguosalisi põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest.

Kui selleks kuupäevaks ei ole teisi lepinguosalisi teavitatud, jõustub otsus viimasest teavitamisest möödunud ülejärgmise kuu esimesel päeval. Kui kuue kuu jooksul pärast kuupäeva, mil EMP Ühiskomitee võttis vastu otsuse, ei ole teisi lepinguosalisi teavitatud, kohaldatakse EMP Ühiskomitee otsust kuni põhiseadusest tulenevate nõuete täitmiseni ajutiselt, välja arvatud juhul, kui lepinguosaline teatab, et selline ajutine kohaldamine ei ole lubatud.

Viimasel juhul, või kui lepinguosaline teatab EMP Ühiskomitee otsuse ratifitseerimata jätmisest, jõustub artikli lõikes 5 nimetatud peatamine ühe kuu möödumisel sellisest teatest, kuid mitte mingil juhul varem, kui sel kuupäeval, mil vastavat EÜ akti ühenduses rakendatakse. Artikkel Kui ei ole sätestatud teisiti, on käesolevas lepingus nimetatud EMP Ühiskomitee otsused jõustumise järel lepinguosalistele siduvad ja viimased peavad astuma vajalikke samme otsuste rakendamise ja kohaldamise tagamiseks.

Ühtsus Artikkel 1. Saavutamaks lepinguosaliste eesmärki jõuda käesoleva lepingu sätete ja olulisel kujul käesolevasse lepingusse üle võetud ühenduse õigusaktide sätete võimalikult ühtse tõlgendamiseni, tegutseb EMP Ühiskomitee kooskõlas käesoleva artikliga.

Sel eesmärgil edastatakse nimetatud kohtute otsused EMP Mitmekesine ettevotte tasandi strateegia, kes kannab hoolt, et säiliks lepingu ühtne tõlgendamine.

Kui EMP Ühiskomitee ei ole suutnud kahe kuu jooksul pärast seda, kui talle anti lahendada kahe kohtu praktika erinevuse küsimus, säilitada lepingu ühtset tõlgendamist, võib kohaldada artiklis sätestatud korda.

See süsteem hõlmab järgmist: a Euroopa Ühenduste Kohtu kohtusekretärile edastatakse nimetatud kohtute sellised otsused, mis käsitlevad ühelt poolt käesolevat lepingut ja teiselt poolt Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingut koos muudatuste või täiendustega, samuti nende alusel vastuvõetud õigusakte niivõrd, kuivõrd need käsitlevad sätteid, mis on sisuliselt samased käesoleva lepingu sätetega.

Artikkel Sätted, mis käsitlevad EFTA riigi võimalust lubada kohtul pöörduda Euroopa Ühenduste Kohtu poole, et viimane langetaks otsuse EMP eeskirja tõlgendamise kohta, on esitatud protokollis nr Järelevalvemenetlus Artikkel 1. EFTA riigid loovad sõltumatu järelevalveameti EFTA järelevalveamet ja kehtestavad ühenduses kasutatavate menetlustega sarnased menetlused, sealhulgas menetluse, mis tagab käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmise ja konkurentsi käsitlevate EFTA järelevalveameti õigusaktide seaduslikkuse kontrolli.

Käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmist kontrollivad ühelt poolt EFTA järelevalveamet ja teiselt poolt Euroopa Ühenduste Komisjon, kes teeb otsused Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu ja käesoleva lepingu alusel. Kogu EMP territooriumil ühtse järelevalve tagamiseks teevad EFTA järelevalveamet ja Euroopa Ühenduste Komisjon koostööd, vahetavad teavet ja peavad teineteisega nõu järelevalvepoliitika küsimustes ja üksikjuhtude asjus.

Nad teatavad teineteisele saadud kaebustest. Kumbki Juustu koogid Factory Share Option Tehingud organ kontrollib kõiki kaebusi, mis kuuluvad tema pädevusse, ja edastab teisele organile need kaebused, mis kuuluvad selle organi pädevusse.

Kui nende kahe organi vahel esineb lahkarvamusi kaebuste või kontrolli tulemuste suhtes võetavate meetmete osas, võib kumbki pool pöörduda selles küsimuses EMP Ühiskomitee poole, kes tegeleb sellega vastavalt artiklile Artikkel Käesoleva lepingu alusel tehtud EFTA järelevalveameti ja Euroopa Ühenduste Komisjoni otsused, millega pannakse rahalisi kohustusi muudele isikutele peale riikide, pööratakse täitmisele.

Otsuste täitmist reguleerivad selles riigis kehtivad tsiviilmenetlusnormid, mille territooriumil täitmine aset leiab. Korralduse otsuse täitmise kohta ilma muude formaalsusteta peale otsuse autentsuse tõestamise lisab otsusele iga lepinguosalise ametiasutus, kelle ta selleks otstarbeks määrab, ning teeb selle korralduse teatavaks teistele lepinguosalistele, EFTA järelevalveametile, Euroopa Ühenduste Komisjonile, Euroopa Ühenduste Kohtule, Euroopa ühenduste esimese astme kohtule ja EFTA Kohtule.

Juustu koogid Factory Share Option Tehingud

Kui need formaalsused on asjassepuutuva poole avalduse põhjal lõpetatud, võib nimetatud pool taotleda otsuse täitmist kooskõlas selle riigi õigusaktidega, mille territooriumil täitmine aset leiab, saates küsimuse otse pädevale asutusele. Asjassepuutuvate riikide kohtute pädevusse kuuluvad siiski kaebused otsuse täitmise ebaõige viisi kohta. Vaidluste lahendamine Artikkel 1.

Ühendus või EFTA riik võib pöörduda käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamisega seotud küsimusega EMP Ühiskomitee poole vastavalt edaspidi esitatud sätetele. EMP Ühiskomitee võib vaidluse lahendada.

Talle esitatakse kõik andmed, mis võivad osutuda vajalikuks olukorra põhjalikul uurimisel, et leida vastuvõetav lahendus. Sel eesmärgil teeb EMP Ühiskomitee kindlaks kõik käesoleva lepingu laitmatu toimimise säilitamise võimalused.

Kui vaidlus puudutab käesoleva lepingu nende sätete tõlgendamist, mis on sisult identsed Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu ja nende kahe lepingu alusel vastuvõetud õigusaktide vastavate eeskirjadega, ning kui vaidlust ei ole lahendatud kolme kuu jooksul pärast selle esitamist EMP Ühiskomiteele, võivad vaidlevad lepinguosalised taotleda Euroopa Ühenduste Kohtult eelotsuse tegemist asjaomaste eeskirjade tõlgendamise kohta.

Kui EMP Ühiskomitee ei ole sellise vaidluse asjus jõudnud lahenduse suhtes kokkuleppele kuue kuu jooksul pärast menetluse alustamisest, või kui selle tähtaja jooksul ei ole vaidlevad lepinguosalised otsustanud taotleda Euroopa Ühenduste Kohtult eelotsuse tegemist, võib lepinguosaline võimalike tasakaalustamatuste kõrvaldamiseks: — võtta artikli lõikega 2 ettenähtud kaitsemeetmeid artiklis sätestatud korras, või — kohaldada artiklit mutatis mutandis. Kui vaidlus puudutab vastavalt artikli lõikele 3 või artiklile võetud kaitsemeetmete ulatust või ajalist kehtivust või vastavalt artiklile võetud proportsionaalsus- või tasakaalustamismeetmeid ning kui EMP Ühiskomitee ei ole suutnud kolme kuu jooksul alates vaidlusküsimuse esitamisest seda vaidlust lahendada, võib lepinguosaline edastada vaidluse vahekohtule protokollis nr 33 sätestatud korras.

Lõikes 3 nimetatud käesoleva lepingu sätete tõlgendamisega seotud küsimuste suhtes niisugust menetlust rakendada ei tohi. Vahekohtu otsus on vaidluspoolte jaoks siduv. Kui mis tahes sektoris või piirkonnas tekib tõsiseid ja püsima kippuvaid majanduslikke, ühiskondlikke või keskkonnaalaseid raskusi, võib lepinguosaline ühepoolselt võtta asjakohaseid meetmeid artiklis sätestatud tingimustel ja korras.

Sellised kaitsemeetmed on ulatuselt ja kestuselt piiratud olukorra parandamiseks vajalikuga.

prjadka rein veski: Topics by accord.ee

Eelistatakse selliseid meetmeid, mis kõige vähem häirivad käesoleva lepingu toimimist. Kaitsemeetmed kehtivad kõikide lepinguosaliste suhtes. Lepinguosaline, kes kaalub kaitsemeetmete võtmist vastavalt artiklileteatab sellest EMP Ühiskomitee kaudu viivitamata teistele lepinguosalistele ja esitab kogu sellega seotud teabe.

Lepinguosalised asuvad kohe EMP Ühiskomitees nõu pidama, et jõuda ühiselt vastuvõetava lahenduseni.

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Asjaomased lepinguosalised ei tohi kaitsemeetmeid võtta enne, kui lõikes 1 nimetatud teatamisest on möödunud üks kuu, välja arvatud juhul, kui lõikes 2 nimetatud nõupidamismenetlus on lõppenud enne nimetatud tähtaja möödumist.

Kui erandlike asjaolude tõttu on eelnev läbivaatamine võimatu, võib asjaomane lepinguosaline viivitamata kohaldada kaitsemeetmeid, mis on vältimatult vajalikud olukorra lahendamiseks. Ühenduse nimel võtab kaitsemeetmeid Euroopa Ühenduste Komisjon. Asjaomane lepinguosaline teatab võetud meetmetest viivitamata EMP Ühiskomiteele ja esitab kogu asjakohase teabe. Võetud kaitsemeetmed arutatakse EMP Ühiskomitees iga kolme kuu möödumisel nende vastuvõtmisest, eesmärgiga kaotada need enne ettenähtud tähtaja lõppu või piirata nende kohaldamisala.

Iga lepinguosaline võib igal ajal taotleda EMP Ühiskomiteelt nimetatud meetmete läbivaatamist. Kui lepinguosalise võetud kaitsemeede rikub käesolevast lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste tasakaalu, võib mis tahes teine lepinguosaline võtta kõnealuse lepinguosalise suhtes tasakaalustavaid meetmeid, mis on vältimatult vajalikud tasakaalustamatuse likvideerimiseks. Eelistatakse selliseid meetmeid, mis kõige vähem häirivad EMP toimimist.

Kohaldatakse artiklis sätestatud menetlust.

Juustu koogid Factory Share Option Tehingud

VIII osa. Selles osas juhivad nad tähelepanu käesoleva lepingu ja selle protokollide asjaomastele sätetele, sealhulgas teatavatele põllumajandust ja kalandust reguleerivale meetmetele. Artikkel EFTA riigid kehtestavad seoses EMPga ja lisaks vastavatele ühendusepoolsetele jõupingutustele finantsmehhanismi, et kaasa aidata artiklis nimetatud eesmärkide saavutamisele.

EUR-Lex - A(01) - EN - EUR-Lex

Artikkel Finantsmehhanismi reguleerivad sätted on esitatud protokollis nr IX osa. Kui lepinguosaline leiab, et kõikide lepinguosaliste huvides oleks käesoleva lepinguga loodud suhteid edasi arendada, laiendades neid lepingus käsitlemata valdkondadele, esitab ta EMP Nõukogu kaudu teistele lepinguosalistele sellekohase põhjendatud taotluse. EMP Nõukogu võib vajaduse korral teha poliitilisi otsuseid, et alustada lepinguosaliste vahelisi läbirääkimisi.

Juustu koogid Factory Share Option Tehingud

Lepinguosalised peavad lõikes 1 nimetatud läbirääkimiste tulemusena saavutatud kokkulepped ratifitseerima või heaks kiitma oma menetluste kohaselt. Artikkel Lisad ja neis nimetatud käesoleva lepingu jaoks kohandatud dokumendid ning protokollid moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

Artikkel Kui käesoleva lepinguga, eriti selle protokollidega 41 ja 43 ei ole ette nähtud teisti, on käesoleva lepingu sätted ülimuslikud ühelt poolt Euroopa Majandusühendusele kohustuslike kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete, ja teiselt poolt ühele või mitmele EFTA riigile kohustuslike kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete sätete suhtes niivõrd, kuivõrd käesolev leping reguleerib sama küsimust. Artikkel Lepinguosaliste delegaadid, esindajad, eksperdid, samuti käesoleva lepingu kohaselt tegutsevad ametnikud ja teised teenistujad ei tohi ka pärast ametikohustuste lõppemist avaldada mingisugust ametisaladuse hoidmise kohustusega seotud teavet, eelkõige teavet ettevõtjate, nende ärisidemete või nende kulukomponentide kohta.

andrus metsala omar: Topics by accord.ee

Artikkel Käesolevas lepingus sätestatu ei takista lepinguosalisel võtmast meetmeid: a mida ta peab vajalikuks, et vältida oma oluliste julgeolekuhuvidega vastuolus oleva teabe avalikustamist; b mis on seotud relvade, laskemoona või sõjatarvikute tootmise või nendega kauplemise või kaitsevajadusteks asendamatu teadus- või arendustöö või tootmisega, tingimusel et need meetmed ei halvenda konkurentsitingimusi selliste toodete suhtes, mis ei ole eriomaselt sõjalise otstarbega; c mida ta peab oma julgeoleku seisukohalt vajalikuks avaliku korra ja julgeoleku säilitamist mõjutavate tõsiste siseriiklike rahutuste, sõja või sõjaohtu kujutavate tõsiste rahvusvaheliste pingete korral või selleks, et täita kohustusi, mis ta on endale võtnud rahu ja rahvusvahelise julgeoleku säilitamiseks.

Artikkel Lepinguosalised kohtlevad EÜ liikmesriikide ja EFTA riikide kodanikke võrdselt oma kodanikega artiklis 34 määratletud äriühingute kapitalis osalemise suhtes, ilma et see piiraks käesoleva lepingu teiste sätete kohaldamist.

Artikkel Käesolev leping ei mõjuta mingil viisil omandi õiguslikku režiimi lepinguosalistes riikides. Effects of OMAR on enhancing our ability to delineate organs on CT and subsequent dose computation were examined in nine 9 patients with hip implants and two 2 patients with breast tissue expanders. For example, introducing a 2. Aluminum produced least artifacts whereas Iron showed largest amount of artifacts.

Our dose analysis showed that some isodose contours shifted by several mm with OMAR but infrequently and were nonsignificant in planning process.

Juustu koogid Factory Share Option Tehingud

Computed volumes of various dose levels showed OMAR software greatly reduced the metal-induced CT artifacts for the majority of patients with implants, thereby improving our ability to delineate tumor and surrounding organs.