Kaaluda tuleb, kuidas täiustada soodustuste üldsüsteemi GSP ja muid kavu, mis käsitlevad tooteid, mille ekspordist vähimarenenud maad on eriti huvitatud; iii vähimarenenud maade suhtes tuleks eri kokkulepetes ja dokumentides kehtestatud reegleid ning Uruguay vooru üleminekusätteid kohandada paindlikult ja toetavalt. Nende komiteede liikmeks võivad olla kõigi liikmete esindajad. Acceptance, Entry into Force and Deposit 1. Article XVI. Nad peavad hoiduma mis tahes tegevusest, mis võib kahjustada nende rahvusvahelise ametniku seisundit.

Digital assets are stored in multi-signature cold wallets. Stability: The world's top technology team. Distributed parallel technology. High-speed matchmaking engine. Professionalism: The financial risk control team has more than 10 years of experience. Real-time price. Professional charts and index analysis 4.

Flexible trading methods: limitorders, market orders, and stop-limit orders. Fast credit of withdrawals and deposits 6. Convenient asset inquiry.

MACD kauplemise strateegia

Huobi gruppi alluv Huobi Global www. Huobi Global on pühendunud turvaliste ja usaldusväärsete digitaalsete varade ja varahaldusteenuste pakkumisele globaalsetele kasutajatele. Huobi grupi eeliseid ja viie aasta pikkust akumuleerumist ja püsivat arengut toetades on Huobi Global kasvanud globaalse konkurentsivõime ja mõjuga ettevõtteks. Tehnoloogiaplatvormi, tootearenduse, turvariski juhtimise süsteemi, operatsiooni ja klienditeeninduse osas Kontsern ja selle all-kaubamärgid on maailma juhtivatel tasanditel võrreldes ülemaailmsete eakaaslastega.

Positsioneerimine: pühendunud professionaalsete, turvaliste ja läbipaistvate digitaalsete varade teenuste pakkumisele oma globaalsetele kasutajatele. Suurus: Miljonid kasutajad enam kui riigis, kokku kauplemisväärtusega üle 1,2 triljoni dollari.

Turvalisus: turvaline töö 5 aastat. Kui ministrite konverentsi istungil ettenähtud aja jooksul konsensust ei saavutata, otsustab ministrite konverents liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega, kas parandusettepanek esitatakse liikmete tunnustuse saamiseks või mitte.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamisleping (Marrakeši leping) – Riigi Teataja

Välja arvatud lõigetes 2, 5 ja 6 sätestatud juhud, kohaldatakse parandusettepaneku suhtes lõike 3 sätteid, kui ministrite konverents liikmete kolmeneljandikulise häälteenamusega ei otsusta kohaldada lõike 4 sätteid. Käesoleva lepingu või lisades 1A ja 1C sisalduvate mitmepoolsete kaubanduslepingute sätete, välja arvatud lõigetes 2 ja 6 loetletud sätete parandused, millega võidaks muuta liikmete õigusi ja kohustusi, jõustuvad neid tunnustanud liikmete suhtes, kui kaks kolmandikku liikmetest on neid tunnustanud, ning seejärel iga muu liikme suhtes, kui see liige on neid tunnustanud.

Ministrite konverents võib liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega otsustada, et käesoleva lõike alusel jõustunud mis tahes muudatus on loomult selline, et liikmel, kes ei ole seda ministrite konverentsi poolt igal eraldi juhul ette nähtud tähtaja jooksul tunnustanud, on õigus lahkuda WTOst või jääda liikmeks ministrite konverentsi nõusolekul.

Käesoleva lepingu või lisades 1A ja 1C sisalduvate mitmepoolsete kaubanduslepingute sätete, välja arvatud lõigetes 2 ja 6 loetletud sätete parandused, mis oma loomu tõttu ei muuda liikmete õigusi ega kohustusi, jõustuvad kõigi liikmete suhtes, kui kaks kolmandikku liikmetest on neid tunnustanud. Välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhud, jõustuvad GATSi I, II ja III jao ning vastavate lisade muudatused neid tunnustanud 123 Mudel Trading System suhtes, kui kaks kolmandikku liikmetest on neid tunnustanud, ning seejärel iga muu liikme suhtes, kui see liige on neid tunnustanud.

Alates

Ministrite konverents võib liikmete kolmeneljandikulise häälteenamusega otsustada, et eelneva sätte alusel jõustunud mis tahes muudatus on loomult selline, et 123 Mudel Trading System tahes liikmel, kes ei ole seda ministrite konverentsi poolt igal eraldi juhul ette nähtud tähtaja jooksul tunnustanud, on õigus lahkuda WTOst või jääda liikmeks ministrite konverentsi nõusolekul.

Hoolimata käesoleva artikli muudest sätetest võib ministrite konverents TRIPS-lepingu parandusi, mis vastavad selle artikli 71 lõike 2 nõuetele, vastu võtta edasise formaalse tunnustamisprotseduurita.

Iga liige, kes tunnustab käesoleva lepingu või lisas 1 sisalduva mitmepoolse kaubanduslepingu parandust, annab WTO peadirektorile hoiule ministrite konverentsi poolt ette nähtud tunnustamisaja jooksul tunnustamist kinnitava dokumendi.

Iga WTO liige võib teha ettepaneku lisades 2 ja 3 sisalduvate mitmepoolsete kaubanduslepingute sätete parandamise kohta, andes sellise ettepaneku hoiule ministrite konverentsile. Otsus lisas 2 sisalduva mitmepoolse kaubanduslepingu paranduste heakskiitmise kohta langetatakse konsensuse alusel ning need parandused jõustuvad kõigi liikmete suhtes, kui ministrite konverents on need heaks kiitnud. Otsused lisas 3 sisalduva mitmepoolse kaubanduslepingu paranduste heakskiitmise kohta jõustuvad kõigi liikmete suhtes, kui ministrite konverents on need heaks kiitnud.

Ministrite konverents võib mingis kaubanduslepingus osalevate liikmete nõudel ainult konsensuse alusel otsustada liita see leping lisaga 4. Mõnepoolse kaubanduslepingu osalisteks olevate liikmete nõudel võib ministrite konverents otsustada selle lepingu lisast 4 kõrvaldada. Mõnepoolse kaubanduslepingu parandusi reguleerivad kõnealuse lepingu sätted. XI artikkel. Asutajaliikmed 1. WTO asutajaliikmeteks saavad GATT lepinguosalised käesoleva lepingu jõustumiskuupäeva seisuga, ning Euroopa ühendused, kes tunnustavad käesolevat lepingut ja mitmepoolseid kaubanduslepinguid ning kelle jaoks on GATTi lisatud kontsessioonide ja kohustuste loendid ning kelle jaoks on GATSi lisatud erikohustuste loendid.

ÜRO poolt vähimarenenud maadeks tunnistatud maadelt nõutakse kohustuste ja kontsessioonide järgimist üksnes sellises ulatuses, mis vastab nende individuaalsetele arengu- finants- ja kaubandusvajadustele ning halduslikele ja institutsioonilistele võimalustele. XII artikkel. Ühinemine 1. Käesoleva lepinguga võib WTOga kokku lepitud tingimustel ühineda iga riik või omaette tolliterritoorium, kellel on täielik autonoomia väliskaubandussuhetes ning teistes käesolevas lepingus ja mitmepoolsetes kaubanduslepingutes sätestatud küsimustes.

Selline ühinemine kehtib käesoleva lepingu ja sellele lisatud mitmepoolsete kaubanduslepingute kohta. Otsuse ühinemise kohta teeb ministrite konverents. Ministrite konverents kiidab ühinemistingimuste lepingu heaks WTO liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.

Search - TalTech raamatukogu digikogu

Mõnepoolse kaubanduslepinguga ühinemist reguleerivad kõnealuse lepingu sätted. XIII artikkel. Mitmepoolsete kaubanduslepingute mittekohaldamine teatavate liikmete vahel 1. Käesolevat lepingut ja lisades 1 ja 2 sisalduvaid mitmepoolseid kaubanduslepinguid ei kohaldata liikme ja mis tahes muu liikme vahel, kui üks neist liikmetest teise liikmeks saamise ajal ei nõustu sellise kohaldamisega.

GATT Koik tootajate aktsiaoptsioonide kohta olnud WTO asutajaliikmed võivad lõikele 1 tugineda üksnes juhul, kui selle kokkuleppe XXXV artiklile on tuginetud varem ning kui see artikkel oli nende lepinguosaliste vahel jõus käesoleva lepingu nende jaoks jõustumise ajal.

Lõige 1 kehtib mingi liikme ja teise, XII artikli alusel ühinenud liikme vahel üksnes juhul, kui kohaldamisega mittenõustunud liige on teatanud sellest ministrite konverentsile enne, kui ministrite konverents on ühinemistingimuste lepingu heaks kiitnud. Ministrite konverents võib mis tahes liikme nõudmisel 123 Mudel Trading System artikli toime erijuhtudel läbi vaadata ning anda asjakohaseid soovitusi. Mõnepoolse kaubanduslepingu mittekohaldamist selle lepingu osaliste vahel reguleerivad kõnealuse lepingu sätted.

XIV artikkel. Tunnustamine, jõustumine ja hoiustamine 1. Käesolevat lepingut võivad allakirjutamisega või muul moel tunnustada GATT lepinguosalised ja Euroopa ühendused, kellel on käesoleva lepingu XI artikli kohaselt õigus saada WTO asutajaliikmeteks.

Selline tunnustamine kehtib käesoleva lepingu ja sellele lisatud mitmepoolsete kaubanduslepingute kohta. Käesolev leping ja sellele lisatud mitmepoolsed kaubanduslepingud jõustuvad kuupäeval, mille ministrid mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemusi ühendava lõppakti punkti 3 kohaselt kindlaks määravad, ning on tunnustamisele avatud kahe aasta jooksul alates sellest kuupäevast, kui ministrid ei otsusta teisiti.

Tunnustamine pärast käesoleva lepingu jõustumist jõustub kolmekümnendal päeval pärast sellist tunnustamist. Liige, kes tunnustab käesolevat lepingut pärast selle jõustumist, rakendab need mitmepoolsetes kaubanduslepingutes sätestatud kontsessioonid ja kohustused, mis tuleb rakendada käesoleva lepingu jõustumisega algava tähtaja jooksul nii, nagu ta oleks käesolevat lepingut tunnustanud selle jõustumiskuupäeval.

Peadirektor annab viivitamata käesolevast lepingust ja mitmepoolsetest kaubanduslepingutest tõestatud koopia ning teatise nende igast tunnustamisest igale käesolevat lepingut tunnustanud valitsusele ja Euroopa ühendustele. Käesolev leping ja mitmepoolsed kaubanduslepingud ning kõik nende muudatused antakse käesoleva lepingu jõustumisel hoiule WTO peadirektori kätte.

Strateegiline mang Laadige alla tasuta taisversioon

Mõnepoolse kaubanduslepingu tunnustamist ja jõustamist reguleerivad kõnealuse lepingu sätted. Käesoleva lepingu jõustumisel antakse need lepingud hoiule WTO peadirektori kätte.

XV artikkel. Denonsseerimine 1. Iga liige võib käesoleva lepingu denonsseerida. Selline denonsseerimine kehtib nii käesoleva lepingu kui ka mitmepoolsete kaubanduslepingute kohta ning jõustub kuue kuu möödudes kuupäevast, mil WTO peadirektor kirjaliku denonsseerimisteate kätte saab.

Mõnepoolse kaubanduslepingu denonsseerimist reguleerivad kõnealuse lepingu sätted. XVI artikkel. Mitmesugused sätted 1. Käesoleva lepingu sätte ja mis tahes mitmepoolse kaubanduslepingu sätte vahelise vastuolu korral on käesoleva lepingu säte selle vastuolu ulatuses ülimuslik. Iga liige peab tagama oma seaduste, määruste ja haldusprotseduuride vastavuse tema kohustustele, mis on sätestatud siia lisatud lepingutes.

Käesoleva lepingu ühegi sätte suhtes ei tohi teha reservatsioone. Mitmepoolsete kaubanduslepingute mis tahes sätte suhtes võidakse reservatsioone teha üksnes neis lepingutes sätestatud ulatuses.

Reservatsioone mõnepoolse kaubanduslepingu sätte suhtes reguleerivad kõnealuse lepingu sätted. Käesolev leping registreeritakse ÜRO põhikirja artikli sätete kohaselt. Sõlmitud Marrakešis viieteistkümnendal aprillil tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal ühes eksemplaris inglise, prantsuse ja hispaania keeles, millest iga tekst on autentne. Selgitavad märkused Terminit «maa» või «maad» tuleb käesoleva lepingu ja mitmepoolsete kaubanduslepingute kontekstis käsitada kui WTO mis tahes liiget, kellel on omaette tolliterritoorium.

Otsus vähimarenenud maade kasuks võetud meetmete kohta

Kui käesolevas lepingus või mitmepoolsetes kaubanduslepingutes on omaette tolliterritooriumiga WTO liikme kohta kasutatud terminit «riiklik», tuleb sellist väljendust käsitada kui kõnealust tolliterritooriumi puudutavat, kui ei ole piiritletud teisiti.

Article II. Scope of the WTO 1. The WTO shall provide the common institutional framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement.

The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements" are integral parts of this Agreement, binding on all Members.

The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 hereinafter referred to as "Plurilateral Trade Agreements" are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding on those Members.

Tehingute elemendi varude valikud

The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for Members that have not accepted them. Article III. Functions of the WTO 1. The WTO shall facilitate the implementation, administration and operation, and further the objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation of the Plurilateral Trade Agreements.

The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations in matters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement.

Otsus vähimarenenud maade kasuks võetud meetmete kohta – Riigi Teataja

The WTO may also provide a forum for further negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference. With a view to achieving greater coherence in global economic policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated agencies.

Article IV. Structure of the WTO 1. There shall be 123 Mudel Trading System Ministerial Conference composed of representatives of all the Members, which shall meet at least once every two years. The Ministerial Conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect.

The Ministerial Conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the Multilateral Trade Agreements, if so requested by a Member, in accordance with the specific requirements for decision-making in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement. There shall be a General Council composed of representatives of all the Members, which shall meet as appropriate.

In the intervals between meetings of the Ministerial Conference, its functions shall be conducted by the General Council. The General Council shall also carry out the functions assigned to it by this Agreement. The General Council shall establish its rules of procedure and approve the rules of procedure for the Committees provided for in paragraph 7. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Dispute Settlement Body provided for in the Dispute Settlement Understanding.

The Dispute Settlement Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities. The Trade Policy Review Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities.

These Councils shall carry out the functions assigned to them by their respective agreements and by the General Council. They shall establish their respective rules of procedure subject to the approval of the General Council. Membership in these Councils shall be open to representatives of all Members. These Councils shall meet as necessary to carry out their functions. These subsidiary bodies shall establish their respective rules of procedure subject to the approval of their respective Councils.

The Ministerial Conference shall establish a Committee on Trade and Development, a Committee on Balance-of-Payments Restrictions and a Committee on Budget, Finance and Administration, which 123 Mudel Trading System carry out the functions assigned to them by this Agreement and by the Multilateral Trade Agreements, and any additional functions assigned to them by the General Council, and may establish such additional Committees with such functions as it may deem appropriate.

As part of its functions, the Committee on Trade and Development shall periodically review the special provisions in the Multilateral Trade Agreements in favour of the least-developed country Members and report to the General Council for appropriate action.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamisleping (Marrakeši leping)

Membership in these Committees shall be open to representatives of all Members. The bodies provided for under the Plurilateral Trade Agreements shall carry out the functions assigned to them under those Agreements and shall operate within the institutional framework of the WTO.

These bodies shall keep the General Council informed of their activities on a regular basis. Article V. Relations with Other Organizations 1. The General Council shall make appropriate arrangements for effective cooperation with other intergovernmental organizations that have responsibilities related to those of the WTO.

The General Council may make appropriate arrangements for consultation and cooperation with non-governmental organizations concerned with matters related to those of the WTO.

Article VI. The Secretariat 1. The Ministerial Conference shall appoint the Director-General and adopt regulations setting out the powers, duties, conditions of service and term of office of the Director-General.

The Director-General shall appoint the members of the staff of the Secretariat and determine their duties and conditions of service in accordance with regulations adopted by the Ministerial Conference. The responsibilities of the Director-General and of the staff of 123 Mudel Trading System Secretariat shall be exclusively international in character.

In the discharge of their duties, the Director-General and the staff of the Secretariat shall not seek or accept instructions from any government or any other authority external to the WTO. They shall refrain from any action which might adversely reflect on their position as international officials.

The Members of the WTO shall respect the international character of the responsibilities of the Director-General and of the 123 Mudel Trading System of the Secretariat and shall not seek to influence them in the discharge of their duties.

Article VII. Budget and Contributions 1. The Committee on Automatiseeritud kaubandusstrateegia loomine, Finance and Administration shall review the annual budget estimate and the financial statement presented by the Director-General and make recommendations thereon to the General Council. The annual budget estimate shall be subject to approval by the General Council.

The Committee on Budget, Finance and Administration shall propose to the General Council financial regulations which shall include provisions setting out: a the scale of contributions apportioning the expenses of the WTO among its Members; and b the measures to be taken in respect of Members in arrears.

The financial regulations shall be based, as far as practicable, on the regulations and practices of GATT The General Council shall adopt the financial regulations and the annual budget estimate by a two-thirds majority comprising more than half of the Members of the WTO.

Article VIII. Status of the WTO 1. The WTO shall have legal personality, and shall be accorded by each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions. The WTO shall be accorded by each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions.

Binaarsete valikute indikaatorid

The officials of the WTO and the representatives of the Members shall similarly be accorded by each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the WTO. The privileges and immunities to be accorded by a Member to the WTO, its officials, and the representatives of its Members shall be similar to the privileges and immunities stipulated in the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, approved by the General Assembly of the United Nations on 21 November The WTO may conclude a headquarters agreement.

Article IX. Decision-Making 1. Where the European Communities exercise their right to 123 Mudel Trading System, they shall have a number of votes equal to the number of their member States2 which are Members of the WTO.

Decisions of the Ministerial Conference and the General Council shall be taken by a majority of the votes cast, unless otherwise provided in this Agreement or in the relevant Multilateral Trade Agreement. The Ministerial Conference and the General Council shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements. In the case of an interpretation of a Multilateral Trade Agreement in Annex 1, they shall exercise their authority on the basis of a recommendation by the Council overseeing the functioning of that Agreement.

The decision to adopt an interpretation Aktsiate omandamine be taken by a three-fourths majority of the Members. This paragraph shall not be used in a manner that would undermine the amendment provisions in Article X. In exceptional circumstances, the Ministerial Conference may decide to waive an obligation imposed on a Member by this Agreement or any of the Multilateral Trade Agreements, provided that any such decision shall be taken by three fourths4 of the Members unless otherwise provided for in this paragraph.

The Ministerial Conference shall establish a time period, which shall not exceed 90 days, to consider the request.

  • Когда преобразователь материи, поглотив сырье, сотворил каждодневное чудо, воздух под куполом ровно колыхнулся и просочился в отверстие где-то вверху.
  • Infoteave Informatsioon Infortsi
  • А я и не собираюсь.

If consensus is not reached during the time period, any decision to grant a waiver shall be taken by three fourths4 of the Members. At the end of the time period, the relevant Council shall submit a report to the Ministerial Conference. A decision by the Ministerial Conference granting a waiver shall state the exceptional circumstances justifying the decision, the terms and conditions governing the application of the waiver, and the date on which the waiver shall terminate.

Any waiver granted for a period of more than one year shall be reviewed by the Ministerial Conference not later than one year after it is granted, and thereafter annually until the waiver terminates. In each review, the Ministerial Conference shall examine whether the exceptional circumstances justifying the waiver still exist and whether the terms and conditions attached to the waiver have been met.

The Ministerial Conference, on the basis of the annual review, may extend, modify or terminate the waiver. Decisions under a Plurilateral Trade Agreement, including any decisions on interpretations and waivers, shall be governed by the provisions of that Agreement.

Article 123 Mudel Trading System. Amendments 1. The Councils listed in paragraph 5 of Article IV may also submit to the Ministerial Conference proposals to amend the provisions of the corresponding Multilateral Trade Agreements in Annex 1 the functioning of which they oversee.

Unless the Ministerial Conference decides on a longer period, for a period of 90 days after the proposal has been tabled formally at the Ministerial Conference any decision by the Ministerial Conference to submit the proposed amendment to the Members for acceptance shall be taken by consensus.

Unless the provisions of paragraphs 2, 5 or 6 apply, that decision shall specify whether the provisions of paragraphs 3 or 4 shall apply. If consensus is reached, the Ministerial Conference shall forthwith submit the proposed amendment to the Members for acceptance. If consensus is not reached at a meeting of the Ministerial Conference within the established period, the Ministerial Conference shall decide by a two-thirds majority of the Members XPO aktsiaoptsioonid to submit the proposed amendment to the Members for acceptance.

Except as provided in paragraphs 2, 5 and 6, the provisions of paragraph 3 shall apply to the proposed amendment, unless the Ministerial Conference decides by a three-fourths majority of the Members that the provisions of paragraph 4 shall apply.

  • Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?
  • Pollumajandusministeeriumi kaubandussusteem
  • II artikkel.