Heakskiidetud aruandes soovivad liikmed, et kõik suuremad jõujaamad, mis ehitatakse aastast , oleksid varustatud uue CO2 kogumise tehnoloogiaga [1]. Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemine Kyoto protokolliga loodud kauplemissüsteemis AAUdega kauplemine Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimisega Dilämmastikoksiid N2O lämmastik-, adipiin- ja glükosüülhapete ja glükosaali tootmisel. Vastavalt Kyoto protokollile on riigi lubatud heitkoguse ühik ingl Assigned Amount Unit — AAU võrdne 1 tonni süsinikdioksiidi ekvivalendiga.

Viimase aasta jooksul on Maa keskmine temperatuur tõusnud 0,8 °C. Prognooside põhjal tõuseb temperatuur Erinevate stsenaariumite järgi suureneb ekstreem- sete ilmastikunähtuste ja ka ränkade loodusõnnetuste sagedus. Maa keskmise temperatuuri tõus võib kaasa tuua keskmise meretaseme tõusu, millega süveneb rannikuerosiooni oht.

Võib sulada polaaralade jää ning teatud piirkondades, sh Euroopas, süveneks veepuudus ja hoogustuks kõrbestumine.

Kokkuleppe kohaselt on eesmärgiks planeedi keskmise temperatuuri tõus hoida alla kahe kraadi Celsiuse järgi võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega.

See nõudmine tulenes peamiselt saareriikidelt ning teistelt väikestelt maailmamere taseme tõusu suhtes haavatavatelt riikidelt.

 • Viimase aasta jooksul on Maa keskmine temperatuur tõusnud 0,8 °C.
 • Artikkel Emissioonikaubandus kirjeldab kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteemi.
 • Hr Money Mustage Valikud Kaubandus
 • Lubatud heitkoguse ühikute müük enampakkumisel EUAdega kauplemine Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem edaspidi ELi HKS põhineb nn piiramise ja kauplemise süsteemil cap-and-trade system ning hõlmab ligi 11 ELi tööstusettevõtet ja energiatootjat.
 • Heitkogustega kauplemise süsteem parandamine Miks on tarvis reformi?
 • Euroopa Liidu kliima- ja energiapakett – Vikipeedia
 • ELi HKS | Keskkonnaamet

Pärast COP21 leidis aset suur energiakandjate hinnalangus ning naftabarreli hind langes ligi 10 dollari võrra. Lepe näeb ette ka aruandlus- ja ülevaatamiskohustust iga viie aasta tagant.

Olgugi, et kõik esindajad allkirjastasid leppe sh OPECi riigid ning Venemaa kõrvuti suurimate kasvuhoonegaaside emiteerijate USA ja Hiinagaei sisaldu selles ühtki mehhanismi, mis teeks leppe osapooltele siduvaks.

5.2 Kliimakonverents, saastekvoodid ja süsinikukaubandus

Samuti puuduvad leppest otsesed viited lennundusele ja meretranspordile ja samaaegselt eeldatakse just neis märkimis- väärset heitmete tõusu aastaks Lisaks ei ole kokkuleppes selget viidet süsiniku hinnale. Kuid hiljem on oma väljaöeldut pehmendanud ja tunnistanud, et USA võib ka leppega taas liituda. Hiina on omalt poolt kinnitanud, et isegi kui USA lahkub, jäävad nemad Pariisis sõlmitud kliimakokkulepet toetama. Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem EU ETS - European Union Emissions Trading Scheme hõlmab suuremahulise energiatootmise ja tööstuse sektoreid; mitte-ETS — heitkogustega kauplemise süsteemist ETS välja jäävaid sektoreid teetransport, väikesemahuline energiatootmine, põllumajandus, jäätmemajandus.

EU ETS kutsuti ellu 1.

Heitkoguste heitkogustega kauplemise susteemi ETS

Süsteem toimib cap-and-trade kasuta piirmäärani või kauple ülejäägiga põhimõttel, ehk sektorid võivad oma heitmelubadega kaubelda tingimusel, et püsivad riiklikult seatud piirides. Aastaks peavad ETS-sektorid heitkoguseid võrreldes EL-i suundumus on madala süsinikuheitmega majanduse poole aastaks ning CO2 emissioonid peavad sealjuures langema vähemalt 80 protsenti võrreldes aastaga.

Süsteemi eesmärgiks on vähendada kasvuhoonegaasi õhkupaiskamist üle Euroopa, suunata energiatootjaid kasutama vähem saastavaid toormeid ning investeerida uutesse tootmistehnoloogiatesse.

Euroopa Liidu kliima- ja energiapakett

Alates Aastast algas EU ETS-i kolmas, 8-aastane kauplemisperiood varasemad kestsid ningmis oma kestuselt on võrreldes eelnevate perioodidega pikem ning kus on muutunud LHÜ-de lubatud heitkoguse ühikute taotlemise põhimõtted. Sel kauplemisperioodil minnakse valdavalt üle enampakkumistele ning järk-järgult vähendatakse tasuta LHÜ-de eraldamist EU ETS-i kuuluvatele käitistele. Saastekvootide skeem seadis esimesel kahel perioodil, jaigale ettevõttele piirmäära kasvu- hoonegaaside õhkupaiskamise osas, mida vähendatakse järk-järgult eesmärkide saavutamiseni.

Neljas faas algab ning kestab kuni aasta lõpuni.

Heitkogustega kauplemine

ETS on kehtib praegu vaid Euroopa Liidus, mistõttu on teistes piirkondades v. Selleks et Euroopa majandus oleks jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline, anti rahvusvahelistele ettevõtetele jätkuva konkurentsivõime säilitamiseks vajaminev kogus saastekvoote. ETS õnnestumist seabki ohtu emissioonide kasvav ülejääk, mis on tekkinud seoses majanduslangusega ja toonud kvootide hinna alla vt joonis 30 allpool.

Lühivaates õõnestab see süsinikuturu toimimist, ent pikemas perspektiivis võib mõjutada süsteemi võimet saavutada ambitsioonikamaid heitmevähendusega seotud eesmärke sama säästlikult.

ETS ehk HKS

Kõrgemad hinnad tooksid kaasa vajaduse investeerida energiatõhususse ja —säästu. Heitmekaubanduse kauplemissüsteemi kolmas faas rakendus Selle kohaselt eraldatakse elektrienergia tootjatele saastekvoodid reeglina enampakkumistel. Nende järgi tuleb põlevkivielektri tootmiseks heitmekvooti osta oksjonist saadav tulu laekub riigieelarvesse. Aastani said elektritootjad Heitkoguste heitkogustega kauplemise susteemi ETS tasuta. Need saastekvoodid arvatakse maha kogusest, mida liikmesriik muidu vastavalt direktiivi artikli 10 lõikele 2 enampakkumisel müüks.

Heitkoguste heitkogustega kauplemise susteemi ETS

Tasuta eraldatavatele saastekvootidele vastav summa Heitkoguste heitkogustega kauplemise susteemi ETS investeerida taristu ajakohastamisse ning puhtasse tehnoloogiasse. Kvootide eraldamiseks peab projekt olema kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega, aitama kaasa energiaturgude liberaliseerimisele, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja energiavarustuskindluse suurendamisele. Kuna tegemist on kvootidega, mida eraldatakse ettevõtetele nõuetekohase investeeringu finantseerimiseks, ei tohi tasuta saadud kvoote kasutada näiteks vabal turul elektri hinna subsideerimiseks.

Siiani põhjustavad aga suurt muret käärid heitmekvootide pakkumise ning nõudluse vahel. Üheltpoolt kahjustab see ühtse CO2 turu toimimist. Teisalt takistab ebaefektiivne kauplemissüsteem heitkoguste vähendamise pikemaajaliste eesmärkide saavutamist.

 1. Tema sõnul ei pruugi biokütuste kasutamine olla sugugi keskkonnasõbralik, sest nende tootmine võtab suurtes kogustes energiat [1].
 2. 1 minuti binaarvoimaluste susteem
 3. ETS ehk HKS | Keskkonnaministeerium
 4. Heitkoguse ühikutega kauplemine Ettevõtted kas peavad ostma või neile eraldatakse tasuta teatud koguses lubatud heitkoguse ühikuid.

Olukorra leevendamiseks võttis Euroopa Komisjon Eesti olukorda vaadeldes on selge, et põlevkivielektri oluline hinnakomponent on CO2 hind. Seega sõltub põlevkivielektri konkurentsivõime oluliselt Euroopa Liidu kliimapoliitikast.

Heitkoguste heitkogustega kauplemise susteemi ETS

Euroopa Komisjon tutvustas Selle abil loodetakse säilitada Euroopa Liidu konkurentsivõime olukorras, kus puhtale energeetikale üleminek on muutmas ülemaailmset energiaturgu. Komisjoni esitatud seadusandlikud ettepanekud hõlmavad energiatõhusust, taastuvenergiat, elektrituru ülesehitust, elektrienergia varustuskindlust ja energialiidu juhtimise eeskirju. Lisaks pakub komisjon välja uusi ideid seoses ökodisaini tulevikuga.

Samuti sisaldab pakett meetmeid puhta energeetika alase innovatsiooni kiirendamiseks, Euroopa hoonete renoveerimiseks, avaliku ja erasektori investeeringute soodustamiseks, ELi ettevõtete konkurentsivõime edendamiseks ning puhtale energeetikale ülemineku sotsiaalse mõju leevendamiseks.