EurLex-2 Pangaarvete, sularahakontode ja aktsiakontode haldamine, väärtpaberite hoiustamine, väärtpaberite emiteerimine, seifihoiustamine, hoiupangandus Management of bank accounts, current accounts and securities accounts, deposits of valuables, issuing securities, safe deposit services, savings tmClass ostutähtede, optsioonide või vahetatavate väärtpaberite emiteerimine the issue of warrants, options or convertible securities eurlex. Registripidamise korras võib esindajakonto avamiseks näha esindajakonto omajale ette täiendavaid nõudeid.

 1. väärtpaberite hoidmine — Inglise tõlge - TechDico
 2. Valikud Trade Virtual
 3. Но, в конце концов, он очень молод.
 4. Bond Trader Bitkoin.
 5. Väärtpaberite registri pidamise seadus – Riigi Teataja
 6. Он говорил очень тихо, чтобы не быть подслушанным.

Esindajakonto 1 Eesti väärtpaberituru kutselistel osalistel on õigus omada väärtpaberikonto eriliigina esindajakontot. Esindajakonto omamise õigus on ka väärtpaberiarveldussüsteemi korraldajal, välismaisel juriidilisel isikul ja muul institutsioonil, kelle üle teostatakse finantsjärelevalvet ning kes vastavalt neile kohaldatavale õigusele võivad hoida väärtpabereid oma nimel ja teise isiku arvel, ning ühingul, keda eelnimetatud välismaine isik kontrollib kas otseselt või kaudselt, tingimusel, et sellel ühingul on õigus vastavalt temale kohalduvale õigusele hoida väärtpabereid oma nimel ja teise isiku arvel.

Registripidamise korras võib esindajakonto avamiseks näha esindajakonto omajale ette täiendavaid nõudeid.

 • Его слова ни в ком не вызвали радости, да он и не ожидал иного.
 • Binaarsete valikute labivaatamine Binomo
 • Kaubandusstrateegia kaubandusmeetod

Esindajakontol võib väärtpabereid hoida vaid väärtpaberite esindajakontol hoidmise eesmärgil esitatud käsundi täitmiseks või muu sellesarnase õigussuhte alusel, samuti esindajakontol hoitavate väärtpaberite tuluna saadud väärtpabereid, sealhulgas dividendina või väärtpaberite asendamise või vahetamise käigus saadud väärtpabereid ja muid vastavate väärtpaberite arvel saadud väärtpabereid. Muude väärtpaberite hoidmine esindajakontol on keelatud. Esindajakontol ei või hoida pensionifondi osakuid.

Esindajakonto 1 Eesti väärtpaberituru kutselistel osalistel on õigus omada väärtpaberikonto eriliigina esindajakontot. Esindajakonto omamise õigus on ka väärtpaberiarveldussüsteemi korraldajal, välismaisel juriidilisel isikul ja muul institutsioonil, kelle üle teostatakse finantsjärelevalvet ning kes vastavalt neile kohaldatavale õigusele võivad hoida väärtpabereid oma nimel ja teise isiku arvel, ning ühingul, keda eelnimetatud välismaine isik kontrollib kas otseselt või kaudselt, tingimusel, et sellel ühingul on õigus vastavalt temale kohalduvale õigusele hoida väärtpabereid oma nimel ja teise isiku arvel.

Esindajakonto omaja käsutab esindajakontoga seotud maksekontol olevat raha kliendi käsundi või muu sarnase õigussuhte alusel antud juhiste järgi. Esindajakontoga seotud maksekonto omaja poolt kliendi arvel hoitav raha loetakse esindajakonto omaja ja tema võlausaldajate suhtes kliendi rahaks. Esindajakonto omaja vastu esitatud hagi tagamise abinõude või muude esindajakonto omaja suhtes teostatavate menetluste käigus esindajakonto omaja suhtes rakendatavad vara käsutuspiirangud ei hõlma esindajakontol olevaid väärtpabereid ega esindajakontoga seotud maksekontol olevat raha.

Корабль висел в воздухе в каком-нибудь футе от жерла воздушного туннеля, к которому он приблизился с крайней осторожностью -- будто чувствующее, живое существо. -- До свидания, Джизирак,-- проговорил Олвин.

Väärtpaberist tuleneva hääleõiguse ja muude õiguste teostamisel peab esindajakonto omaja järgima kliendi juhiseid. Kliendi nõudel peab Kutse muua valikud andma kliendile nõuetekohases vormis volituse esindajakonto omaja esindamiseks väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamiseks. Volituse esindajakonto omaja esindamiseks aktsionäride üldkoosolekul võib esindajakonto omaja valdkonna eest vastutava ministri poolt kehtestatud Vaartpaberite tolkimine anda klientidele ühtse nimekirjana.

 • Понадобился Хилвар -- человек совсем иных жизненных обстоятельств, чтобы разглядеть в Олвине просто еще одно человеческое существо.
 • ZUP Trading System
 • Valikud kauplemise kursused NYC

Klientide arvel esindajakontol hoitavatest samaliigilistest ja samaväärsete õigustega väärtpaberitest tulenevate hääleõiguste teostamisel on esindajakonto omajal õigus Vaartpaberite tolkimine vastavalt kliendilt saadud juhistele. Esindajakonto puhul ei kanta registrisse andmeid esindajakonto omaja klientide kohta, kelle jaoks ja arvel hoitakse esindajakontol olevaid väärtpabereid. Esindajakonto puhul kantakse registrisse üksnes andmed esindajakonto omaja kohta ja muud käesoleva seadusega nõutud andmed.

Arvestuses näidatakse muu hulgas ära käesoleva seaduse § 5 lõike 4 punktides 1—4 ja 7—10 toodud andmed kõikide isikute ja asutuste kohta, kelle käsundi kohaselt esindajakonto omaja väärtpabereid on omandanud. Nimetatud andmetega võivad tutvuda ja neist väljavõtteid saada käesoleva seaduse § 7 lõike 3 punktides 2—9 nimetatud isikud seadustest tulenevate ülesannete täitmise eesmärgil ja õigustatud huvi korral.

Kui esindajakontol hoitakse väärtpabereid mitme kliendi jaoks ja arvel, kohaldatakse käesoleva lõike esimeses lauses sätestatut. Krediidiasutusest esindajakonto omaja poolt teabe esitamisel ei kohaldata krediidiasutuste seaduses pangasaladuse kohta sätestatut.

These improvements will require massive investments and the development of innovative financing solutions such as project bonds and private-public partnerships. EurLex-2 aktsiaseltside väärtpaberite emiteerimine või märkimine võlakirjade või aktsiate ostmine ; issue or purchase of bonds or shares of joint stock companies; EurLex-2 Väärtpaberiinvesteeringute tagamine ja väärtpaberite emiteerimine investeerimispangandus Financial underwriting and securities issuance investment banking tmClass Selle õigusnormi kohaselt toob kõlbulike väärtpaberite vahetamise korral uute väärtpaberite emiteerimine kaasa endiste väärtpaberite tühistamise. Under that provision, in the event of the exchange of eligible securities, the issue of new securities is to cancel previous securities.