Seetõttu võib digiteerimine ilma korraliku säilitamisstrateegiata kujuneda raisatud investeeringuks. Märksõnade leidmise kohta EMS-ist vaadake videost Süstemaatiline infootsing. Viimase Sõnaotsing on kõige laiem võimalus mingi teema kohta kirjandust otsida. Selleks arvutatakse välja kasumilävi ehk tasuvuspunkt.

Eesti Rahvusraamatukogu ja Briti Nõukogu korraldusel toimus Judith E. Seminarile olid kutsutud Eesti teadus- ja rahvaraamatukogude töötajad, kes oma igapäevatöös raamatukogu eelarve, raamatukogu teenuste hinna ja laiemalt raamatukogu ning hinnapoliitika kavandamisega tegelevad.

Allakirjutanu osalemine seminaril oli seotud infoteaduse eriala õppekava kohustusliku aine "Marketing raamatukogu ja infotöös" õpetamisega - marketingimeetmestikus on raamatukogu teenuste hinnal oluline koht ning selle kujundamise seaduspärasuste ning võimaluste analüüs annab edaspidi loodetavasti pädevama võimaluse nende probleemide vahendamiseks tudengitele Lepik Käesolevas kirjutises antakse seminaril kuuldust ja arutletust lühiülevaade, milles selgitatakse ning täpsustatakse raamatukogu ja hinnapoliitika erinevaid käsitlusi ning rakendusvõimalusi raamatukogudes.

Raamatukogu eelarve kujundamise võimalusi Raamatukogude riiklik infosüsteem moodustub eri tüüpi raamatukogudest. Eestis moodustab sellise infosüsteemi raamatukogust rahva- teadus- ja eriala- ning kooliraamatukogu koosnev võrk. Raamatukogude finantseerimine kujundatakse läbi eelarve, mis peaks võimalike finantsvahenditega kindlustama raamatukogude arengu Eesti Seminaril "Raamatukogu ja hinnapoliitika" analüüsiti eelarvet kui võtmedokumenti Valikud strateegia raamatukogu aspektist: raamatukogu eelarve kui raamistik organisatsioonilisel tasandil, et määratleda kogu kulutuste mudel; raamatukogu eelarve kui hierarhiline dokument, mille iga osa saab analüüsida kui nö.

Kohtume raamatukogus 2

Raamatukogu eelarves on oluline näha arvude ridade ja veergude kõrval ka strateegilist tasandit. Stareegilise tasandi puhul on kõne all raamatukogusisene raamatukogutöötajate suhtumine raamatukogu teenuste kasutajate vajadustesse, võimalik vastupanu osutamine muutustele ja -väline rahaliste vahendite limiteeritus, avalikkuse nõudlus surve. Strateegilisel tasandil on oluline leida tasakaal vaieldamatu, tõenäolise ja võimaliku Valikud strateegia raamatukogu raamatukogu arendamisel.

Valikud strateegia raamatukogu

Raamatukogu eelarve teenib kolme otstarvet: kinnitada finantsidega seotud tehingud; juhatada sisse tulevase eelarve planeerimine. Esimesel juhul peaks leidma vastused raamatukogu eelarve kujundamisel näiteks küsimusele: missuguseid teenuseid saab juurde kavandada, kui eelarves oleks lisatud 50 EEK ja samas mõtlema, millistest teenustest võiks loobuda või mida võiks vähendada, kui 50 EEKi oleks eelarves vähem. Sellise tehnika puhul tekivad eelarve üle peetavate läbirääkimiste käigus vastuolud raamatukogu erinevate osakondade vahel ning kogu asutuse arengut teenivate tulemusteni on keeruline jõuda.

Valikud strateegia raamatukogu

Prioriteetsusele baseeritud eelarve kujundamise tehnika eeliseks on avatus ja õiglus, puudusteks aga eelarve vähendamise minimaalne võimalus ning seadustes ette nähtud nõuete liiga tugev mõju.

Samas aga annab see võimaluse ellu viia raamatukogus kavandatud arengustrateegia ning planeerida sellele finantstagatis.

Raamatukogu tasakaalustatud eelarve tekkimine on eri tüüpi raamatukogudes erinev, näiteks rahva- ja ülikooliraamatukogude erinevused tulenevad eelkõige nende raamatukogude seadusega määratletud alluvussuhetest raamatukogu omanikuga. Raamatukogu kulud ja raamatukogu Valikud strateegia raamatukogu hind Raamatukogu kulutused peavad olema selgelt välja toodud, sest see hõlbustab otsuste vastu võtmist ja nende täitmise kontrollimist, raamatukogu tegevuse tulemuslikkuse mõõtmist, hinna formuleerimist raamatukogu teenustele ning selleks valmisolekut.

 • E-kataloog ESTER | teadustoo_alused
 • Стоя внутри этого невидимого, душного кокона, Олвин ждал, чтобы его просьбу либо отвергли, либо исполнили.
 • Raamatukogu | Hiiumaa Ametikool
 • Mobiilikaubanduse strateegia
 • Но люди Лиса все же смогли распутать и записать их, чтобы потом спокойно проанализировать.

Kui kavandada raamatukogus uut teenust, on oluline teada ja tunda teenuse võimalikke hinnameetodeid. Hinnameetodite tutvustamisel peatuti seminaril põhjalikumalt kulukesksetel hinnameetoditel: juuredehindluse meetodil ning kasumiläve hinnameetodil.

Valikud strateegia raamatukogu

Juurdehindluse meetod põhineb teatud arvestusliku juurdehindluse lisamises teenuse omahinnale ehk kuludele. Raamatukogu kuludest kõneledes peaks silmas pidama, et tegemist on püsikulude ja muutuvkuludega.

Püsikulude hulka kuuluvad kulutused personalile, üür, küte, kindlustus, laenukapitali intress vms. Püsikulusid nimetatakse marketingialases kirjanduses ka üldkuludeks, kaudkuludeks või lisandkuludeks Vihalemm Muutuvkulud, mis olenevad otseselt tootmis- või müügimahust, kujunevad raamatukogus põhi- ja abimaterjalidest, mida teenuste vahendamiseks kasutatakse. Muutuvkuludeks on näiteks teenuse kasutajate arvust tulenevalt varieeruvad kulutused elektrile, kommunikatsioonile sideteenused vms.

Püsikuludest ja muutuvkuludest moodustuvad nende summana kogukulud Vihalemm Hind saadakse juurdehindluse meetodi puhul järgmiste arvutuste tulemusena: liidetakse püsikulud ja muutuvkulud, mille tulemusena tekivad plaanitava teenuse tootmiskulud; tootmiskuludele arvatakse juurde kasumiprotsent; tulemus jagatakse teenuste hulgaga, mille vastuseks ongi teenuse hind.

 1. Kaubandus ja susteemid
 2. Kuidas teha binaarseid voimalusi
 3. Parimad Forexi kaubanduskursused
 4. А так ли .
 5. Перед ним простирался весь город Диаспар, причем самые высокие здания едва доходили ему до плеча.
 6. Название это было равно легендарным для сыновей обеих рас, столь различных по культуре и истории.
 7. Несмотря на небольшие размеры и малочисленность населения, не превышавшего тысячу человек, Эрли была полна сюрпризов.

Juurdehindluse meetod on raamatukoguteenustele hinna määratlemisel enam kasutatav, sest tavaliselt teatakse teenuse kavandamisel paremini teenusele vajalikke kulutusi kui nõudlust. Kuluarvestus on tihti lihtsam, kui nö. Kasumiläve hinnameetodi puhul on eesmärgiks hind, mis viib üle kasumiläve või tagab soovitava kasumi.

 • EUR-Lex - DC - ET
 • Sidusjuurdepääs Euroopa kultuuripärandile: Mis on kaalul?
 • Tutvustus | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Valuutavarustuse tehingud USAs
 • E-kataloog võimaldab leida raamatute ja muude väljaannete asukohta raamatukogus ning näha, kas raamat on kohal või välja laenutatud.

Selleks arvutatakse välja kasumilävi ehk tasuvuspunkt. Kasumilävi saadakse arvutuste teel, kus püsikulud jagatakse teenuse müügihinnast lahutatud ühiku müügikuludega. Selle hinnameetodi puudusteks on nõudluse vähene arvestamine ning püsikulude muutumatus vaid teatud perioodil.

Eesti Rahvusraamatukogu ja Briti Nõukogu korraldusel toimus

Seminaril arvutati kasumiläve punkti mitmete raamatukoguteenuste puhul ning rühmatöö tulemuste tutvustamine teistele seminaril osalejate viitas tihti samadele probleemidele: vähesed rahandusalased eelteadmised ning osakamatus siduda esitatud näiteid konkreetse raamatukogu vajaduste ja võimalustega. Hinnapoliitika raamatukogus Hinnakujunduse kontseptsioonid on vaadeldavad nende kasulikkusest, väärtusest ning maksumusest lähtuvalt.

Hinnapoliitika on raamatukogu teenuste hinnastrateegia ja -taktika kavandamine ning teostamine. Hinnastrateegia väljatöötamine Kuidas kujundada korge sagedusega kauplemise susteemid ja nende arhitektuur raamatukogu juhtkonna otsustuste hulka ning on taktikaliste otsustuste aluseks.

Valikud strateegia raamatukogu

Hinna kindlaksmääramise astmete hulka kuuluvad: potentsiaalse turu ja kasutajate identifitseerimine; nõudluse arvestamine; konkurentide hindade ja potentsiaalsete konkurentide poolt kehtestatavate hindade tundmine ja ennetamine; turu segmentide Algoritmilised kaubandusstrateegiad Vwapile teenuse vajaduse kindlaksmääramiseks; võimalike ja vajalike kulutuste analüüs; kavandatava tulu kalkuleerimine.

Hinna kindlaksmääramisel on oluline tunda teenuse elutsükli graafikut, milles eristuvad teenuse kujundus- juurutus- kasvu- küpsus- ja langusfaas.

Otsinguvorm

Teenuse elutsükli analüüs aitab kaasa hinnameetodi valikule. Seminaril tutvustati järgmisi hinnameetodi valikuvõimalusi: kulukeskne meetod ehk kuludest lähtuv hinnakujundus; psühholoogiline meetod ehk hind kui sõnum toote kohta; konkurentsikeskne meetod ehk nõudluse ja teiste hindadega seonduv konkurentsivõimeline hind.

Valikud strateegia raamatukogu

Raamatukoguteenuse hinnast kõneldes rõhutati seminaril pidevalt, et hind on psühholoogiline, kulutused aga majanduslik analüüsivaldkond. Tasuta teenustega raamatukogus harjunud lugejate jaoks pole tihti ootamatu mitte teenuse hind, vaid fakt iseenesest, et raamatukogus küsitakse teenuse eest raha. Samas on aga hind maine ja kvaliteedi näitaja Weingand Seminari viimasel päeval tutvustati äriplaani koostamise vajadust raamatukogus kui võimalust strateegia kavandamiseks, milles oleks arvestatud kasutajate vajadused, tarbed ja nõuded.

Äriplaani koostamisel on kindlasti vajalik järgmiste sammude olemasolu: olemasolevate ettevõtmiste identifitseerimine.