Seetõttu on ka momo kauplemine momentum trading muutunud vähemtasuvaks ja ka keerulisemaks. LLC osaleja selle tegevuse osas sisaldab ettevõtte seadus erireegleid ja piiranguid. Aga mitmeks aastaks piirang kehtestati, ta enam täpselt ei mäleta.

Kes tasub suurema osa ostude eest deebet- või krediitkaardiga, näeb kulutatud summasid ja kulutuste tegemise kohti ka kontoväljavõttel. Mõne panga internetilehel saab kasutaja seadistusi kohaldada, analüüsimaks just isiklikku eelarvet. Kes võtab välja palju sularaha kõikvõimalike pisiostude eest tasumiseks, võiks täpsemalt uurida-analüüsida ka neid kulutusi, sest just nende arvelt võib mõnel juhul kokku hoida üsna märkimisväärse summa. Otsides võimalusi valikuliste kulutuste kärpimiseks, tasub mõelda, kas asi tegevusmillele raha kulub, on tõesti seotud Teie sisemiste soovide ja unistustega või on see peale surutud väljastpoolt — reklaami, meedia või ümbritsevate inimeste poolt.

Enamiku n-ö sissesöödetud soovidest tulenevaid kulutusi võib ära jätta — need ei anna Teie heaolule midagi juurde, vaid võtavad hoopis ära, sest takistavad rahalise sõltumatuse suurendamist. Kui kuludest on kriitilise pilguga üle käidud, võib ette võtta tulud — kas neid on võimalik suurendada näiteks lisatöö võtmise või töökoha vahetamisega tasuvama vastu.

Nimetatud sammude järel jääb jooksvate kulutuste kõrval loodetavasti raha üle ka juba kaugemate finantseesmärkide poole pürgimiseks.

Breadcrumb

Vähemalt mõneks eesmärgiks. Finantsplaani koostamise viimase sammuna tuleb välja valida kõige sobivamad vahendid nende eesmärkide saavutamiseks: valida, kuhu säästud paigutada, millist laenu võtta ja kui pikaks ajaks jms. Sellest tuleb pikemalt juttu meie raamatu järgmistes osades. Pere-eelarve vorm Võib-olla on Teil tekkinud küsimus, miks alustada finants¬planeerimist kaugemate eesmärkide paikapanemisest, kui võiks kõigepealt koostada eelarve ja selle põhjal otsustada, millisteks eesmärkideks raha jätkub.

Ligi 3 miljardi kroonine saladus

Viimasel juhul oleks ju tööd soovide ja eesmärkide tuludega vastavusseviimisel vähem. Põhjus on lihtne: meelerahufondi loomine ja pensionisäästu kogumine Jaga aktsiate tehingute saladused vähemalt sama vajalik kui hädavajalike jooksvate kulutuste katmine. Kuna enamikul inimestel tuleb kulutamine välja loomulikumalt kui säästmine, tuleb säästmisele suunatud tegevused asetada finantsplaanis alati kesksele kohale — muidu need ununevad ja inimene jääbki elama peost suhu, palgapäevast palgapäevani.

Üks osa inimese säästudest peaks olema alati kiiresti ja suurte kahjumiteta kättesaadav — sissetuleku ajutise katkemise kompenseerimiseks või ootamatute ja vältimatute kulutuste katmiseks. Ravikindlustus ja töötuskindlustus igakord hädast välja ei aita, samuti ei aita igas olukorras õnnetusjuhtumi- reisi- või kahjukindlustus.

Ideaalis peaks hädareserv olema seda suurem, mida kõikuvam on sissetulek ja mida suurem töö kaotamise võimalus vt tabelit. Paraku on just kõikuva sissetulekuga inimestel kõige raskem vajaliku suurusega hädareservi kokku saada. Aga püüdma nad peaksid, sest reservi olemasolu tähendab enese vabastamist ühest olulisest stressiallikast. Kuni 9—12 kuu jooksvaid kulutusi kattev Kui Teie sissetulek on väga kõikuv, töö kaotamise oht on suur ning sõpradel ja sugulastel ei ole Teile raha laenamiseks võimalusi.

Klientide arvel esindajakontol hoitavatest samaliigilistest ja samaväärsete õigustega väärtpaberitest tulenevate hääleõiguste teostamisel on esindajakonto omajal õigus hääletada vastavalt kliendilt saadud juhistele.

Esindajakonto puhul ei kanta registrisse andmeid esindajakonto omaja klientide kohta, kelle jaoks ja arvel hoitakse esindajakontol olevaid väärtpabereid.

Esindajakonto puhul kantakse registrisse üksnes andmed esindajakonto omaja kohta ja muud käesoleva seadusega nõutud andmed.

Jaga aktsiate tehingute saladused Etrade valikutasemed

Arvestuses näidatakse muu hulgas ära käesoleva seaduse § 5 lõike 4 punktides 1—4 ja 7—10 toodud andmed kõikide isikute ja asutuste kohta, kelle käsundi kohaselt esindajakonto omaja väärtpabereid on omandanud. Nimetatud andmetega võivad tutvuda ja neist väljavõtteid saada käesoleva seaduse § 7 lõike 3 punktides 2—9 nimetatud isikud seadustest tulenevate ülesannete täitmise eesmärgil ja õigustatud huvi korral.

Smirnova artikkel "Prioriteetse ostu instituut Venemaa ja välisriigi õiguses" on infopangas vastavalt väljaandele - "Majandus ja õigus",N 10, Sklovsky K. I, Smirnova M. Fatkhutdinov R. Frolovsky N. Tehingu mehhanism Ettevõtte aktsiakapitalis oleva osa või selle osa võõrandamise või võõrandamise protseduuri on kirjeldatud Vene Föderatsiooni tsiviilseadustikus ja Sellest tulenevalt Jaga aktsiate tehingute saladused ettevõtte aktsiakapitalis oleva osa või selle osa müümine, võõrandamine ja muud võõrandamismeetodid vastama eelnimetatud õigusaktides sätestatud nõuetele, kui organisatsiooni põhikiri ei sätesta teisiti.

Järgnevalt kasutame sageli sellist mõistet võõrandumine, mis tähendab juriidilist tehingut, mille tulemusena üks ettevõtte liikmetest müüb, annetab või muul viisil oma osa või osa aktsiakapitalist võõrandab ettevõtte teisele liikmele või kolmandatele isikutele. Vastavalt Art. Esimesel kahel juhul, kui võõrandumine pannakse toime osalejate või ettevõtte kasuks, pole ettevõtte ülejäänud liikmete nõusolekut vaja, kui organisatsiooni põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

Mis puudutab võõrandamist või müümist kolmandate isikute kasuks, siis sageli võib sellise võõrandamise keelu kehtestada OÜ põhikirja, et ühtlustada osalejate tahet, kaitsta ühiskonna ja selle liikmete huve.

Eelisõigus LLC aktsiakapitali osa või osa omandamiseks Ettevõtte liikmetel on eelisõigus omandada PPP osa või osa sellest organisatsiooni aktsiakapitalis, s.

Jaga aktsiate tehingute saladused Jaga voimalusi enne kasumit

Organisatsiooni osalejatel ja organisatsioonil endal on eelisõigus omandada aktsia või osa aktsiakapitalist. PPP rakendamise korda ja ajavahemikku, mille jooksul ettevõtte osalised saavad seda eelist kasutada, on kirjeldatud Kui keegi osalejatest ostueesõigust ei kasutanud, võib pakkumise üle anda kolmandatele isikutele.

Samuti võib harta ise arvestada õigust osta osaleja aktsia ettevõtte enda poolt, juhul kui teised osalejad keelduvad sellest või kui aktsiakapitali aktsiakapitali aktsiat ei õigeaegselt kasutada. Ettevõtte liige, kes kavatseb oma aktsia müüa, peab ilma sellest teatamata kirjalikult teatama kõigile teistele organisatsiooni liikmetele või ühele liikmele, kui see on asutaja või ettevõte ise. Seda menetlust laiendati Pakkumine sisaldab olulisi lepingu tingimusi, täpsustab tehingu objekti, hinda ja muid müügitingimusi.

Hetkel, kui ettevõte pakkumise kätte sai, loetakse see kättetoimetatuks. Kui osaleja võtab pakkumise tagasi enne selle kättesaamist, loetakse see saamata, koostatakse sellises olukorras täiendav teade. Osalejatel on Bitcoin satoshi visioon reddit kasutada aktsia SPP-d 30 päeva jooksul alates ettevõtte poolt pakkumise saamise kuupäevast või LLC põhikirjaga määratud muul ajavahemikul.

Mõnikord võib organisatsiooni põhikiri ette Jaga aktsiate tehingute saladused ostueesõiguse ettevõtte aktsia ostmiseks. Kui osalejad ei kasutanud oma õigust kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul või loobusid ostueesõigusest ühehäälselt, saadab ettevõte seitsme päeva jooksul, alates määratud tähtaja möödumisest või keeldumise saamise hetkest, ettevõttes osalejale nõusoleku. Kui keegi ei kasutanud ostueesõigust, ei osalejad ega selts, saate aktsiat pakkuda kolmandatele isikutele pakkumises märgitud hinnaga.

Tehingu mehhanism Vastavalt Vene Föderatsiooni tsiviilseadustikus tähendab tehingu notariaalne kinnitamine tehingu seaduslikkuse kontrollimist, sealhulgas seda, kas igal selle osalisel on õigus see lõpule viia, ja selle teostab notar või ametnik, kellel on õigus sellist notariaalset toimingut teha. Notariaalne kinnitamine on kohustuslik menetlus, selle eiramine toob kaasa tehingu kehtetuse.

Tehingud, mille eesmärk on aktsia või osa osa võõrandamine LLC aktsiakapitalis, aktsia SPP kasutamisel, sealhulgas juhul, kui ettevõtte osalejatele saadetakse pakkumine, ja vastuseks peab aktsepteerimine olema notariaalselt kinnitatud. On mitmeid juhtumeid, kus tehingut ei pea notariaalselt kinnitama.

Tehingus osalejatel on õigus iseseisvalt otsustada selliste tehingute notariaalse kinnitamise üle. Aga kui poolte kokkuleppel otsustati selline tehing notariaalselt kinnitada, siis vastavalt Vene Föderatsiooni tsiviilseadustikule kuulub selline tehing kohustusliku notariaalselt tõestatud.

Tehingu osapoolte huvide kaitsmiseks näeb Vene Föderatsiooni tsiviilseadustik ette tagajärjed tehingu notariaalsest kinnitamisest või riiklikust registreerimisest kõrvalehoidmise korral.

Kui üks pooltest keeldub riiklikust registreerimisest, on kohtul teise poole taotlusel iPhonei kaubandusvalikud teha otsus selle registreerimise kohta. Pool, kes keeldub riiklikust registreerimisest või tehingu notariaalsest kinnitamisest, peab teisele poolele kahju hüvitama. Notari kinnituseks tehing, mille eesmärk on OÜ aktsiakapitali osa või osa võõrandamine, on soovitatav koostada ja esitada notarile järgmine dokumendipakett: Põhikiri; Otsus ettevõtte asutamise kohta kui asutajaid on ainult üks ; Ettevõtte asutamisleping kui asutajaid on mitu ; Väljavõte juriidiliste isikute ühendatud riiklikust registrist, Jaga aktsiate tehingute saladused sisaldab teavet selle kohta, et aktsia kuulub osalejale; Notariaalselt tõestatud kokkulepe aktsia omandamise kohta; Dokument, mis kinnitab võõrandava isiku poolt aktsia tasumist, näiteks panga kviitung; Ülaltoodud dokumentide loetelu ei ole täielik ja lõplik, notari soovitusel saab seda sõltuvalt konkreetsest juhtumist täiendada.

Enne notari kinnitust tehingu kohta, mille eesmärk on ettevõtte aktsiakapitali osa või osa võõrandamine, peab notar kontrollima võõrandunud isiku õigusi aktsia lõpetamiseks, kas võõrandatud osa on täielikult tasutud.

Maksmata osa saab üle kanda ainult selles osas, milles see maksti. Kuidas ja kes saavad dokumente esitada juriidiliste isikute ühendatud riiklikku registrisse Pärast tehingu notariaalset kinnitamist tuleb hiljemalt kahe päeva jooksul esitada vastavad dokumendid riiklikule registreerimisasutusele.

Taotleja võib need isiklikult viia registreerimisasutusse või MFC-sse või edastada oma esindaja kaudu, kes dokumentide esitamisel peab esitama notari kinnitatud notariaalselt tõestatud volikirja.

Taotleja soovil saab notar dokumente edastada ka elektroonilises vormis.

Registreerimisasutus vastab, saates dokumendi, mis kinnitab juriidiliste isikute ühendatud riiklikku registrisse kande tegemist.

Seega ei peaks võõranduv isik ega osalust omandada sooviv osapool selles etapis võtma mingeid toiminguid taotluse edastamiseks registreerivale riigiasutusele. LLC aktsiakapitali osa või selle osa võõrandamine ettevõtte liikmelt abikaasale Perekonnaseadusest teame, et abikaasade poolt abielu ajal omandatud vara on ühisvara, välja arvatud juhul, kui nende vahel on sõlmitud abieluleping ja selle vara jaoks pole kehtestatud teistsugust korda.

Abikaasade ühisvara on ka abikaasade ühise sissetuleku arvel soetatud vallas- ja kinnisvara, väärtpaberid, aktsiad, sissemaksed, krediidiasutustele või muudele äriorganisatsioonidele sissemakstud kapitali osad ja muu vara, mille abikaasad on abielu jooksul omandanud, hoolimata sellest, kas kelle abikaasade nimel see on soetatud, või kelle või kelle abikaasa nimel raha hoiustati RF IC artikkel Seega, kui osa põhikapitalist omandati perioodil, mil isik oli abielus, saab see osa abikaasade ühiseks ühisvaraks, kui abielulepingu olemasolul ei ole sätestatud teisiti.

Tuleb märkida, et tasuta ostetud aktsia, s. Seltsi liige on abikaasa, kelle eest tehing tehti, s. Seda varalist režiimi saab reguleerida abielulepinguga.

Abieluleping vormistatakse kirjalikult ja selle kinnitab notar. Abieluleping ja ettevõtte aktsiakapitali osa või osa võõrandamise tehing tuleb esitada notarile, kes omakorda peab veenduma, et kõik teie esitatud lepingu tingimused vastavad.

Abielulepingu tingimused ei tohi olla vastuolus aktsiate võõrandamise reeglitega kolmandate isikute kasuks. Abikaasa, kes ei ole ettevõtte liige, kuulub kolmandatele isikutele. Seetõttu tuleb aktsia võõrandamisel järgida Aktsia võõrandamisel või ostmisel peate saama abikaasa notariaalselt kinnitatud nõusoleku. Kui osa saadi kingitusena või päriti, siis pole abikaasa nõusolekut vaja. Samuti on abielu lahutamise korral abielus sõlmitud põhikapitali aktsiatega sõlmitud tehing, mille eesmärk on aktsiakapitali osa või osa võõrandamine, nõuda endise abikaasa nõusolekut.

LLC aktsiakapitali osa või osa võõrandamine pärimise tagajärjel Üldine pärimine on õiguste ja kohustuste üleandmine päritud isikutele muutmata kujul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Vene Föderatsiooni tsiviilkoodeks eristab universaalse pärimise kahte vormi: pärimisõigus ja pärimisõigus juriidilise isiku ümberkorraldamise tulemusena. LLC aktsiakapitali osa üleandmise protsessi üldise pärimise teel on kirjeldatud Aasta seaduses nr FZ "Piiratud vastutusega äriühingute kohta" ja Vene Föderatsiooni tsiviilseadustikus.

LLC põhikapitalis oleva osa või osa selle üleandmine pärijatele või juriidiliste isikute õigusjärglastele on võimalik, kui organisatsiooni põhikiri ei sätesta teisiti. Seega võib aktsiate pärijatele või juriidiliste isikute õigusjärglastele üleandmise menetlus toimuda ilma piiranguteta või tingimusel, et selline võõrandamine on lubatud ülejäänud ettevõttes osalejate nõusolekul. Vaatleme juhtumit, kus sellist nõusolekut pole vaja.

Siin saate lihtsalt juriidilise isiku ümberkorraldamise korral tõendi pärimise õiguse või pärimise registreerimise kohta. Juriidilise isiku ümberkorraldamine tähendab ühinemist, jagunemist, omandamist, eraldamist, ümberkujundamist.

Pärimisõiguse tunnistuse saamiseks peate pöörduma notari poole järgmise dokumentide loendiga: pass, surmatunnistus, dokument, mis kinnitab surnuga seotud suhteid või muid seoseid surnuga, tõend surnu elukohast, harta koopia, dokument, mis kinnitab surnu õigusi aktsiakapitalist osa saamiseks dokument, mis kinnitab surnu osa põhikapitalis maksmist.

Pärast kõigi ülaltoodud dokumentide esitamist vormistab notar ja väljastab teile tõendi pärimisõiguse kohta. Järgmises etapis kutsutakse kokku organisatsiooni kõigi liikmete üldkoosolek, kus otsustatakse juriidilise Jaga aktsiate tehingute saladused pärija või õigusjärglase ettevõttesse sisenemise kohta. Pärast seda saadetakse registreerivale riigiorganile USRLE taotlus asjakohaste muudatuste tegemiseks.

Lisaks avaldusele peate saatma ka notari kinnitatud dokumendid pärimise või õigusjärgluse kohta ning ettevõtte osaliste üldkoosoleku protokollid, kus teid pärijaks võeti. Juhul kui ettevõtte põhikiri näeb ette, et selline üleminek on lubatud ainult LLC osalejate nõusolekul ja ühehäälselt.

Jaga aktsiate tehingute saladused Valikud Trade Virtual

Mehhanism on sarnane, kogutakse sama dokumentide pakett, kuid see on vajalik kõigi ettevõtte liikmete kirjaliku nõusoleku saamiseks. Selleks peab pärija pöörduma kirjalikult kõigi ettevõtte liikmete poole. Kuu jooksul peavad nad seda kaebust kaaluma ja vastuse andma. Alates kõigilt ettevõtte liikmetelt nõusoleku saamise hetkest on vaja kolme päeva jooksul saata riiklikule juriidiliste isikute ühtsele registrile järgmised dokumendid: avaldus vormis R, kinnitatud pärimisdokumendid, protokollid ettevõtte liikmete üldkoosolekult, kõigi osalejate nõusoleku avaldus.

Kui sellist nõusolekut ei saada seaduses või ettevõtte asutamisdokumentides kehtestatud tähtaja jooksul, toimub aktsia või aktsiaosa võõrandamine järgmisel päeval. Lisaks kompenseerib ühiskond õigusjärglastele tekitatud kahju. Maksekulu määratakse ettevõtte liikme surma päevale, LLC reorganiseerimise või likvideerimise lõpuleviimise päevale, aktsia või osa osa avalikul enampakkumisel omandamise päevale eelnenud viimase arvestusperioodi eest. Usalduse haldamine seoses LLC aktsiakapitali osaga Usalduse haldamine ei ole esindus, s.

Usaldussuhe on see, kui usaldusisik juhtkonna asutaja annab oma osa juhtimisest üle juhtivale isikule, s. Usalduse haldamist reguleerivad Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku Venemaa seadusandluses on LLC aktsiakapitali osaluse osas kaks sellist juhtumit, kui üks osapool, juhtkonna asutaja, annab vara teisele poolele usaldusisikule teatud aja jooksul üle.

Esimene juhtum on pärimine.

Bibliograafiline loetelu

Kui pärand sisaldab vara, mis vajab lisaks kaitsele ka haldamist Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli kolmas osa. Kuni pärija pole osa OÜ-st osalusest pärinud ja temast pole saanud ettevõtte liige, sõlmib notar usaldusfondi asutajana selle vara suhtes usalduse haldamise lepingu. Päritud vara usalduse haldamise asutajad saavad olla ainult notar või testamenditäitja. LLC aktsiakapitali osa on varaliste ja mittevaraliste ettevõtte õiguste kogum.

Jaga aktsiate tehingute saladused Moodsad valikud valikute jaoks

Seega, kui osa LLC põhikapitalist läheb usaldusisikule üle, saab ta teatud aja jooksul mitte ainult usalduses oleva vara, s. Lepingus täpsustatakse usaldushaldusele üle antud aktsia suurus. Usalduse haldamise leping kehtib seni, kuni pärijast saab ettevõttes täieõiguslik osaline või kui ettevõtte põhikiri näeb ette, et pärija saab oma osa kätte ainult kõigi LLC-s osalejate nõusolekul ja temast keeldutakse.

Usaldusisikul on samad õigused kui ühiskonnaliikmel, seetõttu võib tal olla reaalne mõju kõikidele organisatsioonis toimuvatele protsessidele. Talle antakse õigus teha talle usalduse korras üle antud varaga mis tahes tegelikke ja õiguslikke toiminguid.

Jaga aktsiate tehingute saladused Mis on binaarsed variandid

Selliseid volitusi saab aga piirata usalduslepinguga Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku 2. Teine juhtum on kohustuslik usalduse haldamise institutsioon seoses aktsiaga LLC aktsiakapitalis, huvide konfliktide lahendamise vältimise kord Ettevõtlusega tegelev isik ei saa samaaegselt olla riigi- või munitsipaalametis. Teisisõnu, huvide konflikti all mõistetakse juhtumit, kui riigiteenistuja tegutseb vastuolus riigi seaduste ja huvidega, järgides oma huve.

Kuigi Šoti majandusteadlane lisas Adam Smith: "Oma huvide järgimisel teenib ta ettevõtja sageli avalikke huve tõhusamalt kui siis, kui ta seda teadlikult püüab teha.

Jaga aktsiate tehingute saladused Stock valikute kehtivus lopeb

Seega, kui soovite riigiametit pidades säilitada oma varalised õigused ja mitte kaotada oma osa aktsiakapitalis, et seadusi mitte rikkuda, peate selle osa usalduse kätte andma. Sellest tulenevalt võimaldab sellises olukorras usalduse haldamine seoses aktsia või aktsia osaga kombineerida äritegevust avaliku teenusega. Samuti väärib märkimist, et Juriidiliste isikute ühtses riiklikus registris muudatuste tegemisel võib ettevõtte põhikapitalis osaluse suhtes usalduse loomise osas taotlejaks olla: organisatsioonis osaleja, testamendi täitja või notar.

Võltsid ostu- ja müügisignaalid Masinate loodud võltsid Jaga aktsiate tehingute saladused ja müügisignaalid võivad teid viia tehingutesse, kus pole midagi muud, peale selle, et kauplemissüsteemid on lihtsalt omavahel sassi jooksnud. Aktsia päevasisene käive võib kolmekordistuda ja murda läbi oma eelmisest vastupanupunktist, kus teil võib tekkida tahtmine minna aktsias pikaks. Bellafiore soovitus on siinkohal enne kontrollida lindilt, kas väljas on reaalsed ostjad ja müüjad ning alles siis siseneda positsiooni.

Hinnalibisemine slippage suureneb Arvestades likviidsust, mida automaatsed kauplemissüsteemid on turule lisaks toonud, tundub selle tagajärjel suurenenud hinnalibisemine vastuolulisena. Ja ühe tehingu tõttu tekivad sulle täiesti ettearvestamata lisakulutused. Kuna kauplemismasinad on nii tundlikud, siis niipea, kui nad haistavad müüki, paiskavad nad turule madalama hinnaga müügiorderid. Bellafiore soovitab kasutada aina rohkem manuaalsete stoppide asemel limiitordereid. Limiitorderid annavad teile oma väljumishindade üle suurema kontrolli ja vähendavad hinnalibisemisriski.

Karda V-liikumist V-kujulise liikumise kirjeldamiseks kasutab Bellafiore näiteks tehingut Visa V aktsiatega. Ehkki aruannetes avaldatud summad ei ole lahti kirjutatud detailselt, võib vähemalt kümnekonna firma puhul väita, et Lihtne tehe näitab, et ühe aktsia hinnaks tuli 15,41 eurot ehk ,1 krooni.

Samasuguse aktsiahinna saame, kui teha vastav jagamistehe andmetega, mis on must-valgel kirjas mitme teise Sylvesteri endise aktsionäri investeerimisfirma See ei saa olla kokkusattumus! Seetõttu, võttes aluseks, et 34 protsenti Sylvesteri aktsiatest 3 tk müüdi hinnaga krooni Parimad valuutakaubanduse signaalid aktsia eest, kujunes teise etapi kogumahuks ,9 miljonit krooni ehk 55,3 miljonit eurot.

Need neli meest teenisid igaüks aktsiate müügist ,99 miljonit krooni ehk 31,12 miljonit eurot.

1. Raha ja rahaasjade planeerimine

Protokolli kohaselt oli osalejatest kõige väiksem häälte arv, häält ühel kunagise metsavarumisfirma asejuhatajal. Tema sai Sylvesteri aktsiate eest natuke alla krooni. Et teenida vähemalt üks miljon krooni, pidi inimesel olema vähemalt Sylvesteri aktsiat.