Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Sellest tuleneb järelikult, et Euroopa Kohus ei ole pädev tegema otsust küsimuses, kas liikmesriigid järgivad niisuguste maksumeetmete kehtestamisel avalikku rahvusvahelist õigust.

G Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale.

GTC good till cancelled -kehtiv kuni tühistamiseni Väärtpaberi ostu- või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus kehtib kuni selle täitmiseni või seni kuni investor tühistab selle või 60 päeva, kui korralduse täitmine on takistatud selle tingimuse tõttu. H Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Hüpoteek Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. ID-kaart isikut tõendav siseriiklik dokument isikutunnistusmillele on kantud digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ning digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat.

Indeks Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel.

Internetipank - Swedbank

Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus.

  • aktsiaoptsioonide plaanid - English translation – Linguee
  • Kas veel üks sõna sellist tüüpi ettevõtte võlakirja kohta? |

Inkassat­sioon Rahavedu Inkasso Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu.

Insider Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada.

Suletud turu tehing

Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Intress sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides.

Seda tüüpi sisetehinguid ei peeta üldiselt oluliseks, kuna need ei kajasta siseringi sisetunnet ettevõtte suhtes.

Trading System Hosting

Sellised tehingud ei mõjuta tavaliselt avatud turul pakutavate väärtpaberite hinda. Suletud turu tehingu mõistmine Tavaliselt tekivad suletud turu tehingud siis, kui ettevõtte töötaja kaupleb selle ettevõtte aktsiaid või aktsiaoptsioone ettevõttega ise.

Investeerimisõpik

See on vastupidine avaturu tehingule, mille korral tavainvestor ostab või müüb väärtpabereid üldsusele avatud väärtpaberibörsil.

Suletud turu tehing toimub seevastu ettevõtte ja insaideri vahel, kaasamata teisi osapooli; see ei toimu avatud vahetuse kaudu. Teiseks muudaks see maks finantsvahendustegevused mitteresidentidest äriühingutele vähem atraktiivseks nii otseselt selles ette nähtud maksu kohaldamise tõttu kui ka selle kohaldamisest tuleneva haldus- ja aruandluskoormuse tõttu. Maks pärsib asjaomaste toodete turulepääsu, mõjudes heidutavalt nii pakkumisele kui ka nõudlusele. Analüüs Kuivõrd eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimuses viidatakse mitmele aluslepingu sättele, on vaja kõigepealt kindlaks määrata, milline neist sätetest on tegelikult asjakohane.

Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule.

Asjakohaste aluselepingu sätete kindlaksmääramine Esiteks viitab liikmesriigi kohus nii ELTL artiklile 56 kui ka artiklile Sellega seoses tuleb märkida, et tuletisinstrumendid on lepingud, mille pooled lepivad kokku tulevastes rahavoogudes sõltuvalt alusvara väärtusest. Praktikas saab tuletisinstrumente seega kasutada selliste majandus- või finantsriskide haldamiseks, mis on seotud alusvara hinna muutumisega riskimaandamise funktsioonvõi investeerimiseks alusvara hinnaga spekuleerimise teel spekuleeriv funktsioon või alusvara ja tema tuletisinstrumendi hindade mittevastavuse korral vastaspositsiooni ostmise teel arbitraaži funktsioon.

Internetipank

Võttes arvesse tuletisinstrumendi erinevaid kasutusvõimalusi, võivad liikmesriikide normid, mis reguleerivad tuletisinstrumente või näevad ette nende maksustamise, kuuluda nii ELTL artikli 56 kui artikli 63 kohaldamisalasse. Tõsi, kuivõrd tuletisinstrumente võib kasutada riski katmiseks, võib neid ühelt poolt pidada hõlmatuks teenuste vaba liikumisega. Teiselt poolt aga on nõukogu Võib siiski meenutada, et kui liikmesriigi meede puudutab samal ajal nii teenuste osutamise vabadust kui ka kapitali vaba liikumist, siis Euroopa Kohus hindab kõnealust meedet põhimõtteliselt üksnes seoses ühega neist kahest vabadusest, kui on ilme, et põhikohtuasja asjaolusid arvesse võttes on üks neist vabadustest teise suhtes täiesti teisejärguline ja neid on võimalik käsitleda koos.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt Euroopa Kohtule esitatud dokumentidest ei nähtu põhjused, miks Société Générale põhikohtuasjas vaidlusaluseid tuletisinstrumente emiteeris, müüs või ostis, 6 ega eelkõige see, kas nende tehingute eesmärk oli maandada riske või mitte.

Section 8

Ent tuletisinstrumendid on nende valdajate jaoks alati investeering ning riskimaandamisteenusega on nende puhul tegemist vaid teatud eritingimustel. Sellest aga tuleneb, et taolises kontekstis tuleb finantsinstrumentide tuletisinstrumente reguleeriva või maksustava meetme kaalumisel pidada teenuste vaba liikumise põhimõtteid teisejärgulisteks võrreldes kapitali vaba liikumise põhimõtetega. Ent selleks, et mõni siseturuga seotud põhivabadus oleks kohaldatav, peavad olema täidetud kaks tingimust — esiteks ei või põhikohtuasjas vaidluse all olev olukord olla puhtalt asjaomase liikmesriigi sisene 8 ning teiseks ei või olla veel täielikult ühtlustatud valdkond, mida hõlmab liikmesriigi meede, mis on vaidlustatud vastuolu tõttu liidu õigusega.

Seoses nõudega, et põhikohtuasjas vaidluse all olev olukord ei või piirduda igas suhtes ühe liikmesriigiga, on mulle selge, et see tingimus on täielikult täidetud.

Kaubanduse maandamise tehing

Põhikohtuasja vaidluse olemuslikud tegurid on piiriülesed — kaebaja on teises liikmesriigis asuv äriühing ning vaidlusalust maksu ei tule tasuda mitte ainult Itaalias, vaid kõikjal maailmas asjaomaste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute pealt. Mis puudutab põhikohtuasjas vaidluse all oleva maksuga hõlmatud valdkonda, siis selleks, et määrata kindlaks, kas see valdkond on liidu tasandil täielikult ühtlustatud, on vaja analüüsida põhikohtuasjas vaidluse all olevat meedet.

Suletud turu tehing - Finantsid -

Seoses sellega meenuvad mulle kaks ühtlustavat direktiivi. Neist esimene on nõukogu Paljud riskid on kõigi alusvara liikidega optsioonide puhul samad, kuid teatud alusvara liikide puhul esineb spetsiifilisi riske. Käesolevas peatükis alusvara liigist tulenevaid spetsiifilisi riske ei käsitleta. Optsiooni puhul on tegu potentsiaalselt väärtust kaotava varaga ning optsioon võib muutuda optsiooni tähtaja saabumisel väärtusetuks.

Optsiooni ostja, kes ei müü oma optsiooni järelturul ega kasuta seda enne optsiooni tähtaja saabumist, kaotab kogu optsiooni tehtud investeeringu.

Kui palju saate binaarsete valikute abil teenida

Kasumi teenimiseks ei pea optsiooni ostja õigesti aimama mitte üksnes alusvara prognoositava hinnamuutuse suunda, vaid ka seda, millal hinnamuutus aset leiab. Kui alusvara hind ei muutu enne optsiooni tähtaega prognoositud suunas ja ulatuses, millest piisaks optsiooni maksumuse katmiseks, siis võib investor kaotada kogu optsiooni tehtud investeeringu või olulise osa sellest. Mida väärtusetum on optsioon ja mida lühem on optsiooni tähtaja saabumiseni jäänud aeg, seda suurem on oht, et optsiooni ostja kaotab kogu optsiooni tehtud investeeringu või olulise osa sellest.

Mida suurem on optsiooni tulususe tagamiseks vajalik alusvara hinna kõikumine ja mida lühem on aeg, mille jooksul see hinnamuutus peab toimuma, seda suurem on tõenäosus, et optsiooni ostja teenib kahjumit.

Enne perioodi, mil Euroopa-tüüpi optsioon on kasutatav, on ainsaks vahendiks, mille kaudu optsiooni ostja saab optsiooni väärtust realiseerida, optsiooni müümine hetke turuhinnaga järelturul. Kui sellisel optsioonil puudub järelturg, siis pole optsiooni ostjal võimalik sellel ajal optsiooni väärtust realiseerida.

Optsiooni kasutamistingimustes võivad peituda teatud riskid optsiooni ostja jaoks. Kui optsiooni ei saa automaatselt täita, siis optsiooni kasutada sooviv optsiooni ostja peab tegutsema õigeaegselt.

Kas veel üks sõna sellist tüüpi ettevõtte võlakirja kohta?

Optsiooni kasutamisega seotud tehingukulud võivad optsiooni tehingusummat ületada ja seetõttu võib ostja saada optsiooni kasutamisest netokahjumit. Optsiooni, mille tehingusumma on väiksem kui piirmäär, ei saa kasutada, isegi kui optsiooni ostja tehingukulud on optsiooni kasumlikuks kasutamiseks piisavalt madalad.

Sellisel juhul võib optsioon tähtaja saabudes kasutamata jääda.

Majandus- ja rahandusministri

Ameerika-tüüpi optsioone on võimalik kasutada mis tahes ajal enne tähtaja saabumist, kuid OCC-l ja optsiooniturgudel on õigus piirata optsioonide täitmist teatud ajal ja asjaoludel. Kui täitmispiirang kehtestatakse ajal, mil optsiooniga kauplemine on peatatud, suletakse optsioonide ostjad võetud positsioonidesse kauplemispiirangu tühistamiseni või kauplemisseisaku lõppemiseni.

Alates ostukuupäevast saab optsiooni ostja kasutada Ameerika-tüüpi optsiooni suvalisel ajal kuni optsiooni tähtaja saabumiseni.

Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

See tähendab, et optsiooni müüjalt võidakse pärast optsiooni kirjutamist nõuda optsiooni täitmist kuni optsiooni tähtaja saabumiseni või senikaua, kuni ta on sulgenud oma positsiooni sulgemistehinguga. Euroopa-tüüpi optsiooni müüja peab olema optsiooni täitmiseks valmis vaid siis, kui optsioon on täidetav. Kui kasutatav optsioon on rahas ning optsiooni tähtaeg hakkab kätte jõudma, võib optsiooni müüja eeldada, et optsiooni kasutatakse.