Olulisemad tegevussuunad: 1 linna visuaalse identiteedi hoidmine ja arendamine, 2 teenuseid tutvustavate infomaterjalide koostamise ja levitamise korraldamine, 3 linna esindustrükiste koostamise korraldamine, 4 ülelinnalise nädalalehe väljaandmine, 5 Tallinna märgatavuse suurendamine välismeedias. Iga väärtpaberiga saavutatud punkti kohta teenib kaubandus kaks kasumipunkti - st alusvara ühe dollari suurune tõus suurendab tasuvust kahe dollari võrra. Linna töötaja oskab võtta tarku riske, leida lahendusi ja julgeda vastutada.

Rihma ehitus Rihma ehitamise hind on kõrge, kuna see nõuab kolme ostu: Osta 2 sularahaautomaadi raha eest kõne võimalust Osta 1 sularahaautomaadi müügioptsioon Kõik kolm võimalust tuleks osta sama alusvara väärtpaberilt, sama tehinguhinna ja aegumiskuupäevaga.

Vaike riski valikud strateegia

Alusvara võib olla mis tahes võimalik väärtpaber, s. Rihma tasumise funktsioon Loome rihma aktsiale, mis praegu käib umbes dollari väärtuses.

Kuna me ostame sularahaautomaate, peaks iga optsiooni alghind olema lähedal aluseks olevale hinnale, st dollarit. Siin on iga kolme optsioonipositsiooni põhilised tasumisfunktsioonid. Hindamisel optsioonipreemiad võtame arvesse viimases etapis. Nüüd lisame need positsioonid kokku, et saada neto väljamakse funktsioon türkiissinine värv : Lõpuks võtame arvesse hindu. Linn suhtleb avalikkuse ja huvirühmadega avatult ja arusaadavalt ning inimestel on linnaga mugav suhelda.

Selleks on Tallinna linn organisatsioonina inimesekeskse ja läbipaistva juhtimisega ning koostööaldis.

Linnaorganisatsioon on õppiv ja koos töötav organisatsioon, mis on üles ehitatud eesmärke ja tulemuslikkust silmas pidades ning on ajas kohaneva struktuuriga. Linna juhtimisotsused on teadmiste- ja andmepõhised.

Vaike riski valikud strateegia

Katsetatakse uudseid lähenemisviise ja uusi lahendusi. Linnaorganisatsiooni raamistik Linn lähtub oma tegevuses linnaelanike ootustest ja vajadustest ning linna arengu ambitsioonist, mis on ühiskondliku kokkuleppena kirja pandud linna arengustrateegias. Linna poliitikakujundamine ja juhtimisotsused on tõenduspõhised, arvestatakse ka rahvusvahelisi ja riiklikke eesmärke.

Arengustrateegia mõtestab lahti linna visiooni ja strateegilised sihid ning kirjeldab nende saavutamist linna tegevusvaldkondade kaudu — millised linna tegevused moodustavad tegevusvaldkonnad ja kuidas need aitavad strateegilisi sihte saavutada. Linn osutab eri valdkondades kasutajakeskseid teenuseid, mis toetavad linna strateegiliste sihtide suunas liikumist. Strateegiliste sihtide ja valdkondade seosed Strateegilised sihid on valdkonnaülesed.

Iga tegevusvaldkond panustab mitme, sageli kõikide strateegiliste sihtide saavutamisse. Strateegiliste sihtide ja valdkondade seostest annab ülevaate järgmine skeem, mis näitab, kui suurel määral konkreetne linna tegevusvaldkond strateegiliste sihtide saavutamisse hinnanguliselt panustab. Linna arengudokumentide süsteem Linna arengustrateegia seab strateegilised sihid ligi 15 aastaks.

Vaike riski valikud strateegia

Arengustrateegia rakendamise prioriteedid vaadatakse tavapäraselt üle pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi, täiendades ennekõike tegevusprogrammide ja tegevussuundade osa. Strateegilisi sihte reeglina ei muudeta enne aasta möödumist, küll võidakse neid täpsustada või täiendada.

Rihma valikud: turu neutraalne bullish strateegia

Kui teoreetiliselt annab arengustrateegia alused üldplaneeringute koostamiseks, siis praktikas koostatakse mõlemad dokumendid teineteist arvestades: arengustrateegia koostamisel arvestatakse üldplaneeringutes sätestatuga. Kui aga arengustrateegiaga võetakse vastu arengusuunad, mis üldplaneeringutes ei kajastu, algatatakse üldplaneeringu te muutmine. Linna arengustrateegias määratud strateegilisi sihte täpsustatakse ja viiakse ellu erinevates arengudokumentides täpsustatud tegevuste kaudu.

Valdkondade-ülesed horisontaalsed arengudokumendid täpsustavad strateegilisi sihte ja annavad konkreetsed suunised valdkondade arengukavade koostamiseks.

Get Paid $280 Per Image (10 Min - NO CAMERA) Make Money Online

Sellised arengudokumendid on innovaatiliste lahenduste teekaart, säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava, ringmajanduse ja ligipääsetavuse arengusuunad. Nende teemade ring võib aja jooksul laieneda.

Valdkondade arengukavad täpsustavad arengustrateegias seatud eesmärke ja nende elluviimist. Neid koostatakse arengustrateegias määratletud valdkondade kohta.

  • Valikute strateegia „Kaelarihm“ vs tavaline kasum / kahjum peatub |
  • Rihma valikud: turu neutraalne bullish strateegia - Finantsid -
  • Äristrateegia teadlik valik
  • Parimad raamatu valikud tehingute Indias
  • Alumine rida Rihm tähistab turuneutraalset optsioonidega kauplemise strateegiat, millel on kasumipotentsiaal mõlemal pool hinnaliikumist.

Valdkonna arengukava võib hõlmata nii üht kui ka mitut linna tegevusvaldkonda. Valdkonnal võib, aga ei pea olema valdkonna arengukava, juhul kui valdkonna eesmärgid on piisavalt detailselt määratud linna arengustrateegias. Kõigil linna tegevusvaldkondadel peab olema valdkonna rakenduskava, milles esitatakse arengustrateegia rakenduskavaga võrreldes detailsem tegevuste plaan kavandatud eesmärkide elluviimiseks.

Valdkonna rakenduskava sisaldab loetelu linna tegevustest koos tähtaegade, soovitud tulemuste ja vastutajatega vähemalt järgnevaks neljaks eelarveaastaks.

Vajadusel koostatakse valdkonna ühe või mitme alaeesmärgi saavutamiseks või horisontaalsete teemade tugiteenuste täpsustamiseks ka muid arengudokumente nt programmid, kavad, plaanid.

Linna arengudokumentide seoseid kirjeldab järgnev joonis. Seire Arengustrateegias seatakse eesmärgid linnale kui tervikule, mitte ainult linnale kui kohalikule omavalitsusele.

Vaike riski valikud strateegia

Seda eelkõige strateegiliste sihtide tasemel. See tähendab, et linna strateegilised sihid lähtuvad ÜRO säästva arengu eesmärkidest, Euroopa Liidu roheleppest ja muudest rahvusvahelistest kokkulepetest ja Eesti riigi eesmärkidest. Nende sihtide saavutamine ei sõltu seega ainult kohalikust omavalitsusest, vaid kõikidest huvirühmadest: riigist, ettevõtetest, mittetulundusühingutest ja elanikest.

Seetõttu kasutatakse nende sihtide saavutamise hindamiseks tavaliselt mõõdikuid, mis on kokku lepitud riigi tasemel.

Äristrateegia teadlik valik

Strateegia selgitustes on välja toodud olulisemad mõõdikud, mida sihtide saavutamise hindamiseks jälgitakse. Kuna need sihid on komplekssed, ei ole üldjuhul olemas üht või kaht näitajat, mis täielikult kirjeldaks, kui hästi sihi poole liigutakse.

Porter Michael Porter jaotab ettevõtte üldstrateegia 3 gruppi: Kulude juhtimise strateegia— ettevõtte konkurentsieeliseks on madalad kulud. Kasumlikkuse suurendamine toimub ka läbi kulude alandamise või hindade korrigeerimise. Selle saavutamiseks on oluline tõhusate tehnoloogiliste lahenduste kasutamine, efektiivselt toimiv tarneahel või odavate ressursside raha, tooraine, tööjõud kasutamine. Kulude juhtimise strateegia oluliseks miinuseks on sarnaste võimaluste kättesaadavus kõigile ettevõtetele ja selle strateegia kopeerimise lihtsus. Praktikas võib ettevõte alustades, kui puuduvad nii kõrged püsikulud kui ka investeeringuvajadused, valida madalate kulude strateegia, kuid hiljem võib see muutuda.

Lisaks jälgitakse statistikat, võidakse tellida uuringuid, küsitlusi jne. Hinnang sihi saavutamise poole liikumise kohta antakse pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi uuele linnavolikogule koos soovitusega, kas on vaja sihte muuta või täpsustada.

Vaike riski valikud strateegia

Sarnaselt strateegiliste sihtidega jälgitakse ka valdkondade eesmärkide hindamisel rohkem näitajaid, kui on mõõdikutena välja toodud. Neid jälgib valdkonna vastutaja igal aastal ja nende saavutamise kohta esitatakse volikogule ülevaade koos strateegiliste sihtide saavutamise hinnanguga.

Linnaorganisatsiooni raamistik

Tegevusprogrammide täitmist hinnatakse tegevusaruandes, mis on linna majandusaasta aruande osa. Tegevusprogrammide hindamise metoodikat täpsustatakse pidevalt, arvestades seda, kuidas areneb teenuste hindamise võimekus.

Vaike riski valikud strateegia

Teenused Linnaorganisatsiooni põhitegevus on teenuste osutamine. Sealjuures peetakse teenusteks nii otseseid ja kaudseid avalikke teenuseid kui ka organisatsiooni toimimiseks osutatavaid teenuseid.

See tähendab, et ka avaliku võimu teostamist käsitletakse kui teenuse osutamist. Teenuste kujundamisel ja osutamisel lähtutakse teenuste disainimise põhimõtetest, mis tähendab, et teenused on inimesekesksed ja kasutajasõbralikud, asjakohased ja kasutajale väärtust loovad ning teenusepakkuja seisukohast efektiivsed ja jätkusuutlikud. Eristuda on võimalik näiteks disaini, brändi, tehnoloogia, kvaliteedi, klienditeeninduse, toote omaduste, garantii, lisateenuste või kättesaadavuse kaudu.

Arengustrateegia elluviimine

Strateegia eelisteks on potentsiaal suurema turuosa saavutamiseks läbi klientide lojaalsuse, madala hinnatundlikkuse ja madalate müügi- ja turunduskulude. Eristumisstrateegia eeliseks on oma klientide vajaduste ja ootuste põhjalik tundmine. Fokuseeritud strateegia võib väljenduda nii madalate kulude kui ka eristumisstrateegiana.