Mõistan, et teatud tingimustel on mul õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. Prioriteetsemaks peetakse seda, mille eest tehtav kasu on kohene, mitte pikaaegne nagu seda on aastaid kestvad õpingud ülikoolis. Allikad Beswick, G. Inimesed, kes prokrastineerivad, on teistest keskmiselt impulsiivsemad.

Akadeemiline prokrastinatsioon

Hodgesi ülikool ei ole otsustanud, kas eespool loetletud programmid vastavad teiste osariikide kutsealase litsentsimise nõuetele. Üliõpilased, kes plaanivad kolida väljapoole Floridat, peavad kinnitama, et õppekava vastab selle osariigi nõuetele. ACCEPT Parima võimaliku kasutuskogemuse loomiseks kasutame küpsiseid ja muid andmekogumisvahendeid, et nende kasutamise paremaks mõistmiseks külastage meie privaatsuseeskirjade lehte.

Akadeemiline prokrastinatsioon Tallinna Ülikooli üliõpilaste kogemuste näitel Kaisa Albert Kõrgkoolis õppides omab suurt tähtsust üliõpilase oskus olla enesejuhitud õppija.

Selle saidi kasutamise jätkamisega annate meile selleks oma nõusoleku. Sellisel määral, kui minu suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärust GDPRnõustun seda veebisaiti külastades oma isikuandmete töötlemisega vastavalt määratlusele GDPR-i poolt Hodgesi poliitikas välja toodud ja ette nähtud eesmärkidel, mida on aeg-ajalt muudetud.

Prokrastineerimist eristatakse ajaplaneerimisest või lihtsalt viivitamisest ja venitamisest, sest prokrastineerimise definitsioon on laiem ja sisaldab endas alati motivatsioonilist konflikti Paulitzki, Kui tahtlikku viivitamist võib pidada mõistlikuks ajakasutamiseks, siis prokrastineerimise määratluses peaks varasematele uurimustele tuginedes sisalduma vähemasti kolm peamist kriteeriumi: a hinnatav käitumine on seotud mõne tegevuse või otsuse edasilükkamisega, b edasilükkamine on mittekavatsuslik ning c see halvendab sooritust või on kahjulik Milgram, ; Steel, ; Paulitzki, Sama määratlust võib käsitleda akadeemilise prokrastineerimise kontekstis asetades eelpool kirjeldatud kolm peamist kriteeriumit akadeemilisse keskkonda.

Ulikooli uliopilaste kogemuste strateegia

Akadeemiline keskkond võib mõjuda prokrastineerimist soodustavalt ka neile, kes tavapärastelt igapäevaelulisi kohustusi edasi ei lükka Milgram, Akadeemilise prokrastineerimisega seotud negatiivsete õpitulemuste hulka kuuluvad õigeaegselt mitte esitatud ülesanded, iseseisvate ülesannete enda kanda võtmisega viivitamine, negatiivsed kursusehinded ja ka kursuse mitte läbimine Semb, ; Beswick, Enesejuhtimisoskused on õppimise kontekstis olulised, kuid akadeemiline prokrastinatsioon takistab inimese enesearengut.

Selleks, et andragoogil oleks võimalik täiskasvanud õppijaid toetada ning mõjutada akadeemilist prokrastineerimist positiivses suunas on esmalt vajalik teadlikkus prokrastineerimisest ja selle põhjustest.

Otsinguvorm

Eelnevast tuleneb uurimuse probleem, mis on sõnastatud küsimusena: millised on Tallinna ülikooli üliõpilaste kogemused akadeemilise prokrastineerimisega? Uurimuse eesmärgiks on analüüsiv ülevaade akadeemilist prokrastinatsioonist Tallinna ülikooli üliõpilaste kogemuste näitel.

Ulikooli uliopilaste kogemuste strateegia

Akadeemiline prokrastinatsioon Prokrastineerimise kohta on loodud mitmeid teooriaid alates pärilikkusest kuni nõrka iseloomu käsitlevateni ja üle mitmekümne aasta on nende teadlaste hulgas nende teooriate paikapidavust uuritud. Piers Steeli ja Cornelius J. Königi loodud motivatsiooniteooria käsitleb aega kui kriitilist motivatsioonifaktorit prokrastineerimise suhtes.

Steeli ja Königi teooria kohaselt tegelevad inimesed meelsamini nende ülesannete ja eesmärkidega, millega töötamine on nauditavam ja lõpptulemus kergemini saavutatav.

INFOÕHTUD:

Seetõttu lükatakse tõenäoliselt edasi ebameeldivate omadustega ülesandeid. Prokrastineerimise puhul on tähtis välja tuua selle efektid — soovitakse saada suurt kasu võimalikult vähese ajaga, mis aga on vähetõenäoline mahukate ja tähtsate ettevõtmiste puhul. Sellest tulenevalt kiputakse edasi lükkama kõrge prioriteediga ülesandeid, kuna nende puhul saavutatav tulemus ei ole kohene ning kasu tehtud tööst on saadav alles kaugemas tulevikus.

Illustreeriva näitena võib tuua ülikooliõpinguid, kus kraadi omandamine võtab aega aastaid ning mille vältel jõuab üliõpilane kogeda mitmeid tõuse ja langusi nii eraeluliselt kui akadeemiliselt.

Ulikooli uliopilaste kogemuste strateegia

Esmakordselt uuriti prokrastinatsiooni akadeemilises võtmes Sellest ajast alates on avastamaks prokrastineerimise seoseid teiste muutujatega läbiviidud mitmeid erinevaid uuringuid ning üks laiemalt uuritud teemasid on akadeemilise prokrastineerimise mõju avaldumine akadeemilistes saavutustes.

Oma õpikohustuste edasilükkamisega tegelevad üliõpilased on madala eneseregulatsiooni, kuid kõrge prokrastineerimistasemega. Akadeemiliselt prokrastineerivad tudengid keskenduvad hetkelisele kergendustundele, mis neid valdab oma ülesannet edasi lükates, mitte pikaajalisele kasule, mis kaasneb selle ülesande õigeaegse tegemisega ülikooli kontekstis võiks see olla näiteks nominaalajaga kraadi omandamine või kursusekaaslastega ühel ajal lõpetamine.

  • TÜ Spordiesindus | OLE ROHKEM.
  • Hodgesi ülikooli president dr John Meyer tervitab teid!
  • Klaasist balustrade kasipuu susteemid

Akadeemilise prokrastinatsiooni üheks suurimaks põhjustajaks tudengite seas peetakse halba eneseregulatsiooni, mis Albert Bandura väitel tuleneb omakorda mitmetest eneseregulatsiooni takistavatest teguritest ehk prokrastineerimiseni viivatest eneseregulatsiooni barjääridest.

Zimmermani sõnul on tudengid, kes näitavad üles suuremat enesetõhusust ja peavad ülesannete tähtaegadest kinni, paremad enesereguleerijad ning seega prokrastineerivad vähem.

Account Options

Eneseregulatsioon viitab süstemaatilisele pingutusele suunata oma mõtteid, tundeid ja tegusid eesmärgi suunas Zimmermann, viidanud Ghaemii, Shirkhani, Täiskasvanud õppija vastutab ise oma õppimise eest ja omab aktiivset rolli kontrollimaks kogu õppimise konteksti, kuid selle koha pealt ei ole kõik õppurid ühesugused — mõned näitavad erinevatel põhjustel üles suuremat eneseregulatsioonitaset kui teised.

Bandura loetleb eneseregulatsiooni takistavaid barjääre: 1. Kompetentsematel inimestel on suurem võimalus omada kontrolli oma õppimise üle ja olla kõrgemal tasemel ennast reguleerivad. Vähem kompetentsetel õppijatel on väiksem võimalus saada paremaks enesereguleerijaks.

Toetage Hodges U-d Amazonist ostes!

Põhjendamatud hirmud. Õppijad, kellel puudub hirm läbikukkumise, valede otsuste ja tegude ees, on paremini suutelised võtma vastu oma õppimisega seotud otsuseid ning reguleerivad seeläbi edukamalt oma õpinguid.

Õpilastel, kellel puudub julgus ja usk iseenda võimekusse ohjata enda õppimist, on oma õpingutes raskusi enese reguleerimisega. Negatiivne eneseusk. Põhjendamatute hirmude ja õppija enesekindlusega seotult on negatiivne eneseusk barjäär eneseregulatsioonis, kuna õppija on liigselt kriitiline oma otsuste suhtes ja eelistab lasta teistel enda eest otsuseid langetada.

Text Links Advertisements

Seetõttu ei suuda õppija olla edukalt ennast reguleeriv. Madal enesetõhusus. Kõrgema enesetõhususega õpilane on suurema motivatsiooniga reguleerida oma õpinguid kui madala enesetõhususega õppur, sest tal on enda suhtes väiksemad ootused ning seetõttu pingutab ta õppimisega vähem.

Sotsiaalsed tegurid. Indiviid, kes on akadeemilisel tasandil kogenud diskrimineerimist ja ebaõiglust, ei suuda näha õpingute kontekstis eneseregulatsiooni positiivseid tagajärgi.

Internaalse tugevuse puudumine.

Kõik, mis seostub spordiga, on just meie eriala. Tartu Ülikooli Spordiesindus on organisatsioon, mille põhiliseks missiooniks on meie ülikooli tudengite sportliku elu edendamine. Lisaks korraldame võistluseid ning viime oma tudengeid erinevatele YLISPORT võistlustele Ylipall, Üliõpilaste Talimängud ning Üliõpilaste Suvemängudkus saab sportlik-meelelahutuslikel võistlusaladel mõõtu võtta teiste Eesti kõrgkoolide tudengitega. Tudengielu kestab vaid mõni aasta ning selle aja jooksul pakume võimalust ühendada sport ja lõbu. Tule liitu meiega ja edendame üheskoos tudengisporti!

Bandura peab internaalset tugevust olulisemaks kui eksternaalset, kuna eksternaalse tugevuse abil esineb küll mingil tasandil edasiliikumine, kuid seda vaid seni, kuni eksternaalse tugevuse allikas eksisteerib.

Nii pea kui see kaob, hajub ka produktiivsus. Suutmatus eesmärke seada.

Ulikooli uliopilaste kogemuste strateegia

Eneseregulatsiooni puhul on tähtis osa eesmärgistamisel. Eesmärgi seadmine hõlmab endas standardi loomist oma tegutsemisele.

Ulikooli uliopilaste kogemuste strateegia

Omades kindlat eesmärki on õpilasel kergem ennast reguleerida ja seeläbi olla oma õpingutes edukam. Nende Albert Bandura poolt loetletud eneseregulatsioonile takistavalt mõjuvate tegurite esinemine täiskasvanud õppijas ning isegi ühe eelpool nimetatud faktori olemasolu üliõpilases põhjustab komplikatsioone eneseregulatsiooniga ja akadeemilist prokrastineerimist tema õpingutes.

See tähendab, et ei pruugi olla olemas tüüpilise akadeemilise prokrastineerija profiili, kuna seda mõjutavad lisaks Bandura nimetatud enesergulatsiooni barjääridele ka indiviidile iseloomulikud psühholoogilised omadused. Prokrastineerimise puhul ei ole leitud seost vaimse võimekusega, seda esineb nii võimekate kui vähemvõimekate seas Ferrari, Oma uuringutele tuginedes väidab Piers Steelet sügavalt prokrastineeriv inimene on võimeline muutma oma käitumis- ja mõtlemismustreid, kuid see peab saama alguse indiviidi enda soovist muutuda.

Steeli sõnul prokrastineerimiskäitumine inimese vanuse kasvades, sest ajaga on võimalik õppida viivitamist vältima. Lisaks korraldame võistluseid ning viime oma tudengeid erinevatele YLISPORT võistlustele Ylipall, Üliõpilaste Talimängud ning Üliõpilaste Suvemängudkus saab sportlik-meelelahutuslikel võistlusaladel mõõtu võtta teiste Eesti kõrgkoolide tudengitega.

TÜ üksuste kontaktandmed

Tudengielu kestab vaid mõni aasta ning selle aja jooksul pakume võimalust ühendada sport ja lõbu. Tule liitu meiega ja edendame üheskoos tudengisporti! Organisatsiooni kontakt: spordiesindus gmail.