EL Läänemere strateegia loodi Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku projekti raames integreeris Allan Puur oma uurimismeeskonnaga EIA demograafilise prognoosi ja hõivemuutuse võimalikud variandid, mis aitasid paremini aru saada hõivatute arvu ja osakaalu tulevikudünaamikast Eestis. Arendame kultuuriteoreetilist mõtlemist, et mõista kultuuri toimemehhanisme nii Eestis kui ka mujal. CITIS tegeleb Eesti e-teenuste poolt genereeritud suurandmete baasil uute andmepõhiste e-teenuste prototüüpimise ja väljatöötlemisega, kasutades erinevaid statistilise analüüsi ja masinõppe meetodeid. Selleks ühendame riigiteadused, rahvusvahelised suhted, õigusteaduse, sotsioloogia, sotsiaalkaitse ja demograafia valdkonna teadmised.

Fookusvaldkondi arendame lähtuvalt ülikooli tegevuspõhimõtetest, mis on interdistsiplinaarsus, rahvusvahelisus ning nõudlikkus ja jätkusuutlikkus. Haridussüsteemil on oluline roll, et toetada ühiskondlikku kohanemisprotsessi. Tõhus haridus võimaldab ühiskonna liikmetel võtta vastutust ja olla aktiivne kodanik. Hariduse ees on mitu ülesannet: ühelt poolt nõuab ühiskonna suurenev digitaliseerumine uusi oskusi ning üleilmastumise kaudu seisame silmitsi üha keerukamate probleemidega, Ulikooli strateegia tootab seab demograafiline olukord meile uusi raskusi.

Kiired muutused ühiskonnas ja tööturul esitavad uusi nõudeid ka haridussüsteemile. Tuleb kiiresti reageerida ja kohaneda, et uuteks ühiskondlikeks ülesanneteks paremini valmistuda. Samal ajal seisame silmitsi haridussüsteemi konservatiivsusega, kus innovatsioon nõuab suurt keskendumist institutsionaalsetele muutustele ja juhtimisele, uutele õppimis- ja õpetamistavadele, inimeste hoiakutele ja oskustele ning tõhusale infrastruktuurile ja poliitikale.

Oleme määratlenud ja rakendanud muutunud õpikäsitust MÕK ning jätkame selle Ulikooli strateegia tootab ja kasutamist koostöös haridusasutustega. Lähtume haridusest kui protsessist, mis mõjutab isiksuse terviklikku arengut ja soodustab tema kujunemist vastutusvõimeliseks.

Taotleme õppijakesksust kõikides hariduse liikides ja tasemetel. Toetame valdkonnaülest lähenemist, mis põhineb teadusuuringutel, arendustegevusel, kaasaval hariduspoliitikal, koostööl ja dialoogil haridusvaldkonna partneritega. See tagab kõrgetasemelise õpetamispädevuse ja mõjutab ülikooli töötajate eeskuju kaudu õpikultuuri muutumist ühiskonnas laiemalt. Peame oluliseks võimaldada õpetajatel ja haridusjuhtidel teha tõenduspõhiseid otsuseid uute õpetamis- ja õppimispraktikate kohta ning toetada neid haridusvaldkonna innovatsiooniprotsesside juhtidena.

Tugevdame kaasavat haridust ja edendame hariduse diferentseerumist vastavalt õpilaste individuaalsetele vajadustele.

Strateegia - Tartu Ülikooli Kliinikum

Juhime tõenduspõhist lähenemist ja digitaalsete uuenduste kriitilist seiret hariduses, millega aitame kaasa õpetajate ja õppijate digipädevuste suurendamisele. Edendame ja integreerime elukestvat õpet formaalses, mitteformaalses ja informaalses hariduses.

 • Binaarne akadeemia
 • Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor Erik Terk, Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor, sama ülikooli rahvusvaheliste suhete ja tulevikuseire uurimissuuna projektijuht.
 • Red Trading holbustavad uhe kasti susteemi
 • Jaga aktsiate tehingute saladused
 • Pokemon Trade Card mangu strateegiad
 • Google Търсене на книги
 • Euroopa Liidu Läänemere strateegia | Välisministeerium

Loome ühenduse haridusuuringute ja -praktika vahel, et rakendada haridusuuendusi tõhusamalt ja ulatuslikumalt. Aina digitaalsemas mitmeplatvormilises inforuumis on uus kirjaoskus digitaalse sisu loomis- mõistmis- ja kasutusoskus muutunud möödapääsmatuks nii õppimises, igapäevasuhtluses, teenuseid ja tooteid tarbides kui ka ise uut luues. Tekstilise kommunikatsiooni kõrval on järjest olulisemad muud kommunikatsioonivormid, sh verbaalne, visuaalne, heliline ja kehaline kommunikatsioon.

Oskus digimaailma võimalusi nutikalt ära kasutada ning innovaatilisus ja seda tagav loomingulisus annavad konkurentsieelise nii indiviidile, institutsioonile kui ka riigile. Digimeedia on kujunenud inimeste hoiakuid ja käitumist ning terveid ühiskondlikke protsesse enim mõjutavaks majandusharuks ja kultuurivaldkonnaks. Meie eesmärk on koolitada Ulikooli strateegia tootab professionaale ning kriitilisi ja aktiivseid kodanikke, kellel on mitmekülgsed meediapädevused, sh võime luua nüüdisaegset pildimaailma, mille abil jutustada lugusid ning eri valdkondi lõimides kaasa rääkida nii ühiskonna arenguküsimustes kui ka rikastada Eesti ja maailmakultuuri.

Language switcher

Muudame ülikooli oluliseks loovprofessionaalide ja - ettevõtete õppe- ja arenduskeskuseks. Eesti kultuuripärandi loova uuskasutuse tagamiseks teeme digiteerimise ja kultuurianalüütika koostööprojekte Eesti meedia- ja kultuuriasutustega.

Osaleme aktiivselt Eesti ja Euroopa meediasüsteemide ning digitaalsete teenuseturgude kriitilisel analüüsimisel ning tänapäeva vajadustele vastavate lahenduste väljatöötamisel. Oleme partneriks meedia- ja kultuurivaldkonna ettevõtetele uurides Ulikooli strateegia tootab strateegilisi väljakutseid üleilmsetel turgudel.

Algatame ja teeme ülikooli akadeemiliste üksustega koostööd digitaalse kirjaoskuse edendamisel, inimese ja arvuti interaktsiooni mõju uurimisel ning digididaktika ja digiõppevara arendamisel. Suurendame ühiskonna meediapädevust koolitades ka valdkonna õpetajaid. Panustame infoühiskonna innovaatiliste lahenduste väljatöötamisse ning digi- ja meediakultuuri juurutamisse eri eluvaldkondades. Töötame välja digikeskkondade ja digivahendite õppetöös ja tööelus rakendamise süsteemse käsitluse ning juurutame selle ülikooliõppesse.

Sotsiaalmeedia menüü

Taotleme, et igal ülikooli lõpetajal ja töötajal oleks pädevus kasutada oma valdkonnas digitehnoloogiaid ning oskus hinnata kriitiliselt nende mõju ühiskonnale ja kultuurile. Üleilmastumise tingimustes oleme üha enam avatud kultuurilistele, poliitilistele ja majanduslikele mõjudele, mis lähtuvad väga erinevatest ühiskondadest, nende ajaloolisest arengust ja traditsioonidest.

Toimetulek avatud mitmekultuurilises maailmas on väikestele kultuuridele iseäranis oluline ülesanne.

 1. Tartu Ülikooli Kliinikumi kontserni strateegia on koostatud erinevate kliiniliste erialade ja tugiteenistuste koostöös selleks, et tagada kliinikumi pikaajaliste eesmärkide saavutamine ja selleks vajalike muutuste juhtimine.
 2. Maaülikooli uus Rohelise Ülikooli strateegia puudutab ühiskonda laiemalt

Lähtudes Tallinna Ülikooli võimekusest eri kultuuride, Helitugevuse strateegia, ajaloo ja traditsioonide uurimisel ning vahendamisel, suudame pakkuda kõigile õppijaile ja ka laiemalt Eesti ühiskonnale eri keeli, maailmavaateid ja kultuuritraditsioone puudutavaid teadmisi ja oskusi.

Kultuuriliselt põimuvas maailmas on Eesti ajaloo tundmine, eesti keele, sealhulgas teaduskeele ja rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine jätkuvalt oluline ning eeldab üha uuenevaid ja ulatuslikumaid pädevusi. Samas peame eri kultuuridega suhtlemise ja nende vahendamise käigus suutma omaks võtta uut ja väärtustada vana.

Selleks et tagada meie keele ja kultuuri püsimine, eneseanalüüsivõime ja tänapäevale kohane identiteediloome, näeb Tallinna Ülikool ühe olulise ülesandena eesti keele, ajaloo ja kultuuri empiirilist ja teoreetilist analüüsi ülemaailmses kontekstis.

Meie eesmärk on aidata Eestis kujundada keeli, kultuure ja loovust väärtustav ühiskond, luua võimalused eesti kultuuriruumi arenguks avatuse tingimustes ja iga ühiskonnaliikme osalemiseks kultuuris.

Otsinguvorm

Arendame kultuuriteoreetilist mõtlemist, Voimalus kaubanduse maht ja avatud intress mõista kultuuri toimemehhanisme nii Eestis kui ka mujal. Nende eesmärkide saavutamiseks uurime ja õpetame eesti keele, ajaloo ja kultuuri kõrval eri rahvaste ajalugu, keeli, kultuuri, kunsti- ja mõttetraditsiooni ning ühiskonda.

Lõimime teadmised eri maade keeltest ja kultuuridest ning kultuuriteadusest üheks interdistsiplinaarseks tervikuks. Peame vajalikuks kõigi oma töötajate ja üliõpilaste kultuurilise kompetentsi arengut, et üleilmastuvas maailmas paremini toime tulla.

Ühiskonna areng ja vananeva elanikkonna heaolu sõltub üha rohkem oskusest elada ja töötada oma tervist ja keskkonda hoides. Targad, teaduspõhised valikud terve elulaadi ja jätkusuutliku mõtteviisi kujundajana aitavad vähendada koormust loodusele, survet sotsiaalsfäärile ja tervishoiusektorile.

 • Kaubandus Bitquoins U MS ja Euroopa ribi
 • Fookusvaldkondi arendame lähtuvalt ülikooli tegevuspõhimõtetest, mis on interdistsiplinaarsus, rahvusvahelisus ning nõudlikkus ja jätkusuutlikkus.
 • Parimad voimalused karu turu jaoks
 • Stock Valikud Vaba raha
 • Hinnad Binary Valikud strateegia
 • Kaasatud eksperdid - Riigikogu
 • TÜ e-õppe strateegia | Tartu Ülikool

Üleilmastumise tõttu on tervise ja elukeskkonna valdkonnale omane suurem kihistumine ka ühiskonna sees, nii hoiakute, võimaluste Ulikooli strateegia tootab ka käitumismustrite lõikes. Eesti eesmärk on hoida inimeste tervist, arendada inimesekeskseid terviseteenuseid integreeritult sotsiaalkaitsesüsteemiga ning kasutada ressursse säästlikult ja optimaalselt. Ka liikumine ja loovus toetavad sotsiaalset sidusust, vaimsust ja positiivseid väärtushinnanguid ühiskonnas.

Panustame tervet elulaadi, heaolu ja jätkusuutlikku mõtteviisi väärtustavate hoiakute kujundamisse Eesti ühiskonnas ning e-teenuste eripära arvestava ühiskonnakorralduse loomisesse ja rakendamisse. Oleme oma tegevustega partneriks tõenduspõhiste eluviisi, keskkonnakorralduslike ja ökosüsteemipõhiste soovituste väljatöötamisel. Lõimime sotsiaal-ja käitumisteaduste, isikuteeninduse, tervise ja heaolu, hariduse ning loodus- ja keskkonnateaduste õppe- ja teadussuundi, et arendada tervet ja jätkusuutlikku eluviisi puudutavaid interdistsiplinaarseid kompetentse.

Binaarvoimaluse kauplemine 2021 Aktsiate aegunud

Kujundame välja jätkusuutlikud interdistsiplinaarsed uuringud käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse ning loodus- ja terviseteaduste instituudi teadusprojektide raames. Integreerime tervise, liikumise ja säästva arengu teemad õpetajahariduse õppekavadesse ning arendame sihtrühma kaasamise ja infokommunikatsioonitehnoloogia kompetentse. Õpetame tervise ja jätkusuutlikkuse fookusvaldkonnas loodus- käitumis- sotsiaal- ja terviseteaduslikke aineid ning koolitame interdistsiplinaarsete kompetentsidega kõrgetasemelisi eksperte.

Kujundame välja loodus- ja käitumisteaduste jätkusuutlikud doktoriõppekavad. Arendame loodusteaduste ja tehnoloogiavaldkonna ainete õpetamise didaktikat ja populariseerime õpetaja kutset. Uudsete teadusväljundite saamiseks kasutame käitumisteaduste uuringutes ka loodusteaduslikke analüüsimeetodeid. Pikaajalise tegevuse planeerimiseks töötame välja keskkonnaressursside ja ökosüsteemide teenuste jätkusuutliku kasutamise strateegiad.

FX Valikud Finance Trainer Piiratud aktsiate uksuse ja aktsiaoptsioonide

Arendame metoodikaid ja teenuseid, millega toetada terviseteadlikku ning jätkusuutlikku käitumist haridussüsteemis, töökohal ja kogukonnas. Teeme tervisekäitumise, inimeste liikumis- ja tegevusvõime ning ravimuda ja mudaravi uuringuid ja rakendame tulemusi ettevõtluses. Regionaalarengu toetamiseks kaasame Haapsalu kolledži õppetöösse, sh rakendusuuringutesse, ning partnereid avalikust sektorist ja ettevõtlusest.

Maaülikooli uus Rohelise Ülikooli strateegia puudutab ühiskonda laiemalt

Oleme eeskujuks terve ja säästva mõtteviisi rakendamisel ka ülikooli enda töö- ja õppekorralduses. Nüüdisaegset ühiskonda iseloomustab üha suurem komplekssus, aga ka määramatus, fragmentaarsus, vastastiksõltuvus ja hargmaistumine. Selle on tinginud rahvastiku muutused, muutuv elustiil ja väärtused, digitaliseerumine ning riigi, poliitika ja valitsemise teisenemine. Muutustega kohanemine eeldab poliitika, valitsemise, institutsioonide, kogukondade ja õigussüsteemi uuenemist ning innovatiivseid sotsiaal-majanduslikke ettevõtlusvorme ja sotsiaalkaitse meetmeid.

Ülikool on hinnatud koostööpartner riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele. Aitame kaasa teaduspõhisele poliitikakujundamisele ning pakume paremate otsuste tegemiseks uudseid analüüsi- ja uurimismeetodeid ning nendel põhinevat sisendit. Mõtestame uuenevaid ühiskondlikke protsesse ja toetame Selleks ühendame riigiteadused, rahvusvahelised suhted, õigusteaduse, sotsioloogia, sotsiaalkaitse ja demograafia valdkonna teadmised.

Tugevdame ühiskonna, valitsemise, demokraatia ja õigussüsteemi arengut mõtestavaid interdistsiplinaarseid ja probleemikeskseid uurimissuundasid ning uuendame ja mitmekesistame neid toetavaid uurimismetodoloogiad.

Strateegiline juhtimine | Tartu Ülikool

Toetame avatud valitsemise praktikate juurdumist riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil ning pakume teaduspõhiseid ja innovaatilisi lahendusi avalikule teenistusele, poliitikutele, õiguspraktikutele, ettevõtetele, vabaühendustele ja kodanikele sotsiaalne ja poliitiline innovatsioon. Rahvastiku arengust lähtuvate probleemide lahendamiseks arendame tuumdemograafia kompetentsi.

Töötame välja uusi ennetus- ja sekkumisviise perekondade ning inimeste toimetuleku ja heaolu tagamiseks.

Krediidiindeksite kauplemise strateegiad Automaatne kauplemissusteemid reaalajas

Tugevdame interdistsiplinaarset inimarengut väärtustavat teadmispotentsiaali ülikoolis, väärtustades nii distsipliinipõhist kui ka interdistsiplinaarset koostööd kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. Panustame sotsiaalteaduste eestikeelse õppekirjanduse ja terminivara korrastamisse ning uuendamisse.

Päise menüü

Ülikooli ühiskondliku mõju suurendamiseks võtame eestvedaja rolli fookusvaldkonnaga seotud ühiskondlikes debattides ning tagame teadustulemuste kommunikatsiooni ühiskonnas. Toetame ülikooli kujunemist avatud valitsemise eeskujuks.

Sveitsi reisisusteemi kaubandus Trading on margitud valuutades

IV Tallinna Ülikooli tegevuspõhimõtted Ülikooli strateegilise eesmärgi toetamiseks oleme määratlenud läbivad tegevuspõhimõtted, mis lähtuvad ülikooli prioriteetidest ja arengusuundumustest. Nii toetavad fookusvaldkondade väljaarendamist järgmised läbivad tegevuspõhimõtted. Ülikooli senised tegevused ja tulemused loovad eeldused, et saavutada erialadevahelisusega uuenduslikku ja ühiskonnale olulist mõju.

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum strateegia 2018–2030

Seetõttu toetub ülikool targa eluviisi eestvedamisel oma tegevuses interdistsiplinaarsuse põhimõttele. Targa eluviisi eestvedajana pakub ülikool teadus- arendus- Ulikooli strateegia tootab loometegevuses ühiskondlikele probleemidele interdistsiplinaarseid lahendusi ning populariseerib neid huvigruppide ja partnerite hulgas. Õppetegevuses seame eesmärgiks üldpädevuste ja praktiliste oskuste arendamise, mis saavutatakse õppekavaarenduse, lõpetajate digipädevuste kujundamise, ainekursuste seostamise ja lõimimise ning õpingute praktilisuse suurendamise abil.

Interdistsiplinaarsust toetame teadus- arendus- loome- ja õppetegevuses rahastuspõhimõtete ja töökorralduse kaudu, mis mõlemad toetavad koostööd ja võrgustike toimimist.

Selle tulemusel Ulikooli strateegia tootab stabiilselt suurena interdistsiplinaarsete teadusprojektide ning teadusarendusteenuste osakaal ülikooli tuludes; on suurenenud tellija vajadustest lähtuva teadus- arendus- ja loometegevuse rahastuse maht; on kasvanud ülikooli pakutavate teadmuspõhiste teenuste ja toodete arv; on kasvanud populaarteaduslike artiklite arv; Ulikooli strateegia tootab kasvanud õppekavadevaheliste interdistsiplinaarsete moodulite arv; on kasvanud teiste akadeemiliste üksuste üliõpilastele läbiviidud õppe maht; on paranenud akadeemiliste töötajate rahulolu interdistsiplinaarsust toetava töökorraldusega; on suurenenud ülikooli strateegiliste partnerite arv era- ja avalikus sektoris 3 Ülikool on rahvusvaheline Targa eluviisi eestvedamine üleilmastumise tingimustes toob kaasa ülikooli jaoks vajaduse algatada ühiskonnas muudatusi ning rakendada selleks rahvusvaheliste teadusuuringute tulemusi ja rahvusvaheliselt kõrgel tasemel õppetööd.

Seetõttu on järjest loomulikum käsitleda kogu oma tegevust rahvusvahelisel areenil. Rahvusvahelise ülikoolina väärtustame, et ülikool on usaldusväärne ja atraktiivne tööandja ja partner rahvusvahelises teaduses. Selle saavutamiseks toetame teadlaskonna rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu, viime läbi rahvusvahelises koostöös ja välisrahastuse toel teadusprojekte ning kujundame eesmärgipäraselt oma rahvusvahelist mainet. Rahvusvahelises ülikoolis on ingliskeelne õpe loomulik osa õppetegevusest.

Tennis Trading System Parim 1-minutilise kaubandusstrateegia

Väärtustame ja tõstame ingliskeelse õppe kvaliteeti, suurendame eri kultuuritaustaga õppijate koostöö- ja õppimisvõimalusi ning tõhustame välisturundust sihtriikides. Toetame ülikooli liikmete osalemist rahvusvahelistes teadus- ja õpikogukondades. Kujundame ülikoolis kakskeelse info- ja töökeskkonna ning toetame mitteakadeemiliste töötajate suutlikkust olla tulemuslik rahvusvahelises töökeskkonnas.

Selle tulemusel on suurenenud rahvusvaheliste teadusprojektide rahastuse maht ja osakaal teadus- arendus- ja loometegevuse tuludes; on tõusnud välismaalastest järeldoktorite arv; on intensiivistunud doktorantide pikaajaline rahvusvaheline mobiilsus õppe- ja teadustöö eesmärgil; on suurenenud ingliskeelsete õppekavade lõpetajate arv; on paranenud üliõpilaste rahulolu ingliskeelse õppetöö kvaliteediga; on suurenenud õppekavade arv, millel on mobiilsusaken; on suurenenud välisõppes osalenud üliõpilaste osakaal; on kasvanud välismaalastest akadeemiliste töötjate osakaal; on suurenenud pikemaajaliselt välismaal töötanud akadeemiliste töötajate osakaal; on paranenud välismaalastest töötajate rahulolu ülikooli ingliskeelse inforuumiga.

Kuigi viimaste tegutsemisaastate jooksul on toimunud tegevuste ulatuse ja mahu eesmärgipärane kahandamine ja ümberstruktureerimine, on nõudlikkus ja jätkusuutlikkus jätkuvalt oluline eesmärk.

Taotleme kõrgetasemelist ja konkurentsivõimelist teadustegevust ning toetame selleks ülikooli teaduse Kuidas teha valikuvoimalusi, tõhustame teaduse tugitegevusi ja suurendame doktoriõppe tulemuslikkust. Nii õppija kui ka õppejõu suhtes nõudliku õppetegevuse ja jätkusuutlikkuse kindlustame ühiskonna, tööturu ja õppijatest lähtuvate õppekavadega.

Arengukava | Tallinna Ülikool

Selleni jõudmiseks on oluline kvaliteedinõuetest lähtuv õppekavaarendus, paindlike õppimisvõimaluste loomine eri sihtgruppidele ning õpingute suurem tulemuslikkus.

Väärtustame ja arendame eesti keelt, sh teaduskeelt, ja kultuuri, millega arvestame ainekursuste väljatöötamisel ja õppekavade arendamisel. Jätkame ühiskonnale suunatud avalike teenuste arendamist ja osutamist, seda ka Eesti kultuuripärandi säilitamisel ning laiemale avalikkusele kättesaadavaks tegemisel. Peame oluliseks eestikeelset ja Eestit puudutavat vaimuvara ning panustame selle säilitamisse.