Nutikad riigid on juba ammu aru saanud sellise pehme välispoliitika kasuteguritest ja toetavad oma maa, keele ja kultuuri õpetamist ja tutvustamist välismaal. Näiteks Lähis-Ida, Korea poolsaar või eksistentsiaalsed küsimused Saharast allpool Aafrika riikides ei ole Läänemere rannikult enam sugugi nii kaugel nagu varem. Tegemist on nii ühise ajaloo ja identiteedi kui ka puht praktilise küsimusega.

Lyb Share Option Tehingud Seal on varude valikutehinguid, mida peetakse vaartpaberitena

Sissejuhatus 1Kuigi keelel on kanda erinevaid ülesandeid, võime riigikeele puhul prioriteetseimaks seada funktsiooni olla riikliku, vaimse ja kultuurilise terviklikkuse määraja. Mahuvad ju keele muud funktsioonid suhtlemisvahend, rahvusliku identiteedi alus, kultuurimälu kandja jne selle üldise, terviklikkust rõhutava diskursuse sisse.

Autor annab oma artiklis ülevaate Eesti keelevaldkonna õiguslikust regulatsioonist ja strateegilisest planeerimisest, eelkõige viimase kümnendi tegevustest eesti keele positsioonide kindlustamisel erinevates kasutusvaldkondades. Kindlasti on üks võtmepositsioonil kasutusvaldkondadest kõrgharidus ja teadus. Artiklis pöörataksegi erilist tähelepanu eesti keelele kõrghariduse ja teaduse keelena. Statistilised andmed Eesti elanikkonna rahvuslikust ja emakeele alasest jaotusest 5Eesti Statistikaameti andmetel oli Eesti rahvaarv Eesti on oma elanike arvu poolest üks väiksemaid Euroopas, jäädes nö keskmisele Euroopa Liidu liikmesriigi näitajale elanike arvu poolest alla koguni 14 korda.

Rahvaarv on väljarände ja madala sündimuse tõttu vähenenud alates Ka viimased aastad ei ole väljarändu pidurdanud. Mitte-eestlaste eesti keele oskus on hakanud viimastel aastatel järjekindlalt tõusma. Statistiliste andmete analüüs näitab aga siiski seda, et Eestis on veel suur hulk inimesi, kes ei valda ühiskonna- ja tööeluks vajalikul määral riigikeelt.

Keelevaldkonna strateegiline planeerimine Eestis 7Keele arengu strateegilisel planeerimisel tuleb tegelda kolme olulise aspektiga: staatuse, korpuse ja haridusega vt ka StewartFergusonWileyMansoor jt. Keelenõukogu on olnud haridus- ja teadusministrit keelepoliitilistes küsimustes nõustav ekspertkogu, kuhu kuuluvad Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli professorid, Eesti Keele Instituudi teadlased, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja tema allasutuste ametnikud jt keelevaldkonna spetsialistid.

Siinkirjutaja on juhtinud keelenõukogu tööd viimased 5 aastat. Uue keeleseaduse järgi on keelenõukogu staatus veelgi tõusmas. Nimelt määratleb Eesti Vabariigi keeleseadus Keeleseadus 2.

Uus arengukava esitab 13 eesti keele arendamise meedet, mis peavad aitama tagada eesti keele kui riigikeele toimimise kõikides eluvaldkondades, selle arenguvõime ning Eesti elanike ühise suhtluskeele staatuse.

PPL jagada valikte tehinguid AVATRADE Valikud Demo.

Arengukava käsitleb eesti keelekorraldust üld- oskus- ja nimekorralduseesti keele uurimist ja keelekogusid, eesti keele keeletehnoloogilist tuge, haridust ja eesti keele õpet eestikeelset üldharidust, eesti keelt muukeelses üldhariduses, kutseharidust, kõrgharidusteesti keele erikujusid piirkondlikud erikujud, väliseestlaste eesti keel, viipekeel ja keeleliste erivajadustega inimeste keelekasutuseesti keelt mitmekeelses maailmas, keeleseaduse täitmise järelevalvet ja keeleteavitust.

Seetõttu on äärmiselt oluline, et arengukavad ja riigi eelarve kujundamine oleksid omavahel kooskõlas.

Läti välispoliitika pärast Prahat ja Dublinit – Diplomaatia

Suurepärastest visioonidest, ambitsioonikatest eesmärkidest ja hoolikalt läbi mõeldud tegevuskavadest pole tegelikult suurt kasu midagi, kui riigil ei ole võimalik neid ellu viia. Side keelevaldkonna rahastamise ja arengukavade vahel on aga selgelt olemas: nii eelmine kui ka praegu kehtiv arengukava on ka Haridus- ja Teadusministeeriumi keelevaldkonna eelarve planeerimise aluseks. Kuigi EKAS võeti Eesti Vabariigi valitsuses vastu Julia Trading System konkreetse rahastamiskavata, on igal aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve tegemisel arvesse võetud ka Trade valiku trikke Indias dokumendis sisalduvaid ülesandeid.

Eraldi on rahastamist leidnud ka riiklikud programmid, millest käesolevas artiklis ka veidi hiljem juttu tuleb. Uus arengukava ehk siis EKA sisaldab ka rahastamiskava aastate lõikes, mille elluviimise kogumaksumuseks aasta jooksul on planeeritud üle 61 miljoni euro.

Nimetatud summa ei ole loomulikult ainuke ressurss keelevaldkonna rahastamiseks. Eesti keele arengukavas ette nähtud tegevusi rahastatakse riigi ja kohalike omavalitsuste eelarve, ülikoolide ja teadusasutuste, riiklike programmide, mitmesuguste fondide ja sihtasutuste, grantide, sihtotstarbeliste eraldiste ning eri ametkondade eelarvete kaudu. Keele arendamise strateegilisel planeerimisel on selliste mõõdikute indikaatorite välja toomine raske ja üleilmastumisprotsessis võib eesti keele alal edasiminekuna defineerida pigem seniste positsioonide säilitamist näiteks inglise keele pealetungi silmas pidades.

Keeleliste protsesside aegluse tõttu avaldub ka käesoleva arengukava vältel lahendatud ülesannete mõju paljudel juhtudel alles pärast arengukava kehtivuse lõppu. Et tegemist on riigi jaoks üliolulise valdkonnaga, tõestab ka fakt, et Keelefoorumitel osalevad sõnavõtuga nii Eesti Vabariigi president kui ka haridus- ja teadusminister.

Nii Nuolijärvi tõi välja ka tegevuste olulised pidurid — keelevaldkonna liigse politiseerituse, aga ka majanduslike huvide ja keelehuvide Rahvusvahelised tegelikud voimalused ja strateegia Magazine vasturääkivuse, mis mõlemad nõuavad tähelepanu ja ei võimalda kavandatut alati kiiresti ja eesmärgipäraselt ellu viia. Paraku on mõlemad pidurid valdkonda programmeeritud: keele ühiskondlikust ja riiklikust funktsioonist lähtuvalt ei saa me keelt ja poliitikat lahus vaadata.

Ka riigi ja üksikisikutest ettevõtjate majandushuvid eeldavad avatud majanduskeskkonda, tööjõu vaba liikumist, ka rahvusvahelises ruumis jms, mis väikese kasutajaskonnaga keele — nagu eesti keel — säilimisele ja arengule ei pruugi sugugi soodsalt mõjuda.

Keele säilimise ja arenemise võtmevaldkonnad 14Keele staatuse, korpuse ja haridusega ehk siis keele planeerimise kolme põhiteemaga seonduvad eesmärgid ja tegevused on tähelepanu keskpunktis ka eesti keele strateegilisel Forex paeva kaubanduskeskused. Esimene eesti keele arengukava määratles ka keele säilimise ja arenemise võtmevaldkonnad, nendeks on keelekorraldus ja keelehoole; keelekaitse; haridus ja keeleõpe; keeleuurimine; keeletehnoloogilise toe loomine EKAS: Arengukava ellurakendamise tulemusena peab eesti keele seisund Ka eesti keele staatus Euroopa Liidu ametliku keelena seab eesti keele harimisele, arendamisele ja õppimisele senisest märksa suuremad nõuded.

Väga oluline on ka hoolitseda keele kui ressursi eest, sest korrastatud kirjakeelel tuginevad halduskeel, õpetuskeel, teaduskeel, avaliku teabe keel jpm, mis on ühiskonna ja riigi toimimise vältimatud eeldused. Eesti keele staatuse planeerimine 17Keele edukaks toimimiseks on vaja kindlustada ja reguleerida ka tema õigusruum. Eesti keel on Eesti riigikeel Eestimaal, eestlaste põlisel asualal on eesti keel riigi erilise tähelepanu ja kaitse all. Riigi kohustus on tagada igaühe õigus saada eestikeelset õpetust § 37 ; igaühe õigus eestikeelsele asjaajamisele ja suhtlemisele riigivõimuorganitega § 51 ; riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste eestikeelne asjaajamine § Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse kohaselt Rahvusvahelised tegelikud voimalused ja strateegia Magazine § 1 käsitatakse vähemusrahvusena Eesti kodanikke Eesti kodanikest koosnevaid rahvusrühmikes elavad Eesti territooriumil.

Läti välispoliitika pärast Prahat ja Dublinit

Keelekaitset on vaadeldud valdavalt järelevalve kontekstis, keskendudes ennekõike mitte-eestlaste keelekasutusele. Eesti keele säilimine ja areng sõltub aga eelkõige sellest, milline on eestlaste emakeeleoskus ning hoiak emakeele suhtes, keele maine. Hinnates eesti keele mainet kujundavaid tegureid, tuleb esile tuua rahvuslike ja konservatiivsete väärtuste märgatavat esiletõusu viimastel aastatel, mis toetavad positiivseid eelhoiakuid eesti keele suhtes Seire Keelest on hakatud rohkem rääkima ja kirjutama, korrektset keelekasutust väärtustama, haridus- ja teadusministri soovitusel on kõrgkoolide õppekavadesse ilmunud või ilmumas eesti keele väljendusoskust õpetavaid aineid jne.

Kindlasti on eesti keelele tähelepanu pööramisele kaasa aidanud ka üle-Eestilised keelekampaaniad, näiteks eesti keele kauneima lause konkurss eelmise haridus-ja teadusministri Tõnis Lukase algatus või sõnaus — uute sõnade loomise võistlus, algatajaks Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.

Sõnause võistlusele esitati üle sõnaettepaneku, eesmärgiga saada omakeelseid vasteid põhiliselt inglise keelest käibele tulnud võõrsõnadele. Auhinna suurus on 31 eurot kroonimis on Eesti majanduskeskkonda ja rahalisi võimalusi arvestades tähelepanuväärselt suur summa üksikisiku premeerimiseks. Eesti keele maine ja staatuse seisukohalt on rahvuslikkuse kasv positiivne, sest tugevdab kollektiivset identiteeti ja sellega samastumist.

Et eesti keel on keskne element eestlaste identiteedis, siis tähendab see ühtlasi eesti Rahvusvahelised tegelikud voimalused ja strateegia Magazine suuremat väärtustamist.

Satoshi Nakamoto Bitcoin rahakoti aadress Valik valik ka Teenused ja kaubandusettevote Kontaktnumber

Samas on rahvuslikkuse tõusuga suurenenud ka tõrjuv ja sageli üsna sallimatu suhtumine Eesti venekeelsete suhtes, mis ei jäta mõju avaldamata hoiakutele eesti keele kui teise keele kasutamise suhtes. Eesti keele korpuse planeerimine 25Eesti keele arendamise strateegia üks põhieesmärke on eesti kirjakeele ja selle kasutuse hea tase.

Selle saavutamiseks on oma osa keelekorraldusel, mis hõlmab üldkeele- oskuskeele- ja nimekorralduse. Üldkeelekorraldusega tegelevad Eesti Keele Instituudi keelekorraldusosakond Rahvusvahelised tegelikud voimalused ja strateegia Magazine Normingute ühtsuse tagab Emakeele Seltsi keeletoimkond ja praktilisi soovitusi jagavad ka Eesti Keele Instituudi keelenõuandjad vt Keelenõu.

Keelenõu küsijate sihtrühm on olnud muutumatu läbi aegade: toimetajad, tõlkijad, riigiametnikud, ajakirjanikud, kaubandus- toitlustus- teenindus- ja tootmisettevõtete töötajad, kultuuriasutuste töötajad, kodanikuühenduste esindajad, õppejõud, õpetajad, õppurid, muud keelehuvilised. Pidevalt on tõusnud nende isikute arv, kes küsivad keelenõu seoses tööga riigiasutustes või Euroopa Liidu institutsioonides.

Et Euroopa Liitu kuulumine on toonud eesti keelde euroterminite tulva ja spetsiifiliste vajadustega nö eurotekstid, on Ülevaate Eesti oskussõnavara arendamise seisundist annab Eesti Terminoloogia Ühingu koostatud andmebaas ETER ETERmis sisaldab andmeid terminiallikate, komisjonide kokku tegutseb Eestis 28 terminoloogiakomisjoni ning terminoloogiaprojektide kohta valdkondade kaupa, sh terminoloogide kontaktandmeid.

Üldharidus ja kutseharidus Seadust ette valmistavates diskussioonides vaieldi palju selle üle, kas õppekavas ette nähtud emakeeletundide arv on ikka piisav, et noortest saaksid pädevad keelekasutajad.

Eesti keele käekäik saj alguses

Ka Kui viimased viisteist aastat on pidevalt räägitud muukeelsete integratsioonist ja riigikeele õppest, suunatud sellele nii riigi kui ka Euroopa tähelepanu ja ressurssi, siis eesti keel emakeelena ja emakeeleõpetajate roll on pälvinud paljude meelest liiga vähe tähelepanu. Õppejõudude arvates väheneb ülikooli tulevatel gümnaasiumilõpetajatel mitte ainult keeleoskus, vaid ähmastub ka nende maailmapilt. Tööandjad kurdavad, et kõrgkoolitatud noored ei saa hakkama tööalaste kirjade veatu koostamisega; järjest enam risustab meie keelt kantseliit.

Kurdetakse nii üliõpilaste emakeeleoskuse taseme kui ka puuduliku stiilitunnetuse üle.

Üliõpilane ei saa näiteks sageli aru, et MSNis kasutatav eesti keel ei sobi õppejõule saadetavasse elektronkirja ja doktoritööd juhendav professor on sunnitud oma õpilase uurimust lugedes kulutama suure osa oma ajast õigekeele ja sõnastusvigade parandamisele.

Küll aga on ette näidata üsnagi värsked andmed kõrgkoolide esmakursuslaste funktsionaalse kirjaoskuse kohta emakeeles, kus uuriti Eesti kuude avalik-õiguslikku ülikooli pääsenuid Ehala, Kerge, Lepajõe, Sõrmus Ja tegemist on kindlasti noorte eliidiga, sest ülikoolidesse asub õppima siiski akadeemiliselt võimekam osa keskhariduse omandanutest.

  • Moodsa valiku strateegia hindi
  • До самого последнего момента Олвин не был уверен, что ему удастся провести свой корабль в город, проникнув сквозь силовые экраны, защищающие его небо.
  • RSI 80 20 strateegia
  • Avage binaarne valikute konto
  • Они собрали космический флот, перед которым было бессильно воображение.

Kuid ka sellel kontingendil on muret tekitavalt kehvad näitajad emakeeles, mis võib lõppkokkuvõttes tugevasti pärssida selliste üliõpilaste akadeemilist edukust ülikoolis. Kõrgkool saab seda elujõudu omakorda juurde anda ja peabki seda tegema, säilitades ja arendades ka kõrghariduses ja teaduses eesti keelt. Kui noor spetsialist ei saa hakkama keeleliselt ja stiililt korrektse ametikirja koostamisega ning üliõpilane saadab professorile e-kirja, kus ta kõnetab teda kui eakaaslasest tuttavat, on noore inimese emakeeleoskuse ja erinevate keelestiilide valdamisega midagi olulist lahti.

Näiteks Tartu Ülikoolis on selline kohustuslik aine ülikooli nõukogu otsusega kõigi erialade üliõpilaste õppekavas. Nii toob ka Eesti Lõimumiskava - LK ja selle Monitooring toob välja ka selle, et Eestit tabanud majanduskriisis oli venekeelne elanikkond suuremaks kannatajaks ja ka selle, et venekeelsete arvates, on eestlastel paremad võimalused materiaalseks heaoluks, poliitiliseks tegevuseks ja ka haridusvõimalusteks lastele.

Eesmärk, et ka muukeelse kutsekooli lõpetaja saaks edukalt hakkama eestikeelses töökeskkonnas või eestikeelses jätkuõppes, ei ole praeguseks täitunud. Tõsi, ka siin on muutusi märgata.

Aasta aastalt väheneb ainult vene keeles õpet pakkuvate koolide arv, piirdudes hetkel vaid nelja erakooli ja ühe riigi kutseõppeasutusega. Pidevalt on suurenenud koolide arv, mis pakuvad õpet mõlemas keeles või ainult eesti keeles.

  • Bitcoin tasu
  • See reaalsus erineb vägagi sellest, milline oli maailm veel kuuskümmend aastat tagasi või isegi lähiminevikus.
  • Ettevotte strateegia mitmekesistamine
  • Turukorraldus kaubandusvalikutes
  • До заката-то нам ни за что не осилить всего пути.

Kõrgharidus ja teadus 34Keele kasutusaladest on üks võtmevaldkondi kindlasti kõrgharidus ja teadus. Isegi sellised keeled, mida kõnelevad emakeelena kümned miljonid inimesed, ei pruugi end oma tuleviku suhtes pikas perspektiivis sugugi turvaliselt tunda, kui selles keeles puudub kõrgharidus vt ka Crystal Eestikeelsest kõrgharidusest võime rääkida alates Kuigi paljud tolleaegsed professorid olid välismaalased, hakkas ülikool suhteliselt kiiresti kasutama eesti keelt õppekeelena.

Eesti keele hoidmine ja arendamine kõrghariduses ja teaduses on kindlasti olulisimaid indikaatoreid elujõulise keele säilimises, kuna loob eeldused kultuuri kestmiseks ja edendamiseks, rääkimata panusest Euroopa ja maailma kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse säilimisse.