Antenataalsete konsultatsioonide käigus antakse rasedatele ja nende peredele teavet imetamisnõustamisvõimaluste ja imetamisteemaliste veebilehtede kohta. Pidev NNKs. Emade adekvaatseks toetamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks peab läbitud koolituse maht olema vähemalt 20 tundi, sisaldades vähemalt 3 tundi juhendatud praktilist kogemust. Ema ja lapse nahk naha kontakt vahetult peale sündi on väga tähtis ja vajalik, kuna hoiab ema keha soojusega lapse soojana, rahustab ema ja last, aitab stabiliseerida lapse südametegevust ja hingamist, toetab metaboolset adaptatsiooni, veresuhkru stabiliseerumist, võimaldab lapsel rinda otsida ja ise rinda haarata, koloniseerib lapse keha ja seedetrakti ema normaalsete keha bakteritega, vähendab lapse kisa ning sellega väheneb stressi ja energia kaotus, tugevneb lähedase sideme ja kiindumuse teke ema ja lapse vahel.

Nursing strateegia 6 cs

The main ethical problems that lead to moral distress in psychiatric nurses are related to practices of restricting patient autonomy and usage of restraints as well as concerns about stigmatization and discrimination of patients. Praktikas puutuvad õed paratamatult kokku eetiliste probleemidega, kui neil tuleb langetada raskeid otsuseid, mille puhul pole ühest selget eetiliselt õiget lahendust Aydin Er ja Esoy Lahendamata eetilised probleemid võivad tekitada pingeid ja negatiivseid emotsioone Aydin Er ja EsoyPeet ja Tatrikmida nimetatakse moraalseks düstressiks Peet ja Tatrik Psühhiaatriaõdede töö erineb mõnevõrra teistes õendusvaldkondades töötavate õdede tööst, mistõttu võivad ka moraalset düstressi esile kutsuvad eetilised probleemid olla erinevad.

Patsientide vaimse tervise probleemide tõttu on psühhiaatriaõdede töö aluseks terapeutilise suhte loomine ja efektiivne suhtlemine.

Psühhiaatriaõdedel on vaja osutada suuremat tähelepanu turvalise keskkonna tagamisele, sest psüühikahäirega patsiendid võivad olla ohtlikud nii endale kui ka ümbritsevatele inimestele.

Kuna psühhiaatriaõed täidavad erilist rolli vaimselt haavatavas seisundis patsientide eest hoolitsemisel ja nende õiguste tagamisel, võib psühhiaatriaõendust pidada eetiliste probleemide ning moraalse düstressi suhtes üheks tundlikumaks õendusvaldkonnaks. Eetiliste probleemidega tegelemine on hakanud tänapäevases tervishoius üha enam päevakorda kerkima. TÜ õendusteaduse magister gerli Usberg kaitses Samas ei ole spetsiaalselt psühhiaatriaõdedel esinevat moraalset düstressi ja seda esilekutsuvaid eetilisi probleeme Eestis varem uuritud.

Teema esialgne teaduskirjandusel põhinev käsitlus aitaks psühhiaatriaõdedel teadvustada töös esinevate eetiliste probleemide ja moraalse düstressi võimalikkust.

Uurimistöö eesmärk oli kirjeldada psühhiaatriaõdede töös esinevat moraalset düstressi ja seda esilekutsuvaid eetilisi probleeme. Eesmärgist lähtuvalt olid uurimisülesanded järgmised. Uurimistöö tegemiseks kasutati kirjandusülevaate meetodit.

Töö koostamiseks kasutati aastatel — avaldatud 15 teadusartiklit, millest 12 olid kirjutatud empiiriliste ja kolm teoreetiliste uurimuste põhjal. Tulemused ja arutelu Psühhiaatriaõdede moraalse düstressi tase ja moraalse düstressi esinemissagedus võivad olla väga erinevad.

Seda mõjutavad riigiti erinevad psühhiaatrilise abi osutamist reguleerivad seadused ja tervishoiusüsteemid ning õdede erinevad töökeskkonnad. Ohnishi jt ja Lambour tõid oma uuringutes välja, et moraalse düstressi tekkimist mõjutavad õdede isiklikud ideaalid ning moraalne tundlikkus.

Seda võib seletada õdede hoiakute muutumisega eetiliselt tundlike olukordade suhtes. Oma igapäevatööga toimetulekuks lepivad õed moraalset düstressi esilekutsuvate olukordadega, kohanevad nendega, lähevad kujunenud normidega kaasa või püüavad olukordi mõistusega võtta.

Moraalse düstressi sagedad tunnused on eneses kahtlemine, süütunne, frustratsioon ja viha. Samuti kogetakse jõuetust ja pettumust tervishoiusüsteemis deady ja MccarthyMusto ja Schreiber Mitmest uuringust selgub, et moraalne düstress mõjub negatiivselt õendusabi kvaliteedile deady ja MccarthyLambourchristodolou-fella jt Moraalset düstressi kogevad õed on oma tööga vähem rahul deady ja MccarthyAndo ja Kawano Eetiliste probleemide lahendamise ja moraalse düstressiga kaasnev koorem on Nursing strateegia 6 cs väsitav, mistõttu võivad õed otsustada töölt lahkuda deady ja MccarthyMusto ja SchreiberKertchokMolewijk jt Psühhiaatriaõdedes moraalset düstressi esilekutsuvad eetilised probleemid tulenevad nende töö eripärast.

Peamiselt on need seotud patsientide iseseisvuse piiramise, autonoomsusega mitte arvestamise, nendelt informeetitud nõusoleku saamise, ohjeldusmeetmete rakendamise, patsientide stigmatiseerimise ja diskrimineerimisega. Psühhiaatrilise abi osutamise korral on tervishoiutöötajatel oht muutuda paternalistlikuks olukorras, kus patsiendi psüühikahäire piirab tema võimet võtta vastu iseseisvaid otsuseid Ogino Patsiendikeskne lähenemine õendusabis peab tagama patsiendi enesemääramisõiguse.

 1. Swing kauplemise strateegiate kursus
 2. Integreeritud energiasusteemide kauplemine
 3. Minu kauplemise bitcoin sisselogimine
 4. Понимаешь ли ты .
 5. Mängi Nurse Kissing · Nurse Kissing · võrgumängu - FGB
 6. И теперь силы эти пришли к решению: да, они потратят несколько ничтожно малых частиц вечности на Землю и ее обитателей.

Seda on võimalik tagada patsiendi kaasamisega raviprotsessi. Psühhiaatriaõed võivad tunda moraalset düstressi olukordades, kus neil tuleb assisteerida arsti uuringute tegemisel või ravi käigus patsiendi informeeritud nõusolekuta Ohnishi jtAndo ja KawanoLambourchristodolou-fella jt Näiteks võidakse patsientidele jagada nende seisundi ja ravi kohta ebapiisavalt teavet ErenAydin Er ja Ersoy või hospitaliseerida patsiente ning ravida neid patsiendilt informeeritud nõusolekut saamata Su jtErenAndo ja KawanoAydin Er ja Ersoychristodolou-fella jt Moraalset düstressi võivad põhjustada ka eutanaasiat puudutavad lahkarvamused multidistsiplinaarses meeskonnas deady ja Mccarthy Ohjeldusmeetmete rakendamine on vastuoluline praktika, mida kasutatakse viimase abinõuna olukorras, kus teised meetodid turvalisuse tagamiseks ei toimi.

Samas on ohjeldusmeetmete rakendamist nõudvad olukorrad ootamatud ja vajavad Nursing strateegia 6 cs otsustamist, mistõttu võivad õed hiljem oma otsuses kahelda Kontio jt Mitmes uuringus on järeldatud, et alati ei ole patsientide õigused ja väärikus tagatud ErenAndo ja Kawanochristodolou-fella jt ning psühhiaatriaõed võivad kokku puutuda olukordadega, kus patsiente koheldakse diskrimineerivalt RossErenAydin Er ja Ersoy Psüühikahäirete ja psühhiaatrilise raviga kaasneb sageli ka üldine stigmatiseeritus buttersRossdeady ja MccarthyErenmis võib õdede seas väljenduda negatiivse suhtumisena teatud diagnoosidega patsiendirühmadesse Ross Samas võivad psühhiaatriaõdesid endid stigmatiseerida teiste erialade õed Ross ja ülejäänud ühiskond buttersRossdeady ja Mccarthy Eetiliste probleemide teket mõjutab töökeskkond, mis psühhiaatriaõdesid ümbritseb.

Mitmes uuringus osalenud õed peavad põhilisteks eetiliste probleemide tekkepõhjusteks suurt töökoormust ja ebapiisavat töötajate arvu ühes vahetuses buttersOhnishi jtErenAndo ja KawanoLambourchristodolou-fella jt Töötajate puuduse korral tunnevad õed moraalset düstressi, sest neil on keeruline tagada osakonnas turvalist olustikku Ohnishi jtLambourAndo ja Kawanochristodolou-fella jt Moraalset pinget võivad esile kutsuda olukorrad, milles õdedel on raske tagada patsientide turvalisust kaastöötajate tõekspidamiste või asutuse eeskirjade ja reeglitega seotud vastuolude tõttu.

Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad. Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast. Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust. T he aim of the study was to describe moral distress experienced by psychiatric nurses and to describe ethical problems leading to moral distress in psychiatric nursing. T his study is a theoretical literature review based on 15 peer-reviewed articles, two master theses, one doctoral thesis and one diploma paper.

Näiteks võivad õed kogeda moraalset düstressi, kui neil tuleb töötada õe või arstiga, kes nende hinnangul ei ole pädev ja teeb seetõttu otsuseid, mis ei vasta patsiendi vajadustele deady ja Mccarthychristodolou-fella jt Eriti keeruline on see siis, kui ebaeetiline töömeetod on osakonnas laialdaselt kasutusel ja üldine töökultuur soodustab ebaeetilist käitumist buttersdeady ja Mccarthyjarrin Samuti võivad õed leida end olukorrast, kus asutuses kehtivad reeglid patsientide privaatsuse säilitamiseks ei võimalda neil tagada patsientide turvalisust Musto ja Schreiber Sarnases olukorras olid ka Musto ja Schreiberi uuringus osalenud õed.

Uuringus osalejad teatasid, et neil on küll võimalik taolisi probleeme kaastöötajatega arutada, kuid samas ei ole arutelud efektiivsed ning eetiliselt probleemsete juhtumite kordumine on üks moraalse düstressi põhjusi. Järeldused Psühhiaatriaõdede moraalse düstressi tase ja esinemissagedus varieeruvad sõltuvalt töökeskkonnast ja -kultuurist, õdede isiklikest ideaalidest ning moraalsest tundlikkusest. Moraalset düstressi kogevad õed on oma tööga vähem rahul ja see mõjutab tervikuna negatiivselt õendusabi kvaliteeti.

Psühhiaatriaõdedes moraalset düstressi esile kutsuvad eetilised probleemid on eelkõige seotud patsiendikesksusega, hõlmates iseseisvuse piiramist, autonoomsusega mitte arvestamist, ohjeldusmeetmete rakendamist, patsientide stigmatiseerimist ja diskrimineerimist.

 • Tarkvara Bollinger ribad
 • Ты с Хилваром сейчас примерно одного возраста - но твоя молодость продлится еще долгие столетия после того, как ни меня, ни его не станет.
 • Элвин заметил, что слегка дрожит - не от первого дуновения вечерней прохлады, а от благоговения и изумления перед всем, что открылось .
 • CV: Ülle Ernits
 • В течение миллиардов лет электронная память хранила эту информацию, терпеливо дожидаясь момента, когда кто-то снова вызовет ее к жизни.

Lisanduvad töökeskkonnast tulenevad probleemid, mis on seotud patsientide turvalisuse tagamist takistavate teguritega. Allikaloend Ando, M. Association between moral distress and job satisfaction of japanese psychiatric nurses.

Maailma Terviseorganisatsioon MTOUNICEF, Ameerika Pediaatrite Akadeemia The American Academy of PediatricsThe Academy of Breastfeeding Medicine ja paljud teised professionaale koondavad organisatsioonid soovitavad esimesel kuuel elukuul pakkuda imikule eranditult rinnapiima ning jätkata imetamist paralleelselt lisatoidu andmisega vähemalt lapse esimese eluaasta lõpuni.

Tänapäevased soovitused, mis põhinevad aastakümneid kestnud teaduspõhistel uurimistööde tulemustel kinnitavad, et kõige ideaalsem imiku toit esimesel elupoolaastal on eranditult rinnapiim.

Rinnapiim sisaldab kõiki vastsündinu ja imiku arenguks vajalikke toitaineid. Uurimistulemused kinnitavad, et imetamisel on märkimisväärne kasu nii toiteväärtuslikust, lapse arengulisest, psühholoogilisest, immunoloogilisest, sotsiaalsest, majanduslikust kui keskkondlikust aspektist.

Rinnapiima saavatel lastel esineb vähem seedeprobleeme, põletikulisi haigusi ja allergiaid. Imetamine vähendab ülekaalulisuse ja südame-veresoonkonna ja krooniliste haiguste riski hilisemas elus. Rinnalt imemine rahustab last, toetab tema suuõõne arengut ja hambumuse kujunemist.

Rinnapiim on alati õigel temperatuuril, puhas ja odav.

Nursing strateegia 6 cs

Imetamiseks ei ole vaja ühtegi abivahendit ja last saab rinnaga toita praktiliselt kõikjal. Rinnapiim kaitseb last nakkuste eest, sisaldades komponente, mida imiku piimasegudes ei ole: hormoone, Nursing strateegia 6 cs, kasvufaktoreid, asendamatuid rasvhappeid ja immunoloogilisi kaitsefaktoreid. Imikud, keda toidetakse piimaseguga või kelle rinnaga toitmine lõpetatakse varem, on enam ohustatud ülekaalust, diabeedist, hingamisteede- ja kõrva infektsioonidest ning imiku äkksurma sündroomist.

Suure tõenäosusega vajavad need lapsed suuremas mahus tervishoiutöötaja visiite ja sagedasemat hospitaliseerimist. Rinnaga toitmine on osa normaalsest sünnitusjärgsest protsessist ja sobib ideaalselt ka naisele.

Imetamine soodustab kiiremat sünnitusjärgset taastumist. Imetanud Forex kauplemise oppetund 2021 on väiksem risk haigestuda rinnanäärme— või munasarjavähki, väheneb osteoporoosi risk menopausi perioodil. Kiiremini väheneb ka rasedusaegne lisakaal. Kaasaegsed uuringuraportid on ulatuslikult kirjeldatud erinevaid takistusi, mis ei võimalda imikuid toita ainult rinnapiimaga esimesel kuuel elukuul.

Peamiste põhjustena, miks emad lõpetavad imetamise enne lapse kolme kuu vanuseks saamist kirjeldatakse tajutud rinnapiima vähesust, valu imetamisel, esimestel elupäevadel haiglas pakutud piimasegu jpm. Lisaks tuuakse välja erinevaid imetamistehnikaga seotud probleeme, näiteks vale imemisvõte ja valulikud rinnanibud.

Imetamisega seotud otsused on mõjutatud paljudest erinevatest teguritest, näiteks ema varasem imetamiskogemus, perekonna ja sotsiaalse võrgustiku toetus või selle puudumine, tööle või kooli naasmine ning ühiskondlik aktsepteeritus.

Eestis sünnib enamus lapsi haiglas, kus ema ja laps saavad oma esimese rinnaga toitmise kogemuse. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku sünnitus- ja sünnijärgses osakonnas on nahk naha kontakti, esmase imetamise alustamist ja ema-lapse ööpäevaringset koosolemist toetatud datest aastatest ning sellest on saanud norm. Personal ja emad on teadlikud selle kasuteguritest.

Nursing strateegia 6 cs

Ema ja lapse varane nahk naha kontakt ja ööpäevaringe koosolemine loob tingimused rinnaga toitmise alustamiseks ning edukaks jätkumiseks. Ema esmane toimetulek imetamisega ning tema pühendumus jätkata hoolimata võimalikest probleemidest, võivad suurel määral olla mõjutatud tervishoiutöötajate toetusest ning imetamisega seotud hoiakutest. Esimene kogemus omab kestvat mõju hilisemale imetamiskäitumisele, mistõttu on emadushooldust osutaval tervishoiuasutusel väga oluline roll rinnaga toitmise edukuse mõjutamises.

Järjepidevad uurimistööde tulemused kinnitavad, et Beebisõbraliku algatuse rakendamine mõjutab laste vaid rinnaga toitmise määra positiivselt. Kokkuvõtvalt võib öelda, et rinnaga toitmise alustamine sünnitusjärgselt ning selle jätkumine vähemalt imiku esimesel elupoolaastal omab arvukalt kasutegureid lapse ja ema tervisele ning omab pikaajalist mõju rahvatervisele. Strateegia oli juhendmaterjalina kättesaadav Naistekliiniku kodulehel ning väljatrükina osakondades.

Aastal viidi läbi strateegia tulemushindamine mitmes etapis, et saada võimalikult terviklik ülevaade strateegia rakendumisest tervishoiutöötajate, emade ja osakonna töö tasandil. Vahehindamise tulemused võimaldasid tunnustada tehtut ning määratleda edasised tegevusvaldkonnad. Tulemusi on arvestatud järgneva perioodi eesmärkide ja tegevuste planeerimisel. Töörühma koosseisu kuulusid aktiivselt praktiseerivad ämmaemandad, ämmaemand- imetamisnõustajad, ämmaemandusjuhid ning pediaater.

Strateegia uuendamisel võeti aluseks vahehindamise tulemused, uuendatud MTO Beebisõbraliku Haigla 10 sammu edukaks imetamiseks ning kaasaegne tõenduspõhine kirjandus.

BFHI koondab ridamisi tegevusi, mille eesmärgiks on kaitsta ja edendada laste rinnaga toitmist vähemalt nende kuue kuu vanuseks saamiseni. Baby Friendly Hospital Initative Naistekliinik — SA TÜK naistekliiniku personal Kliinik— naistekliinikuga koostöösse haaratud kliinikumi struktuuriüksused, mille töötajad puutuvad oma töös kokku rasedate, vastsündinute, imetavate emade ja nende peredega.

Strateegia täiendamisel Nursing strateegia 6 cs olemasolevat süsteemi, kus strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused kirjeldati põhjalikult iga sammu alajaotuses. Selge ja kriteeriumipõhine tegevuste kirjeldus aitab elluviijal eesmärke saavutada ja toetada kõiki personali uusi liikmeid tegevuste realiseerimisel. Naistekliinik ja kõik struktuuriüksused, millega koostööd tehakse peavad olema strateegiast teadlikud, mis omakorda aitab kaasa rinnaga toitmisega seotud teadlikkuse parandamisele üldises plaanis.

Osaleda aktiivselt rinnaga toitmise edendamisel ja kaitsmisel, väärtustades imetamist, kui normaalset vastsündinu toitmisviisi luues võimalused pakkuda emadele ja peredele toetust ning juhendamist, mõjutades seeläbi suuremat arvu emasid imetamisega alustama ja jätkama.

Panustada turvalise ja rinnaga toitmist toetava keskkonna loomisesse, tunnustades imetavate emade ja perede enesemääramisõigust. Rinnaga toitmise edendamise strateegilised eesmärgid ja tegevused Rinnaga toitmise strateegia aluseks on Järgige rahvusvahelist piimasegude turustamise koodeksit ja asjakohaseid Maailma Tervise Assamblee resolutsioone.

Omage kirjalikku vastsündinu toitmist käsitlevat strateegiat, mida teadvustatakse reeglipäraselt kogu kliiniku personalile ja lapsevanematele. Looge järjepidevaks monitoorimiseks seire- ja andmehaldussüsteemid, mis on juhtimistasandi tööriistad. Teavitage rasedaid ja nende pereliikmeid rinnaga toitmise tähtsusest ja imetamise juhendamise korraldusest.

Soodustage vahetu ja katkematu nahk naha kontaktiga alustamist ja toetage emasid rinnaga toitmisega alustamisel nii kiiresti pärast lapse sündi kui võimalik. Toetage emasid imetamise algatamisel ja jätkamisel ning sagedasemate muredega toimetulekul. Ärge pakkuge rinnaga toidetud vastsündinule muud toitu ega vedelikke kui rinnapiim, välja arvatud juhul, kui see on meditsiiniliselt näidustustatud. Võimaldage emadel ja nende vastsündinutel olla koos ööpäevaringselt.

Nõustage emasid lutipudelite ja luttide kasutamisega seotud riskide osas.

General nursing home service

Korraldage haiglast kojukirjutamine viisil, mis tagab lapsevanematele ja nende vastsündinutele jätkupideva toetuse ja abi. Järgige rahvusvahelist piimasegude turustamise koodeksit ja asjakohaseid Maailma Tervise Assamblee resolutsioone 1A. Järgige rahvusvahelist piimasegude turustamise koodeksit ja asjakohaseid Maailma Tervise Assamblee resolutsioone 1.

Piimasegude, lutipudelite ja luttide tootjate töötajatele või turustajatele ei looda võimalust saada otsest ega kaudset kontakti rasedate, imetavate emade ega nende peredega. Koolituste finantseerimine toimub õiglastel alustel piimasegu tootvate ja turustavate firmade kaasamiseta.

Nurse Kissing

Puuduvad visuaalsed näidismaterjalid ja reklaamid seintel, mis viitavad koostööle piimasegusid tootvate ja turustavate firmadega. Ooteruumide lugemismaterjalides ei kuvata piimasegusid, lutipudeleid, lutte ega neid tootvate ja turustavate firmade logosid, kodulehti jms.

Kliinikus ei jagata tasuta näidiseid, reklaamikuponge ega firmade logosid kandvaid esemeid kandekotte, plakateid, pastakaid vms. Naistekliinikus ei jagata reklaamkuponge, kirjandust, mis sisaldab piimasegude, lutipudelite ja luttide tootjafirmade kohta teavet. Koolituste ja konverentside korraldamisel ja nende rahastamisel ei ole kaasatud piimasegude, lutipudelite ja luttide tootjafirmad.

Kliinikus ei ole nähtaval piimasegude, lutipudelite ja luttide firmade logosid kandvaid tarbe esemeid, pastakaid, kalendreid jne. Ooteruumi lugemismaterjalides EI ole kasutusel kirjandus sh perioodika milles reklaamitakse piimasegusid, lutipudeleid ja lutte ja neid tootvate ja turustavate firmade logosid.

Хедрон молчал, но глаза его пытливо искали разгадку тайны этих идущих вниз туннелей. Их было три или четыре десятка, и все они походили друг на друга.

Omage kirjalikku vastsündinu toitmist käsitlevat strateegiat, mida teadvustatakse reeglipäraselt kogu kliiniku personalile ja lapsevanematele 1B Omage kirjalikku vastsündinu toitmist käsitlevat strateegiat, mida teadvustatakse reeglipäraselt kogu kliiniku personalile ja lapsevanematele 1.

Rinnaga toitmise strateegia uuendamiseks moodustatakse multidistsiplinaarne meeskond, kuhu kuuluvad spetsialistid kliiniku administratsioonist, arstid, ämmaemandad, imetamisnõustajad ja teised valdkonnaga seotud spetsialistid ning lapsevanemate esindajad. Spetsialistid, kes töötavad imetavate emade, vastsündinute ja nende peredega on teadlikud strateegia soovitustest ning rakendavad neid parimal võimalikul viisil. Strateegia on kättesaadav kõikidele spetsialistidele, emadele ja peredele ning tunnustatud kui haiglas kehtiv juhendmaterjal.

Strateegiliste eesmärkide saavutamise hindamist viiakse läbi periooditi, kasutades Beebisõbraliku Haigla Algatuse enesehindamise mõõdikut, mis on tegevusanalüüsi aluseks. Tegevused eesmärkide saavutamiseks 1.

Rinnaga toitmise strateegia uuendamiseks moodustatakse töörühm, kes võtab uuendamise aluseks vahehindamise ja tagasiside tulemused ja töötab täiendamiseks läbi kaasaegse teaduspõhise Beebisõbraliku Haigla Algatusega seotud teaduskirjanduse. Kinnitatud rinnaga toitmise strateegia lõppdokument on kättesaadav ja teadvustatud kõikidele kliiniku töötajatele ning sellest lähtutakse imetamise toetamisel.

Rinnaga toitmist edendavate tegevuste ja sihtgrupi teavitamise kaudu perekooli loengutes, perekeskuse ämmaemanda vastuvõttudel, veebipõhises imetamisnõustamises on kogukond teadlikum imetamise kasuteguritest ning võimalikest toetussüsteemidest imetamise jätkupidevuse säilimiseks. Strateegia on kättesaadav väljatrükina naistenõuandlas, perekeskuses, sünnieelses, sünnitus- ja sünnitusjärgses, günekoloogia, neonatoloogia, lasteintensiivravi- ja üldanestesioloogia osakonnas ning veebipõhiselt naistekliiniku kodulehel.

Eesti Teadusinfosüsteem

Strateegias sisalduvaid põhimõtteid tutvustatakse lapseootel peredele suunatud perekooli loengutes ning antenataalsetes vastuvõttudes. Strateegia punktid ja tegevused on kuvatud posteritena naistekliiniku osakondade seintel. Looge järjepidevaks monitoorimiseks seire- ja andmehaldussüsteemid 1C Looge järjepidevaks monitoorimiseks seire- ja andmehaldussüsteemid 1. Jooksvalt on kättesaadavad andmed vastsündinute toitmise tulemuste kohta.

Regulaarselt jälgitakse piimasegu tellimise mahtusid ja — kasutamise koguseid osakonnas.

Nursing strateegia 6 cs

Dokumenteeritud ja jälgitud on vastsündinule pakutud piimasegu kogus. Imetamisnõustamise protokollide täitmise ja imetamise tulemuse auditeerimine toimub üks kord aastas. Imetava naise juhendamine sünnitusjärgses osakonnas algab esimese 6 tunni jooksul pärast sünnitust.

Tegevused eesmärkide saavutamiseks Strateegiliste eesmärkide saavutamise hindamist viiakse läbi periooditi, kasutades Beebisõbraliku Haigla Algatuse enesehindamise mõõdikut, mis on vahehindamiste ja tegevusanalüüsi aluseks. Vahehindamiste tulemustele toetudes püstitatakse uuendatud eesmärgid ning vajadusel viiakse sisse töökorralduslikke muudatusi. Luuakse võimalused iga-aastaselt jälgida eranditult rinnaga toidetud laste osakaalude vahehindamiseks, sekkumiste planeerimiseks ja juhendamise tõhustamiseks.

Osakonna ämmaemandusjuht teeb vahekokkuvõtteid ja analüüsib Nursing strateegia 6 cs tellimise ja pakutud piimasegu koguste põhjendusi. Imetavate emade ja vastsündinute hooldusesse kaasatakse vähemalt üks põhjaliku imetamise füsioloogia ja juhendamise alase ettevalmistusega inimene, kes vastutab personali põhjaliku koolitamise ning efektiivse strateegia rakendumise eest. Kogu kliiniku personali, kes on kaasatud imetavate emade, vastsündinute hooldusesse sünnitusjärgses perioodis, koolitatakse jätkupidevalt üks kord aastas imetamise füsioloogia, juhendamise ja edendamise osas lähtudes koolituskavast.

Emadushooldusesse on kaasatud vähemalt üks määratud tööajaga rahvusvaheliselt sertifitseeritud imetamisnõustaja IBCLCkes osaleb imetamisnõustamises ning toetab nii emasid kui personali. Kogu kliiniku personal k. Tegevused eesmärkide saavutamiseks Rasedate, vastsündinute, imetavate emade ja nende peredega kokku puutuvate töötajate koolitusvajadus teadmised ja praktilised oskused hinnatakse lähtudes pädevusnõuetest ning koostatakse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike teadmiste, oskuste omandamiseks ja säilitamiseks koolituskava.

Tervishoiu Kõrgkoolides ämmaemanda õppekava läbinud ämmaemandad töötavad läbi kehtiva rinnaga toitmise strateegia ning täidavad veebipõhise hindamisvormi oma pädevuse kinnitamiseks tööle asumise esimesel poolaastal.

Nursing strateegia 6 cs

Emade adekvaatseks toetamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks peab läbitud koolituse maht olema vähemalt 20 tundi, sisaldades vähemalt 3 tundi juhendatud praktilist kogemust. Koostatakse koolituskava, mis käsitleb mitteimetavate emade toetamist. Kursusel käsitletavad teemad on: erinevate toitmisviiside kasutegurid ja riskid; toitmisviisi valikuid mõjutavad tegurid, sobiva toitmisviisi valik; imetamise vastunäidustused ja mitteimetavate emade juhendamine; nõuetekohane piimasegu valmistamine, toitmine ja säilitamine; juhendamine ja pedagoogika.

Kõik uued töötajad läbivad tööle asudes koolituse imetavate emade toetamise ja juhendamise läbiviimiseks vähemalt kuue kuu jooksul alates tööle asumisest. Jätkupidevalt koolitatakse antenataalset hooldust osutavaid ämmaemandaid erinevate rinna seisundite tuvastamise, profülaktika, ennetamise, ravi ja jälgimise osas rinna esmane vaatlus riski emade määratlemiseks, seeninfektsioon, vasospasm, lisarinnanäärmed, sissetõmbunud rinnanibud jms.

Sünnitusosakonnas toimuvad rinnaga toitmist puudutavad arutelud 2 korda kuus või vajaduspõhiselt sagedamini. Osakonnas on saadaval sõõrutamise juhend personalile ja juhend patsiendile andmiseks, mis kohandatakse personaalselt konkreetsele emale tema situatsiooni arvestades. Juhendi koostab ja tutvustab seda osakonna töötajatele töörühm kuhu kuuluvad nii ämmaemand-imetamisnõustajad, osakonna vanemämmaemand ja neonatoloog.

Vähemalt üks kord aastas korraldatakse rinnaga toitmise edendamisega seonduv teabepäev, millel käsitletakse imetamise füsioloogiat, juhendamist ning keeruliste juhtumite arutelusid. Naistekliinik toetab rahvusvaheliselt sertifitseeritud imetamisnõustajate ettevalmistust esmasel eksamil osalemiseks ning jätkuval sertifikaadi säilitamiseks vajalikku reserti- fitseerimisprotsessi.

Luuakse võimalused imetamisnõustajate kaasamiseks koolituskava rakendumisse, sihtrühma teadlikkuse parandamisse ja imetamise edendamisse tervikuna. Kogu kliiniku personal, kes puutuvad kokku rasedate, imetavate emade ja nende peredega on teadvustanud rinnaga toitmise strateegia eesmärke seoses rinnaga toitmise edendamisega, on teadlikud oma rollist imetamise õnnestumise mõjutajana ning omavad rinnaga toitmisega seonduvalt positiivseid hoiakuid.

Teavitage rasedaid ja nende pereliikmeid rinnaga toitmise tähtsusest ja imetamise juhendamise korraldamisest 3. Teavitage rasedaid ja nende pereliikmeid rinnaga toitmise tähtsusest ja imetamise juhendamise korraldamisest.

Raseduse Kõikidele rasedatele ja nende peredele on tagatud osalemine Perekooli imetamise loengus, kus edastatakse struktureeritud, kallutamata reklaamivaba teavet imetamise füsioloogiast, kasuteguritest emale ja lapsele, vastunäidustustest, piimasegu kasutamise riskidest ning imetamise edendamisest viisil, mis võimaldab naisel langetada informeeritud otsus oma lapse toitmisviisi valikul.

Emadele soovitatakse ainult rinnapiimaga toitmist kui vastsündinule sobivaimat ja ideaalset toitmisviisi, kui ei ole näidustatud teisiti. Ante- ja postnataalselt on jagamiseks ja kättesaadavad kirjalikud juhendmaterjalid. Tegevused eesmärkide saavutamiseks 3.

Rinnaga toitmise strateegia

Edukas rinnaga toitmine sõltub ema poolt õpitust, kvalifitseeritud õpetamisest ja asjakohasest toetusest. Oluline roll imetamise edaspidisel õnnestumisel on rasedate rinnaga toitmise antenataalsel ettevalmistusel.

Seega on vajalik, et rinnaga toitmist käsitletakse rasedusaegsete visiitide käigus. Rinnaga toitmise teemat käsitletakse rasedust jälgiva ämmaemanda poolt antenataalsete vastuvõttude käigus Vestluse käigus selgitatakse välja ema eelteadmised rinnaga toitmisest, väärarusaamad ja hirmud seoses imetamisega.

Nursing strateegia 6 cs

Naist ja tema pereliikmeid teavitatakse imetamise tähtsusest lapse ja ema jaoks ning imetamise juhendamise korraldamisest naistekliinikus. Võimalike imetamisprobleemide riskigruppi kuuluvad rasedad vajavad eraldi nõustamist järgmistel teemadel: kõrge KMI, Nursing strateegia 6 cs rasedad: valmistada naine psühholoogiliselt ette, et laktatsiooni algus võib viibida ning selle kiirendamiseks soovitatakse sagedasemat rinnaga toitmist. Kui on tegu oodatava suurekaalulise lapsega, siis valmistada naine ette, et esimestel päevadel võib ilmneda piimasegu pakkumise vajadus, kuid soovitada piimasegu pakkumiseks alternatiivseid võimalusi; vajadus piirata sünnitusjärgsel perioodil sünnijärgses osakonnas viibimise ajal külastajate arvu ja külastusaja pikkust, mis võimaldab emal ja perel pühendada rohkem aega vastsündinu eest hoolitsemisele ja imetamisele; informatsioon sünnitusjärgsete tugiteenuste kohta.

Ämmaemanda poolt viiakse läbi rindade läbivaatus ning antakse hinnang rindade arengule ja füsioloogilisele ettevalmistusele imetamiseks. Rindade läbivaatuse eesmärgiks on selgitada tegureid, mis võivad häirida edukat imetamist: rindade hüpoplaasia, rinnanibude kõrvalekalded sissetõmbunud või lamedad rinnanibud ja eelnevad rindade kirurgilised operatsioonid. Rasedust jälgivatele ämmaemandatele õpetatakse rinna läbivaatuse tehnikat ning tulemuste interpreteerimist, samuti koolitatakse rinna erinevate seisundite tuvastamise, profülaktika, ennetamise ja ravi osas rinnasoor, vasospasm, lisanäärmed, sissetõmbunud rinnanibud jms.

Probleemide ilmnemisel suunatakse patsient antenataalselt imetamisnõustaja konsultatsioonile, kuid eelnevalt peaks patsient olema läbinud perekooli imetamise loengu, mis annab teadmisi imetamise põhialustest. Rasedate imetamisnõustamisele suunamist rakendatakse ainult vajaduspõhiselt. Ema varasem imetamiskogemus analüüsitakse ning varasemate probleemide olemasolu korral leitakse nende probleemide ilmnemise põhjused.

Eelneva te negatiivse te imetamiskogemus t e korral soovitatakse naisele raseduse ajal imetamise tugirühmas või perekooli imetamise vestlusringis osalemist, kus saab jagada rinnaga toitmist puudutavaid hirme ja muresid, rääkida kogemustest, ootustest ja küsida Futuuride tehingutega seotud strateegiad küsimusi.