Sellest järeldub, et kohalikud investeeringud, mis on vajalikud Alberta aktsiasäästu kava kasutamiseks, sõltuvad ka naftahinnast. Varude kokkuhoiukavas pakuvad teatud Kanada provintsid maksukrediiti elanikele, kes ostavad kohalike ettevõtete esmaseid avalikke pakkumisi IPO-sid. Ei puuduta eestikeelset versiooni. Vastavate funktsionaalsete üksuste kaitsmiseks võib võtta eraldi meetmeid. Kui asjaomasel püügil on varudele märkimisväärne negatiivne mõju, tuleks kavas ette näha võimalus otsustada konkreetsete majandamismeetmete üle vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele.

Teile võib ka meeldida

Ametliku kokkuleppe puudumise korral peaks liit tegema kõik endast oleneva, et leppida kokku nende kalavarude püügi ühtne kord eesmärgiga hõlbustada säästvat majandamist, kusjuures liidu turuosalistele tuleks tagada võrdsed tingimused, need jõustada ja neid edendada. Muudatusettepanek 8 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 10 10 Kõnealuse kava eesmärk peaks olema aidata täita ühise kalanduspoliitika eesmärke, eelkõige saavutada ja säilitada asjaomaste kalavarude maksimaalne jätkusuutlik saagikus MSY ning toetada püügi piirnormidega hõlmatud põhjalähedaste liikide lossimise kohustuse rakendamist ja kalavarude majandamise suhtes ökosüsteemipõhise lähenemisviisi rakendamist.

Stock valiku edendamise kava

Muudatusettepanek 12 Põhjendus 14 14 Kui maksimaalse jätkusuutliku saagikuse sihttasemed ei ole kättesaadavad, tuleks kohaldada ettevaatusprintsiipi. Muudatusettepanek 13 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 14 a uus 14a Harrastuskalapüügil võib olla kalavarudele suur mõju. Liikmesriigid peavad koguma püügiandmeid harrastuskalapüügi kohta kooskõlas andmete kogumise õiguslike nõuetega. Kui asjaomasel püügil on varudele märkimisväärne negatiivne mõju, tuleks kavas ette näha võimalus otsustada konkreetsete majandamismeetmete üle vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele.

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 4 4 Ühise kalanduspoliitika eesmärgid on muu hulgas tagada, et kalapüük ja vesiviljelus on pikaajaliselt keskkonnasäästlik, kohaldada kalavarude majandamise suhtes ettevaatusprintsiipi ja rakendada kalavarude majandamisel ökosüsteemipõhist lähenemisviisi. Seetõttu tuleb kooskõlas asjaomase määruse artikli 2 lõikega 2 vastav kasutamise määr saavutada võimaluse korral Muudatusettepanek 4 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 5 5 Selleks et saavutada ühise kalanduspoliitika eesmärgid, tuleb vastu võtta mitmed kaitsemeetmed, nagu mitmeaastased kavad, tehnilised meetmed, kalapüügivõimaluste kindlaksmääramine ja eraldamine, ning vastavalt vajadusele neid omavahel kombineerida. Muudatusettepanek 7 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 9 a uus 9a Teatavaid ühist huvi pakkuvaid kalavarusid kasutavad ka kolmandad riigid, mistõttu on väga oluline, et liit konsulteeriks asjaomaste kolmandate riikidega, et tagada vastavate kalavarude säästev majandamine. Ametliku kokkuleppe puudumise korral peaks liit tegema kõik endast oleneva, et leppida kokku nende kalavarude püügi ühtne kord eesmärgiga hõlbustada säästvat majandamist, kusjuures liidu turuosalistele tuleks tagada võrdsed tingimused, need jõustada ja neid edendada.

Kõik majandamis- ja tehnilised meetmed, mis käsitlevad harrastuskalapüüki liidu tasandil, peaksid olema proportsionaalsed taotletavate eesmärkidega. Muudatusettepanek 14 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 16 16 Norra salehomaari funktsionaalse üksuse puhul on asjakohane kasutada järgmisi arvukuse miinimumtasemeid kui need on kättesaadavad : minimaalne arvukus Abundancebuffermis vastab Põhjamere piirkondliku nõuandekomisjoni42 kehtestatud Põhjamere norra salehomaari pikaajalises majandamiskavas määratletud piirväärtusele Bbuffer, ning arvukuse piirväärtus Abundancelimitmis vastab kudekarja biomassi piirväärtuse miinimumtasemele MSY Btrigger samaväärne näitajaga Blimmille on määratlenud ICES7.

Kaitsemeetmed peaksid hõlmama kalapüügivõimaluste vähendamist ja konkreetseid kaitsemeetmeid, kui teaduslike nõuannete põhjal on vaja parandusmeetmeid.

Linguee Apps

Kaitsemeetmed peaksid hõlmama kalapüügivõimaluste vähendamist ja konkreetseid kaitsemeetmeid, kui parimate kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal on vaja parandusmeetmeid. Muudatusettepanek 16 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 19 19 Tuleks kehtestada norra salehomaari lubatud kogupüük ICESi IIa ja IV püügipiirkonnas, liites iga funktsionaalse üksuse suhtes kehtestatud püügi piirnormid ning väljaspool funktsionaalseid üksusi asuvate statistiliste ruutude püügi piirnormid kõnealuses lubatud kogupüügi piirkonnas.

Stock valiku edendamise kava

See ei välista siiski meetmete võtmist, et kaitsta teatavaid funktsionaalseid üksusi. Vastavate funktsionaalsete üksuste kaitsmiseks võib võtta eraldi meetmeid. Liikmesriigid peaksid selliste sadamate või rannikuäärsete kohtade määramisel kohaldama kõnealuse määruse artikli 43 lõikes 5 sätestatud kriteeriume viisil, mis tagab tõhusa kontrolli käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate varude üle.

kvaliteet kava - English translation – Linguee

Aktsiasäästukavas osalejad võivad investeerida ainult ettevõtete aktsiakõlblikesse aktsiatesse, mis peavad omandama kõlblikkussertifikaadid. Ettevõte võib sellise dokumendi hankida, pöördudes oma vastava provintsi varahoidja poole.

  • Вновь и вновь перед его мысленным взором проходили бесконечные, более обширные, чем сами континенты, просторы бирюзовой воды, волны, накатывающиеся на золотистые берега.
  • kvaliteet kava - Inglisekeelne tõlge – Linguee
  • Lihtsad sammud eduka kaubandusvaliku jaoks
  • Проговорил .
  • Binaarsed valikud jaotavad kaubandust
  • VARUDE SääSTMISE KAVA - FINANTSID -
  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektid saavad 91 miljonit - Ärileht

Ettevõte peab vastama ka konkreetsetele kriteeriumidele. Kui sertifikaat antakse, liigitab see ettevõtte kas tekkivaks, küpseks või laienevaks ettevõtteks, sõltuvalt selle käibevarast ja tuluprofiilist.

Kava Crypto Review: Really Worth It??

Abikõlblikkuse kriteeriumid seavad olulised piirangud, millele ettevõtted kvalifitseeruvad aktsiasäästu plaanidesse. Varude säästuplaanide eelised Investorite aktsiasäästukava maksueelised on ilmsed, kuid on ka muid eeliseid.

Stock valiku edendamise kava

Kanada on üks stabiilsemaid ja jõukamaid riike maailmas. Niisiis saavad kanadalased vältida vähem stabiilsetesse riikidesse investeerimise poliitilisi riske, tehes kohalikke investeeringuid aktsiate säästuplaanidesse.

Selliste kvaliteedisüsteemide nagu ISO võiriski- ja kriitiliste punktide analüüsil põhinevate süsteemide, jälgitavuse süsteemide, turustusnormide järgimise tagamise süsteemide, keskkonnaauditi süsteemide või mis tahes muu tootmiskvaliteedisüsteemi juurutamine, mille eesmärk on sõltumatute organite kontrollmehhanismide abil kindlustada jälgitavus, kvaliteet ja tarbija teavitamine ning mille nõuded ületavad põhiõigusaktidega sätestatud nõuded elustaimedele ja lillekasvatustoodetele ja mis hõlmavad üht või enamat tootmis- ja turustamisfaasi. Introduction of quality assurance schemes, such as ISO or series, systems based on hazard analysis and critical control points, traceability systems, systems to assure respect of marketing norms or environmental audit systems or any other quality production system which, through the use of control mechanisms entrusted to independent entities, provides the highest guarantee of traceability, quality and information to the consumer, and whose requirements go beyond those stated under the basic legislation on floricultural and live plant products and involve one or more stages of production and marketing.

Aktsiasäästuplaanidega hõlmatud ettevõtted on kohalikud, kipuvad olema väikesed ja sageli uued. See kombinatsioon tähendab, et investoritel on ettevõtete üle suurem mõju. Varude kokkuhoiu plaanid toovad kasu ka provintside valitsustele.

Stock valiku edendamise kava

Kuigi nad kaotavad maksutulu, andes aktsiasäästuplaanidele maksusoodustusi, saavad nad ka rohkem investeeringuid majandusse investeerimise tõttu. Rohkem investeeringuid tähendab suuremat kapitali, mis tõstab töö tootlikkust.

Turumajanduses teenib töö oma piirtoote, mistõttu suurem tootlikkus toob kaasa palgakasvu.

Aktsiate säästuplaanide kriitika Mis on aktsiate säästmise plaan?

Kõrgem palk suurendab otseselt ka provintsivalitsuste tulumaksutulusid. Suurem sissetulek võib vähendada ka nõudlust hoolekandeprogrammide järele ja vähendada valitsuse kulusid.

Mis on aktsiate säästmise plaan?

Aktsiate säästuplaanide kriitika Investorite jaoks on aktsiate säästmise kava kõige olulisem puudus mitmekesistamise puudumine. Näiteks sõltub Alberta majandus tugevalt naftatööstusest. Sellest järeldub, et kohalikud investeeringud, mis on vajalikud Alberta aktsiasäästu kava kasutamiseks, sõltuvad ka naftahinnast.

Stock valiku edendamise kava

Naftahindade kokkuvarisemine