Kust tuleb aga antud aja määratlus? Inventuuri töökomisjoni lõppakt Vara gruppide koondite alusel koostatakse inventuuri töökomisjoni lõppakt. Märgiksin siinkohal, et RTJ 5 järgi ei ole lubatud regulaarne materiaalse ja immateriaalse põhivara ümberhindamine v. Ehk siis küsimus on kaubatundmises. Vormistatud hilisema kuupäevaga ostuarvega võetakse kaup lattu soetusmaksumuses arvele. Vara gruppide koondite alusel koostatakse inventuuri töökomisjoni lõppakt ja esitatakse inventuuri peakomisjoni esimehele kokkuvõtete tegemiseks aastainventuuri kohta.

See võimaldab ettevõttel näha mitte ainult oma tootepoode, vaid ka seda, millised kaubad lahkuvad ladudest ja jaemüügikohtadest kiiremini kui muud tooted.

Laoarvestus – miks ja kuidas?

Varude süsteemi juurutamise lihtsus on ka ettevõtte jaoks oluline tegur. Keeruline varude süsteem võib vajada rohkem IT-spetsialiste installimist ja hooldamist, mis võib suurendada üldisi ärikulusid. Kasutajasõbralikud funktsioonid Kasutajaliides on mis tahes inventari süsteemi põhijoon. Süsteemi kasutusmugavus on suur mõju sellele, millise süsteemi ettevõte kogu tootmis- ja turustusahelas rakendada valib. Lihtne kasutajaliides võimaldab suuremat arvu töötajaid kasutada süsteemi suurema eduga.

Vaatleme järgnevalt põhilisi ladu puudutavaid tehinguid ning kaupade hinna kajastamist laoarvestuses ning raamatupidamises.

Ostuarve Ostuarvel võetakse kaup laos arvele ostuarvel näidatud kauba soetusmaksumuses. Ostuarve kreeditarve — tootekogused on arvel miinusmärgiga Ostuarve kreeditarve tähendab sisuliselt kaupade liikumist laost välja. Ostuarve kreeditarve kaupade laoväärtuseks võetakse kalkuleeritud FIFO hind — st sama hind mis kaupade müügil. Müügiarve kreeditarve — tootekogused on arvel miinusmärgiga Kaup võetakse lattu arvele viimase ostuhinna alusel. Juhul kui viimast ostuhinda ei leita, kasutatakse arvestatakse artikli juures määratud ostuhinda.

Müügiarve kreeditarve — kreeditarve funktsionaalsus Kreeditarve funktsionaalsust kasutades võetakse kaubad lattu tagasi müüdud laohindadega. Loe müügiarve kreeditarve funktsionaalsuse kohta lähemalt müügiarvete juhendist.

  • Vaikeste kontodega kauplemine
  • Kommunaalteenused kogu tarneahelas Täielikult toimiv ja reaalajas toimiv varude süsteem on iga kaasaegse ettevõtte jaoks hädavajalik.
  • Kasutades eeldatavate osade hindade voimalusi
  • Kaubandus peamiste metallide strateegiaga

Sissetulev laoliikumine Sissetuleva laoliikumisega laos arvele võetud kaubad kajastatakse hinnas, mis on laoliikumises antud. Väljaminev laoliikumine Laost välja liigutatavad kaubad kajastatakse laoarvestuses FIFO põhjal arvutatud väärtuses. Üks oluline laoväärtuse arvestamise printsiip on, et kuigi laos olevate toodete kogused võivad minna negatiivseks vaata allpool: Müük alla nullisiis negatiivset laoseisu kajastatakse rahalises väärtuses 0-ga.

Kasumlik strateegia kauplemise susteem

Müük alla nulli Mitmetel juhtudel on ettevõtetel vajadus müüa kaupu, mida neil veel hetkel laos ei ole. Toome üldlevinud näite e-kaubandusest.

Ettevõttele laekub tellimus e-poe kaudu. Tellitud toodet ei ole hetkel laos olemas. Ettevõte vormistab müügiarve ning soovib kliendilt ettemaksu. Ettemaksu laekumisel ostab ettevõte lattu vastava toote või juhul kui tegemist on menuka tootega võib ettevõte soetada ka sama toodet rohkem. Raamatupidamises vormistatakse sellele tehingule vastav ostuarve. Lugemislehtede väljastamisel tuleb need eelnevalt nummerdada ja registreerida ning välja anda allkirja vastu komisjoni esimehele.

Lugemislehte täidetakse tindipõhise kirjutusvahendiga mitte pliiatsiga. Lugemislehe koostamisel peaks võimaluse korral arvestama lugemise meetodit kas kaubaartikli kaupa, isikute kaupa vms ning koostama lugemislehed vastavalt lugemise meetodile.

Sellisel viisil on lugejal lihtsam — ei ole vaja otsida õiget rida lugemislehtede pakist. Lugemislehtede koostamise vormi osas tooksin taaskord välja avaliku sektori regulatsiooni Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 52 lg 5 ja 6mida võiks rakendada ka erasektoris: Paberkandjal lugemislehtede korral ei kajastata ettetäidetud varude lugemislehtedel koguseid ega summasid, vaid need kannab komisjon lugemislehtedele ülelugemise käigus.

Materiaalse põhivara ja kinnisvara-investeeringute füüsiline inventuur toimub sarnaselt varude inventuurile, kuid ettetäidetud lugemislehtedel kajastatakse kogused ja maksumused ning andmed varade järelejäänud amortisatsiooniperioodi kohta.

Seega peaksid lugemislehtedel sisalduma allpool toodud andmed. Varude lugemisleht Summade märkimine komisjoni poolt on aga problemaatiline. Kui lugemislehel ei ole ühiku hinda, ei ole võimalik komisjonil summat lisada. Lisaks tekib küsimus, mis on antud korrutamise eesmärk?

MILLISED TEGURID MõJUTAVAD ETTEVõTTE VARUDE SüSTEEMI VALIKUT? - ÄRI -

Kogusumma ette kirjutamine lugemislehele enne inventuuri ei ole ka õige, kuna kogusumma alusel võivad lugejad hakata spekuleerima võimalike koguste üle ning täita lugemislehed spekuleeritud koguse järgi. Samas on tegemist avalikus sektoris riigi raamatupidamise üldeeskirja nõudega Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 52 lg 5 p 1.

Põhivarade lugemisleht On äärmiselt oluline, et põhivara lugemislehel sisalduksid andmed amortisatsioonimäära ja järelejäänud perioodi kohta, kuna vastasel juhul ei ole lugejatel võimalik inventuuri käigus anda hinnangut põhivarade järelejäänud eluea õigsuse ning võimalike alla- või ümberhindluste kohta. Tulemuste analüüs Varude osas tuleb teostada ka raamatupidamislike ja lugemisandmete võrdlus.

Varade ja varude inventuuri läbiviimine

Selleks koostatakse tavaliselt võrdlusleht nimetatakse inventuuri nimekirjaksmillel peaksid sisalduma järgmised andmed: inventuuri nimekiri peaks eelnevalt sisaldama raamatupidamise andmeid varude nimetuse, varude koodi, varude koguste, ühiku, maksumuse ja summa kohta; lugemislehtede põhjal lisatakse kogused ja summad; piisavalt ruumi erinevuste kajastamiseks ja märkuste kirjutamiseks allahindluse vajaduse kohta või muudeks kommentaarideks.

Hindamine ja amortisatsioon Inventuuri üheks eesmärgiks on ka varude ja varade väärtuse hindamine. Ka hindamise osas ei ole erasektorile lahtikirjutatud ühtseid põhimõtteid, kuid avalikul sektoril seevastu on, mida ka siinkohal võib üle võtta erasektori ettevõtetes.

Nimelt ütleb riigi raamatupidamise üldeeskiri, et varude inventuuri käigus identifitseeritakse kasutuskõlbmatud ja väheliikuvad artiklid, mille netorealiseerimis-maksumus on langenud alla soetusmaksumuse. Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 38 lg 4 Lisaks annab riigiraamatupidamise üldeeskiri regulatsiooni Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 51 lg 1 : varude füüsilise inventuuri käigus antakse hinnang väheliikuvate varude allahindluse vajaduse kohta; materiaalse põhivara füüsilise inventuuri käigus antakse hinnang järelejäänud eluea õigsusele ning vara alla- või ümberhindluse läbiviimise vajaduse suhtes.

Märgiksin siinkohal, et RTJ 5 järgi ei ole lubatud regulaarne materiaalse ja immateriaalse põhivara ümberhindamine v. Sama ütleb ka riigi raamatupidamise üldeeskiri — materiaalse põhivara ümberhindlust on lubatud läbi viia ainult üks kord Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 45 lg 5.

Seega saame me põhivara küll allahinnata ning hilisematel bilansipäevadel tagasi üleshinnata, kuid mitte rohkemale tasemele, kui oli allahindamise hetkel vara väärtus miinus vahepealse perioodi amortisatsioon.

Põhivarade osas on üheks komisjoni ülesandeks hinnata ka amortisatsioonimäärade õigsust ehk reaalsust. Komisjon peab olema võimeline hindama lugemislehel sisalduva jääkmaksumuse ja kehtestatud amortisatsioonimäära alusel, kas antud vara perspektiivne kasutusiga on kooskõlas lugemislehel kajastuvate raamatupidamislike andmetega. Regulatsioonid antud osas on konkreetselt olemas taaskord vaid avalikul sektoril. Nimelt sätestab riigi raamatupidamise üldeeskiri järgmiselt Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 42 lg 5 ja lg 6, § 52 lg 6 p3 : materiaalse põhivara inventuuri läbiviimisel veendutakse varade amortisatsioonimäärade õigsuses; põhivara väärtuse languse korral nii osaline kui täielik viiakse läbi allahindlus, mis kajastatakse koos amortisatsiooniga; kui ilmneb, et vara tegelik kasulik tööiga on oluliselt erinev esialgu hinnatust, muudetakse amortisatsiooniperioodi.

Millised tegurid mõjutavad ettevõtte varude süsteemi valikut?

Selleks hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga vähemalt aastainventuuri ajal. Siinkohal on asjakohane tuletada meelde IAS Antud mõiste paikapidavust teie põhivarade osas peabki inventuuri komisjon põhivarade osas kontrollima ning tegema vajadusel lugemislehele märkmed oma ettepanekute osas. Inventuuri dokumenteerimine Aastainventuuri läbiviimist tõendavaks dokumentatsiooniks on saldokinnituskirjad, pangakonto väljavõtted, inventeerimise aktid või muud dokumendid, mis tõendavad vara või kohustuse kajastamise korrektsust.

Tee mind rikas

Nimetatud dokumentatsioon säilitatakse kui majandustehingute algdokumentatsioon raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Varade ja varude aastainventuuri protseduur kajastatakse järgmistel dokumentidel: Inventeerimise juhendiga tutvumine.

Varade ja varude inventuuri läbiviimine - accord.ee

Enne iga inventuuri algust tutvustab peakomisjon kõikidele selles inventuuri osalejatele inventeerimise juhendit ja võtab allkirjad kõikidelt osalejatelt.

Väljastatud ja tagastatud lugemislehtede nimekiri. Nimekiri võiks olla üks tervik kogu aasta inventuuride lugemislehtede registreerimise kohta. Inventeerimise käigus liikunud varade nimekiri. Juhul, kui inventuuri käigus on toimunud varade liikumine, tuleb töökomisjoni esimehel täita sellekohane vorm. Vorm allkirjastatakse materiaalselt vastutava isiku ja inventeerimise töökomisjoni esimehe poolt. Inventuuri lõppaktid Olenevalt moodustatud inventuurikomisjonide ülesehitusest, saab eristada inventuuri peakomisjoni lõppakti ja inventuuri töökomisjoni lõppakti.

Inventuuri töökomisjoni poolt inventeeritud varagrupi koond Inventuuri töökomisjoni esimees koostab iga inventeeritud vara grupi kohta eraldi koondi, millel tuuakse välja vara või varu üle-ja puudujäägid koguseliselt ja summaliselt. Võrdluse võiks teha töökomisjoni esimees, kuid antud ülesanne võib olla ka raamatupidamisüksusel. Vara gruppide koondite alusel koostatakse inventuuri töökomisjoni lõppakt ja esitatakse inventuuri peakomisjoni esimehele kokkuvõtete tegemiseks aastainventuuri kohta.

Ühikud märkida nii numbriliselt kui ka sõnadega.

Laoarvestus – miks ja kuidas? - SmartAccounts

Vastavad märked tehakse inventuuri komisjoni esimehe poolt, vara ühikuline kogus raamatupidamise andmetel. Ühikud märkida nii numbriliselt kui sõnadega.

Valikud Trading Group

Summad märkida nii numbriliselt kui sõnadega.