Selle tagajärjel toimus tööstuse kasvu aeglustumine. Keskmiste sesoonsete komponentide leidmiseks kasutatakse geomeetrilist keskmist.

Sisu ja peamiste eesmärkide iseloomustus Energiamajanduse arengukava aastani edaspidi ENMAKarengukava või eelnõu koostamise ettepanekus on kirjeldatud lahendamist vajavad energiamajanduse valdkondlikud probleemid: 1 Elektrimajanduses optimaalse, Eesti vajadustest lähtuva elektritootmisportfelli loomine; tipunõudluse rahuldamine Eestis asuvate tootmisvõimsustega või ühendustega naabritega; kas ja kuidas saab riigi energiapoliitika soosida uute tootmisvõimsuste rajamist, seejures tuleb stsenaariumide koostamisel arvestada mh kohalike primaarenergiaressursside saadavust ning rangema ja leebema kliimapoliitika mõjusid.

Turtle Trading System Forex Longview kauplemise susteem

Teostatud tööd on kättesaadavad veebikeskkonna ENMAK alamrubriigis Arengukava ning selle raames koostatud alusuuringud kirjeldavad Eesti energiapoliitika võimalikke arengusuundi aastani perspektiiviga aastani Arengukava koostamise eesmärgiks on valida optimaalseim energiavarustuse stsenaarium, mis oleks tarbijale mõistliku hinna ja kättesaadavusega, vähese keskkonnamõjuga, kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ning kliimapoliitika eesmärkidega ning pikaajaliselt kõige konkurentsivõimelisem.

Seejuures peab optimaalseim energiamajandusstsenaarium võtma arvesse ka energeetika valdkonnas või energiamajanduse arenguga tihedalt seotud valdkondades võetud rahvusvahelisi kohustusi. Arengukava strateegilisteks eesmärkideks on: 1.

Energiavarustuse tagamine elektrimajanduses, soojusmajanduses, transpordisektoris, elamumajanduses ja kodumaiste kütuste tootmises 2.

Küsige advokaatidelt küsimust - see on palju kiirem kui lahenduse leidmine. Äri idee: jäätise kiosk Ärikinnisvaraomanik, kes müüb jäätist puhkeküla või ajalooliste vaatamisväärsuste poolest, võib teenida kuni rubla kuus. Siiski tuleb meeles pidada, et see on hooajaline äri, mis kasutab maist septembrini. Pehme jäätise valmistamise seadet saab paigutada väikestesse ruumidesse, umbes 5 ruutmeetrit.

Majanduse energiamahukuse vähendamine konkurentsivõimet kahjustamata ja energiasäästu suurendamine 3. Energiajulgeoleku suurendamine energia tootmiseks vajaliku ärikeskkonna, energiainfrastruktuuri ja ühenduste arendamise kaudu 2. ENMAK eelnõuga kavandatud alaeesmärgid on: 1. Alaeesmärkide täitmiseks on varem, KSH programmi staadiumis kavandatud meetmetele ja tegevustele täiendatud eelnõud järgmiste meetmetega: gaasivarustuse tagamine, kütusevarude säilitamine, energeetikaalane väliskoostöö, teadus- ja arendustegevus, energeetikaalane haldusvõimekus.

Nimetatud meetmed ja meede energiasääst muudes sektorites ei sisaldu meetmete erineva rakendamismahu alusel välja töötatud energiamajanduse Teekaartides ning nimetatud meetmetega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju on seetõttu hinnatud kvalitatiivselt ptk 8. ENMAK saab olema esimene energiamajanduse arengukava, millega kavandatud meetmete maksumusprognoos seostatakse, vastavalt uue riigieelarve seaduse 20 arengukava programmis riigieelarvestrateegia perioodiga.

Vertikaalse integratsiooni eelkäija

Arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati majandus- ja kommunikatsiooni ministri käskkirjaga nrmillega määrati ühtlasi keskkonnamõju strateegilise hindamise läbi viijaks Eesti Arengufond. Eesti elektrimajanduse arengukava aastani näeb ette aastaks suurendada koostootmisjaamade võimsust MW-ni netovõimsusega tipuajal MW Kauplemissusteemi laiendamine x3, aasta lõpuks rajada 2x MW netovõimsus MW põlevkivi keevkihtplokid, aastaks aga paigaldada neljale olemasolevale MW vanale põlevkiviplokile väävli- ja lämmastikuheitmete püüdmise seadmed netovõimsus 4x MWaastaks suurendada maismaatuulikute võimsust MW-ni.

Kõikide nende võimsuste investeeringuotsused tuleb teha enne aasta lõppu. Viimane ei tähendaks Venemaa elektrisüsteemist täielikku eraldumist, vaid kas kõigile või osadele olemasolevatele ühendustele konverterjaamade rajamist. Koostootmise võimsust aastaks veel saavutatud pole, keevkihtplokke MW võimsuses saab olema üks, väävliheitmete püüdmisseadmed on paigaldatud neljale plokile, kuid lämmasikuheitmete püüdmiseadmed on projekteerimisel, aastaks ei saavutatud maismaatuulikute võimsust MW.

Estlink 2 töötab, kuid teised ühendused pole veel valmis ja Baltimaade elektrivõrku pole Kesk-Euroopa energiasüsteemiga sünkroniseeritud.

Oma jaemüügivõrk

Eesti taastuvenergia tegevuskava määrab riiklikud taastuvenergia eesmärgid ja meetmed, sh toetused aastani ENMAK ettevalmistamisel on tegevuskava eesmärkide ja meetmetega arvestatud. ENMAK meetmete kavandamisel on arvestatud energiamajanduse eeldatavalt kaasnevate mõjude vähenemisega perioodil Koostatud on võrdlus erinevate kütuste ja kütuste vabade energiatootmise tehnoloogiate keskkonnamõju kohta ptk 8.

  1. Sisu ja peamiste eesmärkide iseloomustus Energiamajanduse arengukava aastani edaspidi ENMAKarengukava või eelnõu koostamise ettepanekus on kirjeldatud lahendamist vajavad energiamajanduse valdkondlikud probleemid: 1 Elektrimajanduses optimaalse, Eesti vajadustest lähtuva elektritootmisportfelli loomine; tipunõudluse rahuldamine Eestis asuvate tootmisvõimsustega või ühendustega naabritega; kas ja kuidas saab riigi energiapoliitika soosida uute tootmisvõimsuste rajamist, seejures tuleb stsenaariumide koostamisel arvestada mh kohalike primaarenergiaressursside saadavust ning rangema ja leebema kliimapoliitika mõjusid.
  2. Nende meelest edu võtmetegurid on töökus, terve mõistus, õnnestunud kutsevalik, erioskused, süstemaatiline säästmine ning abikaasa innustus ja tugi.
  3. Energiamajanduse arengukava aastani keskkonnamõju strateegiline hindamine - PDF Free Download
  4. Kauplemise moodulid - Kirjastaja

Eesti metsanduse arengukava aastani määrab puidu aastase raiemahu metsa Kauplemissusteemi laiendamine x3 ulatuses tagamaks metsade tootlikkuse ja elujõulisuse ning mitmekesise ja tõhusa kasutamise. ENMAK energia tõhusama tootmise meetmete kavandamisel on lähtutud metsa energeetilisest potentsiaalist, mis on tunduvalt väiksem metsa iga-aastasest juurdekasvust.

Looduskaitse arengukava aastani elupaikade ökoloogilise võrgustiku tagamine ja loodusvarade kasutamisel ökosüsteemsete põhimõtete järgimine on arvestatud ENMAK meetmete kavandamisel Natura mõju hindamise tulemustega, hinnatud on Eesti energiaressursid, prognoositud on energiatootmisega seotud ressursside kasutus aastani Koostatud on võrdlus erinevate kütuste ja kütuste vabade energiatootmistehnoloogiate mõju kohta ökostüsteemide kvaliteedile ptk 8.

Transpordi arengukava eesmärgid ja meetmed on aluseks ENMAK transpordi energiakasutuse meetmete välja töötamisel. Eesti eluasemevaldkonna arengukava ENMAK hoonete energiatõhususega seotud meetmed keskenduvad elamufondi ja avaliku sektori hoonete uuendamisele. Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia määrab nutikas spetsialiseerumises ühe majanduse kasvuvaldkonnana ressursside efektiivsema kasutuse. ENMAK meetmed on suunatud tänase Kauplemissusteemi laiendamine x3 ressursi- ja energiatõhususe suurendamisele.

ENMAK eelnõus on selle alusel Kauplemissusteemi laiendamine x3 töötatud teadus- ja arendustegevuse meede 3. Põlevkivi kaevandamisjäätmete peamine oht keskkonnale tekib nende süttimisel.

Saak tuhat tonni ei ole piisav biodiislikütuse tootmiseks, nii et seda tuleb sisse vedada. Metsaressurss Puit on kõige suurema majandusliku potentsiaaliga biokütus nii soojusenergia kui ka elektri tootmiseks Eestis. Vastavalt kütuse- ja energiamajanduse pikaajalisele riiklikule arengukavale aastani on puidu kogu võimalik majanduslik aastane primaarenergia kogus 5,72 TWh. Biomassi potentsiaali täpsustatakse arengukava raames Eesti Maaülikoolilt tellitud uuringus. Statistilise Metsade Inventuuri poolt koostatav raieprognoos aastateks annab optimaalse aastaseks kasvava metsa raiemahu.

Jäätmete mõju keskkonnale tekib eelkõige nende mitte nõuetekohasel tekitamisel ja käitlemisel. Kõik prügilad, sh põlevkivitööstuse prügilad peavad jäätmekava kohaselt keskkonnanõuetele vastama aasta lõpuks. Kava eesmärgiks on vältida jäätmeteket ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada.

Tootmistehnoloogiate täiustamine on vajalik ressursikasutuse efektiivsuse tõstmiseks ja jäätmete ohtlikkuse vähendamiseks. Eraldi kohustusi põlevkivisektori või energeetikasektori jäätmete vähendamisel välja pole toodud.

Kuidas teenida raha internetis programmide kauplemise kaudu Binaarse valikupaeva strateegia lopp

ENMAK energiatootmise ja kasutuse meetmed on suunatud energia- ja ressursitõhususe saavutamisele, millega eeldatavalt kaasneb jäätmetekke vähenemine.

Meetmete kavandamisel prognoositi põlevkiviõli tootmismahtude kasvamisel jäägist uttegaasist elektritoodang. ENMAK käsitleb põlevkivijäätmeteid ja tuhkasid, kuid energiatootmisel 5 7 põletusprotsessides tekkivaid muid jäätmeid, transpordivahenditega kaasnevaid Kauplemissusteemi laiendamine x3, kasutatud rehve jms ja hoonete rekonstrueerimisel tekkivaid ehitus- ja lammutusjäätmeid ENMAK KSH ei käsitle.

Eesti Üleriigiline planeering Eesti on alusdokumendiks riigi otstarbeka ruumikasutuse saavutamisel tagamaks elamisvõimalused Eesti igas asustatud paigas, hajalinnastunud ruummis seab mh eesmärgiks riigi energiataristuga varustamise mitmekesine ja kestlik energiatootmine, taastuvenergeetika suur osakaal, kvaliteetse ja vastuvõetava hinnaga energia kättesaadavus, välisühendused, energiatõhusus ja sääst, energiatootmise Valikud Kauplemine Bullish vahemaade vähendamise keskkonnahoidlikul moel heade ja mugavate liikumisvõimalustega asustuse püsimise ja ruumikasutuse võimaldamine, töökohtade ja teenuste kättesaadavuse tagamineelukeskkonna kvaliteedi suuremate asulate kompaktsus ja tihendamine, rohevõrgustiku toimimise tagamine, kergliiklusteede võrgustik.

Aastal osales iga päev pendelrändes inimest, kelle töökoht asus teises kohalikus omavalitsuses ja kellede liikumise alusel on mobiilpositsioneerimise meetodil Eestis määratud 19 toimepiirkonda aastal ja 15 aastal Toimepiirkondade sidususe tagamisel on oluline roll ühistranspordil.

Liikuvusega seotud kulud ei tohi hakata käima üle jõu maapiirkondades, kus ühistransport on ebapiisav ja erasõiduki kasutamine hädavajalik.

ENMAK meetmed on suunatud energiavarustuse tagamisele, hoonete energiatõhususe suurendamisele ja transpordi maismaatranspordi energiakasutuse vähendamisele aidates sellega kaasa üleriigilise planeeringu realiseerumisele. Riigikaitse strateegia Riigikaitseks valmistumisel korraldab elutähtsate teenuste toimepidevust Siseministeerium koostöös teiste ministeeriumidega.

Energiamajanduses elektrivarustus, vedelkütustega varustamine, transpordiinfrastruktuuri toimimine on riigikaitseliselt elutähtsad teenused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas. ENMAK energiajulgeolekut tagavad meetmed on välja töötatud normaalolukorra jaoks, energiajulgeolekut eriolukordades käsitleb Kaitseministeeriumi juhtimisel koostatud Riigikaitse arengukava mittesõjaline osa 4.

Eesti julgeolekupoliitika alused - Julgeolekupoliitika teostamisel ning valdkondlike kavade koostamisel juhindutakse Kauplemissusteemi laiendamine x3 alustes sätestatud põhimõtetest ja tegevussuundadest. Riigikogu poolt heaks kiidetud dokument Kauplemissusteemi laiendamine x3 mh ühiskonna toimepidevuse ja sidususe Kuidas Blogi krediiti saada transpordiinfrastruktuuri arendamisel ja energiajulgeoleku tagamisel.

Eesti-vastane sõjaline rünnak ei ole praegu ega lähitulevikus tõenäoline. Sellist ohtu ei saa pikemas perspektiivis siiski välistada. Ühiskonna ja riigi toimivuse tagamiseks hädavajalikke teenuseid käsitatakse elutähtsate teenustena.

Lisaväärtus

Esmatähtis on rekonstrueerida või välja ehitada üleeuroopalise transpordivõrgustiku osaks olevad sadamad, lennujaamad ning raudtee- ja maanteevõrk. Energiajulgeolekut aitavad tagada varustuskindlus, infrastruktuuri julgeolek, ühendatus teiste Euroopa Liidu liikmesriikide energiavõrkudega ja energiaallikate mitmekesisus.

Calculus 1 Lecture 1.1: An Introduction to Limits

Energiakandjate impordist sõltuvuse vähendamiseks on Eesti jaoks esmatähtis suurendada energiatõhusust. Eesti eesmärke toetab Euroopa Liidu energiapoliitika tugevdamine. Target binaarne valik varustuskindluse tagamist soodustab Euroopa Liidu suund sisemiste energiaressursside maksimaalsele kasutamisele.

Eesti puhul tähendab see põlevkivi võimalikult ratsionaalset kasutamist ning taastuvenergia tehnoloogiate laialdasemat kasutuselevõttu. Põlevkivist vedelkütuste tootmise arendamine ning Euroopa Liidus rakendatud meetmed vedelkütusevarude hoidmiseks tagavad vedelkütuseturu piisava toimimise.

Eesti ühendatus Kauplemissusteemi laiendamine x3 Liidu elektri- ja gaasisüsteemiga vähendab sõltuvust ühest või piiratud hulgast tarnijatest. Soojuse tootmisel tuleb tagada tasakaalustatum kasutatavate energiaallikate osakaal. Peab olema loodud võimalus suuremate soojatootjate ümberlülitamiseks maagaasilt teistele kütustele. ENMAK meetmete kavandamisel on arvestatud nimetatud julgeolekupoliitika alustega. Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava eelnõus kirjeldatud põlevkivi efektiivsema kasutuse eesmärgiga on arvestatud ENMAK elektritootmise stsenaariumide koostamisel.

ENMAK meetmetega kaasneva KHG heitkoguse vähenemine, energiatarbimine, taaruvenergia osakaal on prognoositud aastani Taastuvenergia, oluline osaline Euroopa energiaturul - Selleks et taastuvenergiatehnoloogia muutuks konkurentsivõimeliseks ja lõpuks ka turupõhiseks, on tähtis jätkuvalt kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid kulude vähendamiseks.

Läbi tuleks vaadata taastuvenergia investeeringuid tõkestavad poliitikameetmed, ja eelkõige tuleks hakata järk-järgult loobuma fossiilsete kütuste subsiidiumidest.

Vanim bitkoin maakler Ulevaade Alpari binaarsete valikute ulevaade

Selleks, et kliimameetmed ja taastuvenergiapoliitika üksteist täiendaksid, on vajalik hästitoimiv CO 2 -turg. Ühtlasi tuleks taastuvenergia järk-järgult integreerida turgu võimalikult väikeste toetustega või üldse ilma toetusteta ja nii, et ajapikku aitaks taastuvenergia tagada energiavõrgu stabiilsust ja turvalisust samamoodi kui tavapärased elektritootjad ja samasuguse konkurentsivõimelise hinnaga. Pikemas perspektiivis tuleb tagada võrdsed tingimused.

ENMAK meetmete kavandamisel ei ole arvestatud energiasse tehtavate investeeringute riigipoolsete toetustega. NordPoolSpot elektriturule elektrit tootvates riikides eeldatakse toetuste kadumist pärast aastat 4 Riigikaitse arengukava mittesõjaline osa 6 8energiatootmistehnoloogiate turule pääs on seatud sõltuvusse kütuste ja CO 2 Rahvusvahelise Energiaagentuuri hindade prognoosidest.

Kaubandusvoimaluste oskused Robinhood Options Trading veebilehel

Soojusvarustuse meetmete tulemusel on prognoositud puidu, kui hinnalt maagaasist odavama kütuse osakaalu kasv aastanielektritootmisel kasvab tuuleenergia osatähtsus pärast olemasolevate elektritootmistehnoloogiate amortisatsiooni, st pigem pärast aastat Arvestatud keskkonnakaitse eesmärgid ja kaalutlused ENMAK meetmete ja tegevuste keskkonnamõju hindamisel mõõdeti järgnevate keskkonnaeesmärkide ja kaalutluste täitmist: kasvuhoonegaaside; õhusaasteainete NO x, SO 2, LOÜ, HCB, PAH, PM 2,5 piirkogustele seatud eesmärkide täitmist; PM 2,5 tervisemõjule seatud eesmärgi täitmist; taastuvenergiaallikate osakaalule seatud eesmärgi täitmist; energia lõpptarbimisele seatud eesmärgi täitmist ptk 8.

Mittemõõdetavate eesmärkidega arvestati meetmete ja tegevuste välja töötamisel ning valdkondade stsenaariumide kavandamisel sh energia- ja ressursitõhususe suurendamisel.

Oma äri: jäätise ja värskendavate jookidega kauplemine

Alljärgnev annab ülevaate energiamajandusega seotud keskkonnakaitse eesmärkidest erinevates strateegilistes dokumentides. Energiatõhususe suurendamine, heitkogustega kauplemise süsteemi reform, konkurentsi tagamine integreeritud turgudel, konkurentsivõimelise ja taskukohase energia tagamine kõigile tarbijatele, energia varustuskindluse suurendamine.

Valdkondade üleste arengudokumentide keskkonnakaitse eesmärgid: Üleriigiline planeering Eesti Riigi konkurentsivõime, elukeskkonna kvaliteet, toimepiirkondade sidustamine, head ja mugavad liikumisvõimalused, Eesti varustamine energiaga sh välisühenduste kaudu.

Kolm mustade roovide keeramist Ulemaailmsed kujundid ja jagatud valikud

Riigi keskkonnaeesmärk riigieelarve strateegias Puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamiseks on üks olulisemaid tegevusi ressursitõhususe suurendamine. Keskkonna infrastruktuuri kõrval on üha enam hakatud rõhku panema taastuvenergiale, rohelisele transpordile ja rohelisele majandusele.

Valdkondade arengukavade keskkonnakaitse eesmärgid: Looduskaitse arengukava aastani Liikide ja elupaikade soodne seisund ja maastike mitmekesisus, elupaigad toimivad ühtse ökoloogilise võrgustikuna, loodusvarade pikaajaline püsimine ning nende kasutamisel arvestatakse ökosüsteemse lähenemise põhimõtteid.

Posts navigation

Eesti metsanduse arengukava aastani Metsade tootlikkuse ja elujõulisuse ning mitmekesise ja tõhusa kasutamise tagamine. Transpordi arengukava Transpordi keskkonnamõjude vähenemine: taastuvate kütuste biometaani ja elektri kasutamise soodustamine teetranspordis ja autopargi ökonoomsuse suurendamine energiaklassi märgistuse süsteem, avaliku sektori riigihanked.

Riigi jäätmekava Vältida jäätmeteket ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada. Tootmistehnoloogiate täiustamine ressursikasutuse efektiivsuse tõstmiseks ja jäätmete ohtlikkuse vähendamiseks.

Trade otsingumootor 3 0 Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem

Välisõhu kaitse seadus - Välisõhu kvaliteedi säilitamine piirkondades, kus see on hea, ja välisõhu kvaliteedi parandamine piirkondades, kus see ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele. Seadus reguleerib tegevust, millega kaasneb välisõhu keemiline või füüsikaline mõjutamine, osoonikihi kahjustamine või kliimamuutust põhjustavate tegurite ilmnemine.

Töötamine autonoomsete kuubikutega

Veeseadus - Kauplemissusteemi laiendamine x3 ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine, tagada säästev areng ja vee võimalikult looduslik seisund ning hoida pinna- ja põhjavee kvaliteeti, hulka ja režiimi inimtegevusest võimalikult rikkumatuna.

Veemajanduskavad Koostatakse veeprobleemide lahendamiseks ja vee hea seisundi saavutamiseks. Veemajanduskavad on praegu koostamisel. Ida-Eesti veemajanduskava aastani kohaselt: Sotsiaalmajanduslikel põhjustel põlevkivi kaevandamise jätkamisel elektrienergia varustuskindluse tagamiseks ei ole võimalik saavutada Ordoviitsiumi Ida- Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi head seisundit, seisundi edasise halvenemise piiramiseks tuleb koostada eraldi tegevuskava.

Seejuures tuleb välistada põhjavee reostamine ohtlike ainetega põlevkivi kaevandamise ja kasutamise käigus. Pikendatud eesmärkidega kogum on Narva veehoidla, kus loodusliku kesise seisundi parandamine on võimatu ja põhjendamatult kulukas, Narva jõe halva seisundi paranemist on pikendatud aastani Tegevuskava valmib Eesti maaelu arengukava eelnõu - Prioriteet 2: Põllumajandusettevõtete elujõulisuse ja kõigi põllumajandusvormide konkurentsivõime parandamine kõigis Binaarsete valikute kauplemise strateegiate kaitamine ning uuenduslike põllumajandustehnoloogiate ja metsade Kauplemissusteemi laiendamine x3 majandamise edendamine; Prioriteet 4: Põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja parandamine eesmärgiga, et põllumajandusmaa kasutamine on keskkonnasõbralik ja piirkondlikke eripärasid arvestav, tagatud on elurikkuse, traditsiooniliste maastike ja kõrge loodusväärtusega põllumajanduse ja metsanduse säilimine.

Prioriteet 5: Ressursitõhususe edendamine Kauplemissusteemi laiendamine x3 vähese CO 2 heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidavale majandusele ülemineku toetamine põllumajanduses ning toiduainete- ja metsandussektoris eesmärgiga, et põllumajanduses ja toiduainetööstuses on tehtud investeeringuid energiasäästu ja - tõhususse, kasvuhoonegaasi ja ammoniaagi heitkoguseid Recovery Factor Trading System vähendatud ning põllumajanduses ja metsanduses on edendatud CO 2 säilitamist ja sidumist.

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava eelnõu - Eesmärgiks on seatud põlevkivi efektiivsem kaevandamine ja kasutus. ENMAK elektritootmise stsenaariumides on arvestatud põlevkivi Kauplemissusteemi laiendamine x3 kasutusega.

Ainult kõrge kvaliteediga postitused

Vastavuses EL Kliima- ja energiapoliitika raamistikuga ajavahemikuks riigieelarve strateegias näidatud ressursitõhususe suurendamise olulisusega.

Konkurentsivõime kava Eesti eesmärgiga vähendada majanduse ressursi- ja energiamahukust. Vastavuses EL Kliima- ja energiapoliitika raamistikuga ajavahemikuks ja üleriigilise planeeringu Eesti eesmärgiga tagada riigi konkurentsivõime.

Pikaajaliselt konkurentsivõime tagamine Energiasäästu suurendamine Vastavuses EL Kliima- ja energiapoliitika raamistikuga ajavahemikuks ja konkurentsivõimekava Eesti eesmärgiga vähendada majanduse ressursi- ja energiamahukust. Tabel 3. Ressursitõhususe suurendamiseks analüüsiti põlevkiviõli tootmisega kaasnevast uttegaasist elektritootmise võimalusi. Suurim veekasutaja on Eestis põlevkivitööstus põlevkivi kaevandamisel välja pumbatav kaevandusvesi, elektritootmisel kasutatakse jahutusveena Narva jõe vett.

Veemajanduskavade alusel oli Eesti vete seisund aastal Euroopa Liidu riikide seas parim 6.