Suur risk vananenud materjali tekkeks, millega kaasnevad lisakulutused. Esialgne analüüs on samuti oluliseks sisendiks varude juhtimisel. First priority will be starting analyzing the demand forecast and actual orders monthly based with customer. Maatriksisse jaotatud tulemuste põhjal võib teha järeldusi, milliseid varude juhtimise meetodeid tuleks konkreetsete tooteartiklite puhul hankimisel rakendada. Seetõttu otsustas ta varude sujuvamaks muutmiseks rakendada oma ärimudelis ABC analüüsi. Selline esmane analüüs toob välja tooteartiklid, mille osakaal müügikäibest on kõige suurem.

Töö eesmärk on anda ülevaade varude juhtimisega seonduvatest aspektidest teooriast lähtudes töö esimeses osas ning töö teises osas vaadelda selle praktilist rakendamist Enics Eesti AS näitel — tuvastada probleemsed kohad ning teha parendusettepanekud nende lahendamiseks.

ABC analüüs

Ettevõtte tarneahelast ja varude juhtimisest sõltub ettevõtte efektiivsus, rahavood ja eelkõige kasumlikkus. Hästi toimiv tarneahel ja varude juhtimine võivad ettevõtte jaoks saada oluliseks konkurentsieeliseks ning eduteguriks.

Binaarsed Variants Pro signalisatsiooni arvamus

Elektroonikatööstus on väga materjalimahukas tööstusharu. Varude juhtimisel ristuvad erinevate osapoolte huvid: müügi ja tootmisosakond sooviks kõrget varude taset, et tagada parim teenindustase, ressursside kasutus ja paindlikkus.

Finantsosakond ja omanikud sooviksid varude võimalikult madalat taset, et tagada ettevõttele vajalikud rahavood ning kasumlikkus.

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Magistritöö analüüsi osa põhineb ettevõtte tootmis- ja finantsinfole, mida ettevõte kasutab finants- ja juhtimisraamatupidamises, ostujuhtimises ja varude juhtimises. Autor konsulteeris ka Enics Eesti AS tarneahela spetsialistide ja tootmisjuhtiga, et täpsustada uurimistööd.

Esiteks, vaatles autor Enics Eesti AS tarneahelat ning tõi välja, kes antud tarneahelasse kuulub ja missugused on selle tarneahela problemaatilised kohad.

Kuna tegu on ainult kliendi-spetsiifiliste toodetega, siis mõlemal juhul, nii ala- kui ülenõudluse ennustus tekitab probleeme materjalidega. Alanõudluse ennustuse puhul ei suudeta kliendi tegelikke tellimusi täita, ning ülenõudluse ennustuse korral kuhjuvad üleliigsed varud, mis tekitavad täiendavaid kulusid.

Tee ise varude analüüsi kalkulaator

Autoripoolne ettepanek nõudluse ennustuse parenda-miseks on parendada suhteid klientidega kõikidel suhtlustasanditel. Tihe koostöö, avatud ja usalduslik suhe aitab parendada kogu tarneahela efektiivsust ja kasumlikkust. Teiseks vaatles autor varusid detailsemalt, teostas täiendava ABC-analüüsi ning tõi välja kitsaskoha: antud hetkel vaadeldakse varusid ABC-klassifikatsioonist lähtuvalt ainult tuleviku nõudluse ennustust silmas pidades.

Kaubandus Crypt koodiga

Antud käsitlusviis jätab tähelepanuta hetkel juba laos olevad materjalid, millel on väike nõudlus tulevikus. Suur risk vananenud materjali tekkeks, millega kaasnevad lisakulutused.

Mis on laoseisu puhver- ja turvavaru?

Kuna antud hetkel kasutusel olev ressursside planeerimise programm BaaN ei võimalda paindlikumat käsitlusviisi, siis autoripoolne ettepanek on oodata ära uue programmi Wise kasutuselevõtt aasta suvel. Kolmandaks vaatles autor excess ja obsolete materjali vananenud ja liigne materjalmille koguväärtus on suurusjärgus 1,1 miljonit eurot, mis on ebastabiilse nõudluse ennustuse tagajärg ja tuleb läbirääkida Ebastabiilne varude varude varud, kes katab kulud.

Kuid Enicsi varud on suuremad teoreetilisest varude tasemest ligikaudu 5 miljonit eurot, mis on samamoodi potentsiaalsed excess või obsolete materjal ning mille hoidmine tekitab igakuiselt kulusid.

NSE valiku naide

Autori ettepanek on liiga optimistlikust ennustusest tulenevaid kulusid jagada kliendiga jooksvalt, vähemalt iga kvartal, võttes aluseks Enicsi kaalutud keskmise kapitalihinna. Selline lähenemisviis aitaks jagada vastutust ja kulusid kliendiga. Neljandaks vaatles autor varusid finantsaspektist lähtuvalt - teostas raha konversiooni-tsükli analüüsi ning vaatles varude juhtimisega seoses olevaid kulusid.

Raha konver-siooni¬tsükli parendamise parim võimalus on madalam varude tase, kuna debitoorne võlgnevus 2 päevaon väga heal tasemel juhitud ning kreditoorne võlgnevus 57 päeva ei anna nii suurt ja kiiret koguefekti kui madalam varude tase.

Autor vaatles ka varude juhtimisega seotud kulusid ja nende jälgimist, ning tegi ettepaneku võtta kasutusele detailsem varude juhtimisega seotud kulude igakuine jälgimine. Viiendaks vaatles autor varusid tuginedes omanike seatud eesmärkidele. Antud eesmärk on saavutatav vaid võttes kasutusele VMI kontseptsiooni, mille kohaselt varud asuvad küll Enicsi laos, kuid kuuluvad tarnija omandisse.

Varude juhtimine Enics Eesti AS näitel

Autor pakkus välja ka lihtsa valemi, mille abil saab teha analüüsi, millist tarnija maksetähtaja lühendamist saab lubada seoses VMI kasutuselevõtuga. Käesoleva magistritöö käigus andis autor ülevaate varude juhtimise olemusest, kaardistas varude seisukorra, tuvastas probleemsed kohad ning tegi parendus-ettepanekud olukorra lahendamiseks tuginedes teooriale. Antud parendusettepanekuid saab kasutada koheselt ettevõtte edukuse parendamisega alustamiseks, ning antud ettepanekutest tulenev kasu viib erinevate osapoolte - müük, tootmine, finants ja omanikud - soovid üksteisele lähemale.

Välja toodud problemaatika esmane edasiarendus peaks olema suunatud varude taseme ja kulude vahelisele suhtele, mis peaks andma vastuse küsimustele: missugune on varude tase, mille puhul varude juhtimisega seotud muud kulud ei suurene rohkem kui varude hoidmiskulud? Kas omanike seatud eesmärgid on reaalselt teostatavad ilma lisakuludeta?

There are different interests: sales department wants to maintain highest customer service level, best product availability, shortest reaction time and best in class flexibility towards the customer.

Kuidas puhver- ja turvavaru õigesti määrata?

These targets need high safety inventory level. The operations department wants to maximize the utilization of human resources and fixed assets. Big production lots and stable demand are preferred by them. For operations department high level of safety inventory of both components and products should be kept. The financial management wants to keep the investment in inventory on minimum level, current assets as low as possible, cash conversion cycle as short as possible and costs related to supply chain and inventory management Ebastabiilne varude varude varud low as possible.

Owners and investors share the opinion that the company has to earn profit and generate cash.

Ulekande ulekandevaru varu

To achieve the goal set by owners and investors, minimum inventory level should be kept. Research is based on company´s operational and financial data that is used for current financial and managerial accounting, supply chain and inventory management.

Nee Himamazhayayi - Cover version - Varsha Renjith accord.ee Raj

The author analyzed the data, identify current problems of supply chain and inventory management, find out root causes of the problems and make improvement proposals. First, Ebastabiilne varude varude varud Eesti AS supply chain was discussed to show how it works and where are the main improvement areas. As a result of the analyses the author has found there is the demand-forecasting problem in the supply chain. Also some customer forecast the demand less then ordered-both situations cause the problems with inventories.

The author proposes to establish and strengthen cooperative and partnering relationships with customers. First priority will be starting analyzing the demand forecast and actual orders monthly based with customer.

Second, the Ebastabiilne varude varude varud analyzed the inventories more deeply and made ABC-analyze for the current inventories. Current ERP system give opportunity to handle the components based the future demand. It doesn´t give Bitcoin Investment Guide attention for components what are already in stock, but have low demand in the future.

The class where the component belongs- inserts the buyer manually. There is very high risk for Lihtne kaubandus Bitkoinais mistake. The author proposes to wait until the summer when company start using the new ERP system Wise. Wise is much more flexible and gives more opportunities to handle ABC classes.

Third, author reviewed the obsolete and excess material.

Deklareeritud ja vaartuse jagamise valik Tehingud

There are 1,1 million euros obsolete and excess materials in Enics inventories. This is the result of unstable demand but there are also five million euros extra inventories.

  1. Töö eesmärk on anda ülevaade varude juhtimisega seonduvatest aspektidest teooriast lähtudes töö esimeses osas ning töö teises osas vaadelda selle praktilist rakendamist Enics Eesti AS näitel — tuvastada probleemsed kohad ning teha parendusettepanekud nende lahendamiseks.
  2. Teisisõnu tekivad likviidsusraskused.

They are potential excess or obsolete materials and bring extra costs for holding these inventories. The author proposes to invoice the customer every quarter for inventories which have stock piled due overoptimistic forecasts.

Ebastabiilne varude varude varud weighted average capital cost should be used to calculate the invoice amount. This way of handling the extra inventories will share the costs and the responsibility with customer. Fourth, the author reviewed the inventories based finance aspects.

Mis on ABC analüüs?

The cash conversion cycle analyzes and costs follow up topics were covered. The quickest and the best possible way to improve the cash conversion cycle is reducing the inventory level.

Accounts receivables are very high level handled 2 days and improve accounts payable 57 days do not give very big impact to improve cash conversion cycle. The author reviewed also the inventory related costs and made proposal to start collecting inventory related costs as detailed as possible and start review monthly based.

Fifth, the author reviewed the inventories based owners goals. These targets are very ambitious. To achieve owners settled targets author propose to start using VMI-Vendor Managed Inventory concept with 7 suppliers. Total inventory value will be then 9 million euros by the end of year The author has discussed inventory management related topics in detail in this thesis and achieved the targets: the differences between the theory and reality were identified, discussed and analyzed, improvement proposals were made.

Pidades silmas stimuleerivate varude valikud