Vestluses on mõistetavamad USA dollarid. Mitmed välisfirmad otsustavad alustuseks rajada Indiasse esindusbüroo, mis otseselt äritegevusse kaasatud ei ole.

Kuna India turul tehtud vead võivad väga kalliks maksma minna, on ühisettevõtte puhul üks olulisim komponent kohalike partnerite valik: vajalik on põhjalik taustauuring, põhjalik kaalutlemine, peaaegu esmatähtis on partnerite senine kogemus, usaldusväärsus, oluline on alguses paika panna rollijaotus, mõlema poole kohustused.

Partneri, müügiagendi leidmine. Uuele turule tulles peab tegelema müügikanalitega, jaotusvõrguga, tootele hinnamääramise ja toote markeerimisega ning intellektuaalse omandi kaitsega.

Suhtlemine ja isikliku kohtumised võimalike müügiagentidega on väga tähtsad. Kindlasti ei tohi alahinnata taustauuringut, et kindlaks teha potentsiaalse agendi usaldusväärsus ja võimekus.

Väikese hulgimüüja eelised: väike hulgimüüja võib osutuda ideaalseks variandiks paindliku jaotusvõrgu strateegia elluviimiseks. India on suur riik erinevate harjumuste ja traditsioonidega erinevates piirkondades, nii võib kohalik hulgimüüja oma kohaoleku ja kohaliku turu tundmise osutuda hulga paremaks lahenduseks, kui üleriigiline hulgimüüja, mis jätab toote turustamise ühele oma paljudest osakondadest.

Partneri taustauuring. India on uus ja kiiresti arenev majandus ning siin ei tarvitse traditsioonilised ja lihtsad meetodid partneri usaldusväärsuse kindlakstegemiseks toimida, samas partneri tausta põhjalik tundmaõppimine on kriitilise tähtsusega.

Kasumi maksustamise voimalused Binaarsed valikud ja pettus

Info kogumine pangast, raamatupidajatelt, juristidelt, tööstusliitudelt potentsiaalse agenti, hulgimüüja kohta on ülioluline. Tehniliste toodete müügi puhul on tähtis hinnata agendi tehnilisi ekspertteadmisi, rajatiste seisukorda ja tehnilise personali kogemust.

 1. Moodsa valiku strateegia tarkvara
 2. NISM tegeleb finantstööstuse parimate tavade standardite edendamise ja teadmiste levitamisega turuosalistele.

Äripartnerite leidmiseks on soovitav käia messidel, kus kogunevad oma valdkonna professionaalid. Välisinvestorid Jagage ostuvoimalusi Facebookis sageli lepingutest mittekinnipidamise üle.

Maailmapanga andmetel on India endiselt tagantpoolt kuuendal kohal riikide pingereas vaidluste lahendamise kiiruse osas. India kohtud on alamehitatud ja neil puudub efektiivne metoodika, kuidas saada üle võlgnevusest lahendamata kohtukaasuste osas. Aeglane kohtusüsteem on kujunemas oluliseks pudelikaelaks India majanduse arengu teel.

Välismaised kohtuotsused on rakendatavad selliste rahvusvaheliste konventsioonide nagu konventsiooni alusel. India valitsus rajas autonoomse üksusena justiitsministeeriumi juurde alternatiivse vaidluste lahendamise üksuse International Center for Alternative Dispute Resolution ICADRmille eesmärgiks on vähendada kohtute töökoormust ja pakkuda kiiremaid lahendusi antud valdkonnas.

India on osaline Modi valitsus planeerib õigusabi teenuste turu avamist välismaalastele. Maksusüsteem on Indias keeruline ja palude erisustega. Käibemaks on jaotatud eri osadeks, mida koguvad kesk- ja osariikide valitsused eraldi, mis tekitab väga suure halduskoormuse. Seaduse jõustumiseks peavad selle heaks kiitma veel paljude osariikide parlamendid. Paljude maksuerisuste osas on märkimisväärne, et India valitsus tagab aastase maksepuhkuse teadusmahukatele algavatele firmadele.

 • NISM-i sertifikaatide täielik juhend WallstreetMojo
 • Sundmused julgustas kaubandusstrateegiaid
 • EUR-Lex - DC - ET
 • India turule sisenemine - EAS
 • Äriinfo - New Dehli
 • Valikud kaubandus Mis see on
 • Snip-valik tehingute strateegia
 • Boonus Binaarne valik

Eesti ja Vabatahtlikud strateegiad India turgudel vahel on kehtiv topeltmaksustamise vältimise leping. Ettevõtete asutamis- ja omandiõigus. Välismaised ja kodumaised äriüksused võivad osaleda ettevõtluses kaubandusfirma, tütarfirma, ühisettevõtte, harukontori ja projektipõhise kontori vormis. India valitsus ei võimalda välisinvestorite osalust kinnisavaraäris, v. Selleks on vaja läbi viia mitmed bürokraatlikud protseduurid ja omandada hulk lube nii osariigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil; loodusele ohtliku tootmise korral on vaja taotleda luba ka Metsa- ja Keskkonnaministeeriumist.

Välisvaluuta halduse regulatsioonid Foreign Exchange Management Regulations sätestavad reeglid, mis võimaldavad firmadel omandada kinnisvara ja vahetada valuutat eesmärgiga investeerida Indiasse. India Intellektuaalse Omandi Büroo kohandab kaubamärgi taotlemise korraldamist Madridi protokolliga Indias saab patenteerida farmaatsiatööstuse tooteid ja põllumajanduse kasutavaid kemikaale, nagu ka mitmeid teisi tooteid, kuid peab arvestama, et India seadused ei taga kaitset patenteerimisprotsessi käigus ametkonnale üleantud toote kohta käiva informatsiooni ebaõiglase kasutamise vastu.

Regulatiivne süsteem. Vaatamata edusammudele, hoiab India majandust ohjes ülemäärane ja väga keeruline bürokraatlik süsteem, millel on laiad volitused teha asju oma äranägemise järgi. India on detsentraliseeritud riik, mis annab osariikidele laialdased regulatiivsed õigused. Regulatiivsed otsused selle kohta, mis puudutab majandustsoonide loomist, maakasutust ja keskkonda võivad osariigi olla väga erinevad.

Vastuseis ametiühingute ja opositsioonipoliitikute pidurdab maavõõrandamise reformi, keskkonnalubade saamist, investeeringute tegemist jms. Keskvõimul on õnnestunud luua sõltumatud ja tulemuslikud järelvalveorganid telekommunikatsiooni, väärtpaberite, kindlustuse ja pensionite sektoris.

NISM-i sertifikaatide täielik juhend

India Konkurentsikomisjon on hakanud rakendama oma volitusi kartellistumise ja turuliidri võimu kuritarvitamise vastu. Enamus ametiühingutest on seotud teatud poliitilise parteiga.

Streikide tõttu kaotsiläinud tööaja määr on viimastel aastatel tublisti vähenenud: kui Osad streigid on seotud vaidlustega palga ja töötingimuste üle, vahel on streigid seotud kohaliku poliitilise eluga, mille puhul tööandja ei saa maidagi teha.

 • Kaubandussusteemi toovoog
 • Tasuta online binaarsed valikud signaale
 • Forex robot
 • Kaubandusstrateegia naited

Suuremad kannatajad streikide tõttu on pangandus ja autotööstus. India tööregulatsioonid kuuluvad maailma keerukamate ja rangeimate hulka. Palgamaksmist reguleerib Palgaseadus ja Miinimumtasuseadus Tööstustööliste palgad on osariigiti erinevad, kõikudes 3,5 USD-st kvalifitseerimata töölisele päevas 10 USD-ni oskustöölisele.

Sulgemisi ja koondamisi reguleerib Tööstusvaidluste seadus ja see nõuab valitsuse luba vallandamiseks või äri sulgemiseks, kui ettevõttes on töötajaid üle Kuna luba ei ole kerge saada, sunnib see tööstusi renditööjõu rakendamise kaudu seda seadust vältima. Ka välispankadel on harukontorite sulgemiseks vaja keskpanga luba.

India valitsus on asutanud mitmeid eritsoone eksporti suunatud tootmise stimuleerimiseks. Nende hulka kuuluvad erimajandustsoonid Special Economic Zonesekspordi tootmiststsoonid Export Processing Zonestarkvara tehnoloogiapargid Software Technology Parksekspordile suunatud üksused Export Oriented Unitsriiklikud tootmistsoonid National Industrial and Manufacturing Zonesmilliseid on Indias Eritsoonid alluvad erinevatele reeglitele ja pakuvad investoritele soodustusi, mille kohta võib leida üksikasjalikumat infot järgmistel veebilehtedel: www.

Erimajandustsoone koheldakse, kui välisterritooriumi ja seega ei kohaldu neile India tollireeglid, firmade osaluse osas ei ole kehtestatud lage, tehakse erandeid litsentseerimisnõuete osas, investorid naudivad maksupuhkusi ja teisi maksusoodustusi.

Parimad suured raamatud Crypt Trade Services Parim sissejuhatus valikute kaubandusele

Ekspordi tootmistsoonid pakuvad erisoodustusi ekspordiks tootvatele välisinvestoritele. Tarkvara tehnoloogiapargid pakuvad sarnaseid soodustusi tarkvara tootvatele ettevõtetele. Ekspordile suunatud üksused tähendavad ükskõik kus India loodud ettevõtteid, mis ekspordivad kogu oma toodangu ja neile on tagatud pooltoodete tollivaba import, tulumaksupuhkused, aktsiisimaksuvabastus tootmiseks vajalikele seadmetele, pooltoodetele ja toormele, käibemaksuvabastus.

Riiklikud tootmistsoonid on kompaktsed, vähemalt ha suurused tootmislinnakud, mis on loodud eksporttoodangu tootmiseks ja mis alluvad selleks määratud valitsusüksusele, üksuse eeliseks on vajaliku dokumentatsiooni tsentraliseeritult korraldatud kordaajamine.

Probleemid maanteede, raudteede, sadamate, lennujaamade, hariduse, energiavarustatuse ja telekommunikatsioonidega on oluliseks takistuseks India majanduse arengu teel, mis ei võimalda sel jõuda sinna, mida eeldab selle potentsiaal. India kiire linnastumine koos kasvavate sisstulekutega on tekitanud karjuva vajaduse taristu parendamise vastu tagamaks paremaid avaliku sektori teenuseid ja toetamaks jätkusuutlikku majandusarengut.

Electronica — elektroonika jne Ekspordipartnerite taustakontroll Enne mis tahes kokkulepete tegemist on äärmiselt oluline, et teil oleks oma India partnerist täielik ülevaade. Vajaliku teabe nt direktorite nimi ja DIN-number, ettevõtte asutamise kuupäev, osakapital, e-posti aadress, aadress jne saamisel on teile abiks India äriasjade ministeerium ning selleks on vaja sisestada vaid ettevõtte nimi. Kontrollige kindlasti veebisaidil ettevõtte andmeid. Lisaks on India valitsus asutanud raskete pettuste uurimise talituse Serious Fraud Investigation Office, SFIOmille eesmärk on uurida haihtuvate ettevõtete, variettevõtete ja aktsiaturupettustega seotud ettevõtluspettuseid. Kolmandast isikust turustajatega Indias suhteid luues peaks võimalike partnerite suhtes koostatavad kontrollaruanded hõlmama järgmist teavet: ettevõtet ja personali puudutav teave, eelkõige direktorite ja osanikega seotud teave; äriühingu struktuur; kas võimalik esindaja tegeleb sarnaste tootesarjadega, millest tulenevalt võib tekkida huvide konflikt; kas esindajal on vajalikud transpordivahendid ja ladustamiskohad; litsentsid, load, nõusolekud ja konkreetsetele nõuetele vastavus; kõnealuse turustajaga seotud varasemad kohtuotsused või kohtuvaidlused; kindlustustõend; varasemate klientide ja partnerite soovitused.

India plaanib 1 triljoni USD investeerimist taristuprojektidesse kuni Kõrged tariifid ja protektsionistlik poliitika. Importtollid Indias on endiselt kõrged ning investorid ja eksportöörid seisavad silmitsi läbipaistmatu ja sageli ettearvamatu regulatiivse ja tariifse süsteemiga.

Maailmapanga hinnangul on India ärikliima majanduse hulgas alles India valitsus taotleb jätkuvalt kohaliku tootmise osakaalu tõstmist teatud tootmisvaldkondades, sh informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia IKTelektroonika, päikeseenergia, et tagada kodumaise tööstuse osakaal SKP-s. India valitsus viib ellu poliitikat, mille kohaselt antakse kodumaistele tootjatele riigihanke korral eelis, viidates julgeolekuprobleemidele.

Lisaks peavad ministeeriumid teada andma kõikidest IKT toodetest, millega on julgeolekuprobleeme. India valitsus nõuab kohustuslikku litsentseerimist ja sertifitseerimist vastavatelt akrediteeritud laboritelt imporditud IKT varustuse osas, mis veeretab importööride teele täiendavaid takistusi, kuna selliseid laboreid ei ole piisavalt. Kodumaiste firmade toetamist ja välismaiste firmade eelistamist demonstreerib ilmekalt India valitsuse poliitika farmaatsiatoodete alal: patendiandmisest keeldumine rahvusvahelistele firmadele, mis tegelevad innovatiivsete ravimitega, samal ajal andes litsentse India firmadele sarnastele geneerilistele ravimitele, mis viitab intellektuaalse omandi kaitse kehvale järjele.

Osariikide võimupädevus. Edukatele kandidaatidele väljastab NISM eksamitunnistuse 15 päeva jooksul pärast eksami sooritamist. Sertifikaadi eksami kehtivusaeg on 3 aastat ja 12 kuud enne kehtivuse lõppu võivad kandidaadid ilmuda täiendõppe eksamile, et teenida 3-aastase pikenduse saamiseks.

Tuletõrje Suhtlus India äripartneriga Kuna India on suur ja eripalgeline maa, siis ei ole ühtset võtit sellel riigi mõistmiseks, samuti ei saa anda ühtseid käitumissoovitusi, mis oleksid Indias universaalsed. Ühelt poolt on India tehnoloogiliselt arenenud ja moodne, teiselt poolt on India koduks sadadele miljonitele traditsioonilist elu järgivatele hindudele ja moslemitele ning teatud piirkondades ka primitiivsetele hõimudele. Usundid ja keeled lahutavad inimesi. Kastisüsteem, praegu küll ametlikult mitte järgitav, pärsib sotsiaalset mobiilsust miljonit inimest kuulub kõige alamasse kasti. Suured jõukuseerinevuse tõttu esindavad ka väga erinevat eluviisi.

NISMi eksamid: Iga sertifitseerimismoodul on mõeldud finantsteenuste sektori eelnevalt kindlaksmääratud valdkonnas töötavatele spetsialistidele eesmärgiga varustada neid asjakohaste teadmistega ja aidata parandada finantsteenuste teenuste kvaliteeti.

Enamik eksameid sisaldab põhiülevaadet seotud valdkondadest, kontseptsioonidest ja metoodikast ning keskendutakse nende ametialasele rollile ja funktsionaalsusele, et olla praktilist abi. Eksami kuupäevad: Sertifitseerimiskatsed on saadaval aastaringselt soovi korral ning kandidaadid saavad registreeruda ja ajakava panna NISMi portaalis.

Abikõlblikkus: Ühegi nimetatud atesteerimise eksami jaoks ei ole spetsiaalseid sobivuskriteeriume, välja arvatud arvutikirjaoskus, mis on nende arvutipõhiste eksamite jaoks kohustuslik. Spetsialistid, kellele SEBI on volitanud atesteerima, või muud huvitatud isikud võivad neil eksamitel osaleda, et omandada tööalaseid teadmisi rahanduse valdkonnas.

India turule sisenemine

Miks jätkata NISM-i sertifikaate? Enamiku NISM-i sertifikaate on SEBI volitanud spetsialistid, kes töötavad finantssektoris erinevates rollides, et varustada neid vajalike teadmiste ja oskustega ning suurendada nende ametialast pädevust.

See peaks aitama parandada teenuste kvaliteeti ja tulemuslikkuse taset kogu finantssektoris. Selle sertifitseerimissüsteemi raames pakutakse mitmeid vabatahtlikke sertifikaate, mille eesmärk on suurendada spetsialistide teadmisi nende konkreetses teadmusvaldkonnas.

Sertifitseerimiskatsed testimiskeskuses, mis asuvad linnas üle kogu India.

52011DC0702

NISMi õppematerjal Teatud atesteerimisprogrammi registreerumisel saavad kandidaadid eksamiportaalist õppematerjali alla laadida. NISMi õppestrateegiad: enne eksamit Teemadest parema arusaamise saamiseks käsitlege pikemalt laiemaid mõisteid, selle asemel et selektiivselt õppida. Õppige analüütilise lähenemisviisi abil paremini: Analüütilise lähenemisviisi omistamine õppekava rakendustele suunatud osadele on alati abiks. Ärge unustage harjutamist: Pange tähele, et pärast teatud sektsiooni uuringu lõpetamist kirjutage oma märkmed ja Bitcoini valikud piisavalt, selle asemel, et oodata kogu kursuse läbimist.

Tehke võimalikult palju praktikaeksameid. Internetis on saadaval mitmeid proovikatseid, mis aitavad kandidaadil eksamivorminguga tutvuda. Eksamiportaal pakub ka mitmeid praktikaeksameid. NISMi strateegiad: eksami ajal Uurige iga küsimust ja alustage lihtsamatest küsimustest: Enne küsimuste uurimist uurige neid hoolikalt ja veenduge, et saate aru, mida küsitakse. Alati on parem alustada küsimustega, mis teile sobivad, ja jätta karmimad eksami viimaseks pooleks.

Vältige negatiivset märgistamist: Pidage meeles, et negatiivne märgistus on olemas ja kuigi paar valet vastust ei pruugi teie tulemusi oluliselt mõjutada, võivad paljud neist teie rasket tööd rikkuda.

Päästel külas: Abruka vabatahtliku päästejaama avamine

Nii et olge ettevaatlik ja proovige küsimusi, milles te pole kindel. Pange paika oma plaan: Parim on eksami lahendamiseks ja selle järgimiseks ligikaudne plaan, et oleks võimalik küsimusi enam-vähem süsteemselt kajastada, vähendades seeläbi võimalusi või vigu või möödarääkimist. Klastrite rahvusvahelistumise algatus aitaks Euroopas edendada maailma tasandil konkurentsivõimelisi klastreid, eriti uutes kujunevates tööstusharudes, kus klastrite koostöö võib luua Euroopa jaoks uusi konkurentsieeliseid.

See programm võib hõlmata meetmeid strateegiliste huvide kindlaksmääramiseks edaspidise klastrite koostöö puhul üle kogu ELi. Uute meetmete tõhustamine olulisematel turgudel 4. Juhtpõhimõtted Komisjon kinnitab veel kord järgmisi juhtpõhimõtteid, et tagada olemasolevate ressursside täielik kasutamine ja vältida kattumist. Täiendavus ja lisatavus. Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ja asjakohase tööjaotusega peab ELi meetmete eesmärk olema lünkade täitmine ja olemasolevate toetusteenuste tugevdamine, kui teised avaliku või erasektori organisatsioonid ei ole vajadustele vastanud või ei ole nad seda piisavalt teinud.

Nende eesmärkide saavutamiseks kasutatavaid vahendeid on kirjeldatud järgmistes punktides. Meie eesmärkide saavutamine Selleks, et jälgida VKEd alates hetkest, mil ta otsustab muutuda rahvusvaheliseks, kuni hetkeni, mil ta alustab tegevust kolmanda riigi turul, tegutseb komisjon järgmiselt. Toetusteenuste keskkonna kaardistamine kodu- ja välismaal Komisjon käivitab ELis ja kolmandates riikides olemasolevate toetusteenuste põhjaliku kaardistamise ja analüüsi. Sellesse tegevusse on kaasatud liikmesriigid ja ELi delegatsioonide turulepääsu meeskonnad ning seda on vaja, et tuvastada võimalikke lünki ja kattumisi praegu pakutavates teenustes;[33] selle põhjal on võimalik hinnata vajadust täiendavate meetmete järele[34].

Nii võib juhtuda näiteks siis, kui praegused teenusepakkujad ei hõlma kõiki esmatähtsaid turge näiteks hiljuti tekkinud uued turud ega kõiki juurdepääsuga seotud küsimusi, nt standardid ja eeskirjad ja muud mittetariifsed tõkked äritegevusele välismaal. ELi tasandi toetus ettevõtluse toetusteenustele peab põhinema turgudel tõestatud vajadusel. Lühiajaliselt võidakse seda rahastada avaliku sektori vahenditest vastavalt finantsmäärusele, kuid eesmärk peaks olema selline, et pikemas perspektiivis rahastavad teenused end ise võimalikult suurel määral, et vähendada ohtu, kus erasektori teenuseosutajad surutakse turult lubamatult välja.

Tõhusus avaliku sektori vahendite kasutamisel. Kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega tuleks avaliku sektori vahendeid kasutada lähtuvalt parimast võimalikust suhtest kasutatud vahendite ja saavutatud tulemuste vahel. Sel eesmärgil tuleb iga meetme puhul seada konkreetsed, mõõdetavad, saavutatavad, asjakohased ja ajastatud eesmärgid ning kavandada asjakohane hindamine.

Avaliku sektori vahendite tõhus kasutamine võib tähendada seda, et uue füüsilise struktuuri loomise asemel oleks mõistlikum julgustada olemasolevaid teenuseosutajaid kolmandate riikide turgudel, näiteks riiklikke või Euroopa kaubanduskodasid või kohalikke ELi delegatsioone ja turulepääsu meeskondi, laiendama oma meetmete reguleerimisala ja ühendama oma ressursid paremate teenuste osutamiseks.

Juhtpõhimõtted on selle strateegia põhielementideks ning suunavad mis tahes ELi tasandi algatusi selles valdkonnas nii enne kui ka pärast Komisjon kohustub jälgima neid Vabatahtlikud strateegiad India turgudel juhtpõhimõtteid toetusalgatuste valikul, kavandamisel ja rakendamisel ELi tasandil. Liikmesriike julgustatakse jälgima sarnaseid põhimõtteid ja prioriteete välisettevõtluse toetamise puhul niivõrd, kui Cloudera aktsiate tehingud on võimalik.

Geograafilised prioriteedid Väljaspool ELi rakendatud uute meetmete puhul kohaldab komisjon järgmisi kriteeriume geograafiliste prioriteetide kindlaksmääramiseks, prioriteetsete riikide selgitamiseks ja tervikliku erimeetmete komplekti kasutusele võtmiseks.

See parandab algatuste tõhusust, keskendudes VKEde tegelikele vajadustele. Aja jooksul tuleb prioriteetsete riikide loendit loomulikult kohandada. Prioriteedid määratakse kindlaks eelkõige järgmiste tegurite põhjal. Majanduslik potentsiaal ja turu suurus. Esmatähtsad turud peavad hõlmama nii ELi suuri kaubandus- ja investeerimispartnereid kui ka kiire majanduskasvu potentsiaaliga turgusid.

Tuleb jälgida turgusid, millel on väärtuslike äripartnerite tootmise potentsiaal suurema ostujõu ja paremate investeerimisvõimaluste tõttu, et hinnata tulevaste meetmete vajadust. Probleemide ulatus, millega VKEd seisavad silmitsi turulepääsul. Mõnele turule on VKEdel keerulisem pääseda kui teistele, osaliselt tariifsete kaitsemehhanismide tõttu, kuid sagedamini erinevuste tõttu õiguskeskkonnas, mis võivad mõjutada mittetariifseid tõkkeid kaubandusele ja investeeringutele.

Raskused rahalistele vahenditele juurdepääsul võivad samuti olla takistuseks VKEdele ja need erinevad riigiti.

MIFID FX Valikud Binaarsed valikud Martingalei strateegia

Jõupingutused tuleb suunata nende takistuste kaotamisele nii palju kui võimalik ja VKEde abistamisele nende ületamisel. Lüngad praeguses ettevõtluse toetuses.

Kohalike teenuste kaardistamine, mida praegu pakuvad avaliku või erasektori organisatsioonid, aitavad selgitada võimalikud lüngad kohaliku toetuse infrastruktuuris ja selle, kuidas neid lünki kõige paremini täita. Teemavaldkonnad, mida ei ole piisavalt käsitletud, võivad hõlmata vajadust kogemuste järele selliste eriküsimuste puhul nagu standardid, vastavushindamine, tehnoloogia turustamine, intellektuaalomandiõiguste kaitse, riigihanked ja hankemenetluses osalemine ning tollieeskirjad.

Vajalikuks võib osutuda prioriteetide määramine. EL määrab kindlaks VKEde jaoks prioriteetsed turud eespool nimetatud kriteeriumide alusel. Need riigid võivad hõlmata nii ELi praegusi suuri kaubandus- ja investeerimispartnereid USA, Hiina, Venemaa, Jaapanlaienemisprotsessis olevaid riike, Euroopa naabruspoliitika partnereid idas ja lõunas kui ka kiiret majanduskasvu tootvaid turge tärkava turumajandusega riigid Aasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.

VKEde rahvusvahelistumise süvalaiendamine muudesse ELi poliitikavaldkondadesse ning soodsa keskkonna loomine VKEde rahvusvahelise tegevuse jaoks Endiselt on kasutamata ELi olemasoleva ja tulevase poliitika võimalused selliste VKEde hüvanguks, kes püüavad muutuda rahvusvaheliseks ja siseneda välisturgudele.

Kõiki ühinevaid riike julgustatakse võtma üle Eurooa Õigusriigi tugevdamine on laienemispoliitika peamine prioriteet, mis aitab tugevdada usaldust ELi VKEde vastu, et investeerida kõnealustesse turgudesse.