Aprillis ELi-Türgi rändeleppe viiendal aastapäeval Ankarat külastanud ELi juhid lubasid tagada rahastuse seniks, kuni Türgi b jätkab rände tõkestamist Euroopasse. Programmi meetmed kõigi tasandite infortatsiooni arendamiseks valitsus kontrollib Pakkuda teabevahetusprotsesside kardinaalset kiirendust nii ühiskonna kui ka ettevõtluse ning kodanike ja riigi vahel. Uudiste ja informatsiooni vahetamine oli peaasjalikult suuline ning see tegi inimestevahelise suhtlemise sündmuste- ja muutusterohkel ajal tavapärasest intensiivsemaks.

Sel põhjusel soovib meeskond luua suurte korjanduste jaoks detsentraliseeritud rahakogumismehhanismi, tuues samal ajal Cardanosse ka DeFi kasutamise juhtumite komplekti. Esimene komponent on Occami detsentraliseeritud rahastamisplatvorm, stardiplatvorm. See pakub "terviklikku komplekti vastavus- ja RegTech-tööriistu ning funktsiooniderikast UX-i, mis sobib väga paljudele äriprofiilidele. Rahakogumine, mis on võti, mis avab Cardano ökosusteemide likviidsuse. Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse reguleerimisel on seni piirdutud RIA järelevalvefunktsiooni sisustamisega ning ohtu ennetavad ning valdkonda kujundavad ülesanded, mida RIA täidab, on seaduse tasandil reguleerimata.

Occam Finance toob turule esimese stardi- ja likviidsuslahenduse - OccamRazer - Cardanole alates Kui Cardano käivitatakse Gogueni ajastu läheneb, ilmub uha rohkem projekte ja meeskondi, kes arendavad Cardanol detsentraliseeritud finantsrakendusi. Viimane näide, mis avaldati eile, on Occam Financeesimene turule toomise ja likviidsuse lahendus sihtmärgile Cardano.

Valdkonnapõhine eriseadus võimaldaks sisustada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse tagamiseks vajalikke õigusi ja kohustusi täpsemalt ning kontrollitavamalt kui Küberjulgeoleku strateegias sätestatu seda võimaldab. Analüüsi autorid leiavad, et tänane kriisiolukordade hädaolukorrast hädaolukorraseaduses sõjaseisukorrani riigikaitseseaduses regulatsioon on kriisijuhtimise osas otstarbekalt reguleeritud.

Igas kriisiolukorras, mis sisaldab võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse komponenti, on RIA kaasamine nii otsuste langetamisesse kui kriisireguleerimise korralduste vastuvõtmisesse olemasolevate seaduste põhjal võimalik. Samas ei ole ei tavasituatsioonis ega ka hädaolukorras RIA-l võimalust võtta vastu võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse kaitsmiseks vajalikke ning täitmiseks kohustuslikke otsuseid juhul, kui kriisi juhtiv asutus ei pea RIA kaasamist vajalikuks.

Linguee Apps

Samuti on RIA roll võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse riskide ja elutähtsate teenuste võrgu- ja infosüsteemide komponente sisaldavate toimepidevusanalüüside läbiviimisel lubamatult väike.

RIA-l on võimalik teostada üksnes erinevat järelevalvet, kuid RIA kompetentsi kasutamine võrgu- ja infosüsteemidega seonduvate riskide hindamisel sõltub sellest, kas ja kui palju peab võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse hindamist vajalikuks riskianalüüsi läbiviija.

Analüüsi autorid leiavad, et toimepidavus- ja riskianalüüsid peaksid kohustuslikus korras sisaldama võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse komponenti, ning RIA-l võiks selles osas olla seadusest tulenev õigus nõuda analüüside kinnitamist või kooskõlastamist.

Avaliku teabe seadusest AvTS tulenev andmekogude ning riigi infosüsteemiga liidestumise regulatsioon on ebaõnnestunud.

TÜ üksuste kontaktandmed

AvTS alusel on vastu võetud alamaid akte, mille eesmärgiks on luua eraõiguslikele isikutele kes on X-teega liitunud õiguslikult siduvaid kohustusi olukorras, raha teenimiseks AvTS reguleerib üksnes avaliku teabe valdajate kohustusi ega ole olemuslikult laienev eraõiguslikele isikutele kes ei ole avaliku teabe valdajad.

Analüüsi autorid leiavad, et andmekogude regulatsioon vajab süsteemset korrastamist, et tagada riigi infosüsteemi ja andmevahetuskihi turvaline kasutamine ning kaitsta lisaks avalikule teabele ka isikuandmeid. NIS direktiivi ülevõtmise kohustus on kaasa toonud dilemma, kas sisustada NIS direktiiviga sätestatud kohustused olemasolevates seadustes või võtta Rahvusvaheline kaubanduse andmesusteem ITDS uus valdkonnakeskne eriseadus.

Rahvusvaheline toetus oli üks põhjusi, miks Venemaa esialgsed Ukraina lõhestamise plaanid Õiglast kriitikat lääne leebe Venemaa hoiaku suhtes või üksikute partnerite poliitika heitlikkust ei tohiks käsitada rahvusvahelise abi tähtsuse eitamisena. Lääne reaktsioon Venemaa praegusele tegevusele on avalduste kiiruse ja sisu poolest märgatavalt erinev ja parem. Samal ajal on Venemaa vastureaktsioon avaldunud agressiivse retoorika tugevnemises ja kasvava pinge põhjuste kõrvaldamiseks vajalike praktiliste sammude vältimises.

On ilmne, et lääne seniste sammude lihtlabasel kordamisel, mida ei toetata tegevusega, on samasugune mõju. Lääneriikide Venemaa heidutuspoliitika ja Ukraina toetamise kandvaks põhimõtteks peab saama lisaks Ukraina rahvaga solidaarsuse väljendamisele pikaajaline investeering oma julgeolekusse. Venemaa agressiivse käitumise hukkamõistmine ja Ukraina toetamine ei jää märkamata Moskvas ega Kiievis, kuid neid tajutakse erinevalt.

Kuidas kasutada binaarseid voimalusi naitajaid

Venemaa välisministeerium Rahvusvaheline kaubanduse andmesusteem ITDS Kremli vastusena Brüsseli samalaadsele signaalile prognoosi või isegi ähvarduse olukorra ulatuslikust eskaleerumisest kagus. Sellises olukorras ei ole Venemaa relvade peamised sihtmärgid mitte üksnes Ukraina sõjalised positsioonid, vaid ka Ukraina suveräänne õigus valida liitlasi.

See otsus on muidugi üsna riskantne, kuid praeguses olukorras on üha vähem võimalusi valida tõhusate sammude ja tegevusetuse vahel. Ei ole saladus, et Venemaa jõupingutused takistada Ukraina lähenemist ELile ja NATO-le on kandnud oodatule vastupidist vilja ning ainult tugevdanud Ukraina püüdu Venemaa mõjusfäärist lahkuda.

Ajastuselt ja tõhususelt oleks võrreldav lootustandev signaal Ukraina Euroopa Liiduga liitumise väljavaadetele. Lisaks Ukrainale olulise poliitilise toetuse näitamisele oleks nende peamine väärtus tähenduslikus signaalis Kremlile tema poliitika jätkamise mõttetuse kohta.

Võimalik, et Putin on juba praegu valmis ilmselgega leppima, kuid see ei vähenda järgmise ELi ja NATO vastusammu strateegilist tähtsust. Pikaajalised plaanid ja kriisikavad Ukrainale poliitilise ja praktilise abi osutamisel on mõistlik täiendada ka praegust pikaajalist koostööd kriisikavadega.

Lähtudes Venemaa-Ukraina konflikti olemusest, väljavaadetest ja võimalikest poliitilistest lahendustest, on edaspidigi oodata olukorra teravnemist. Venemaa sõjalistele ja teistele rünnakutele ühise ja igakülgse reageerimise kavade loomine ning regulaarne katsetamine praktikas aitab kaasa nii võimekuse tugevdamisele kui ka vastase kavatsuste ohjeldamisele.

Mõistagi kulub nimetatud ettepanekute võimalikuks elluviimiseks vähemalt mitu kuud ja nende mõju ilmnemiseks veelgi kauem. Samas, pelgalt selliste plaanide tegemisest info avaldamine võib mõjuda heidutavalt. Pikaajaliste plaanide avalikustamise heidutavat mõju võib kasutada Ukrainale sõjalise abi andmise konsultatsioonidel ja läbirääkimistel. Kommunikatsioonistrateegia peaks hõlmama nii avalikke sõnumeid, kontrollitud lekkeid kui ka märguandeid Moskvale väheste säilinud otseste suhtluskanalite kaudu.

Vene oht püsib, Hiina oma suureneb 5. Paraku jäi positiivne periood lühikeseks ja sellel sajandil on Venemaa areng olnud demokraatlike väärtustega vastassuunaline. Alustuseks hävitati siseriiklik demokraatia ja alates Läbivaks ideoloogiaks sai vastandumine Läänele.

Sellele järgnesid sõda Georgia vastu Vene juhtkond ei näe, et olukorras, kus eksisteerib terviklik Lääs, oleks Venemaal võimalik olulisel määral oma positsiooni maailmas tugevdada. Nad on veendunud, et sõjaline võimekus on hetkel peamine vahend, millega Venemaa saab end maailmas kehtestada.

Võrdluseks, USA-l on vastav number Selle raha eest on Venemaa suutnud oma armeed märkimisväärset moderniseerida. Viimase kümnendiga on Venemaa sõjaline mõtlemine naasnud külma sõja aegsete plaanide juurde, mis nägid ette valmisolekut täiemahuliseks sõjaliseks konfliktiks NATO-ga.

Armee arendamise prioriteetseks suunaks on olnud selgelt Lääne suund. Alates Ukraina sõjast on Venemaa loonud Lääne suunal kuus uut diviisi, märgatavalt uuendatud ka relvastust. Kalibr ja Iskander tüüpi raketisüsteemide kasutuselevõtt ilmestavad viimase kümnendi arenguid. Venemaa on muutnud oluliselt efektiivsemaks oma väljaõppesüsteemi, suurenenud on sõjaliste õppuste ja nendel osalejate hulk.

Zapadiga kaasnev oht Selle aasta Rahvusvaheline kaubanduse andmesusteem ITDS teises pooles ja sügisel toimub järjekordne suurõppus Zapad. Kuna tegu on meie piiride vahetus läheduses toimuva õppusega, siis on selge, et sel ajal suurenevad ka ohud meie ja meie naabrite julgeolekule.

Sedalaadi õppuste ajal, kus potentsiaalse vaenlase üksused on pidevas valmisolekus ja ka meie piiride vahetus läheduses, väheneb eelhoiatuse aeg märgatavalt ning see tõstab paratamatult ohutunnet.

Seda enam, et Venemaa suurõppused on kahel korral varem kasvanud üle ka sõjalisteks operatsioonideks. Tänavu lisab määramatust ka ebastabiilsus Valgevenes.

Eeldatavasti toimub arvestatav osa Zapad õppusest Valgevene territooriumil ning sellest tuleneb oht, et Venemaa kasutab õppust oma vägede alalise kohaloleku suurendamiseks Valgevenes. Ukraina-vastase agressiooni, sellele järgnenud Lääne sanktsioonide ja nafta hinna languse tekitatud majanduskriis ei jõudnudki Venemaal enne COVID kriisi lõppeda. Venemaa SKP oli On selge, et nii pikk ja sügav majanduskriis ei saa jätta mõjutamata ka kaitse-eelarvet.

Sama kiires tempos nagu Venemaal õnnestus oma sõjaväge moderniseerida eelmisel kümnendil, järgneval kümnendil see ei õnnestu. Pole põhjust arvata, et Venemaal oleks kohe-kohe tulemas revolutsioon või täielik kollaps. Pigem on põhjust arvestada veel üsna pikalt vinduva kriisiga. Sellest tulenevalt pole oodata ka suuri muutusi Vene välispoliitikas.

IQ variant binaarne kaubanduse robot

Samas on sõjaline eelarve koos sisejulgeolekuga need kaks valdkonda, mida eelisarendatakse. Majanduslangus on toonud kaasa ka Venemaa elanike varasemast suurema rahulolematuse poliitilise režiimiga. See on ka peamine põhjus, miks sisejulgeolek on eelisarendatav. Kuna majandusolukorra arvestatavat paranemist kusagilt paista ei ole, siis tõenäoliselt on režiim üha enam sunnitud toetuma repressiivaparaadile ja väga arvestatav osa Venemaa režiimi energiast läheb enda võimu kindlustamisele.

Jah, Venemaa majandus on kriisis, aga ta on siiski kordades paremal järjel kui Seetõttu pole põhjust arvata, et Venemaal oleks kohe-kohe tulemas revolutsioon või täielik kollaps. Olulistes küsimustes, mis viisid kriisini Vene ja Lääne suhetes, ei ole Venemaa poliitika muutumas.

Kübervaldkonna õigusanalüüs Oktoober 2016

Venemaa suhtumine Ukrainasse ja Georgiasse pole muutunud vaatamata sellele, et Ukraina ja Georgia valitsused on üles näidanud vägagi arvestatavat kompromissivalmidust.

Vastupidi, Venemaa võimude kontrollitavas meedias spekuleeritakse järjekindlalt uue rünnakuga Ida-Ukrainas eesmärgiga laiendada juba okupeeritud territooriume.

Viimastel nädalatel on Ukraina piiride lähedusse paigutatud ka arvestataval hulgal lisaüksusi. Venelased teavad, et nad ei suuda konkureerida Lääne kui tervikuga. Sellest tulenevalt püütakse tekitada umbusku ja vastuolusid lääneliitlaste vahele. See ei ole Venemaa poliitikas midagi uut.

Juba külma sõja ajal tegeldi sellega aktiivselt. Ühendriikide uue administratsiooni ametisse astumine on loonud pinnase, et Lääne-siseseid erimeelsusi märgatavalt vähendada ja kontrolli all hoida. See ei saa olema kerge, sest mitmed vastuolud on endiselt alles.

Aga vähemalt on riigijuhtide omavaheline keemia märgatavalt parem. Ja selle nimel tasub pingutada, sest kui Ühendriikide ja Euroopa suurriikide suhted on korras, piirab see väga oluliselt Venemaa agressiivsust.

Infosõda ja mõjutustegevus Venemaa tööriistakastis on lisaks sõjalistele vahenditele palju muud, näiteks infosõda ja mõjutustegevus. Eesti on enda peal kogenud juba COVID tõi esile infosõja uued vormid.

Otsinguvorm

Eelmisel kevadel, kui pandeemia oli Euroopas veel uus ja tundmatu nähtus, käivitas Venemaa niinimetatud meditsiiniabi projekti. Itaaliasse veeti Vene sõjaväe transpordilennukitega meditsiinivarustust, seejärel vedas Vene lippudega ehitud Kamazidest koosnev konvoi selle varustuse läbi poole Itaalia Rooma lähedalt Bergamosse. Paar nädalat hiljem tunnistasid aga Itaalia ametiisikud ajalehele La Stampa, et 80 protsenti varustusest oli kasutu.

Läänemaailma võimalused muuta Venemaad on piiratud. Venemaa, nagu teisedki riigid, võib muutuda oma kodanikkonna või eliidi tahtel. Katseid iga hinna eest nendega suhelda tõlgendavad venelased nõrkusena ja need võivad viia piinlike läbikukkumisteni. Sarnane protsess käib ka läbi niinimetatud vaktsiinidiplomaatia. On selge, et Venemaal puudub võimekus toota piisavat kogust Sputnik V-d isegi selleks, et oma kodanikud kas või enam-vähem rahuldavas tempos ära vaktsineerida.

Aga müra ja segaduse tekitamiseks võimekust jätkub. Katseid iga hinna eest nendega suhelda tõlgendavad venelased nõrkusena ja need võivad viia piinlike läbikukkumisteni, nagu hiljutine Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli Moskva-visiit näitas. Suuresti on ühepoolseks jäänud terrorismivastane koostöö. Tõenäoliselt on naiivsevõitu lootused siiraks koostööks keskkonnakaitse ja rohepöörde valdkonnas.

  • Binaarsed valikud Trade Guide APK
  • Aparaadid on ajakiri uue ühiskonna kohta. RSNET - Venemaa riigisekretäri segmendi riigi segment
  • Budismis mõistetakse tühjust kui lõpmatut võimalust kõige tekkimiseks ja tekitamiseks.
  • Kuid hetkel ei ole lepingus midagi huvitavat "Klient.
  • Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendustegevuse aasta koondaruanne - PDF Free Download

Loomulikult tuleb Venemaaga suhtluskanalid lahti hoida. Seda tehti ka külma sõja ajal, aga sel juhul on mõistlik rääkida väga konkreetsetest teemadest oma konkreetsete eesmärkidega. Olukorras, kus Lääne võimalused muuta Venemaa käitumist on piiratud, tuleb garanteerida, et ise oldaks piisavalt tugevad, et heidutus toimiks.

Selles osas on pilt muidugi oluliselt parem, kui ta oli Lääs on Venemaad kui ohtu tunnetanud ja vastavas suunas tegutsenud. NATO lahingugruppide paigutamine Balti riikidesse ja Poolasse on kindlasti selline asi, millega potentsiaalne agressor peab arvestama.

Oluline samm edasi on ka enamuse NATO liikmesriikide sõjaliste kulutuste suurendamine. Et küsida liitlastelt suuremat panustamist, peame ka ise olema valmis rohkem panustama. Leedu ja Poola on teatanud plaanist tõsta kaitsekulutusi Kas Eesti ja Läti julgeolekuolukord on parem kui Poolal ja Leedul?

Pigem mitte. Kuigi on selge, et Eesti-suurusele riigile on kollektiivkaitse elulise tähtsusega, on ka meie enda tegevus väga oluline. Ka meie enda võimed on osa kollektiivkaitsest.

TradingView strateegia valjumine

Aina ohtlikum ja ambitsioonikam Hiina Kõike seda arvestades on selge, et lähikümnenditeks jääb Eestile julgeolekuohuks number üks Venemaa, seda eelkõige geograafilise läheduse tõttu.

Aga peame ka arvestama, et Läänele kui tervikule on samaväärne ja pigem suuremgi risk Hiina Rahvavabariik. Venemaa ja Hiina juhtkondade mõttemallides ja käitumismaneeris on palju sarnast, aga Hiina on Venemaaga võrreldes eelkõige majanduslikult potentsiaalilt hoopis teises ja kõrgemas liigas ning sellest tulenevalt ka Läänele ohtlikum.

Hiina poliitika on esimees Xi Jinpingi ametiajal oluliselt muutunud, seda nii välis- kui sisepoliitikas.

We describe the aspects of costs and sustainability of data curation as they pertain to data integrity üldine - core. Data integrity attacks are a class of cyber attacks that involve a compromise of information that is processed by the grid operator

Välispoliitikas on tekkinud avalik soov end kehtestada. Naabrite puhul on see viinud konkreetsete sõjaliste sammudeni, kaugemate riikide puhul piirdub esialgu katsetega kehtestada oma väärtusruumi, mis muidugi on meile samuti väga ohtlik.

Linguee Apps

Jaapani ja Taiwani suunal piirdub surve seni veel peamiselt sagenenud mere- ja õhupiiri rikkumistega. Jaapanil ja Taiwanil on Ühendriikidega kaitselepped, mistõttu on Hiina nende suhtes jätkuvalt suhteliselt ettevaatlik. Seevastu Lõuna-Aasia riikide puhul on Hiina veelgi agressiivsem.

Lõuna-Hiina merel on Hiina võtnud enda kontrolli alla mitmeid territooriume, mis rahvusvahelise merearbitraaži Rahvusvaheline kaubanduse andmesusteem ITDS alusel kuuluvad Filipiinidele. Hiina relvajõudude moderniseerimine toimub veelgi kiiremas tempos ja on ressurssidega paremini kaetud kui Venemaal. Hongkongi puhul on Hiina lisaks kodaniku- ja inimõigustele selgelt rikkunud Ühendkuningriigiga See tõmbab Eesti oluliste liitlaste, eelkõige Ühendriikide tähelepanu Euroopast eemale.

Mis tähendab omakorda, et USA ootab Euroopa liitlastelt senisest suurema vastutuse võtmist oma julgeoleku tagamise eest. Kuid Guanyinil on kõik läbi mõeldud. Buddha enda ettekuulutuse järgi saab Tangi munga esimeseks saatjaks ja õpilaseks ei keegi muu kui Sun Wukong, kellele on pärast aastast kivivangistust ette nähtud munka kaitstes ja teekonnal ette tulevate takistustega võideldes lunastada oma varasemad patud.

Üksteise järel leitakse teisedki abilised, kes kõik on varasemate pahategude pärast maa peal koletistena elavad üleloomulikud olendid, kellele nüüd antakse võimalus oma hukutavatest teoviljadest vabaneda: näljasest jõedraakonist saab munga hobune; sealõustaga kiimalisest õgardkollist munga teine abiline Zhu Bajie; teelisi kimbutavast inimsööjast liivakoletisest kaitsja Liivamunk Shaseng.

Katsumusterikas teekond kestab neliteist aastat, kogu aeg Guanyini, teiste bodhisattvate ja Buddha enda valvsa hoole ja tähelepanu all.

Kuigi palveränduritele osutatakse väga rasketes olukordades kõrgemalt poolt ka abi samas on mitmed takistused ka nimme tekitatudei saa keegi teekonda lühendada ega kergendada, sest ette on nähtud, et varasemate süütegude lunastamiseks millest, nagu päris romaani lõpus välja tuleb, ei olnud vaba ka Xuanzang, kes kunagi Buddha juures õppides oli olnud laisk ja lohakas peavad nad võitjana välja tulema täpselt 81 katsumusest.

Seikluste ja võitluste suhteliselt rutiinsed kirjeldused hõlmavadki suurema osa raamatust, mille teevad kirjandusgurmaanile nauditavaks loendamatud humoorikad seigad, sõnamängud ja igapäeva-allegooria, lüürilised looduskirjeldused jms.

Seekordne Tuna algab tühjusest, õigemini Hiina-ainelise esseega,

Alles seejärel on palveränd sooritatud. Puhaste ja vabadena jõuavad rändurid Buddha palge ette ning saavad temalt ihaldatud pühad raamatud. Nad aidatakse koos raamatutega tagasi Tangi pealinna juba võluväel, misjärel, andnud raamatud keisrile üle, viiakse kõik viis taas Buddha ette, kes annab neile kõrged pühad tiitlid ja vaimsed aujärjed, kust enam tagasilangemist ei ole.

Inimlooma ülenemine Wu Chengeni romaani mitmekihiliste allegooriate seas on oluline esile tõsta peategelastepalverändurite tüpoloogiat. Kuigi Tangi munk näib olevat keskne palverändur ja ülejäänud neli vaid tema satelliidid, on olulisim tegelane läbi kogu teksti ometi hoopis Sun Wukong.

Xuanzangi kuju on märksa kahvatumalt ja trafaretsemalt välja arendatud ja ka palverännu subjektina on tal kanda pigem passiivne roll: ta ei ole ju ise rännaku initsiaator, vaid jumalanna Guanyin lihtsalt valis ta selleks välja.

Ta on juba niigi peaaegu täiuslik, palverännak pühade tekstide Rahvusvaheline kaubanduse andmesusteem ITDS on talle vaid järjekordne kohustus, mis tuleb täita. Tõelised palverändajad on võluahv ja lunastuse teed käivad kolm endist kolli, kellele see on sügavalt eksistentsiaalne küsimus: õnnestumise korral ootab vabanemine, ebaõnnestumise või kõrvalekaldumise korral kannatusrikka oleskelu jätkamine koletisena iseenda vaevaks ja teiste hukatuseks.

Viisikut on vaadeldud ka kui inimloomuse viie aspekti personifikatsioone. Tangi munk on inimese virgunud, valgustunud meel, mis valvab ja talitseb madalamaid ja tumedamaid tasandeid. Sun Wukong on aina edasipürgiv tormakas loov mõistus, mis on võimeline avastusteks ja maailma ümberkujundamiseks, kuid ilma talitseva religioosse vaimuta võib ta pöörata ära destruktiivseks.

Mahajaana filosoofia kontekstis sümboliseerib munk mõistmist prajñâmis on passiivne alge, võluahv aga vahendeid upâya ehk kaastundega seotud aktiivset alget.

Zhu Bajie on inimeses peituvate madalate kirgede ja kehaliste himude kehastus; töökus ja visadus on temas ühendatud laiskuse ja minnalaskmisega, millele voli andmine laseb inimesel manduda toorusesse ja juhmusesse. Shaseng kehastab pimedat ja metsikut hävitustungi, mida on aga võimalik mõistuse abil rakendada loova energiana.

Viisiku palveränd on seega vaadeldav ka inimese elutee võrdpildina, mis võib ületada takistusi ning jõuda mõtteka tulemuseni budismi seisukohalt täieliku vaimse virgumiseni ehk buddhaks saamiseni vaid kõikide aspektide harmoonilises koostoimes. Ilma munga valgustava juhatuseta on ülejäänud vaid pöörased kollid; ilma väekate kaaslaste toeta on munk vaid abitu vagatseja, võimetu vastu seisma ümbritsevale stiihiale.

Kaubandusvalikute heakskiitmise tasemed

Prototüübid pühakirjast Nagu öeldud, võib Wu Chengeni romaani ülesehituses ja ideestikus leida palju sarnast mahajaana suutratega, unikaalsete pühakirjatekstidega, millele nii religioosse nägemuse sügavuse ja kosmilise mastaapsuse kui ka lopsaka kujundliku väljendusviisi poolest ei leidu võrdseid. Pärit Indiast, hakati neid hiina keelde tõlkima kohe, kui budism sellel maal levima ja poolehoidjaid võitma hakkas, s.

Paljud mütoloogilised bodhisattvad ja Buddha õpilased-arhatid on leidnud tee hiina rahvareligiooni ja folkloori. Rohkem kui ühegi teise pühakirjateksti puhul on Teekonnnas Läände tunda ideelist sugulust kuulsa palverännusuutra Gandavyûhaga, mis on ka ise vormilt pigem religioosne romaan kui tavapärane budistlik suutra. Kohtunud oma kodulinnas tarkusebodhisattva Mandžušrîga, tunneb ta vastupandamatut soovi asuda samuti bodhisattvateele, et tegutseda kõikide olendite hüvanguks ning jõuda bodhisattvate kõrgeimasse olekusse ülimasse täielikku virgumisse anuttarâ samyaksambodhi.

Mahajaana arusaamade kohaselt ei teki selline soov mingi äkilise vaimuvälgatuse ajel, vaid loendamatute varasemate eksistentside vältel kogutud heade eelduste koosmõjul, mida suutras nimetatakse kaunilt hüvejuurte küpsemiseks. Bodhisattva Mandžušrî näeb tarkusesilmaga tema hüvejuuri ning leiab, et Sudhana on küps teele asuma, kuid ei anna talle tarkust-mõistmist korraga kätte, vaid suunab ta pikale rännakule bodhisattvateele asumiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi omandama. Neid peab ta koguma kildhaaval paljudelt juhatajatelt-abistajatelt, keda nimetatakse hüvesõpradeks kalyânamitra.

Sudhana teekond kulgebki ühe hüvesõbra juurest teise juurde; igaüks annab talle õpetust ja saadab siis edasi järgmise juurde. Palverännaku mõte ongi selles, et ülim täielik virgumine ei saabu äkki iseenesest isegi tarkusebodhisattva ei saa seda korraga tekitada või üle kanda, vaid visa ja pikaajalise õppimise tulemusel, omandades ja integreerides kõige erinevamaid teadmisi ja kogemusi.

Rahvusvaheline kaubanduse andmesusteem ITDS Xuanzangi palveränd kulges läände, siis Sudhana oma kulgeb lõunasse. Seda on püütud seletada sellega, et mahajaana õpetus ja pühakirjad kujunesid Lõuna-Indias, kuid pigem on siiski tegemist allegoorilise kujundiga, kus lõunakaar on valguse, sh.

Kokku külastab kaupmehepoeg 52 hüvesõpra, kelle seas on väga erinevate sotsiaalsete kihtide ja elualade esindajaid: 4 bodhisattvat, 6 munka, 1 nunn, 2 braahmanit, 1 erak, 1 õpetlane, 6 vaga naisterahvast, 3 kaupmeest, 4 majaperemeest, 2 käsitöölist, 1 meremees, 2 kuningat, 1 asevalitseja, 11 jumalust ja jumalannat. Tähelepanuväärne on see, et kitsamas mõttes budis- 7 Gandavyûhast on olemas kaks tõlget lääne keeltesse: Thomas Cleary tõlge inglise keelde Entry into the Realm of Reality.

Translated by Thomas Cleary. Das Buch vom Eintreten in den Kosmos der Wahrheit. Hüvesõprade kirev päritolu illustreerib mahajaana budismi üht põhilist maailmavaatelist alust, mille järgi täiuslikud bodhisattvad võivad ilmuda ja tegutseda ükskõik mis kujul ja kellena, vastavalt sellele, mis tasemel on olendid, kes nende abi vajavad.

Kõik ei ole ju küpsed Buddha õilsa õpetuse vastuvõtmiseks selle kuulutuslikul kujul; bodhisattvad peavad aga aitama kõiki, nii tarku kui ka rumalaid, nii pühasid kui ka patuseid. Sestap lastaksegi Sudhanal õppida puht-religioossete tarkuste kõrval ka hulga praktilisi ilmalikke tarkusi, mida kõiki läheb vaja olendite aitamisel ja küpsusele viimisel.

Kõik hüvesõbrad, olgu nad siis budistid või ilmalikud, inimesed või jumalused, rõhutavad aga seda, et kõik nende teadmised on saadud buddha väel, kellele nad on varasemates eksistentsides loendamatuid kordi aupaklikkust osutanud.

Lõpuks on nad mingil spetsiifilisel alal täiuslikkuse saavutanud, mida nüüd Sudhanale edasi annavad. Kuid kõik ilmalikud tarkused omandavad sügavama mõtte vaid religioosses raamistuses, milleks on mahajaanale omaselt kaastunne kõikide vastu ja soov kõiki aidata. Teadmisi ja praktilisi oskusi iseeneses, ilma kaastundeta võrreldakse laste mänguga, millega bodhisattva ei peaks aega viitma. Sudhana teekond ei ole küll tulvil selliseid takistusi ja võitlusi koletistega, nagu Wu Chengeni kangelaste oma, kuid raskusi peab temagi ületama, eriti hüvesõprade ülesleidmisel.

Taluda tuleb ka inimeste hurjutamist; näiteks hüvesõpra, kurtisaan Vasumitrâd otsides, keda kohalikud teavad ainult tema igapäevase ameti järgi, ning leiavad, et niisugune väärikas noormees ei peaks küll säherduse naisterahva Exchangei kauplemistundide valimine otsima.

Selliseid kurioosseid seiku ja üllatusi ning marginaalseid tüüpe hüvesõprade rollis tuleb Rahvusvaheline kaubanduse andmesusteem ITDS järjepanu. Kui koleerilise iseloomuga Sun Wukongi rännak on tulvil tormakaid ja mõtlematuid ulakusi, mille eest ta ühtelugu Tangi mungalt sõidelda ja karistada saab, siis kaupmehepoeg Sudhanat on kujutatud igati ontliku palverändurina.

Ta on täis harrast pietismi, kuulab hoolega ja jätab meelde kõik, mida hüvesõbrad talle õpetavad, valab sageli ülevoolavast tänutundest pisaraid. Korrakski ei haara teda kõhklus ega tüdimus, veel vähem viha või raev, mis Sun Wukongi puhul on tavaline.

On ju ka selge, et pühakirjakangelane ei saa endale lubada ahvi moodi käitumist, mis romaanitegelasele lisab aina vürtsi. Kuid ka Gandavyûhas ei puudu allegoorilise kriitika ja iroonia mõõde, seda eelkõige Buddha õpetust sõna-sõnalt järgijate šraavakate kuulajate aadressil, kes võivad küll saavutada iseenda jaoks väga kõrgeid seisundeid, jõuda individuaalse vabanemiseni, kuid mitte iialgi bodhisattvate tasemele, sest nad ei arenda endas sellist olulist mõõdet, nagu kaastunne teiste vastu, ega näe seepärast isegi Buddha jalge ees viibides ja Buddha õpetuse sees olles oma ninaotsast kaugemale.

Selles osas on Wu Chengen suutratest ilmse mõnuga mõõtu võtnud, sest ka tema mungast kangelane on küll valgustunud, kuid üsna isekas ja maailmas väljaspool kloostri turvalisust abitu nagu laps, jättes kõik raskemad ülesanded oma abiliste hooleks. Palverännu eesmärk teeleasumine Sudhana palveränd lõpeb suurte bodhisattvate Maitreya Sõbralik ja Samantabhadra Üleni Hea juures, kes ei anna talle enam niivõrd uusi teadmisi, kuivõrd lasevad tal õpitu põhjal kujustada maailmakõiksust selle ülimas terviklikkuses, kus ühes hetkes on koos kõik Rahvusvaheline kaubanduse andmesusteem ITDS kus ühes aatomis on nii palju maailmasüsteeme kui kõikides maailmasüsteemides kokku aatomeid; mis on kõik omakorda läbi põimunud puhaste ja säravate buddhaväljadega; kus kõikjal tegutsevad suure kaastunde väel ülima täieliku virgumise saavutanud bodhisattvad, avitades kannatavaid olendeid; kus kõik on kõigega, osa tervikuga ja tervik veel suurema tervikuga loendamatutel viisidel seotud, nii et pisimgi tegu või mõte avaldab mõju kogu maailmakõiksusele.

Palverännu lõpp ei tähenda ju bodhisattvatee lõppu, vaid hoopis selle algust kõrgemas tähenduses. Bodhisattval ei ole teed maailmast välja, sest ülima täiusliku virgumiseni jõudnuna ja maailmatervikut mõistnuna võtab ta enda peale ühtlasi vastutuse kogu maailma ja kõikide olendite eest ning hakkab teadlikult tegema pingutusi selle nimel, et eranditult kõik olendid jõuaksid vabanemiseni, tohtimata jätta tähelepanuta ühegi olendi pisimaidki kannatusi, tulles ikka ja jälle maailma tagasi.

Nõnda annabki bodhisattva Sudhana palverännu lõpus suure Samantabhadra tõotuse, milles isiklik vastutus on seotud kõikehõlmava kosmilise tunnetusega.

Jäägu ma alatiseks ringi rändama sünnist sündi, kus iganes ma ka ei sureks või kuhu ma ka ei naaseks. Kõiki vaevu ja kannatusi vaigistades, kogu maailma õnnelikumaks tehes, kogu maailma eest hoolt kandes hakkan käima mööda teeradu väljadel, kuhu iganes need mind ka ei viiks.

Nii kaua kui iganes kestab maailm, nii kaua kui iganes kestavad olendid, nii kaua kui iganes kestavad teod ja meeleplekid, nii kaua kestku ka minu tõotus. Palveränduri teekond.

Форма поиска

Tõlkinud Anne Allpere. Tallinn, kui hästi tuntud kristliku palverännuga vt. The Pilgrimage of Sudhana. The Hague, Paris,lk. Mööndes küll mõlema teksti tüpoloogilist lähedust ja mitmegi olulise sümboli kokkulangevust Hävingu Linn kui teekonna lähtepunkt; värav kui oluline pöördepunkt; mägi kui sihtmärk, kuhu jõudmiseks tuleb ränka vaeva näha; lõppsihi kui artefaktse maailma kirjeldus, mis on loodud kalliskividest ja väärismetallidest jne.

Sudhana tee on mahajaana suur tee, suur sõiduk, kus kulgevad eranditult kõik olendid ja millel käija lähtub suurest kaastundest. Bunyani Kristlase tee on aga kitsas tee mida tekstis sageli rõhutataksemida mööda käija järgib ikka ja ainult iseenda Valikud kauplemise graafika, mitte kõikide hüvangut; sellelt kitsalt teelt hälbijaid pigem põlatakse ja häbistatakse.

Mahajaana budistile tekitaks ilmselt kohutavat õõva samuti taevateed käinud Mõistmatu halastamatu põrgussesaatmine Bunyani Palveränduris. Kristlik puritaanlik religioonimudel, mida esindab Palveränduri teekond, on pigem lähedane budismi väikese sõiduki hinajaana mudeliga otsene paralleel kitsas teemida mahajaana suutrates teravalt kritiseeritakse. Trik-trak-mängu põletamine. Allikas: F. Leben im mittelalterlichen Wien.

Böhlau, Wien, Köln, Reformatsiooni keskaja Liivimaal on eeskätt tänu baltisaksa ajaloolastele väga põhjalikult uuritud, iga põgusaimgi ülevaade kogu olemasolevast kirjandusest kannaks välja omaette mahuka käsitluse. Eesti ajaloolaste panus Liivimaa reformatsiooniloo historiograafiasse on tunduvalt tagasihoidlikum, siinkohal vääriks mainimist vahest Jüri Kivimäe aastal ilmunud traditsioonilisi baltisaksa seisukohti kokkuvõttev, samas uute lähenemis- ja käsitlusviiside võimalikkusele ja vajalikkusele viitav artikkel Luterliku reformatsiooni kultuurimõjud Eestis XVI sajandil.

Arbusowi aastal ilmunud monumentaalset teost Die Einführung der Reformation in Liv- Est- und Kurland 2 on raske kirjutada midagi veel põhjalikumat ja ulatuslikumat, kuid alati jääb vajadus uute, täiendavate käsitluste ja küsimuseasetuste järele.

Seni kasutamata võimalus reformatsiooni olemuse ja tagajärgede põhjalikumaks selgitamiseks Liivimaa ajaloo kontekstis on vaadelda selle mõju igapäevaelule kuidas muutis reformatsioon inimeste igapäevast elu ja tegevust, kuidas inimesed reformatsiooniliikumise ideid oma igapäevaelus Rahvusvaheline kaubanduse andmesusteem ITDS. Järgneva kirjatöö eesmärk on osutada, mida olulist lisaks niisugune vaatepunkt teadmistele reformatsiooni tähtsusest ja kohast keskaja Liivimaa ja eesti kultuuri ajaloos.

Keskendutud on Rahvusvaheline kaubanduse andmesusteem ITDS aastastmillest traditsiooniliselt loetakse usupuhastuse algust Liivimaal, kuni Liivi sõjani ehk aastani See on periood, kui ükski võõrvõim polnud veel sekkunud Liivimaa siseasjadesse ega astunud välja ühe või teise usutunnistuse kaitseks. Einfluß der lutherischen Reformation auf den Alltag in Livland. Estnische Kirchengeschichte im vorigen Jahrtausend. Riho Altnurme. Friedrich Wittig Verlag, Kiel,Eestikeelset varianti on täiendatud ja muudetud.

Luterliku reformatsiooni kultuurimõjud Eestis XVI sajandil. Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Tallinn,lk Vt. Tallinna raad ja katoliku kirik reformatsiooni algaastail. Muinasaja loojangust omariikluse läveni. Tartu,lk L. Arbusow jun.

Dunaamiline kauplemise susteem

Vermittlungsverlag von M. Kogu maad haaras n. Omamoodi kulmineerus see usulise aktiivsuse tõus reformatsiooniga. Niisugust usu- ja kirikuelu kirevust ning elavust polnud Liivimaal varem kogetud kohalikud ja väljastpoolt saabunud jutlustajad püüdsid igaüks oma tõde kuulutades võita rahva poolehoidu, toimusid avalikud usuvaidlused, peeti suuri vabaõhujutlusi.

Kõrts, eriti gildituba muutus kohaks, kus õllekannu taga arutati usu- ja kirikuasju ning nii mõnigi kord lasti rusikad argumendina käiku. Uudiste ja informatsiooni vahetamine oli peaasjalikult suuline ning see tegi inimestevahelise suhtlemise sündmuste- ja muutusterohkel ajal tavapärasest intensiivsemaks. Pole liialdus väita, et päevakajaliste religioossete probleemide üle juurdlemisest ja arutlemisest sai lausa igapäevane nähtus, see haaras inimesi nende seisusest, rahvusest ja soost sõltumata.