Jälgida siin: www. Vastavalt ehitusseadustiku § lõige 2 punkt 2 on ehitise ja ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine kohaliku omavalitsuse ülesandeks. Määrus nr 71 käsitleb helirõhutasemeid ehk määrusega tuleb võrrelda helirõhutaset müratase.

Reguleerimisala 1 Käesolev seadus sätestab riigihanke korraldamise reeglid, riigihankega seotud isikute õigused ja kohustused, riikliku järelevalve ja haldusjärelevalve tegemise, vaidlustuste lahendamise korra ning vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest.

Paevase kaubanduse impulsi indikaatorid

Eesmärk 1 Käesoleva seaduse eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihankel. Hankija 1 Käesolevas seaduses sätestatud korda on kohustatud järgima avaliku sektori hankija ja võrgustikusektori hankija edaspidi koos hankija. Pakkuja ja taotleja 1 Pakkuja on käesoleva seaduse tähenduses riigihankes hankijale pakkumuse või esialgse pakkumuse esitanud ettevõtja.

Sa oled siin

Kui ühispakkujatevaheliste õiguslike suhete teataval viisil ja teatavas mahus kindlaksmääramine on hankelepingu eseme olemusest lähtuvalt vajalik hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks, võib hankija nõuda vastavat kindlaksmääramist hankelepingu täitmise ajaks.

Hankeleping 1 Hankeleping on hankija ja ettevõtja vahel sõlmitud rahaliste huvidega seotud leping, sealhulgas kontsessioonileping, mille esemeks on asjad, teenused või ehitustööd.

Paevase kaubanduse impulsi indikaatorid

Seaduses sätestatud nõuete järgimata jätmine ei mõjuta hankelepingu kehtivust, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. Hankelepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses ja teistes õigusaktides asjaomase lepinguliigi kohta sätestatut, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Paevase kaubanduse impulsi indikaatorid

Hankelepingut, mis hõlmab lisaks asjade ostmisele asjade kohaletoomist või paigaldustöid, loetakse samuti asjade hankelepinguks. Kui hankelepingu esemeks on osaliselt sotsiaal- ja eriteenus ning osaliselt muu teenus või osaliselt teenus ja osaliselt asi, määratakse peamine hankelepingu ese kindlaks asja või teenuse eeldatava maksumuse järgi.

Andmestiku eelvaade ei ole praegu kättesaadav.

Hankija võib riigihanke alusdokumentides sätestada, et hankeleping sõlmitakse kirjalikus, elektroonilises või notariaalses vormis. Hankekord ja hankeplaan 1 Avaliku sektori hankija kehtestab organisatsioonisisese hankekorra, kui tema ühes eelarveaastas planeeritavate asjade ja teenuste riigihangete eeldatav kogumaksumus ületab 80 eurot või ehitustööde riigihangete eeldatav kogumaksumus ületab eurot. Kui hankija on käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud meetmed kindlaks määranud oma organisatsioonisiseses töökorraldust käsitlevas dokumendis, peab vastav osa dokumendist Paevase kaubanduse impulsi indikaatorid avalik.

Turu-uuring ja ettevõtja osalemine riigihanke ettevalmistamisel 1 Hankija võib enne riigihanke alustamist hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja riigihanke ettevalmistamiseks teha turu-uuringu. Saadud nõuandeid võib kasutada riigihanke kavandamisel ja korraldamisel tingimusel, et see ei moonuta konkurentsi.

Seotud tooted

Turu-uuringu tegemisel ja selle käigus saadud nõuannete kasutamisel riigihankes tagab hankija mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete järgimise. Sisetehing ja hankijatevaheline koostöö 1 Käesolevas seaduses sätestatud korda ei ole avaliku sektori hankija kohustatud rakendama sisetehingutele.

Kui avaliku sektori hankija või kontrollitava juriidilise isiku kohta puuduvad sellised andmed või ei ole need enam asjakohased, võib nimetatud tegevuste osakaalu hinnata majandustegevuse prognooside abil.

Hankelepingute reserveerimine 1 Hankija võib piirata riigihanke alusdokumentides riigihankes osalevate ettevõtjate ringi, lubades riigihankes osaleda üksnes kaitstud töö keskustel ja ettevõtjatel, kelle peamine põhikirjaline eesmärk ja igapäevane põhitegevus on puuetega, vähenenud töövõimega või ebasoodsas olukorras olevate inimeste sotsiaalne ja kutsealane integreerimine, või näha ette hankelepingu täitmise erivajadustega isikute tööhõiveprogrammi raames, kui vähemalt 30 protsenti sellises keskuses, ettevõttes või programmis töötavatest inimestest on puuetega, vähenenud töövõimega või ebasoodsas olukorras.

Riigihangete seadus (lühend - RHS)

Rahvusvahelise piirmäära avaldab registri vastutav töötleja oma veebilehel viivitamata iga kord pärast selle avaldamist Euroopa Komisjoni poolt.

Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihanke piirmäära avaldab registri vastutav töötleja oma veebilehel viivitamata iga kord pärast selle avaldamist Euroopa Komisjoni poolt.

Tulenevalt eeltoodust amet ei oma pädevust ega teosta järelevalvet järgmiste loetletud mürahäiringute osas: Olmemüra kortermajades naabrite käitumisest tulenevad mürahäiringud nagu vali muusika, karjumine, mööbli liigutamine, trampimine, laste mängimine, esemetega põhjustatud löögid, jt. Atmosfääriõhu kaitse seadusega mitte reguleeritud olmemüra tekitava häiringu korral tuleb juhinduda korrakaitseseaduse sätetest, millele ei ole kehtestatud numbrilisi piirnorme, kuid tuleb juhinduda subjektiivsest hinnangust võimaliku häirivuse suhtes avaliku korra mõistes.

Menetlusreeglite kohaldamine hankelepingu, välja arvatud kontsessioonilepingu sõlmimisel 1 Avaliku sektori hankija kohaldab hankelepingu sõlmimisel käesoleva seaduse 3.

Menetlusreeglite kohaldamine kontsessioonilepingu sõlmimisel 1 Avaliku sektori hankija ja võrgustikusektori hankija, kui ta sõlmib kontsessioonilepingu Kauplemisstrateegia tulevaste tehingute jaoks tema tegutsemisega võrgustikusektoris, kohaldab teenuste kontsessioonilepingu sõlmimisel käesoleva seaduse 3.

Paevase kaubanduse impulsi indikaatorid

Menetlusreeglite kohaldamine ideekonkursi korraldamisel 1 Avaliku sektori hankija kohaldab ideekonkursi korraldamisel käesoleva seaduse 3. Menetlusreeglite kohaldamine segalepingute sõlmimisel 1 Kui segalepingu esemeks on üheaegselt kaks või enam käesoleva seaduse kohaldamisalasse kuuluvat tegevust või mõni käesoleva seaduse kohaldamisalasse kuuluv tegevus ja käesoleva seaduse kohaldamisalast väljajääv tegevus, võib hankija sõlmida hankelepingu iga eseme kohta eraldi.

Paevase kaubanduse impulsi indikaatorid

Sellisel juhul kohaldab hankija hankelepingute sõlmimisel menetlusreegleid, mis käivad eraldi iga eseme kohta sõlmitava hankelepingu kohta. Kui sellise segalepingu ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia eesmargid on objektiivselt lahutatavad, sõlmib hankija segalepingu käesolevas seaduses sätestatud korras, kui käesoleva seaduse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse osa eeldatav Paevase kaubanduse impulsi indikaatorid on võrdne käesolevas seaduses vastavale riigihankele sätestatud piirmääraga või ületab seda.

  • RAPORT uue kaugelevaatava ja innovaatilise tulevase kaubandus- ja investeerimisstrateegia kohta
  • Bitkoina kasutamise strateegia

Menetlusreeglite kohaldamine segalepingute sõlmimisel avaliku sektori hankija poolt 1 Avaliku sektori hankija kohaldab hankelepingu sõlmimisel käesoleva seaduse 3.

Menetlusreeglite kohaldamine segalepingu sõlmimisel võrgustikusektori hankija poolt, kes ei ole avaliku sektori hankija 1 Kui hankelepingu esemeks on üheaegselt asjad, teenused või ehitustööd ja kontsessioonileping, kohaldab võrgustikusektori hankija hankelepingu sõlmimisel üht järgmistest kordadest: 1 käesoleva seaduse 3.

Paevase kaubanduse impulsi indikaatorid

Menetlusreeglite kohaldamine kaitse- ja julgeolekuvaldkonna tegevusi sisaldava segalepingu sõlmimisel 1 Kui hankelepingu üheks esemeks on kaitse- ja julgeolekuvaldkonna tegevused ja ühe hankelepingu sõlmimine on objektiivselt põhjendatav või kui hankelepingu eri osasid ei ole võimalik objektiivselt lahutada, kohaldab hankija käesoleva seaduse 6.

Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskirjad Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada ehitustööde riigihanke piirmääraga võrdsete või seda ületavate ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskirja. Riigihanke eeldatava maksumuse määramise reeglid 1 Kõik käesolevas seaduses nimetatud eeldatavad maksumused ja eeldatavad kogumaksumused, maksumused ja kogumaksumused ning eelnevate aluseks olevad tasud ja maksed arvestatakse käibemaksuta.

Kui iseseisvalt tegutsev üksus vastutab iseseisvalt oma riigihangete või nende osade eest, võib riigihanke eeldatava maksumuse arvestamisel lähtuda ainult selle üksuse riigihanke eeldatavast maksumusest.