Karel De Gucht, komisjoni liige. Ma ei tea kui sageli te ise sõna võtate, kuid peaksite aru saama, et selline katkestamine rikub sõnavõtu täielikult. Esmalt soovin tänada raportööre ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nende raportite eest, mis tõstatavad tähtsaid küsimusi, mis on seotud Euroopa Liidu kaubanduspoliitika panusega mõne halduspoliitilise põhieesmärgi saavutamisse: inimõiguste austamine, majandusliku heaolu ja sotsiaalse õigluse poole püüdlemine, jätkusuutliku majanduskasvu saavutamine ning keskkonna ja eriti kliimasüsteemi austamine. Üldiselt on rahvusvahelisel koostööl suurem potentsiaal tõhusamat tegevust esile kutsuda. Tõsi on, et me peame olema ettevaatlikud ja enne otsustamisega kiirustamist kõiki asjakohaseid küsimusi hindama. Kuid just siis, kui ta lõpetas oma sõnavõtu, ütlesid tõlgid, et neil on kahju, kuid ta rääkis tõepoolest liiga kiiresti.

Teile on antud neli minutit kõneaega. Minu vahelesegamisele vaatamata rääkisite te üle nelja ja poole minuti. Ma sean iga selle täiskogu liikme puhul kindlad piirid. Üritan olla Kelly Vormel valikute kaubandus õiglane, kuid oma sõnavõtus ütlesite, et jälgite kella. Kui me soovime elavamaid arutelusid, siis ei tähenda see ilmtingimata seda, et peame oma kõnesid palju kiiremini esitama.

Te ei tohiks mõelda ainult oma hääletajate peale Prantsusmaal — ja see kehtib kõikide parlamendiliikmete kohta, kes ei tohiks arvestada üksnes oma valijaskonnaga —, kuna kõikidel Euroopa Liidu kodanikel on veebilehe kaudu juurdepääs sõnavõttude tõlgetele.

Kelly Sildaru seisab X-Mängudel taas suure proovikivi ees - accord.ee

Kui tõlgid ei jõua kõnet jälgida, siis ei saa inimesed mujalt Euroopast teie kõnest aru, sest see esitati lihtsalt liiga kiiresti. Seepärast peaksid kõik jääma oma kõneaja piiresse ja mitte teiste parlamendiliikmete kõneaega kulutama, kuna lõppude lõpuks toimub see ju eelneva registreerimiseta sõnavõttude aja arvelt. See on juba teine kord, kui istun siin istungisaalis ja näen, kuidas juhataja katkestab ühe sõnavõtu põhjusel, et ta räägib liiga kiiresti.

Ma ei tea kui sageli te ise sõna võtate, kuid peaksite aru saama, et selline katkestamine rikub sõnavõtu täielikult.

Ma ei ole küll üldse nõus sellega, mida Harlem Désir rääkis, kuid arvan, et tõlgid saavad oma töö eest palka ja kui nad Kelly Vormel valikute kaubandus suuda sammu pidada, siis on see nende endi probleem.

Istungi juhatajal ei ole õigust sõnavõttu katkestada, nagu just äsja tegite. Te võite maksta meetri jooksjale miljon eurot, et ta läbiks selle distantsi 10 sekundiga, kuid isegi kui maksate talle miljonit eurot, ei õnnestu tal seda viie sekundiga teha. Minu kohustus Kelly Vormel valikute kaubandus katkestada parlamendiliikmeid, kui nad räägivad liiga kiiresti.

Ma olen olnud selle täiskogu liige juba 13 aastat ja tean väga hästi, et kui tõlgid ei jõua enam tempoga kaasas käia, siis nad vajutavad nuppu ja minu laual süttib vastav lamp.

Te võite seda täiesti vabalt vaatama tulla. Selle lambi süttimine tähendab, et tuleb tempot aeglustada. Ma olen seda juba komisjonides kogenud. Mingil hetkel ütlevat tõlgid, et nad ei jätka enam.

F1 2020 - RS - R2 - Britain RACE

Kui mõni parlamendiliige siis kaebab, peatub kogu protsess ja kõneleja ei saa oma sõnavõtuga jätkata. Vahelehüüded Pervenche Berès, ma teen sama, mida teiegi oma komisjonis teete, ehk siis selgitan olukorda, kuna on esitatud kodukorda puudutav märkus. Vahelehüüded See on täpselt sama asi.

Maksustamise sidusruhmade tehingud Saksamaal Kaubandusnaitajate tohus kasutamine

Karel De Gucht, komisjoni liige. Ma kinnitan teile, et kui mul tuleks kunagi meetrit joosta, siis kuluks mul sellele vähemalt 15 sekundit, mistõttu ei ole minuga mingit erilist probleemi — vähemalt mitte sel puhul. Esmalt soovin tänada raportööre ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nende raportite eest, mis tõstatavad tähtsaid küsimusi, mis on seotud Euroopa Liidu kaubanduspoliitika panusega mõne halduspoliitilise põhieesmärgi saavutamisse: inimõiguste austamine, majandusliku heaolu ja sotsiaalse õigluse poole püüdlemine, jätkusuutliku majanduskasvu saavutamine ning keskkonna ja eriti kliimasüsteemi austamine.

Te saate aru, et selle lühikese aja jooksul, mis mul täna kasutada on, ei saa igat punkti eraldi üksikasjalikult käsitleda. Lubage ma esitan aga mõned üldised arvamused. Nendel kolmel raportil on mitmeid ühiseid punkte. Kõik need käsitlevad poliitikavaldkondade sidusust ja täpsemalt vajadust juhtida kaubanduspoliitikat ELi üldiste eesmärkide, eriti selle majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaeesmärkide raamistikus. Ma nõustun täielikult eesmärgiga nende püüdluste saavutamiseks meie kasutuses olevaid vahendeid maksimaalselt ära kasutada.

Samal ajal tuleks rõhutada, et tõhus tegevus peab tuginema nendele vahenditele, mis on iga konkreetse küsimuse käsitlemiseks kõige paremad. Ma näen kaubanduspoliitikat kui ühte põhitegurit Euroopa Liidu sotsiaalmudeli ning selle väärtuste ja põhimõtete edendamisel ning kaitsmisel ja ma olen teadlik, et ootused on kõrged.

Mis on sustemaatiline kaubandusstrateegia Share valikuvoimalusi korgema juhtkonna

Peame siiski meeles pidama, et mitte kõiki probleeme ei saa kaubanduspoliitikaga lahendada. Ka teised poliitikavaldkonnad võivad tõhusate lahenduste jaoks põhitegureid või isegi paremaid võimalusi pakkuda.

Peame olema ka teadlikud, et erinevate huvide tasakaalustamine on poliitilise tegevuse keskmeks, mistõttu tuleb alati valikuid teha. Ka probleemid saavad olema erinevad, olenevalt sellest, kas kaalume iseseisvaid vahendeid, nagu üldine soodustuste süsteem, kahepoolsed lepingud või mitmepoolsed lepingud.

Tokia Saïfi raportis inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta kaubanduslepingutes mööndakse, et igaüks nendest mõõdetest pakub eri võimalusi. Üldiselt on rahvusvahelisel koostööl suurem potentsiaal tõhusamat tegevust esile kutsuda. Teiselt poolt ei saa tangot aga üksi tantsida. Peame võtma arvesse seda, mis on meie kaubanduspartnerite jaoks vastuvõetav — ning millise hinnaga. Eriti just mitmepoolsete kokkulepete puhul võib konsensuse saavutamine väga keeruliseks osutuda.

ELi üldine huvi on rahvusvahelise juhtimistava parandamine, sealhulgas suurem järjepidevus oma tegevuste vahel eri koosolekutel: WTO, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, rahvusvahelised kliimaläbirääkimised jne. Sel puhul toovad need kolm raportit välja mitmeid võimalikke tegevussuundi.

Peame olema pragmaatilised ja suutma vahet teha sellistel praktilistel sammudel, mis osutuvad edukaks tõenäoliselt lühiajaliselt, ning sellistel sammudel, mis on tõhusad pigem pikemaajaliste eesmärkide saavutamisel.

UNESCO maailmapärandi veinipiirkonnad, mida külastada: Updated- accord.ee - Muu

Me peame andma endale võimaluse mõelda kaugemale ette ja teha seda suurelt. Teiselt poolt soovib komisjon, et kaubanduspoliitikal ja meie tegevusel kaubandusorganisatsioonides oleks mõju ning jõuaksime nende abil tulemusteni.

Sama kehtib ka meie kahepoolsete kokkulepete puhul. Meie vabakaubanduslepingutes sisalduvad sätted ei ole seal selleks, et väljendada lihtsalt häid kavatsusi. Need peavad olema rakendatavad. Pöördudes Yannick Jadoti kliimamuutust käsitleva raporti juurde, siis sooviksin rõhutada vajadust tagada, et kõik valikud suudaksid tõepoolest süsinikdioksiidi lekke Kelly Vormel valikute kaubandus tõhusalt vähendada ja oleksid kohaldatavad mõistliku hinna eest.

Me kõik teame, et näiteks sellised valikud nagu piiril võetavad meetmed tekitavad mitmeid küsimusi: kuidas hinnata, kuidas järelvalvet teostada jne. Tõsi on, et me peame olema ettevaatlikud ja enne otsustamisega kiirustamist kõiki asjakohaseid küsimusi hindama. EL peaks aga kindlasti jätkama kõikide teostatavate võimaluste lähemalt uurimist. Harlem Désiri ettevõtete sotsiaalset vastutust käsitleva raporti suhtes märgin ära avalduse, et komisjon peaks oma ettepanekutes keskenduma pigem toetamisele kui ettevõtete sotsiaalse vastutusega seotud tegevuse reguleerimisele.

Siin tuleb Kaubandussusteem Puha Graal, reguleerimise ja täitmise tagamise vahele siiski peenike joon tõmmata — joon, mida raportöör on küll osavalt uurinud, kuid mis sisaldab rohkelt poliitilisi ja praktilisi kaalutlusi.

Tõepoolest, ettevõtete sotsiaalne vastutus ei saa asendada riike või vabastada neid seaduste täitmise tagamise kohustusest — just nagu riigiorganid ei ole olemas selleks, et ettevõtete poliitika täitmist tagada.

Oluline on märkida, et paljude nende küsimustega arvestatakse ka OECDi ajakohastatud juhistes rahvusvahelistele ettevõtetele, mis peaks vastu võetama See on ainult üks näide teostatud kasuliku töö kohta, milles me aktiivselt osaleme. Täna arutluse all olevad raportid sisaldavad väga konkreetset suundumust potentsiaalsete võimaluste suhtes, kuidas parandada meie tegevuse ulatust, tõhusust, järjepidevust ja läbipaistvust sotsiaal- ja keskkonnanormidega vabakaubanduslepingutes, sisaldades sätteid ettevõtete sotsiaalse vastutuse või kliimamuutuse kohta.

Mõistagi jätkab komisjon nende suundumuste kaalumist. Kooskõlas hoiatustega, mille ma olen juba välja öelnud, tuleks teil mitmete punktide puhul valmis olla olulisteks lisatingimusteks, aga teiste puhul siiraks kokkuleppeks. Meil on mitmeid võimalusi järgnevate kuude või aastate jooksul neid teemasid edasi arutada, näiteks järgmise aasta ettevõtete sotsiaalse vastutuse läbivaatamise raames ning tulevaste õiguslike ja nõusolekumenetluste kontekstis.

Euroopa Komisjon on valmis koos Euroopa Parlamendiga sobivaid, tõhusaid ja teostatavaid võimalusi uurima tagamaks, et kaubanduspoliitika peegeldaks sotsiaalseid probleeme nõuetekohaselt. Läbiv põhimõte peaks olema ettevaatlik ja analüütiline poliitika kujundamine nii tulevikku suunatud eesmärkide kui ka realistlike ootuste põhjal. David Martin, väliskomisjoni arvamuse koostaja.

Teile on antud neli minutit kõneaega. Minu vahelesegamisele vaatamata rääkisite te üle nelja ja poole minuti. Ma sean iga selle täiskogu liikme puhul kindlad piirid. Üritan olla võimalikult õiglane, kuid oma sõnavõtus ütlesite, et jälgite kella.

Kelly Vormel valikute kaubandus Kas Euroopa kaubanduspoliitika peaks keskenduma lihtsalt maksimaalse majandusedu saavutamisele või tuleks seda kasutada, et toetada ja edendada meie laiahaardelisemaid eesmärke, milleks on jätkusuutlik keskkonnapoliitika, kliimamuutustevastane võitlus, meie sotsiaalne mudel, inimõiguste ja demokraatlike väärtuste edendamine?

Kelly Vormel valikute kaubandus mind sõna võtnud kolm raportööri on kõik kinnitanud, et vastus sellele viimasele küsimusele peaks olema jaatav, ning mul on hea meel öelda, et sedasama arvab ka volinik.

Tõepoolest, me lisame juba praegu oma kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse inimõiguste, keskkonnakaitse ja tööstandardeid. Küsimus on aga selles, et kas teeme seda viisil, mis võimaldab meil tagada nende nõuetekohast kohaldamist ja järgimist?

Parlamendi inimõiguste allkomisjonis kaheldakse tõsiselt, kas oleme seda siiani ikka tõhusalt teha suutnud. Edasiste kaubanduslepingute puhul tahaksime tagada, et enne iga lepingu allkirjastamist läbiks see vabakaubandusleping inimõiguste mõjuhinnangu, et veenduda, et sellest lepingust tulenev kasu ei oleks ainult majanduslik, vaid et ka inimõigused sellistest lepingutest võidaksid.

Me arvame, et inimõiguste rikkumise korral vabakaubanduslepingute katkestamise süsteemi tuleks muuta läbipaistvamaks ja kättesaadavamaks, ning ma tunnustan tõsiasja, et Karel De Gucht on Korea vabakaubanduslepinguga sellega juba algust teinud! Tokia Saïfi, Harlem Désir ja Yannick Jadot on kõik väga selgeks teinud, et kaubandust ei tohi vaadata iseseisva eesmärgina, vaid see peab olema osa laialdasemast globaalsest strateegiast õiglasema, ohutuma ja tervema Krupti investeeringute hindamine edendamisel.

Ulevaade binaarvoimaluste foorumi kohta Tasu India valikute turustamise eest

Filip Kaczmarek, arengukomisjoni arvamuse koostaja. Mul on hea meel, et Karel De Gucht, Harlem Désir ja Tokia Saïfi saavad väga hästi aru, et kui me soovime võrdseid kaubandustingimusi, siis Binaarsed valikud Makse kalkulaator standardid — ja ma pean silmas standardeid selle sõna laiemas tähenduses, sealhulgas inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid — läbima ulatusliku ühtlustamise.

Need standardid on üliolulised mitte üksnes maailma kaubanduse, vaid ka arengukoostöö jaoks, ja veelgi tähtsamad nende väärtuste poole püüdlemisel, mida me nimetame põhiväärtusteks. Arengukomisjon on esitanud mitu märkust Tokia Saïfi raporti kohta. Näiteks peame kahetsusväärseks, et Euroopa Liidul ei ole üldist lähenemisviisi, kuidas ettevõtted inimõigustega seotud kohustusi täidavad.

Nii on võimalik mõnel ettevõttel ja liikmesriigil neid standardeid üldse eirata. Me nõuame, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhistandardite järgimine oleks kaubanduslepingute sõlmimise eeltingimus.

Catherine Grèze, arengukomisjoni arvamuse koostaja. Kui lubate, siis sooviksin alustada arengukomisjoni nimel Kelly Vormel valikute kaubandus põhiideede kordamisega. Soovin korrata, et kliimamuutused avaldavad mõju kõige haavatavamatele elanikkondadele, sealhulgas põlisrahvad, mistõttu on nende osalemine poliitika kujundamises väga tähtis, eriti kaubanduspoliitika puhul. Järgmisena soovin korrata, et ELi kaubanduspoliitika peab olema kliimamuutuste ja vaesuse vastase võitluse suhtes järjepidev.

Kaubandusstrateegia kaubandusmeetod Milliseid aktsiaid investeerivad bitkoin

Me palume kõikidesse ELi ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO kaubanduslepingutesse keskkonnaklauslite lisamist, puhta arengu mehhanismide läbivaatamist, tõelist tehnosiiret ja biopiraatluse vastu võitlemist. Pervenche Berès, tööhõive- ja Best Bitkoin Trade maaklerid arvamuse koostaja.

Lugupeetud volinik!

ISO vorreldes kvalifitseerimata aktsiaoptsioonidega Binaarne valik tasuta boonus ilma hoiustamata

Nõustume tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel selle raporti arutluskäiguga, mille koostas Harlem Désir Bitcoon Trade reiting Bitkoins kaubanduse komisjonist.

Meie komisjonis, nagu ka mujal, on kõige innukamalt arutatav küsimus ettevõtete sotsiaalse vastutuse eesmärk. Kas see on eesmärk omaette või peaks see viima seaduste loomiseni, kui paljud ettevõtted on seda kohaldanud?

Valparaiso, Tšiili

See arutelu ei ole sirgjooneline; see innustab meid arendama oma suhtumist ettevõtete üldjuhtimisse ja kooskõlastama neid kahte arutelu. Oleme tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis arvamusel, et kui soovime kaubanduslepingute abil maksude tasumisest kõrvalehoidumise ja mitteametliku töötamise vastu võidelda, siis on sotsiaalne vastutus väga oluline. Arvame ka, et peale sidusrühmade, kes mängivad ettevõtete sotsiaalse vastutuse profiili tõstmisel põhirolli, peavad olema kaasatud ka ametiühingud, sotsiaaldialoog ja Euroopa töönõukogud, kuna nende osalus on päris tähtis.

Arvame samuti, et nende vahendite maksimaalse kasutuse tagamiseks on otsustav roll ÜRO inimõiguste nõukogul oma kaitse, austuse ja parandusmeetmete ettepanekuga, ja me peame seda ära kasutama.

Me usume ka, et ettevõtete sotsiaalne vastutus on konkurentsivahend, mida tuleb uurida. Kui oleme aga taas kord jõudnud üksmeelele ja kui ettevõtete sotsiaalne vastutus on määratletud standarditega, mis on lõpuks üldiselt aktsepteeritud, siis peaks olema Kelly Vormel valikute kaubandus selles edu saavutada, ilma et see muutuks tööeeskirjade või kollektiivlepingute aseaineks.

Lõpetuseks leiame, et ettevõtete sotsiaalne vastutus ja ka kaubanduslepingud peavad olema dünaamilised ja võimelised kohanema uute reguleeritavate sektoritega. Richard Howitt, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamuse koostaja.

NSE valuutavalikute strateegia Aktsiate valikute kasutamine

Olles ise nüüdseks juba kolme parlamendi koosseisu ametiaja vältel ettevõtete sotsiaalse vastutuse raportöör olnud, on mul väga hea meel oma kolleegi Harlem Désiri ettepaneku üle kaubanduse ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse teemal.