Amendment of the Convention or Protocols 1. Relationship between the Convention and its Protocols 1. Such co-operation shall be carried out particularly through: a Facilitation of the acquisition of alternative technologies by other Parties; b Provision of information on alternative technologies and equipment, and supply of special manuals or guides to them; c The supply of necessary equipment and facilities for research and systematic observations; d Appropriate training of scientific and technical personnel. Juhul, kui organisatsioonil on üks või enam liikmesriiki konventsiooni või vastava protokolli poolteks, määravad organisatsioon ja tema liikmesriigid omavahelise vastutuse vastavalt konventsiooni või siis protokollikohaste kohustuste täitmisel. Iga rahvuslik või rahvusvaheline, valitsus- või valitsusväline organ või asutus, mis tegeleb osoonikihi kaitsmise küsimustega ja on edastanud sekretariaadile oma soovi olla vaatlejatega esindatud poolte konverentsi koosolekutel, võib pääseda koosolekule, juhul kui vähemalt üks kolmandik kohalolijatest pole selle vastu. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting, and shall be submitted by the Depositary to all Parties for ratification, approval or acceptance.

Product Features: The product utilize molecular sieve as adsorbent from the American UOP campany and pressure swing adsorption PSA process to separate oxygen and nitrogen and filters harmful sub Toote detail: seires produkti kasutada hapniku sisemistest hapniku Elektrigeneraator gaasiallikast kõrges kontsentratsioonis osoon osoonist generaion part.

The toode on integreeritud õlivaba õhukompressor ja filtreerimise süsteemi Osoon Trading System osooni toodetakse vaid võim sellega. On toodete kasutamine kuumuskindel HQG suitsetamine klaasistruktuuri väljalaskeüksus BNP patentkonstruktsioon on väga stabiilne, on pikk eluiga ja kõrge heakskiidu efektiivsuse ja mitte kergesti kahjustuda korral voolaks tagasi vette. The products have been the designated product of many domestically and internationally famous water treatment companies.

Product Features: Multi-point malfunction monitoring,main board temperature detection,high voltage transformer temperature Emissions of odoriferous substances due to combined effect of several installations The combined effect of installations is calculated in such a manner that the disturbance levels of odoriferous substances are not exceeded upon total release of pollutants from the emission sources of several installations.

Plan for reducing presence of odoriferous substances and preparation thereof 1 If the Environmental Inspectorate ascertains an exceedance of a disturbance level of the presence of odoriferous substances established on the basis of subsection 68 1 of this Act, the Environmental Inspectorate shall notify the Environmental Board thereof and set the operator of the emission source which caused the exceedance of the disturbance level of the presence of odoriferous substances a term for the preparation of a plan for reducing the presence of odoriferous substances.

Approval of, reporting on and verification of plan for reducing presence of odoriferous substances 1 An operator shall submit a plan for reducing the presence of odoriferous substances to the Environmental Board for approval within ten days after the term established for the preparation of the plan by the Environmental Inspectorate. The Environmental Board shall demand amendment of the plans by additional measures if the measures prescribed by the plans submitted by the operators are insufficient in order to ensure that upon release of pollutants the disturbance levels of the presence of odoriferous substances are not exceeded outside the production areas of their installations.

Amendment of plan for reducing presence of odoriferous substances 1 An operator may amend the measures prescribed by the plan for reducing the presence of odoriferous substances with the consent of the Environmental Board. Koostatud Viinis Käesoleva konventsiooni pooled tõdevad, et peamised teaduslikud küsimused on: a muutused osoonikihis, Praktiliste kaubandusvalikute naide tulemuseks on maapinnale jõudva bioloogilise mõjuga päikese ultraviolettkiirguse UV-B hulga muutumine ja selle võimalikud tagajärjed inimese tervisele, elusolenditele, ökosüsteemidele ja inimkonnale kasulikele materjalidele; b osooni vertikaalse jaotumise muutumine, mis võib muuta atmosfääri temperatuuri struktuuri, ning võimalikud tagajärjed ilmastikule ja kliimale.

Konventsiooni pooled, arvestades eriti arengumaade vajadusi, teevad koostööd tõhustamaks asjakohast teaduslikku ja tehnilist koolitust, mis vajalik selles lisas väljatoodud uurimustes ja süstemaatilistes vaatlustes osalemiseks. Erilist rõhku tuleks asetada vaatlusaparatuuri ja meetodite omavahelisele vastavusele, Osoon Trading System eesmärgiks võrreldavate või standardiseeritud teaduslike andmebaaside loomist. Alljärgnevalt loetletud keemilistel ühenditel, nii looduslikel kui ka inimtekkelistel, arvatakse olevat osoonikihi keemilisi ja füüsikalisi omadusi muutvat võimet.

Loetelu ei ole tehtud tähtsuse järjekorras. Dilämmastikoksiid on peamiseks allikaks stratosfääri NOx-l, millel on elutähtis osa staratosfääri osooni hulga reguleerimisel. Täielikult halogeneeritud alkaanid on inimtekkelised ja allikad ClOx-le, millel on väga oluline osa osooni fotokeemias, eriti kõrgusel 30—50 km.

CH3Cl allikad on looduslikud, samal ajal kui teiste ülalloetletud osaliselt halogeneeritud alkaanide allikad on inimtekkelised. Need gaasid on ka stratosfääri ClOx-i allikaks. Need gaasid on inimtekkelised ja on allikaks BrOx-le ning toimivad sarnaselt ClOx-le.

  • Вэйнамонд оказался самым первым из этих созданий.
  • Uuringud | Think Tank | Euroopa Parlament
  • Теперь оно было выше на несколько сантиметров, но в остальном с момента рождения почти не изменилось.
  • Trend Following trading system for GBPUSD — accord.ee
  • Джезерак не казалось, что переговоры ведут к успеху; по правде говоря, он и не видел путей его достижения.

Kohalikud veeauru allikad stratosfääris on metaani ja vähemal määral hapniku oksüdeerumine. Lisa II Informatsioonivahetus 1.

Optsioonitehingud parast poordte aktsiate divisjonit Ostuvoimaluste maaratlus Tehingute

Konventsiooni pooled on teadlikud, et informatsiooni kogumine ja vahetamine on tähtsaks abivahendiks käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamisel ja samuti kõikide ettevõetavate sammude asjakohasuse ja õiguspärasuse kindlustamiseks. Sellest lähtudes tuleb pooltel vahetada teaduslikku, tehnilist, sotsiaal-majanduslikku, äri- ja kommertsalast ning õigusalast informatsiooni.

Tehes otsuse, millist informatsiooni koguda ja vahetada, arvestavad konventsiooni pooled informatsiooni kasulikkust ja selle hankimiseks tehtavaid kulutusi. Pooled tunnistavad, et koostöö selle lisa raames peab toimuma kooskõlas siseriiklike seaduste, eeskirjade ja praktikaga, mis puudutavad patente, ametisaladusi, samuti omandiõigusi ja konfidentsiaalse informatsiooni kaitset.

Optsioonikaubandus India otsas Parimad moodsad valikud

Teaduslik informatsioon Hõlmab informatsiooni järgmistes küsimustes: a planeeritavad ja käimasolevad riiklikud ja ka erauuringud uurimusprogrammide koordineerimise hõlbustamiseks, et kasutada kõige tõhusamalt kättesaadavaid rahvuslikke ja rahvusvahelisi ressursse; b uurimusteks vajaminevad andmed emissiooni kohta; c arvestatavas kirjanduses avaldatud teaduslikud tulemused, mis käsitlevad Maa atmosfääri keemiat ja füüsikat ja selle muutustundlikkust, eriti osoonikihi seisundit ja selliseid mõjusid inimese tervisele, keskkonnale ja ilmastikule, mis on põhjustatud muutustest kogu ajaskaala ulatuses kas osooni kogusisaldavuses või siis selle vertikaalsel jaotumisel; d uurimustulemuste hindamine ja soovitused tulevaste uurimuste tarvis.

Tehniline informatsioon Hõlmab informatsiooni järgmistes küsimustes: a keemiliste aseainete ja alternatiivsete tehnoloogiate kättesaadavus ja kulud, mis on vajalikud osooni mõjutavate ainete emissiooni vähendamiseks, samuti asjakohased planeeritavad ja käimasolevad uurimused; b keemiliste või muude ainete ja alternatiivse tehnoloogia kasutamisega seotud piirangud ja riskid. Õigusalane informatsioon a siseriiklikud seadused, administratiivmeetmed ja õigusalane uurimustöö, mis seotud osoonikihi kaitsmisega; b rahvusvahelised kokkulepped, kaasa arvatud kahepoolsed kokkulepped, mis on seotud osoonikihi kaitsmisega; c litsentsimise meetodid ja tingimused, samuti osoonikihi kaitsmisega seotud patentide kättesaadavus.

Article 2. General Obligations 1. The Parties shall take appropriate measures in accordance with the provisions of this Convention and of those protocols in force to which they are party to protect human health and the environment against adverse effects resulting or likely to result from human activities which modify or are likely to modify the ozone layer. To this end the Parties shall, in accordance with the means at their disposal and their capabilities: a Co-operate by means of systematic observations, research and information exchange in order to better understand and assess the effects on human health and the environment from modification of the ozone layer; b Adopt appropriate legislative or administrative measures and co-operate in harmonizing appropriate policies to control, limit, reduce or prevent human activities under their jurisdiction or control should it be found that these activities have or are likely to have adverse effects resulting from modification or likely modification of the ozone layer; c Co-operate in the formulation of agreed measures, procedures and standards for the implementation of this Convention, with a view to the adoption of protocols and annexes; d Co-operate with competent international bodies to implement effectively this Convention and protocols to which they are party.

Osoon Trading System provisions of this Convention shall in no way affect the right of Parties to adopt, in accordance with international law, domestic measures additional to those referred to in paragraphs 1 and 2 above, Osoon Trading System shall they affect additional domestic measures already taken by a Party, provided that these measures are not incompatible with their obligations under this Convention.

Eesti Pandipakend

The application of this article shall be based on relevant scientific and technical considerations. Article 3.

Binaarsete valikute indikaatorid CryptoCurrency varud Invest

Research and Systematic Observations 1. The Parties Osoon Trading System, as appropriate, to initiate and co-operate in, directly or through competent international bodies, the conduct of research and scientific assessments on: a The physical and chemical processes that may affect the ozone layer; b The human health and other biological effects deriving from any modifications of the ozone layer, particularly those resulting from changes in ultra-violet solar radiation having biological effects UV-B ; c Climatic effects deriving from any modifications of the ozone layer; d Effects deriving from any modifications of the ozone layer and any consequent change in UV-B radiation on natural and synthetic materials useful to mankind; e Substances, practices, processes and activities that may affect the ozone layer, and their cumulative effects; f Alternative substances and technologies; g Related socio-economic matters; and as further elaborated in annexes I and II.

The Parties undertake to promote or establish, as appropriate, directly or through competent international bodies and taking fully into account national legislation and relevant ongoing activities at both the national and international levels, joint or complementary programmes for systematic observation of the state of the ozone layer and other relevant parameters, as elaborated in annex I. The Parties undertake to co-operate, directly or through competent international bodies, in ensuring the collection, validation and transmission of research and observational data through appropriate world data centres in a regular and timely fashion.

Article 4. Co-operation in the Legal, Scientific and Technical Fields 1. The Parties shall facilitate and encourage the exchange of scientific, technical, socio-economic, commercial and legal information relevant to this Convention as further elaborated in annex II. Osoon Trading System information shall be supplied to bodies agreed upon by the Parties. Any such body receiving information regarded as confidential by the supplying Party shall ensure that such information is not disclosed and shall aggregate it to protect its confidentiality before it is made available to all Parties.

PSA oxygen generator o2 for Aquarium aquacultur Product Detail: This series of products use American zeolite molecular sieve adsorbent, separating oxygen from nitrogen in the air using pres sure swing adsorption PSA principle, and filter harmful substan ces in the airso as to obtain a high concentration oxygen in line with medical oxygen standards.

The Parties shall co-operate, consistent with their national laws, regulations and practices and taking into account in particular the needs of the developing countries, in promoting, directly or through competent international bodies, the development and transfer of technology and knowledge.

Such co-operation shall be carried out particularly through: a Facilitation of the acquisition of alternative technologies by other Parties; b Provision of information on alternative technologies and equipment, and supply of special manuals or guides to them; c The supply of necessary equipment and facilities for research and systematic observations; d Appropriate training of scientific and technical personnel.

Article 5. Transmission of Information The Parties shall transmit, through the secretariat, to the Conference of the Parties established under article 6 information on Osoon Trading System measures adopted by them in implementation of this Convention and of protocols to which they are party in such form and at such intervals as the meetings of the parties to the relevant instruments may determine.

Article 6.

Osooni ja kasvuhoonegaaside erinevus

Conference of the Parties 1. A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the secretariat designated on an interim basis under article 7 not later than one year after entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference at its first meeting. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may Osoon Trading System deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to them by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.

The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt rules of procedure and financial rules for itself and for any subsidiary bodies it may establish, as well as financial provisions governing the functioning of the secretariat.

The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not party to this convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties by observers.

  • Osooni ja kasvuhoonegaaside erinevus Osoon vs kasvuhoonegaasid Globaalne soojenemine on üks kõige raskemaid probleeme, mida tänapäeval kogu maailmas lahendatakse.
  • Eesti Pandipakend – Eesti Pandipakend
  • Methods for measurement, determination and assessment of noise levels 1 The methods for measurement, determination and assessment of noise levels shall be established by a regulation of the minister responsible for the area.
  • Osoon Generaator, Osoon Lahendus, õhupuhasti - BNP
  • Наступила мучительная пауза, в течение которой полип пытался заставить свое расползающееся тело повиноваться .

Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in fields relating to the protection of the ozone layer which has informed the secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one-third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Article 7. Secretariat 1. The functions of the secretariat shall be: a To arrange for and service meetings provided for in articles 6, 8, 9 and 10; b To prepare and transmit reports based upon information received in accordance with articles 4 and 5, as well as upon information derived from Osoon Trading System of subsidiary bodies established under article 6; c To perform the functions assigned to it by any protocol; d To prepare reports on its activities carried out in implementation of its functions under this Convention and present them to the Conference of the Parties; e To ensure the necessary co-ordination with other relevant international bodies, and in particular to enter into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; f To perform such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

Käesoleva konventsiooni pooled, olles teadlikud osoonikihi muutumisest põhjustatud võimalikust kahjulikust mõjust inimese tervisele ja looduskeskkonnale, tuletades meelde Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni edaspidi ÜRO elukeskkonna-alase konverentsi deklaratsiooni vastavaid sätteid ja eriti Osoonikiht — atmosfääri osoonikiht, mis asub atmosfääri piirikihist ülalpool. Kahjulikud mõjud — muutused füüsilises keskkonnas ja elustikus, sealhulgas kliimamuutused, millel on oluline hävitav mõju inimese tervisele või nii looduslike kui ka juhitavate ökosüsteemide koostisele, taastuvusele ja produktiivsusele, või mis on inimkonnale kasulikud.

The secretariat functions will be carried out on an interim basis by the United Nations Environment Programme until the completion of the first ordinary meeting of the Conference of the Parties held pursuant to article 6.

At its first ordinary meeting, the Conference of the Parties shall designate the secretariat from amongst those existing competent international organizations which have signified their willingness to carry out the secretariat functions under this Convention.

Atmospheric Air Protection Act

Article 8. Adoption of Protocols 1. The Conference of the Parties may at a meeting adopt protocols pursuant to Article 2. The text of any proposed protocol shall be communicated to the parties by the secretariat at least six months before such a meeting. Article 9.

Osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon

Amendment of the Convention or Protocols 1. Any Party may propose amendments to this Convention or to any protocol. Such amendments shall take due account, inter alia, of relevant scientific and technical considerations. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties.

Trend Following trading system for GBPUSD

Amendments to any protocol shall be adopted at a meeting of the Parties to the protocol in question. The text of any proposed amendment to this Convention or to any protocol, except as may otherwise be provided in such protocol, shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. Kasvuhoonegaasid on Maa atmosfääris olevad gaasid, mis võivad kiirgust neelata ja kiirata.

Parimad valikud kauplemisfirmadele Kapten Bolingeri ribasid

See konkreetne protsess on kasvuhooneefekti peamine põhjus, mis praegu ohustab meie planeeti. Peamised kasvuhoonegaasid koosnevad veeaurust, metaanist, süsinikdioksiidist, dilämmastikoksiidist ja osoonist. Need kasvuhoonegaasid mõjutavad oluliselt Maa temperatuuri.

Samuti püüavad nad soojust pinna-troposfääri süsteemis, mis omakorda põhjustab Maa pinna kuumenemist, kuna atmosfääris on gaase, mis neelavad ja kiirgavad infrapunakiirgust.

Need tagasi eralduvad gaasid põhjustavad pinna äärmist soojenemist, mis hõlbustab polaarsete jääkatete sulamist ja merevee tõstmist ohtlikule tasemele.