Tulenevalt linna suurest investeerimisvajadusest ning sellega seotud amortisatsiooni- ja käibemaksukulust lõpetas linn aruandeaasta 0,7 miljardi kroonise negatiivse tulemiga. Tallinna linna konsolideerimisgrupp. Tulenevalt Riigikohtu otsusest pidi linn alates Avati Tallinna lauluväljaku kultuurikeskus, mille tulemusena valmis nüüdisaegne, hea akustika ja kauni merevaatega saal. Regulaarseid õppekäike ja praktilist loodusõpet on kavas hakata korraldama alates

Linna bilansimaht seisuga Netovara maht aruandeaasta lõpus oli 15,7 miljardit krooni, vähenedes aastaga NT maksed Kioski IT susteemi kauplemise LLC 0,2 miljardit krooni.

Bitcoin kauplemine Parim kaubanduse terminal

NT maksed Kioski IT susteemi kauplemise LLC muutust mõjutas enim varade saamine munitsipaliseerimise teel ning linna tulem vt lisaks aruande punkt 7. Joonis 1. Linna netovara ja kohustused — miljardites kroonides Alates Seatud eesmärki on seni suudetud täita — nii varasemate aastate kui ka aruandeaasta tulem enne amortisatsiooni on olnud jätkuvalt positiivne.

Aruandeaastal oli linna tulem amortisatsioonikuludeta 0,3 miljardit krooni, mis kinnitab, et linn suudab katta oma jooksvatest tegevustest tulenevad kulud. Amortisatsioonikulu puhul on tegemist indikatiivse näitajaga, mis kajastab linna varade renoveerimise ja uuendamise aastast vajadust, et tagada varade väärtuse säilimine.

Nii linnale kui ka teistele kohalikele omavalitsusüksustele on iseloomulik suur põhivara osatähtsus. Arvestades asjaolu, et enamik linnale kuuluvast põhivarast on vajalik linna funktsioonide täitmiseks, ei ole võimalik linna põhivara olemit ega kulutusi põhivara väärtuse säilitamiseks olulisel määral vähendada.

Linna Eripärana tuleb arvestada, et avaliku sektori üksused ei või kapitaliseerida põhivara soetusmaksumusse käibemaksukulu, vaid see kajastub kohe jooksva aasta kuludes.

Tulenevalt linna suurest investeerimisvajadusest ning sellega seotud amortisatsiooni- ja käibemaksukulust lõpetas linn aruandeaasta 0,7 miljardi kroonise negatiivse tulemiga. Üldiste hindamiskriteeriumite järgi on linna likviidsus ja maksevõime head. Seisuga Muude põhivaraliikide kinnisvarainvesteeringud, Kauplemine vaikeste voimalustega sidusettevõtjates jms osakaal oli tunduvalt väiksem.

Suuremad investeeringud tehti Suvel alustati Vabaduse väljaku ulatuslike rekonstrueerimistöödega. Joonis 2. Linna materiaalse põhivara struktuur miljardites kroonides Olemasolevate linnavarade korrashoiuks ja uute, linna arengu seisukohast oluliste investeerimisprojektide ellu­viimiseks on paratamatult vaja kaasata võõrvahendeid.

Puhverdatud otsigutulemused

Linna laenukohustused suurenesid aruandeaasta jooksul 0,3 miljardit krooni, ulatudes aasta lõpuks 2,4 miljardi kroonini. Linna võlakoormust ja Linna tegevustulud olid Muid tulusid sh põhivara müük oli Linna erinevatest tululiikidest kasvasid aruandeaastal võrreldes eelneva aastaga enim maksutulud — 0,6 miljardit krooni, sh suurenesid nii riiklike maksude üksikisiku tulu­maks, maamaks kui ka kohalike maksude reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks tulud.

Kuigi Lisainformatsiooni linna Joonis 3.

  • Tuntud kaubandusettevõte saab Laagrisse uue kontori- ja outleti
  • Аппарат этот, как знал Джезерак, мог увезти его из города в путешествие, которое в прежние времена потрясло бы его рассудок.
  • Tootajate aktsiaoptsioonide tasu
  • Programm aktsiaoptsioonide jalgimiseks
  • Hinnavaatlus - accord.ee
  • Приемники изображений закрыты.
  • Мой народ выяснил о нем уже немало, хотя еще неизвестно, что же он собой представляет.

Linna tegevustulud — miljardites kroonides Linna tegevuskulud olid Linna tegevuskulude mahule avaldasid olulist mõju ka linna ja erasektori koostöölepingutest koolide renoveerimine, munitsipaaleluruumide ehitus tulenevad kulud vt lisa Joonis 4.

Linna tegevuskulud — miljardites kroonides Grupi vt konsolideerimisgrupi struktuuri aruande punktis 2. Grupi likviidsed varad katavad lühiajalisi kohustusi 0,92 korda ja käibevarad lühiajalisi kohustusi 1,01 korda. Sarnaselt linnaga on NT maksed Kioski IT susteemi kauplemise LLC grupi likviidsus hea. Samas maksevõime näitaja alusel tuleb tõdeda, et järgmisel aastal võib lühiajaliste kohustuste täitmiseks tekkida vajadus täiendava lühiajalise krediidi järele.

Joonis 5. Grupi netovara ja kohustused — miljardites kroonides 1. Oluline on ka see, et jätkuks linna areng ning linna kõiki tegevus­valdkondi arendataks tasakaalustatult. Hoolimata Järgnevalt on esitatud Jätkus koolide renoveerimine õppekeskkonna kvaliteedi parandamiseks, renoveeriti tervikuna 11 linna üldharidus­kooli.

Koos­töös erasektoriga tehti tervikremont üheksas linna koolis: Tallinna Linna eel­arvest finant­seeriti ja lõpetati Tallinna Kunstigümnaasiumi ja Laagna Lasteaed-Põhikooli tervikremont. Kõik reno­veeritud koolid varustati ka mööbli ja sisseseadega.

Kadrioru aednik

Kultuur Jätkati kultuuriasutuste loominguliste, ruumiliste ja tehniliste võimaluste arendamisega, et pakkuda linlastele ja linna külalistele mitmekesiseid kultuuriteenuseid. Raamatukoguteenuse kättesaadavuse parandamiseks rakendati tööle raamatukogubuss Katariina Jee. Avati Tallinna lauluväljaku kultuurikeskus, mille tulemusena valmis nüüdisaegne, hea akustika ja kauni merevaatega saal. Renoveeriti Vene Kultuurikeskuse saal, millega linn sai juurde täielikult renoveeritud u kohaga etenduspaiga.

Sport ja noorsootöö Jätkati toetuse andmist spordiklubidele, mis andis võimaluse spordiga tegeleda 22 harrastajal, sh 2 l aastasel lapsel ja 19 l ­aastasel harrastajal ning puudega inimesel.

YouTubei kauplemisstrateegiad Mitmekesistamise strateegia tahendab

Toetuste summad ühele harrastajale jäid Toetati Kotka jalgpallistaadioni ja Audentese ujula ehitustööde teostamist. Rajati palliplatse ja spordiväljakuid elamurajoonidesse ning koolide juurde.

Jätkuvalt tunnustati ka parimaid sportlasi ja võistkondi.

SPX Valikute strateegia Binaarne valik Pro signaali ulevaade

Keskuses on tänapäevane tehnika foto- ja filmikunsti õppimiseks. Juba viiendat aastat tegutsevas õpilasmalevas oli Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid Jätkati vähekindlustatud inimeste toetamist. Sotsiaaltoetuste maht kasvas Eakatele ja puuetega lastele hinnatõusu kompenseerimiseks makstava toetuse määr suurenes kroonilt kroonile.

Vähe­kindlustatud laste toimetulekutoetuse piirmäära suurendati 1 kroonilt 2 kroonile ning retseptiravimite ja vaktsineerimise hüvitamise piirmäära 2 kroonilt 2 kroonile. Igas linnaosas arendati välja eakate sotsiaalvalve teenus. Suurendati Tallinna Laste Turvakeskuse kohtade arvu, et tagada rehabilitatsiooniteenus sõltuvusprobleemidega lastele.

Kõikides linnaosades alustasid tööd tervisedenduse spetsialistid. Rakendus uus puuetega inimestele tasuta ja soodustingimustel sõiduõiguse tõendamise süsteem, mille tulemusena saavad puuetega inimesed tõendada sõiduõigust sertifitseerimiskeskuse andmebaasi kaudu. Puuetega inimestele taksoteenuse osutamisel võeti kasutusele magnetkaardid.

Jätkusid Iru Hooldekodu ehitus- ja renoveerimistööd ehitustööd lõpetatakse Lõpetati Tallinna Lastekodu Nõmme keskuse remont ja ümberehitustööd, mille tulemusena paranesid ka ema-lapse varjupaigas elavate abivajajate elutingimused.

Alustati nüüdisaegse kainestuskambritega arestimaja projekteerimisega. Tallinna Kiirabi osutas kiirabiteenust 14 brigaadiga, kes teenindasid aasta jooksul 63 väljakutset.

Jätkus autopargi uuendamine, soetati üks uus kiirabiauto. Samuti jätkati Tallinna linna asutatud raviasutuste ja koolide tervishoiu­kabinettides töötavate arstide, õdede, taastusravi­spetsia­listide ja sotsiaaltöötajate õppelaenu osalist kompenseerimist summas 3,4 miljonit krooni.

Aegnal valminud loodusmaja on loodusõppekeskus, mida saavad hooajalise välibaasina kasutada nii linna üldhariduskoolid, lasteaiad, linna hallatavad asutused kui ka mittetulundusorganisatsioonid, kus tegeldakse keskkonnahariduslike tegevustega.

Regulaarseid õppekäike ja praktilist loodusõpet on kavas hakata korraldama alates Jätkus Kadrioru pargi rekonstrueerimine ning alustati Kalamaja pargi rekonstrueerimise ja purskkaevu projekteerimisega Sõpruse kino esisele platsile. Viidi lõpule viimaste aastate suurim projekt Tallinna jäätmemajanduses — Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel suleti Pääsküla prügila. Põhiliseks ühistute territooriumil teostatud korrastustööks oli jätkuvalt parklate laiendamine ja hooviteede remont. Insenerivõrgud Aasta vältel ehitati Tallinnas 10 Binaarne valik Kupros veerajatisi, 40 m reoveekanalisatsiooni rajatisi ja 20 m sademetevee rajatisi, kokku rajati vee- ja kanalisatsioonirajatisi 71 m.

Kanaliseerimisetööd toimusid põhiliselt Nõmme, Veski­metsa, Lilleküla ja Mähe piirkonnas.

Nagu oige raha vorgus Binaarsed valikud Saksofon Bank

Linn jätkas varem asustatud kanaliseerimata piirkondades elanikele ühis­vee­värgi ja kanalisatsiooniga liitumise hüvitamist. Elanikele hüvitati 1 kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisat­siooniga liitumise kulud kogumaksumusega ,9 miljonit krooni.

Mercell Estonia OÜ

Linn saab seal üürile anda korterit kogupinnaga 35 m2. Aasta lõpul lisandus veel Erika tn 13a kinnistule kerkinud korteriga munitsipaalmaja, milles on ette nähtud ka 11 korterit liikumispuudega inimestele. See on üks osa linna laiemast eluasemepoliitikast, mis keskendub linnale vajalikele töötajatele ja noortele peredele eluasemete üürimisvõimaluste loomisele.

Jätkati sundüürnike toetamist kolimistoetusega, korterelamute renoveerimise toetamist intressitoetuse näol ja linnakodanike nõustamist korteriühistutega seotud küsimustes. Alustati Kauge tn 4 sotsiaalmajutusüksuse ehitust. Arendati ka koolibussisüsteemi, eesmärgiga hõlmata lisaks Viimsi suunale ka Vääna-Jõesuu, Tabasalu ja Randvere suunad. Ühistranspordiliinidel alustas tööd 10 uut autobussi ja 7 uut liigendtrollibussi. Lisaks soetati 17 kasutatud auto­bussi ja 10 kasutatud trammi. Jalakäijate ja liikluse ohutuse ning NT maksed Kioski IT susteemi kauplemise LLC tagamiseks rajati kaks uut fooriobjekti: Pärnu mnt ülekäik ja Keskuse tn — Ehitajate tee ristmik.

Linnaplaneerimine Ruumilise arengu peatähelepanu oli suunatud eelkõige kahele teemale — mereäärsete alade taas kasutusele võtmisele koos neile uute funktsioonide andmisega ning avaliku ruumi kvaliteedi olulisele parandamisele. Üheks mõlema prioriteediga haakuvaks tegevuseks Geomaatika osas arendati ja täiendati Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi Geoveeb.

Geoinfosüsteemide alal oli peamine tegevus Tallinna ruumiandmete registri TAR mõõtkavas aluskaardi andmebaasi loomine ja kaardiuuenduseks vajalike tehniliste lahenduste väljatöötamine. Viidi läbi Tallinna planeeringute registri TPR arendustöid. Keskkonnakaitse Teostati mitmeid uuringuid ja seireid linna keskkonnaseisundi hindamiseks ja parandamiseks. Valmis Tallinna linna strateegiline mürakaart, mille alusel koostatakse müra vähendamise tegevuskava. Valmis keskkonnahariduse arengukava, mille peamiseks eesmärgiks on suurendada elanikkonna kõigi vanusegruppide teadlikkust keskkonnaga seonduvate otsuste ja valikute tegemisel ning parandada keskkonnahariduse kvaliteeti ja suurendada selle osakaalu Tallinna üldharidus- ja ametikoolides ning keskkonnaharidusega tegelevates linna allasutustes, sh huvikoolides ja -keskustes.

Teed ja tänavad Suurima tee-ehitusprojektina alustati Vabaduse väljaku rekonstrueerimist, mille käigus kujundatakse see riigi ja pealinna esindusväljakuks. Rajati kergliiklusteed Paljasaare teele ja Rannamõisa teele. Linnakodanike ja liikluse turvalisuse huvides jätkati Tallinna linna tänavate, parkide, haljasalade ja muude üldkasutatavate territooriumite normikohast ja energiasäästlikku valgustamist. Jätkuvalt teostati teede ja tänavate kapitaalremonti, suuremad valminud objektid olid Tehnika tn — Veerenni tn ühendustee koos ringristmikuga, Männiku tee Vabaduse pst — Valdeku tn rekonstrueerimine, Mustakivi tee laiendus Tähesaju tn — Narva mntNõmme tee Tedre tn — Nõmme põikEhitajate tee ja Keskuse tn ristmik, Tööstuse tn Niine tn — Volta tnKopli tn Erika tn — Kopli tnPae tn Peterburi tee — Punane tnPaekaare tn, Narva mnt Kose tee — Priisle teeVilde tee Sõpruse pst — Ehitajate tee ja Pirita tee linnaosa piir — Rummu tee.

Ettevõtlus Keskenduti Tallinna ettevõtete konkurentsivõime parandamisele, mille käigus arendati välja Lasnamäe Tööstuspargi II etapp Betooni tänaval ja tehti ettevalmistusi loomeinkubaatori rajamiseks Jätkus ettevõtlustoetuste eraldamine: stardiabi, patenditoetus, Thph aktsiate valikud töökohtade loomise toetus, messitoetus, koolitus- ja täiendusõppetoetus.

Linnavolikogus kinnitati innovatsiooni strateegia ja klastriarenduse programm. Tallinna ettevõtete konkurentsivõime parandamise eesmärgil korraldati koolitusi, teabepäevi ja õppereise, edendati konverentsi­- ja kultuuri­turismi, koostöös Helsingi linnaga alustati turismiturundusega Hiinas ja Jaapanis. Süveneva tööpuudusega kaasnevalt alustati tööõigusalase nõustamisega linnavalitsuse teenindussaalis ja rakendati töötuid heakorratöödel.

Avalik kord Linna avaliku korra tagamisel suurenes munitsipaalpolitsei ameti roll. Tulenevalt Riigikohtu otsusest pidi linn alates Nimetatud funktsiooni täidab nüüdseks Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Konsolideeritud aruanne on koostatud rida-realt konsolideerituna koos linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja sihtasutustega. Olulise mõju all olevad üksused on konsolideeritud aruandes kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Uudiste arhiiv

Konsolideerimata aruanded on linna 24 ametiasutuse ja hallatava asutuse konsolideeritud koondaruanded, mis kajastavad soetusmaksumuses osalusi linna valitseva ja olulise mõju all olevates äriühingutes ja sihtasutustes. Ülevaate linna konsolideerimisgrupist annab alljärgnev joonis. Joonis 6.