Viimane vajab teadupärast tänapäevastest sootuks erineva mõõduga rehve. Püüame siis olla targalt tulevikku vaatavad ka parematel aegadel. Tekkinud madalmolekulaarsed ühendid on lehmadele nii energiaallikaks kui ka piima koostisosade sünteesi lähteaineteks. Aga samas me peame endale aru andma, et igas metsakülas ei saa kunagi olema poodi, pangaautomaati, postkontorit ja paljut muud, mida regionaalpoliitika kriitikud vahel paistavad eeldavat. Vabapidamisega külmlautades on haiguste riskitegurite kindlakstegemine samuti teoksil; seda teavet ootavad peale farmerite ka uute lautade projekteerijad. Seega jääb ära töömahukas piima rasvatustamine.

Nad näevad, et omavalitsussüsteem ei saa lähtuda eeldustest, mis enam ei kehti. Kõik see on aktuaalne ka Eestis. Kõik trendid on samad, ainult et me oleme soomlastest vaesemad ja seetõttu peame tegutsema veelgi nutikamalt.

Vaata veel

Minu jaoks jäi kõlama eelmisel nädalala ühe Taani omavalitsuste liidu eksperdi poolt välja öeldud tõsiasi, et kui omavalitsused peavad oma ülesannete täitmiseks hakkama tegema mahukat koostööd, siis on omavalitsuste struktuur ajale jalgu jäänud.

Mul on hea meel, et reformiteema on meil päevakavas homme pärastlõunal ja ootan teid kõiki kuulama ja arutama.

Head kuulajad, Kokkuvõtteks. Looduses jäävad ellu need liigid, kes on suutnud muutuvate oludega kohaneda ja vajadusel ka ise arenema.

Moodne Funkmaja | Korterid südalinnas | Kreutzwaldi 9

Looduses võtab see kõik küll miljoneid aastaid aega, meil nii palju ei ole, kuid kohanema ja muutuma peame ka meie. Peab riik, peavad omavalitsused.

Ümarad ja mustad on need kõik. Kuid millist mudelit peaks autoomanik eelistama, kui valikuvõimalused löövad pehmelt öeldes silme eest kirjuks?

Ole esimeste seas ja Sul on rohkem valikuvõimalusi .

Avaldamegi kolme väga erineva rehvitesti tulemused. Hoone üldmaht on kaetud heledat tooni krohviga, aktsendiks on kasutatud tumedat tooni komposiitplaati.

Moodsad tuleviku- ja valikuvoimalused

Hoidutud on suurtest klaaspindadest. Hoone iga korrus on erineva suuruse ja plaanilahendusega, igal korrusel on kas rõdu või katuseterrass. Vabapidamisega külmlautades on haiguste riskitegurite kindlakstegemine samuti teoksil; seda teavet ootavad peale farmerite ka uute lautade projekteerijad.

Sotsiaalmeedia menüü

Geenid ja valikuvõimalused Piimakoguse suurenemisega kaasnev piimakarja tervise ja sigimise halvenemine pole paratamatu. Heaks eeskujuks Eestile on Rootsi ja Norra aretajate töö, kus loomade tervist ja head sigimist kandvaid funktsionaalseid tunnuseid parendatakse aretuse käigus edukalt juba üle 20 aasta.

Ka Eestis on võetud suund lehmade tervisega seotud tunnuste osatähtsuse suurendamisele aretustöös, eesmärgiks on lehmade kasutusea ehk karjas püsimise aja pikendamine. Kasutusiga on lehmade keskkonnaga kohanemise üldine indikaator, kuid see on kasulik ka majanduslikus mõttes, sest iga-aastased kulud karjast väljalangenud lehmade asendamiseks vähenevad. Aretusstrateegiate väljatöötamisel on oma sõna öelnud ka Eesti Maaülikooli geneetikud ja aretusteadlased.

Kahe aretusstrateegia võrdlemine, kus esimesel juhul seati eesmärgiks vaid piimatoodangu suurendamine, teisel aga ka lehmade kasutusiga, näitas, et viimasel juhul on selektsiooniedu oluliselt suurem.

Moodsad tuleviku- ja valikuvoimalused

Kõrge piimatoodanguga ja seetõttu majanduslikult kasulik eesti holsteini tõug on muutunud Eestis piimalehmade hulgas valitsevaks. Viimase neljakümne aasta jooksul vähenes eesti punast tõugu lehmade arv neli ja pool korda, nende osatähtsus langes Eesti maatõu protsentuaalne osatähtsus lehmade arvust on jäänud aga samaks, ehkki maatõugu lehmi on ligi kaks korda vähem, sest lehmade hulk üldse on kahanenud.

Käsitöötehnoloogiad ja disain | Tallinna Ülikool

Kohalike väheproduktiivsete loomatõugude püsimine pole ainult Eesti probleem, nad on üleilmselt ohus. Samas peame arvestama, et kohalikud tõud on paremini kohastunud, vastupidavamad ja haigusresistentsemad kui populaarsed rahvusvaheliselt levinud loomatõud.

Eesti kohalike tõugude geneetiline uurimine näitab, et suur osa kogu geneetilisest mitmekesisusest on talletatud just kohalikes tõugudes. Tõugude vähenemisega vaesestub liikide genofond, väheneb geneetiline variatsioon ja sellest tingituna ahenevad ka valikuvõimalused tulevikus.

Aviation Week: taastuvallikatest SAF kütus on muutumas poliitiliselt populaarseks

Haldja Viinalassi ja tema kolleegide uuringutes on selgunud üks hea asi – Eesti veisetõugude geneetiline variatsioon on üsna kõrge. Variatsiooni taset on hoitud geenide immigratsiooniga, st aretusmaterjali impordiga teistest, enamasti sugulastõugudest, hoides sellega ära ka sugulusaretuse tõusu. Tõugude geneetilise struktuuri jälgimine on oluline selleks, et toodangunäitajate suurendamisega ei kahaneks valikuvõimalused tulevikus.

  1. Ma näen, et ka Eesti regionaalpoliitkas saab järgmiste aastate regionaalpoliitiliste arutelude keskmes olema tugevate keskuste ümber koondunud toimepiirkondade temaatika.
  2. Ei leidnud pakutavate korterite hulgast sobivat?
  3. Head rehvid ei tähenda üksnes harmoonilisi sõiduomadusi ja tubli turvavaru, vaid ka samavõrd olulist kvaliteeti nagu sõidurõõm.
  4. Õppevorm Sessioonõpe Maksumus semestris Tasuta Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava eesmärgiks on oskuslikult kasutada traditsioonilisi käsitöö võtteid tänapäevases tootedisainis.

Molekulaargeneetika võimaluste kasutuselevõtt sellesuunalistes uuringutes on oluliselt avardanud võimalusi olukorra hindamiseks ja protsesside prognoosimiseks. See on üleilmne paratamatus, mille vastu võidelda oleks asjatu. Suures farmis pole võimalust igale üksikule lehmale palju tähelepanu pöörata. Eks seepärast on eriti hinnas terved ja stressi taluvad rahulikud lehmad trouble-free cowskelle välimusele tuleviku aretustöös võib-olla vähem rõhku pannakse kui seni.

HORISONT - inimene, loodus, universum

Suurtes farmides hästi kohanevate lehmade aretamisel suureneb molekulaargeneetiliste aspektide osatähtsus, seni on lehma geenide erineva koostoime uurimine maailmas suhteliselt algusjärgus. Soovitud geenikombinatsioonide kiiremaks paljundamiseks on aretajate kasutada mitmed sigimise biotehnoloogia meetodid, alates munaraku kunstlikust viljastamisest ja embrüosiirdamisest ning X-ja Y-kromosoomi s.

Need meetodid on ka Eestis aretajatele kättesaadavad. Enam levinud haiguste tekkemehhanismide tundmine teeb võimalikuks haigestumiste vähendamise nii nende ennetamise kui ka resistentsemate loomade valiku teel. Mis puudutab piima, siis juba praegu ei räägi juustutootjad enam piima valgust üldiselt, vaid eristavad piima kaseiini ja selle erinevaid fraktsioone, mis piima kulu juustu tootmisel, samuti juustu kvaliteeti oluliselt mõjutavad.

Moodsad tuleviku- ja valikuvoimalused

Nii kvaliteetse või kui ka juustu valmistamise seisukohast pakub suurt huvi ka piima rasvhappeline koostis, mida saab söötmise abil mõjutada. Võimalike uurimissuundade loetelu võiks päris pikalt jätkata, teadlastel tööpuudust karta ei ole.

Järjest tähtsamaks muutub aga koostöö nii erinevate teaduserialade spetsialistide kui ka mitmete koolkondade vahel, sest probleemid, mis lahendust vajavad, nõuavad interdistsiplinaarset lähenemist, traditsiooniliste loomaarsti- ja loomakasvatusteaduse põimumist matemaatika, informaatika, molekulaarbioloogia ja -geneetika, biokeemia, immunoloogia ning mitmete teiste teadusharudega.

Laienev koostöö ongi viimasel ajal iseloomulikuks ja rõõmustavaks tendentsiks Eesti Maaülikooli teadlaste tegemistes. Teadusfond on piimakarjaga seonduvaid uuringuid ja neis osalevaid magistrante-doktorante tõhusalt toetanud; käesolevas artiklis kirjapandu peegeldab üheksa grandiprojekti raames tehtut.

Põllumajanduskandidaat Eesti teaduspreemia Nii näiteks on plastide tehnoloogiate praktiseerimiseks külastatud Kuressaare Ametikooli ja TalTech laboreid, metallide tehnoloogiate raames on praktiline õppetöö läbi viidud sepikojas või kohalike ettevõtete tootmisruumides. Selleks, et mõista ja omandada traditsioonilisi töövõtteid ning inspiratsiooni ammutada pärandkultuurist, on õppetöös omal kohal ka pärandvara ja mööbli restaureerimise praktikumid.

10 kasutatud autot, millest tuleks kindlasti eemale hoida

Ühiste õppereiside käigus välismaale on tudengitel ja õppejõududel võimalik omandada uusi teadmisi ja kogemusi ning luua kontakte välisülikoolidega. Kolledži erialade rakenduslik iseloom toetab igakülgset osalemist erinevates projektides, sh välisprojektides.

Eriala osaleb aktiivselt Eesti ettevõtete innovatsiooniosakute projektides. Õpingute jooksul on võimalik minna Erasmuse vahetusüliõpilaste programmiga vastava valdkonna Euroopa ülikooli, sihtkriikide valikuvõimalus on väga lai.

Õpingute lihtsustamiseks pakub Tallinna Ülikool välja võimaluse kandideerida erinevatele toetustele ja stipendiumitele.

Päise menüü

Õppekava ja -ained Käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava peamiseks eesmärgiks on luua eeldused ennast teostava käsitöötehnoloogiaid ja disaini olemust tundva loovisiku kujunemiseks, kes toetub oma tegevuses pärimuslikule kultuurile, traditsioonilistele käsitöötehnikatele ja kaasaegse disaini meetoditele ning töövõtetele.

Õppeakava läbimine loob eeldused interdistsiplinaarsete seoste äratundmiseks erinevates käsitöötehnoloogia rakendusalades, annab teadmised käsitöötehnoloogia ja disaini põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest ja valdkonna probleemide sõnastamiseks ning nende lahendamiseks ning annab ka oskused käsitöötehnoloogia ja disaini valdkonna projektide algatamiseks ning juhtimis- ja meeskonnatööoskuste kujunemiseks.

Eriala kohustuslike üldainete mooduli eesmärgiks on anda teadmised disaini ajaloost ja luua eeldused integreeritud teadmiste kujunemiseks kunsti eri suundadest ja praktikas rakendamise võimalustest; anda õppijale üldiseid kunstilisi väljendusoskuseid oma ideede visualiseerimiseks; arendada joonistamise ja maalimise praktilisi distsipliine ning anda teadmised värvusõpetusest ja kompositsiooni alustest teoorias ja praktikas jpm.

Eriala valikainete mooduli eesmärgiks on luua võimalused individuaalsete arenguvajaduste ja intellektuaalse huvi realiseerimiseks, anda võimalus erialaste teadmiste täiendamiseks ja mitmekesistamiseks ning luua eeldused käelist tegevust ja rahvuslikku esemelist kultuuri väärtustavate loovisikute kujunemiseks. Õppevormi kirjeldus Rakenduskõrgharidusõpe nominaalõppeaeg 3 aastat Rakenduskõrgharidus on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilaneomandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused.

Õppekava kestus on 3 aastat.