Artikli aluseks on Matthew J. See on tõeline saavutus: nii saavad miljonid Loode-Euroopa tarbijad osta maagaasi hinnaga, mille on määranud vabaturg, mitte monopolistid. Siiski nõuab selle eesmärgi saavutamine veel hulga julgeid otsuseid, eriti Riias. Julge taktika lubas Mažeikiail tegevust jätkata, kuni tehase ostis Eleringi plaanide kohaselt ühendataks Muugale rajatav LNG-terminal Balticconnectori nime kandva merealuse torujuhtme kaudu Soomega. Oluliselt suuremat kaalu omab see, kas terminali omandistruktuur kindlustab ettevõtte turuloogikal põhineva toimimise.

Gazpromi keskmine hind Euroopa klientidele oli 30 protsenti enam, kui maksis Leedu. Sääraste suundumuste pärast muretsemise asemel väitsid ELi suurriigid, et Gazprom on alati olnud usaldusväärne tarnija ning teiste, alternatiivsete gaasivarustajate puudumise tõttu ei pidanud mõjukaimad Euroopa riikide juhid kuigi mõttekaks ärritada poliitiliselt sedavõrd tundliku kauba suurimat välismaist tarnijat.

Kaalukatel suurriikidel nagu Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalial oli samas olemas ka ligipääs Põhjamere ning Vahemere piirkondadest pärinevale maagaasile — sestap võisid nad tänu mitmekesistele tarneallikatele tunda end turvaliselt. Väiksemad, suuresti Gazpromist sõltuvad riigid olid aga kergesti heidutatavad, kui Gazprom ähvardas vastuseks madalama hinna nõudmisele katkestada talveperioodil gaasitarned. Sellise Gazpromi monopolisti-taktikaga leppimine jättis suurema osa Euroopast ilma mitmekesiste tarneallikateta — ning seetõttu ka ilma tõelisest vabaturust.

Madalamate hindade Longview kauplemise susteem, mille oleks enesega toonud nõudluse ja pakkumise loogikal põhinevad turujõud, leppis Euroopa Gazpromi survega siduda gaasihinnad nafta hinnaga. Selle tulemusena maksavad Euroopa tarbijad ka praegu endiselt kolm kuni neli korda rohkem kui tarbijad Ühendriikides, kus hinnad kujunevad turuloogika põhjal kauplemiskeskustes maailma kõige likviidsema maagaasituru tingimustes.

Kuid sellele vaatamata on Eestil, Lätil ja Leedul praegu esimest korda ajaloos võimalus tagada oma energeetiline sõltumatus, ühendades oma maagaasivõrgustikud Euroopa liitlaste süsteemidega ning arendades välja turuloogikal põhinevad kauplemissüsteemid. Selleks tuleb Balti riikidel koostöös oma partneritega ELis välja töötada füüsiline taristu ning õiguslikud normid, mis võimaldaksid piirkonnas tekkida likviidsetel maagaasi kauplemiskeskustel ingl k: trading hubs ning hetketurul ingl k: spot market.

Euroopa on siiski ärganud pärast seda, kui Gazprom katkestas Washingtoni poolt julgustatuna otsustas EL asuda kärpima Gazpromi monopoolset seisundit. Loomaks Euroopas energia ühisturgu, kus hinnad kujuneksid paljude pakkujate vahel toimuvas konkurentsis, töötas Euroopa Komisjon välja kolmanda energiapaketina tuntuks saanud regulatsioonide kogumiku. Kolmas energiapakett kohustab ELi liikmesriike: · eraldama maagaasi tootmine ja tarnimine ülekande- ja jaotusvõrkudest; · mitmekesistama maagaasi tarneallikaid; · ühendama omavahel ELi liikmesriikide gaasivõrgustikud; · laiendama maagaasi kauplemiskeskusi ning · lõimima gaasihoidlad likviidseteks, kauplemiskeskustel põhinevateks süsteemideks.

Balti riikidel on esmakordselt võimalus oma energiajulgeoleku eest ise hoolitseda.

ELi strateegilised huvid ja Baltikumi maagaasi hetketurud ELi pingutustes ühe ja ühise energiaturu loomiseks on võtmekohal maagaasi vabaturu laiendamine. Selleks on vajalik arendada ja laiendada maagaasi kauplemiskeskuseid — piirkondi, kus ostjate pärast konkureerivad omavahel mitmed tarnijad ning kus gaasihind sõltub seetõttu nõudlusel ja pakkumisel põhinevast turuloogikast. Kauplemiskeskuse turutõhusus ingl k: market efficiency sõltub tema likviidsusest ingl k: liquidity ehk siis sellest, mil määral saab konkreetne gaasi ostu-müügitehing toimuda ilma, et see mõjutaks oluliselt järgnevate ostu-müügitehingute hinda.

Likviidsuse määrast omakorda sõltub see, kui suurt mõju hindade kujunemisele avaldab vabaturuloogika. Nõukogude perioodi pärandina varustavad Eestit, Lätit ja Leedut maagaasiga ainult Vene Gazprom ning viimase liitlane Itera. Möödunud kümnendite jooksul ongi Põhjamere piirkonnas tekkinud mitmeid maagaasi kauplemiskeskuseid, mis praeguseks on kujunenud Euroopa maagaasi ühisturu tuumikuks.

Tänu kauplemiskeskuste endi vahel toimivale konkurentsile on nende hetkehinnad ingl k: spot price alates See on erakordse tähtsusega muutus: miljonid Loode-Euroopa tarbijad saavad nüüd osta maagaasi, mille hind on kujunenud vabas konkurentsis, mitte vastavalt monopolisti soovidele. Gazprom on kauplemiskeskustel põhineva turu arengule Euroopas avaldanud raevukat vastupanu, pidades seda suurimaks ohuks oma monopoolsele seisundile oma kõige olulisemal turul.

Kuid praeguseks näib, et Longview kauplemise susteem monopolistid on lahingut turujõududega kaotamas.

Gazpromile on tarvilik jätkuvalt säilitada kõrget hinnataset selleks, et teenida tasa Nord Streami torujuhtme rajamiseks tehtud kolossaalseid kulutusi. Kuid sellest hoolimata on hetketuru hindadel põhinevad Põhjamere piirkonna kauplemiskeskused sundinud Gazpromi müüma Nord Streamist pärinevat gaasi oluliselt madalama hinnaga, kui oleks olnud vajalik investoritele lubatud kasumi teenimiseks.

Selle tulemusena on Nord Streami rajamise röögatu lõpphind, 7,4 miljardit eurot, tekitanud investorites rahulolematuse ning vähendanud Gazpromi puhaskasumit ja ettevõtte koguväärtust.

See pretsedent sai järje ON nõudmisele teha allahindlust vastutasuks valmisoleku eest jätkuvalt leppida nafta- ja gaasihindade omavahelise seotusega. Gazprom Exporti lepingustruktuuri- ja hinnakujundusjuhi Sergei Komlevi sõnutsi oli ettevõte valmis selliseks ebatavaliseks järeleandmiseks soovist kaitsta gaasi ja nafta hinna omavahelisel seosel põhinevat hinnastamismudelit.

Kui Norra Statoil sõlmis Läänemere piirkonnas tegutsevad valitsused koostöös Euroopa Komisjoniga rajamaks maagaasi tarneteks, hoiustamiseks ja transpordiks vajalikku taristut, mis on vajalik vähendamaks Eesti, Läti, Leedu ja Soome praegust protsendilist sõltuvust Vene gaasist. Hiljutised avalikud arutelud Balti riikide Longview kauplemise susteem teemadel on suuresti keskendunud plaanidele rajada kolmes riigis LNG taasgaasistamiseks vajalikud terminalid.

LNG on tõepoolest võtmetähtsusega element ükskõik millistes tegevuskavades, kui eesmärgiks on luua energia ühisturg. Kuid ainuüksi LNG-terminalidest siiski ei piisa selleks, et Baltikumis tekiksid maagaasi kauplemiskeskused.

Likviidseks kauplemiseks on tarvilik piirkondlik võrgustik, kuhu on lõimitud nii terminalid, tarnijad, hoidlad kui transpordivõrgustik ehk torujuhtmed jms ning mis võimaldaks maagaasil tarbijateni jõuda kooskõlas turult pärinevate hinnasignaalidega. Baltikumis peaksid sellesse võrgustikku kuuluma kolm spetsiifilist arendusprojekti: · Poolat ja Leedut ühendav torujuhe ingl k: Gas Interconnection Poland-Lithuania, GIPL aitamaks mitmekesistada Balti riikide maagaasi tarneallikaid; · Läti Inčukalnsi gaasihoidla ning hoidlat Eestiga ühendavate torujuhtmete moderniseerimine, laiendamine ning omandistruktuuri muutmine, et kaotada Gazpromi suutlikkus takistada maagaasi vaba voolamist regioonis; · Eestis paiknev LNG-terminal ühes merealuse torujuhtmega Soome — see mitmekesistaks piirkonna tarneallikaid ning looks hetketuru tekkimiseks vajaliku suurusega piirkondliku turu.

EL peaks kõikidele ülalmainitud projektidele omistama ühishuvi projektide staatuse… ingl k: Project of Common Interest, PCI staatuse, millega kaasneks nende edukaks teostamiseks Longview kauplemise susteem poliitiline ja finantstoetus. Vilnius teatas viivitamatult plaanist rajada Klaipėda lähistele LNG ujuvterminal, mis alustaks tööd Leedu andis ka teada, et teeb lõpu Gazpromi kontrollile riigi maagaasi jaotusvõrgu üle, lahutades riigisisese torujuhtmete omamise transiidiks mõeldud võrgustiku omandisuhetest.

Baltimaade ühendamine Euroopa gaasituruga – Diplomaatia

Seejärel aitas Leedu Klaipeda LNG-terminal likvideeriks Leedu täieliku sõltuvuse Vene maagaasist, mille aluseks on praegu ühesuunaline impordivõrgustik Valgevenest, ainult erandolukordades kasutatav kahesuunaline torujuhtmeühendus Lätiga ning ühesuunaline ekspordikanal Kaliningradi.

Küll jääb aga küsitavaks ilma ELi kaasarahastamiseta valmiva ujuvterminali äriline atraktiivsus. LNG-terminali tulevikuväljavaadetest sõltumata saab aga Leedu paljugi ära teha aitamaks kaasa kauplemiskeskuste tekkele Balti regioonis ning nimelt arendades GIPL-torujuhet.

GIPL on kavandatud kilomeetrise torujuhtmena, mille aastaseks läbilaskevõimsuseks peaks saama 2,3 miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas. Projekti elluviimine tagaks tarnijatevahelise konkurentsi Longview kauplemise susteem, võimaldades klientidele ligipääsu mitmekesistele tarneallikatele ning ELi hetketurgudele Põhjamere piirkonnas. Lisaks lubaks GIPL Leedul ja teistel Balti riikidel kasu saada gaasituru kasvavast likviidsusest pärast seda, kui Läti — Inčukalnsi gaasihoidla Maagaasihoidla on iga kauplemiskeskuse võtmetähtsusega element.

Seda seetõttu, et gaasitootmise tase on aasta läbi sama — kaasa arvatud suvel, kui nõudlus on madal — ning väiksema nõudlusega perioodidel toodetud gaasi tuleb hoiustada seni, kuni seda läheb vaja talvisel tarbimise kõrgperioodil.

Seotud artiklid

Ilma hoiustamisvõimaluseta kaovad talvel ka hetketurul põhinevad hinnad ning kauplemiskeskuse likviidsus on äärmiselt piiratud. Õnneks on Balti piirkonnas juba olemas maa-alune gaasihoidla Lätis Inčukalnsis. See hoidla varustab nii tööstuslikke lõpptarbijaid kui elamurajoone kogu piirkonnas. Umbkaudu pool gaasihoidla varudest kulub talvel Läti, ligi veerand Eesti ning ligi veerand Loode-Venemaa nõudluse rahuldamiseks. Samas töötab hoidla juba praegu pea piirvõimsusel selle mahutavuseks on 2,32 miljardit kuupmeetritmis on ebapiisav, silmas pidades piirkondliku kauplemiskeskuse rajamisega kaasnevat nõudlust.

Inčukalnsi teine tõsine puudujääk seisneb omandistruktuuris. Kontroll gaasihoidla üle kuulub Gazpromile, millel on õigus Inčukalnsi käitada kuni aastani Sulgemine toimus keset ägedat võitlust tehase erastamise pärast, milles Venemaa valitsus üritas kätte saada erafirma Jukos varasid, sealhulgas Mažeikiai tehast. Ajastus ja parandustööde ebaselge iseloom paistsid viitavat soovile lüüa tehase müügihinda alla ja veenda Vilniust tõsistes majanduslikes ja geopoliitilistes tagajärgedes, kui Mažeikiai peaks müüdama kellelegi muule kui Venemaa investorile.

Selliseid kahtlusi süvendas Venemaa Riigiduuma spiiker Konstantin Kossatšov, kui sõnas vaid mõni tund pärast Julge taktika lubas Mažeikiail tegevust jätkata, kuni tehase ostis Longview kauplemise susteem survetaktikal on nii kommerts- kui ka geopoliitiline mõju ning parimaks vahendiks sellisele survele vastuseismisel on turujõud.

Шалмирейн. Для этих детей двух рас, так сильна различающихся и историей и культурой,-- название, исполненное волшебства. За всю долгую историю Земли не было эпоса более величественного, чем оборона Шалмирейна от захватчика, который покорил Вселенную. Хотя истинные факты давным-давно растворились в тумане, окутывающем Века Рассвета, легенды продолжали жить и будут жить столь же долго, как и сам Человек. В темноте внезапно снова зазвучал голос Хилвара: -- Люди с юга смогут рассказать нам .

Leedu kogemused Mažeikiaiga rõhutavad kaht olulist asja: energiamonopolistide survetaktikal on nii kommerts- kui ka geopoliitiline mõju ning parimaks vahendiks sellisele survele vastuseismisel on turujõud. Turujõudude usaldamine Euroopa kommerts- ja geopoliitiliste huvide kindlustamiseks seisab ka Euroopa Liidu tähtsa kolmanda energeetikapaketi keskmes.

See, et EL koondab tähelepanu maagaasi- ja elektriturule, on mõistetav. Kuigi Leedul oli Mažeikiaiga probleeme, on monopolistidel raske tõkestada nafta jõudmist Euroopa tarbijani, kuna naftat võib laadida tankerisse vedelal kujul ja toimetada mis tahes maailma turule. Maagaasi aga tuleb transportida kas gaasi Top 5 Trade indikaatorid pikkades torujuhtmetes või siis Longview kauplemise susteem pärast seda, kui gaas on kalli protseduuriga vedeldatud.

Gaasijuhtmed ja vedeldamistehased nõuavad miljarditesse dollaritesse ulatuvaid investeeringuid. Sellistele projektidele vajaliku rahastamise tagamiseks on maagaasi tootjad nõudnud Euroopa tarbijate sidumist kõrgete hindade külge pikaajaliste tarnelepingutega, mis on seotud naftahinnaga. Euroopa tarbijad on tavaliselt neile nõudmistele vastu tulnud, millega on piiratud konkurentsi arenemist gaasitarnijate seas. Seepärast ei ole Euroopas tõelist gaasiturgu ning Euroopa tarbijad maksavad maagaasi eest palju rohkem, kui nad maksaksid siis, kui hind kujuneks turukonkurentsis.

Ühendriikides, kus hinda määrabki vabaturu konkurents gaasibörsidel, on maagaas neli korda odavam kui Euroopas. Lisaks kontrollib Gazprom Läti gaasihoidlat, mis on koos hoidlat kolme Balti turuga siduvate torujuhtmetega otsustava tähtsusega usaldusväärse gaasivoo tagamisel talvise tippnõudluse ajal.

Sel moel on need riigid maagaasiga varustamise mõttes otsekui isoleeritud energiasaar.

Balti energiajulgeolek: ajalooline võimalus – Diplomaatia

Elektrienergia poolest on Balti riigid samamoodi isoleeritud teistest ELi riikidest. Nõukogude aja pärandina on Balti elektrivõrgud sünkroonitud Loode-Venemaa energiavõrguga ega ole lõimitud ELi süsteemi. Lisaks vähese konkurentsi kommertstagajärgedele on niisugusel olukorral geopoliitiline mõju, takistades Balti majanduste lõimimist teiste ELi riikidega ja sel moel nõrgestades üht Euro-Atlandi kogukonna põhieesmärki: näha Euroopa kui tervikliku ja vaba maailmajao taastärkamist.

Balti energiasaarte likvideerimisel on tähtsaim ülesanne laiendada energiabörse, kus hinnad kujunevad konkurentsi, pakkumise ja nõudmise turujõudude mõjul — ning ilma poliitilise sekkumiseta.

An interview with Ken Terror

Börside tõhusus sõltub nende likviidsusest, see tähendab sellest, kui vähe mõjutab üks konkreetne gaasitehing järgmiste tehingute hinda. Börsi likviidsusel on mitu komponenti: ligipääs mitmetele gaasiallikatele torujuhtmeid ja lähedasi vedelgaasiterminale kaasates, gaasihoidlad talvise tippnõudluse rahuldamiseks, torujuhtmed tarbijateni, mis töötavad turusõbralike eeskirjade kohaselt. Viimase veerand sajandiga on Euroopas Põhjamere piirkonnas tekkinud mitmeid maagaasibörse.

Kõik nad võistlevad selle nimel, et ületada likviidsuselt NBPd ning kerkida esirinda Euroopa kohtade seas, mis kauplevad Suurbritannias, Hollandis, Taanis, Norras ja Venemaal toodetava maagaasiga.

Gaasimüügi nõudluse ja pakkumise tasakaal neis keskustes on kasvanud seoses uute konkureerivate tarnijate saabumisega. Tasakaalu saavutamiseks on vajalik ligipääs erinevatele gaasitarne allikatele, säilitamistingimustele, mis võimaldavad talvise tippnõudluse ajal pakkumist alal hoida ning torujuhtmeid, mis töötavad turusõbralikes tingimustes. Tasakaalu paranemine on lubanud kõigis keskustes tärgata hetketurul spot marketmille hinnad kujunevad eelkõige pakkumise ja nõudluse, mitte naftahinna põhjal.

Alates See on tõeline saavutus: nii saavad miljonid Loode-Euroopa tarbijad osta maagaasi hinnaga, mille on määranud vabaturg, mitte monopolistid. Seetõttu on vähenenud nii maagaasi hinnad kui ka monopolistide mõjuvõim.

Turusurve tõttu on energia hetketurg hakanud laienema itta, Läänemere suunas. Saksamaa E. ON AG järgis kiiresti eeskuju ja nõudis Gazpromilt müügihinna puhul täielikku arvestamist maagaasi hetkehindadega. Veel samal kuul esitasid Poola PGNiG ja üks Leedu gaasifirma Gazpromile soovi võimaldada omavahelistes pikaajalistes lepingutes teataval määral turupõhist hinnakujundust. Gazprom tõrjus kõik nõudmised ja on igati üritanud tõkestada hetketuru laienemist itta, kaitstes sellega enda eelistatud hinnakujundusmudelit, mille kohaselt maagaasi hind on seotud naftahinnaga.

Poola ja Leedu ettevõtted ähvardasid seepeale Gazpromi arbitraažikohtusse kaevata. Põhjamere hetketuru Longview kauplemise susteem odava vedelgaasi ekspordiohu survel Ühendriikidest nõustus Gazprom ONiga: Gazprom pakkus hinnaalandust, kui E. ON on edaspidigi nõus maagaasi ja nafta hinna sidumisega. Reutersi järgi olevat Gazprom Exporti lepingute struktureerimise ja hinnakujunduse valitsuse juhataja Sergei Komlev öelnud, et Gazprom on valmis tegema ebatavalise järeleandmise kaitsmaks hinnakujunduse aluseks olevat gaasi ja nafta hinna seost.

Tõepoolest, niisugune monopoolne kiidulaul tundub aina enam tühjade sõnadena eelkõige tänu sihikindlatele, strateegilise pilguga poliitikutele, kes aitavad tugevdada turujõude. Baltikumis liigub esirinnas Leedu.

Vilnius teatas otsekohe plaanist mitmekesistada maagaasitarnete Longview kauplemise susteem, milleks rajatakse aastaks Klaipėdasse vedelgaasiterminal.