Vanade autojuppide ja kodumasinate ülesputitamine võib olla nii elustiil, asendustegevus reaalset tööhõivatust mitte-omavatele, aga ka maailmavaateline valik tarbimiskarussellist välja astumiseks. Väikerahva ajalooga maailmakaardile Eesti, Läti ja Leedu hakkavad ennast kultuuripoliitiliselt Veneetsia biennaalil üha kindlamalt leidma, läbi meile ainuomase kogemuse. Andmete väljastamise eest paberil on võimalik alates Huang, kujutab ennast auravat veetasapinda Arsenale lõpuosas, paviljoni sees.

Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Muuseumi kodulehel võivad olla viited teistele veebilehtedele, mis ei kuulu Eesti Rahva Muuseumile ning me ei vastuta selliste veebilehtede privaatsuspõhimõtete eest.

  • Ilu ja surm Veneetsias < 3/ < Numbrid - accord.ee
  • Konfidentsiaalsus | EKM E-pood
  • Isikuandmete töötlemine Isikuandmed Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.
  • Väikerahva ajalooga maailmakaardile Eesti, Läti ja Leedu hakkavad ennast kultuuripoliitiliselt Veneetsia biennaalil üha kindlamalt leidma, läbi meile ainuomase kogemuse.

Kandideerimine Eesti Rahva Muuseumi tööle või praktikale Isikuandmeid sisaldavad kõik kandideerimisega seotud dokumendid näiteks avaldus koos juurdekuuluvate dokumentidega, kirjavahetus kandidaadiga, avalikest allikatest kandidaadi kohta kogutav teave.

Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid muuseum tema kohta on kogunud.

Naituse tellimuse vastuvotususteem

Samuti on kandidaadil õigus muuseumi poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid. Muuseumis tutvuvad kandideerimisdokumentidega ainult väga piiratud ring värbamisprotsessis osalevaid töötajaid.

Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Muuseum garanteerib kandideerimisel isikule konfidentsiaalsuse, kuid eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud sh pädevad asutused saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. Muu konkursi näiteks stipendiumikonkurss korral ei kuulu samuti teave isiku osalemise kohta konkursil avalikustamisele, v.

Eesti Rahva Muuseumis võimaldatakse kandideerija dokumentidele juurdepääs isikutele, kes on seotud konkursi otsustusprotsessiga. Eesti Rahva Muuseumi ametikohale kandideerijate avaldused koos juurdekuuluvate dokumentidega säilitatakse 1 aasta konkursi lõppemisest kandidaadi nõusolekul.

Konfidentsiaalsus

Kirjavahetus, pöördumised, taotlused Isikuandmeid näiteks nimi, kontaktandmed, isikuga seotud probleemide kirjeldamine vms sisaldavad kõik esitatud pöördumised. Samuti võib isikuandmeid sisaldada muult asutuselt saabunud kiri näiteks koopia vastusest isiku pöördumisele. Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandalt isikult, avaldatakse isikuandmeid minimaalses mahus. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldiselt juurdepääsupiiranguga.

Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid nagu aadress või telefoninumber. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses. Juurepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid saada nt kohtueelne menetleja või kohus. Muuseumile adresseeritud pöördumised ja kirjad säilitatakse vastavalt asutuse asjaajamiskorrale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Ilu ja surm Veneetsias

Kaebus või vaie Ka kaebust või vaiet esitades peate arvestama, et mõnel juhul võivad Teie isikuandmed — eelkõige Teie nimi ja kaebuse või vaide esitamise fakt, teatud juhtudel ka sisu — saada teatavaks ka kolmandatele isikutele või võidakse Teie nimi ja kaebuse või vaide esitamise fakt avalikustada meie dokumendiregistris. Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang: kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie kaebuse või vaide ja ka vastuse osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie kaebus või vaie ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet.

Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s Teie isiklikke kontaktandmeid — näiteks e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress — ei väljastata v.

Teie kaebuses sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse kaebuse lahendamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie isikuandmeid kui vastuse koostamiseks vaja. Isikuandmete töötlemine õigusakti aluse l Eesti Rahva Muuseum kasutab Naituse tellimuse vastuvotususteem Infosüsteemi MuISkus isikuandmete töötlemine toimub õigusakti alusel: Infosüsteemi eesmärk on võimaldada: — kultuuriväärtusega asjade ühtse korra kohast ja elektroonilist museaalina arvele võtmist, — museaalide, muuseumisse kauemaks kui üheks aastaks hoiule võetud kultuuriväärtusega asjade edaspidi hoiulevõetud asi ja abikogusse arvatud asjade kohta muuseumisse vastuvõtmisel ning hilisema uurimistöö käigus kogutud andmete keskset ja süstemaatilist säilitamist, — museaalide, hoiulevõetud asjadega ja abikogusse arvatud asjadega tehtavate toimingute ning seisundi ja asukoha muutuste elektroonilist registreerimist, — museaalide ja hoiulevõetud asjade tasuta tutvustamist avalikkusele veebiliidese kaudu.

Õigus enda andmetega tutvuda.

Projekt oli pigem liitev kui välistav, videotööde installeerimisprintsiip ja ülimugavatest kinosaalitoolidest vaatamine oli elegantse lohakusega läbi viidud, rämpslaudadest ehitatud kuurimaastikuga hästi integreeritud, mobiilne kraana aga kui kirss tordil.

Esimehe lugukus valmisesemete esitlemine vitriinides ja pseudodokumentaalsete fotode vormistamine oli liialt puhas ja raamatupidajalik — mingi kujundustehniline loks oleks sisulises mõttes kasuks tulnud.

Videotööd, eriti aga maalitud foonid, millede taustal riietatud näitlejad homoseksuaalseid akte markeerisid, olid näituse kandvaim osa. Eestiski varem eksponeeritud teatraalselt punasesametise looži mõte oli praeguse näituse kontekstis samas veidi marginaalseks nihkunud. Kui aga peaksin ausalt punkte panema, siis minu arvates on tegemist seni tugevaima Eesti ekspositsiooniga Veneetsia biennaalil, ja seda Kristiina Normani ja Marko Mäetamme näituste ees.

Samma meelevaldne ümberkäimine faktidega ja fiktsioonilise visuaali loomine ei muuda tõsiasja, et objektiks on siin ikkagi reaalselt võimutsenud nõukogude režiim. Kelle siis veel kui kunstnikkonna kohus ühiskonna ees oleks meie ajalugu mahlakte kunstiliste üldistuste kaudu n-ö läbi valgustada, selle läbi ehk isegi oma eksistents n-ö välja teenida sest meie ajaloolastelt tulevad eelkõige kuivad faktipõimikud?

Isikuandmete töötlemine | Eesti Rahva Muuseum

Või kõlab seegi liiga nõukogulikult? Tuleb välja, et kui meie oma kirjanikud ei ole selleks suutelised, siis tuleb Sofi Oksanen Soomest ja teeb selle töö meie eest ära, kuid kujutavas kunstis on Jaanus Samma tänu isiklikule motiveeritusele ja LGBT kogukonna propagandistirollile oma põletava teema igatahes leidnud. Tundub, et poliitkorrektsus viis preemiale Armeenia paviljoni.

Naituse tellimuse vastuvotususteem

Multikultuurilisel ajajärgul on omaaegse tragöödia põhjustatud laialipillatus osatud positiivsena tööle rakendada ja Armeenia rahvale oli maailm ümmargusem juba tunduvalt varem, kui meile siin piirid avanesid. Meeldivalt üllatas Brasiilia, kelle senine kreoolistunud positsioon Euroopa ladina kultuuriruumi riikide suhtes murdis ennast Veneetsia kontekstis esimest korda kontakti suurriigi enda kihistunud sotsiaalse tegelikkusega. Berna Reale video "Americano" Ameeriklane, tõrvikukandjast oli hea mõistujutt.

André Komatsu installatsioonid võrkaedadega tõid meelde São Paulo kriminaalsed linnadžunglid.

Antonio Manueli faveladest inspireeritud seinad ja arhitektuursed, "klassivahedega" dekonstruktsioonid olid lisaväärtusena meelalt värvilised ja tõepoolest ilusad — tõestus, et sotsiaalse kapatsiteediga kunst ei pea inetu olema. Emake loodus Progressiusk ei pane kedagi kahtlema käidud tee õigsuses, pigem ikka teatud eksistentsialistlik õõv, ja arusaamine, et kuskil on mingi kriitiline piir, mille ületamisel meid katastroof ootab. Või on too piir juba ammu ületatud?

Eriti sobilik on neid küsimusi esitada Veneetsias, kus mereökoloogide ja geograafide informatsioonile tuginedes on piir ammu ületatud, ja hävingust enam pääsu ei ole.

Hruštšovi aja" sula" ning muudatused ENSV kunstipoliitikas ja-elus 1950. aastate teisel poolel

Niisamuti, nagu jätkavad arhipelaagi saarte vahet täiskäigul navigeerimist Vahemerelt sisse põikavad kruiisilaevad millest tõusvate hiigellainete mõju gondlite liikumisele silmaga nähtav on, muude kahjude kõrval aga vaat et kõige tähtsusetum aspektkus pardal tuhandeid jõukaid "kahepäevaturiste" Põhja-Ameerikast, Jaapanist ja mujalt, niisamuti valgub ka lekkivast kanalisatsioonist kinnisesse ökosüsteemi hiigelkoguses reovett, mis on Veneetsia loodusliku ökosüsteemi muda, saared, hoovused, kalad, plankton, bakterid jne isepuhastusvõime blokeerinud.

Punkti vee kvaliteedile paneb ülitihe, lausa 24 tundi vältav veesõidukite liiklus sajad praamid, mitukümmend veetrammiliini, lisaks kaatrid ja veetaksod ning paratamatult vette sattuvad kütusejäägid. Tuvalu — olen kunagi sellest Tuvalu paviljon, kus esines taiwani kunstnik Vincent J.

Huang, kujutab ennast auravat veetasapinda Arsenale lõpuosas, paviljoni sees. Pontoonsilla tüüpi vineertasapinnal žongleerides saab varbaid märjaks tehes sellest taoistlikust veetakistusest küll üle, kuid pärast tunnen ennast kui kutsikas, kes ninaga piimakaussi lükatud.

Looduse ja vee kui mateeria toomine paviljonide sisse mitte inimkonna tooraineressursina ega isegi "partnerina", vaid ühe olulisema suurusena, mille armust meie eksistents siin planeedil üldse võimalik on — see aspekt on kuraatori kontseptsioonis küll otseselt sõnastamata, kuid seda enam on ilmne praktikast tulenev järeldus. Šveitsi ülimenukas paviljon kohe Giardini "võimsa allee" Venemaa, Jaapan, Suurbritannia, Prantsusmaa, Skandinaavia jt telje alguses andis Naituse tellimuse vastuvotususteem disainitud pseudokataloogi ja nimetuse "Our Product" Meie toode kaudu vihjeid ilutööstusele.

Naituse tellimuse vastuvotususteem

Tõeliselt subtiilset ilu läbi roosa laguunivee ja rohekate varjude veiklemise paviljoni klaaslael ja seinadel tõesti näha oli, veel enam pani aga mõtlema poolt Mendelejevi tabelit sisaldav roosakas vesi — seega viitas kogu maskeraad tööstusjääkide pahelisele ilule, õigemini ilu hinnale. Ja seda kõike nii, et ei halba lõhna, ei otsekontakti "negatiivsega", kõik oli sedavõrd sulnis, et bipolaarseks treenitud mõtlemisega kunstivaataja konstrueeris puuduva "negatiivse" enda vastuvõtusüsteemis.

Kui kaks aastat tagasi võis herbaariumite ja looduskivimite kollektsioonide rohkus biennaali kuraatorekspositsioonis panna õlgu kehitama, siis nüüd oli muutunud kontekst "kunstliku kunstiga" täidetud pikkade aastate järel taolise orgaanilise materjali esteetiliseks vastuvõtmiseks täiesti olemas.

Kogu arhiveeritu-kuivatatu-prepareeritu oli fantastilise värvimeelega sobitatud, loodusliku sobitamisel eriti kui inimene ennast taandab ei ole võimalik libastuda.

Esitatud värvimuldade ja jahvatatud pinnaseproovide ning kuivatatud taimede kooslused panid vaatama küll.

Naituse tellimuse vastuvotususteem