Börsi valik orderil saab võimalikuks vaid siis, kui orderi sisestamisel ilmub veateade, mille kohaselt sisestatud sümbol leiti mitmelt börsilt. Laenu tagatisvara vähenemisel alla lubatud piirmäära, teavitab LHV Sind e-posti teel tagatisvara suurendamise vajadusest. Ettevõtte investoriteks võivad olla nii eraisikud, juriidilised isikud, investeerimisfondid, varahaldusettevõtted, potentsiaalsed ülevõtjad jt. Ka vahetustehingute süsteemina tegutsemiseks peab taotleja taotlema CFTC-lt enda registreerimist ja tõestama, et ta vastab nii kaubabörsi seaduse alusel kohaldatavatele sätetele kui ka CFTC eeskirjadele.

Investeerimisõpik

Seega suurendavad tunnustamise menetlus ja samaväärsuse otsus tuletisinstrumentidega kauplemise Limit- ja kauplemissusteem USAs, sealhulgas juhul, kui kauplemine toimub kolmandas riigis asutatud kauplemiskohtades. Seega on asjakohane, et selliste standardiseeritud börsiväliste tuletislepingute kindlaksmääramisel, mille suhtes kehtib kohustusliku kauplemiskoha nõue, soodustab liit küllaldase hulga kohustusliku kauplemiskoha nõude täitmist võimaldavate kauplemiskohtade loomist muu hulgas liidus.

Seejuures tuleks arvesse võtta nimetatud aktiga taotletavaid eesmärke, ennekõike selle panust siseturu rajamisse ja toimimisse, turu terviklikkusse, investorite kaitsesse ja lõpetuseks muidugi ka finantsstabiilsusesse. Võttes arvesse vahetustehingutega tegelevate USA kauplemisplatvormide olulisust ELi turu toimimise seisukohast ja nende mõju finantsstabiilsusele, on sellest kontekstist tulenevalt asjakohane tunnustada USAs tegutsevaid kauplemisplatvorme, mis tegelevad vahetustehingutega.

Käesolev otsus põhineb üksikasjalikul, eelkõige turu terviklikkusele ja läbipaistvusele keskenduval hinnangul õigus- ja järelevalveraamistiku kohta, mis reguleerib USA kaubabörsi seaduse Commodity Exchange Act; CEA ja selle rakendusmääruste alusel vahetustehingutega tegelevaid kauplemisplatvorme. Samuti on samaväärsuse hindamise eesmärgiks kontrollida, kas määratud lepinguturgude ja vahetustehingute süsteemide suhtes kohaldatakse kõnealuses kolmandas riigis tõhusat järelevalvet ja õigusnormide täitmist.

zulutrade binaarsed variandid Planeeri de Stock Option Tehingud

Kaubabörsi seaduse nõuded määratud lepinguturgudele hõlmavad 23 aluspõhimõtet. Neil põhimõtetel on õigusjõud ning määratud lepinguturud peavad neid järgima nii tegutsema asudes kui ka jooksvalt. Samuti peab määratud lepinguturg täitma kohaldatavaid CFTC eeskirju CFRmillega määratakse kindlaks määratud lepinguturuna tegutsemise nõuded. Vahetustehingute süsteemid tegutsevad vastavalt kaubabörsi seaduse punktile 5h, mis lisati kaubabörsi seadusele Dodd-Franki Wall Streeti reformi ja tarbijakaitse seaduse Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act punktiga ning mis puudutab vahetuslepingutega kauplemist ja nende käsitlemist.

Kaubabörsi seaduse punktis 5h on sätestatud vahetustehingute süsteemide 15 aluspõhimõtet. CFTC juures registreerumiseks ja registreerimise säilitamiseks peavad vahetustehingute süsteemid 15 aluspõhimõtet järgima. Samuti peab vahetustehingute süsteem nii tegutsema asudes kui ka jooksvalt järgima vahetustehingute süsteemidele kohaldatavaid CFTC eeskirju.

Ka vahetustehingute süsteemina tegutsemiseks peab taotleja taotlema CFTC-lt enda registreerimist ja tõestama, et ta vastab nii kaubabörsi seaduse alusel kohaldatavatele sätetele kui ka CFTC eeskirjadele.

CFTC vastutab määratud lepinguturgude ja vahetustehingute süsteemide regulatiivse järelevalve eest vastavalt kaubabörsi seaduse punktidele 5 ja 5h, USA seadustiku 7. Selleks et CFTC annaks määratud lepinguturule määramise, peab määratud lepinguturg järgima kaubabörsi seaduse kohaseid 23 aluspõhimõtet ja mis tahes nõudeid, mille CFTC on kas eeskirja või määrusega kehtestanud. Selleks et CFTC registreeriks vahetustehingute süsteemi, peab vahetustehingute süsteem järgima kaubabörsi seaduse kohaseid 15 aluspõhimõtet ja mis tahes nõudeid, mille CFTC on kas eeskirja või määrusega kehtestanud.

Määratud lepinguturg peab olema kauplemissüsteem, mis kaubabörsi seaduse kohaselt tähendab üldiselt mitmepoolset kauplemissüsteemi, kusosalised saavad täita tehinguid vastavalt kaalutlusõigust mittesisaldavatele eeskirjadele. Määratud lepinguturud peavad liikmetele andma erapooletu juurdepääsu oma turgudele ja teenustele. Juurdepääsukriteeriumid peavad olema erapooletud ja läbipaistvad ning neid tuleb kohaldada mittediskrimineerival viisil.

Lisaks sellele tuleb kaubabörsi seaduse ja CFTC eeskirjade kohaselt määratud lepinguturgude suhtes kohaldada organisatsioonilisi nõudeid seoses äriühingu üldjuhtimise, huvide konflikte käsitleva korra, riskijuhtimise, õiglase ja nõuetekohase kauplemise, kauplemissüsteemi vastupidavuse, kliirimis- ja arveldussüsteemide, kauplemisele lubamise ja nõuetele vastavuse kontrollimisega, mida kõiki tuleb järjepidevalt täita.

Vahetustehingute süsteemid on vahetustehingutega tegelevad kauplemisplatvormid, mis tegutsevad mitmepoolsete kauplemissüsteemidena.

Vahetustehingute süsteemid peavad andma nõuetele vastavatele osalistele erapooletu juurdepääsu oma turgudele ja teenustele ning neilt nõutakse erapooletute, läbipaistvate ning õiglasel ja mittediskrimineerival viisil kohaldatavate juurdepääsukriteeriumide olemasolu.

Ka vahetustehingute süsteemide suhtes kohaldatakse organisatsioonilisi nõudeid seoses äriühingu üldjuhtimise, huvide konflikte käsitleva korra, riskijuhtimise, õiglase ja nõuetekohase kauplemise, kauplemissüsteemi vastupidavuse, kliirimis- ja arveldussüsteemide, kauplemisele lubamise ja nõuetele vastavuse kontrollimisega, mida kõiki tuleb järjepidevalt täita.

Määratud lepinguturud ja vahetustehingute süsteemid peavad suutma avastada ja uurida määratud lepinguturgude või vahetustehingu süsteemide eeskirjade rikkumisi ja määrata neid rikkuvale mis tahes isikule asjakohaseid karistusi.

5.2 Kliimakonverents, saastekvoodid ja süsinikukaubandus

Kaubabörsi seaduse ja CFTC eeskirjade alusel kohaldatavate nõuete täitmisel on määratud lepinguturgudel ja vahetustehingute süsteemidel lubatud kasutada kolmandate isikute osutatavate regulatiivsete teenuste abi. Määratud lepinguturgudele ja vahetustehingute süsteemidele jääb vastutus oma õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmise eest isegi juhul, kui nad kasutavad kolmandate isikute regulatiivseid teenuseid. Regulaarselt korraldatakse reeglite täitmise kontrolle, mis on mõeldud selleks, et hinnata määratud lepinguturu vastavust õiguslikele ja regulatiivsetele nõuetele seoses kauplemistavade järelevalve, turujärelevalve, kontrolljälje ja määratud lepinguturu distsiplinaarprogrammidega.

Väljatöötamisel on sarnane programm vahetustehingute süsteemide jaoks. Kaubabörsi seaduse punkti 8 alapunkti a punkt 1 annab CFTC-le ulatuslikud volitused korraldada uurimisi, et tagada vastavus kaubabörsi seadusele ja CFTC eeskirjadele. Kaubabörsi seaduse punkti 5e, punkti 6 alapunkti b, punkti 6b ja punkti 6c alapunkti a kohaselt võib CFTC samuti algatada tsiviilmenetlusi, et lõpetada kaubabörsi seaduse või CFTC eeskirjade rikkumine ning saavutada muude õiglaste heastamismeetmete ja rahaliste karistuste määramine: algatada haldustäitemenetlusi, peatada või tühistada määratud lepinguturu määramine, peatada ajutiselt vahetustehingute süsteemi registreerimine Limit- ja kauplemissusteem USAs kustutada ta registrist ning teha määratud lepinguturule või vahetustehingute süsteemile tegevuse peatamise korraldus kaubabörsi seaduse või CFTC eeskirjade rikkumise lõpetamiseks.

Kaubabörsi seaduse punkti 6 alapunktiga c antakse CFTC-le volitused võtta vastu vandeid ja avaldusi, kutsuda välja tunnistajaid, koguda tõendeid ja nõuda raamatupidamisdokumentide, kirjavahetuse, memode ja muude andmete esitamist kaubabörsi seaduse täitmise tagamise eesmärgil või seoses mis tahes uurimise või menetlusega.

Selle nõude täitmise tagamiseks peavad kõik määratud lepinguturud ja vahetustehingute süsteemid enne uute lepingute kauplemisele võtmist need CFTC juures registreerima kas taotledes CFTC heakskiitu või esitades omapoolse kinnituse, et leping vastab kaubabörsi seadusele ja CFTC eeskirjadele.

Risk Reinder Strateegia kauplemine Erinevus RSU ja aktsiate valikute vahel

Registreerimisel tuleb muu hulgas esitada selgitus tuletislepingu kohta ja selle analüüs ning selle vastavus kõigile kohaldatavatele nõuetele, sealhulgas kaubabörsi seadusest tulenevale nõudele, et määratud lepinguturg või vahetustehingute süsteem võib kauplemisele võtta ainult selliseid lepinguid, millega ei ole hõlpus manipuleerida. Selle õigusliku nõude täitmise kohta käivates CFTC suunistes on märgitud, et rahas arveldatud vahetuslepingute korral peaks määratud lepinguturg või vahetustehingute süsteem muu hulgas arvesse võtma rahas arveldamise hinna usaldusväärsust rahaturu väärtuse näitajana, samuti seda, kuivõrd rahas arveldamise hinna arvutamiseks kasutatav hinnajada on turul tunnustatud, avalikult kättesaadav ja õigeaegne.

Neis suunistes on samuti kirjeldatud CFTC poolt vastuvõetavaks peetavaid lepingutingimusi.

Book traversal links for 5.2 Kliimakonverents, saastekvoodid ja süsinikukaubandus

Määratud lepinguturg ja vahetustehingute süsteem peavad CFTC juures registreeritud tuletislepingu tingimused registreerimise ajal avalikkusele kättesaadavaks tegema. Kauplemisele võtmisele eelneva registreerimise nõue ja CFTC nõuded lepingu tingimustele aitavad tagada selle, et tuletislepingutega on võimalik õiglaselt, korrakohaselt ja tõhusalt kaubelda.

Bitcoin satoshi visioon reddit Kauplemise suuruse valikutehing

Selle nõudega kooskõlas kasutavad kõik määratud lepinguturud määratud hinnaga korralduste keskandmebaasi central limit order bookkus on ära näidatud ostu- ja müügipakkumised. Lisaks sellele avaldavad määratud lepinguturud oma avalikel veebisaitidel teabe noteeritud hindade kohta. Sellised vahetustehingute süsteemide vahetustehingud, mille suhtes kohaldatakse CFTC-poolset kohustusliku kauplemiskoha nõuet ja mis ei ole blokktehingud, tuleb täita kas CFTC eeskirjade kohaselt kooskõlas tellimusraamatuga või siis kooskõlas hinnapäringusüsteemiga, mis toimib koos tellimusraamatuga.

Hinnapäringusüsteem tähendab CFTC eeskirjade kohaselt kauplemissüsteemi või -platvormi, kus turuosaline esitab pakkumise konkreetse finantsinstrumendi ostmiseks või müümiseks mitte vähem kui kolmele kauplemissüsteemis või -platvormil olevale turuosalisele, millele kõik sellised turuosalised võivad vastata.

Minecraft Redstonei kauplemissusteem Parim Bitcoin Online Investment

Lisaks sellele on CFTC eeskirjade Selliste avalikkusele avaldamisele kuuluvate vahetustehingute puhul, mis on täidetud määratud lepinguturul või vahetustehingute süsteemis või nende nõuete kohaselt, peab vahetustehingute andmete hoidla tagama, et andmed vahetustehingu ja hinna kohta tehakse pärast seda, kui määratud lepinguturg või vahetustehingute süsteem on nimetatud andmed esitanud, avalikuks nii kiiresti kui see on tehnoloogiliselt teostatav, välja arvatud juhul, kui vahetustehingule kohaldatakse viiteaega.

Vahetustehingute andmete hoidla peab vahetustehingu ja selle hinna kohta käivate andmete avalikustamisega viivitama selliste vahetustehingute puhul, mille maht ületab teatavat suurust. Seda nõuet ei saa kohaldada tuletislepingutele, mille alusvaraks ei ole omakapitali Limit- ja kauplemissusteem USAs.

Selliste tuletisinstrumentide puhul, mille suhtes kehtib kohustusliku kauplemiskoha nõue näiteks vahetuslepingud, mille alusvaraks on intressimäärpuudub ettevõtja, kes saaks esitada asjakohased finantsaruanded.

Siiski lasub avalikustamiskohustus selliste tuletislepingute emitentidel, mille alusvaraks on väärtpaberid. USAs puudutaks see ainult väärtpaberioptsioone või väärtpaberipõhiseid vahetuslepinguid.

Väärtpaberioptsioonidega saab kaubelda ainult väärtpaberi- ja börsikomisjoni Securities and Exchange Commission; SEC jurisdiktsiooni all olevatel väärtpaberibörsidel ning seega ei ole see võimalik ei määratud lepinguturul ega ka vahetustehingute süsteemis. Väärtpaberipõhiste vahetuslepingutega võib tehinguid teha väärtpaberipõhiste vahetustehingute süsteemides, ent need kuuluvad väärtpaberi- ja börsikomisjoni reguleerimisalasse.

Kui väärtpaberipõhise vahetuslepingu alusvaraks olev väärtpaber on lubatud kauplemisele ühel USA riiklikest väärtpaberibörsidest, kohaldatakse selle väärtpaberi emitendi suhtes kaubabörsi seaduse punkti 13 alapunkti a kohaseid aruandlusnõudeid ning ta peab avaldama iga-aastased ja vahefinantsaruanded, millele on USA reguleeriva Nepali borsiga kauplemise susteem kehtestatud selged, ammendavad ja täpsed avalikustamise nõuded ning millele tagab vaba avaliku juurepääsu väärtpaberi- ja börsikomisjoni veebisaidil olev EDGAR süsteem.

Seega on selle tulemusena endiselt tagatud kõrgetasemeline investorite kaitse.

Selle raamistikuga keelatakse käitumine, mille tulemuseks võiks olla turgude toimimise kahjustamine, nagu hinnamanipulatsioonid ja väära või eksitava teabe esitamine kaubabörsi seaduse § 6 Limit- ja kauplemissusteem USAs c ja § 9 punkti a alapunkt 2, CFTC eeskirjade § Samuti võib kaubabörsi seaduse rikkumiseks olla kauplemine, mille juures tuginetakse ebaseaduslikult omandatud siseteabele või rikutakse kehtivat kohustust avalikustada oluline mitteavalik teave.

Määratud lepinguturud ja vahetustehingute süsteemid vastutavad oma turgude kontrolli eest, et aidata tagadaalalise ja tulemusliku järelevalve kohaldamine kauplemistegevuse suhtes ning et avastada ja ennetada mis tahes manipuleerivat tegevust, millest võiks tuleneda hindade moonutamine või turuga manipuleerimine. CFTC reeglite täitmise kontrolli programmi raames hinnatakse määratud lepinguturgude järelevalve- ja distsiplinaarprogramme.

Lisaks sellele saab Valikute praktikaprogramm igal ajal ja omal algatusel nõuda määratud lepinguturult või vahetustehingute süsteemilt selle tõestamist, et ta täidab määratud lepinguturgudele või vahetustehingute süsteemidele kaubabörsi seadusest või CFTC eeskirjadest tulenevaid kohustusi. Kooskõlas punkti 5h alapunktiga g on CFTC-l õigus anda üksikkorraldusega vabastus kõigile reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja organiseeritud kauplemissüsteemidele, mille komisjon on talle teatanud, kui CFTC on kindlaks teinud, et teatatud kauplemiskohtade suhtes kohaldatakse konsolideeritud alusel võrreldavat ja ulatuslikku järelevalvet ja reguleerimist.

Otsust täiendab ka koostöökord, et tagada tulemuslik teabevahetus ja järelevalvetegevuse koordineerimine ELi tunnustatud kauplemiskohtadele tegevuslubade andmise ja nende järelevale eest vastutavate riiklike pädevate asutuste ning CFTC vahel.

Komisjon peaks jätkuvalt korrapäraselt jälgima nimetatud kauplemiskohtade õigus- ja järelevalveraamistiku arengut, turusuundumusi, kontrolli ja õigusnormide täitmisega seotud järelevalve alase koostöö tulemuslikkust ning käesoleva otsuse tegemise aluseks olevate tingimuste täitmist. Selline uuesti hindamine võib viia käesoleva Limit- ja kauplemissusteem USAs kehtetuks tunnistamiseni.

Artikkel 2 Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Brüssel, 5.