AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb alljärgneva ettepaneku: 1 Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis, arvestada aktsiaseltsi aktsiad ja aktsiakapital ümber eurodesse. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule alljärgnev AS-i Tallink Grupp kasumi jaotamise ettepanek: 1 Nagu öeldud, uue korra järgi kavatsetakse maksustamise hetk siduda optsiooni realiseerimisega ja optsiooni võõrandatavuse küsimust ei ole enam vaja analüüsida. Näiteks mõningatel juhtudel võidakse samasugune tagajärg saavutada tehingutega, millel lõppastmes on sama tulemus, kuid mille saavutamiseks kasutatakse teistsuguseid tehingustruktuure, kui eelnõus kirjeldatu nn phantom shares või teiste grupiettevõtjate kaasamine tehingutesse.

Osalusoptsioonide maksustamisest | Maksu- ja Tolliamet

Aktsionäride registreerimine algab kell Korralise üldkoosoleku päevakord: 1. Kasumi jaotamine.

Transaktsionaalne Analüüs Strukturianalüüs

AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule alljärgnev AS-i Tallink Grupp kasumi jaotamise ettepanek: 1 Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb alljärgneva ettepaneku: 1 Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis, arvestada aktsiaseltsi aktsiad ja aktsiakapital ümber eurodesse. Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § ³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot.

Selgus aktsiaoptsioonide maksustamisel - accord.ee

Aktsiaseltsi registreeritud aktsiakapital on 6 krooni, mis äriseadustiku § ³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna ,39 eurot. Aktsiate nimiväärtuste ümber arvestamise tulemi ümardamisel puudub õiguslik tähendus. Majandusaasta muutmine. Põhikirja muutmine.

Osalusoptsioonide maksustamisest

AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku muuta aktsiaseltsi põhikirja Aktsiaoptsioonide tehingute programm kinnitada see lisatud redaktsioonis Tekst lisatud. Optsiooniprogrammi kinnitamine.

YouTubei kauplemisstrateegiad

Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 üks AS-i Tallink Grupp aktsia. AS-i Tallink Grupp juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast.

Tallinki juhid said 3,85 miljonit aktsiaoptsiooni - Ärileht

Täpse jaotuse nõukogu liikmete vahel otsustab AS-i Tallink Grupp nõukogu. AS Tallink Grupp nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.

Egon Talur Advokaadibüroo Borenius vandeadvokaat Ettevõtjate huvi töötajate motiveerimise eesmärgil osaluse andmisel on tähelepanuväärne, suurimaks kitsaskohaks on aga seni peetud erisoodustuste andmise jäika maksustamise regulatsiooni ning ebakindlust teiste sarnase eesmärgiga tehingute maksustamise küsimustes. Töötajate sel viisil motiveerimise mõte on ilmne — kindlustada töötajas aktsionäri huvi olemasolu ettevõtte käekäigu vastu ning anda töötajale võimalus saada osa ettevõtja edust ja dividendidest või aktsia väärtuse tõusust. Ühtlasi on optsioonide andmine ka võimalus meelitada äriühingusse tööle häid ja kogenud tippjuhte.

Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Tallink Grupp tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.

Seda, kas aktsiaoptsiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu.

Binaarsed valikud Review UK

Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks nõukogu. Juhul, kui aktsiaoptsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine hind, millal viimati tehinguid tehti; b kui optsiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, on optsiooni kasutamise hinnaks ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind.

Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine. Nõukogu liikmete valimine.

Selgus aktsiaoptsioonide maksustamisel

Nõukogu liikmete tasustamine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule juhatuse ettepanek tasustada nõukogu liikmeid alates Teave äriseadustiku §§ lõigetes 2 ja Aktsiaoptsioonide tehingute programm ning § ¹ lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS Tallink Grupp kodulehe aadressil www.

Socratesi kauplemissusteem

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info tallink. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s. Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume: Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument pass või ID kaartfüüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument pass, ID kaart ning kirjalik volikiri.

Aktsionäride registreerimine algab kell Korralise üldkoosoleku päevakord: 1. Kasumi jaotamine.

Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte vms dokument vastavast äri registrist, kus juriidiline isik on registreeritud Eesti juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist, mitte vanem kui 15 päeva ja esindaja isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Susteemi kauplemine

Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Tallinki juhid said 3,85 miljonit aktsiaoptsiooni

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info tallink. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressilt www. AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja AS?