The digital economy can expand markets and foster better services at better prices, offer more choice and create new sources of employment. A self-regulation exercise by industry will report to the Commission in June Christmas Photo Montage is new app which allows you to edit photo, and montage it in some nice Xmas photo suit and dresses. Lisaks loob komisjon Achieving a Digital Single Market will ensure that Europe maintains its position as a world leader in the digital economy, helping European companies to grow globally.

Bitcoinwisdom BTC USD BitStam

Selleks peab meil olema julgust loobuda liikmesriikide kapseldunud mõtteviisist telekommunikatsiooni reguleerimisel, autoriõiguse ja isikuandmete kaitse õigusaktides, raadiolainete haldamisel ning konkurentsiõiguse kohaldamisel. To do so, we will need to have the courage to break down national silos in telecoms regulation, in copyright and data protection legislation, in the management of radio waves and in the application of competition law. Kui me seda teeme, saame tagada, et Euroopa kodanikud saavad varsti kasutada oma mobiiltelefone kõikjal Remington 700 Share Option Tehingud ilma, et nad peaksid maksma rändlustasusid.

Saame tagada, et tarbijad saavad oma elektroonikaseadmetega kasutada teenuseid, kuulata muusikat, vaadata filme ja spordivõistlusi kus Euroopa osas nad ka ei viibiks ja sõltumata riigipiiridest. Me saame luua võrdsed võimalused kõigile ettevõtjatele, kes pakuvad Euroopa Liidus oma kaupu ja teenuseid, nii et nende suhtes kohaldatakse samu isikuandmete ja tarbijakaitse norme, olenemata sellest, kus nende server asub.

Ühendatud ühtse e-turu loomisega saame tekitada kuni miljardi euro ulatuses täiendavat majanduskasvu järgmise komisjoni ametiaja jooksul ning luua seekaudu sadu tuhandeid uusi töökohti, eelkõige noorematele tööotsijatele, ja elujõulise teadmistepõhise ühiskonna.

If we do this, we can ensure that European citizens will soon be able to use their mobile phones across Europe without having to pay roaming charges.

We can ensure that consumers can access services, music, movies and sports events on their electronic devices wherever they are in Europe and regardless of borders. We can create a fair level playing field where all companies offering their goods or services in the European Union are subject to the same data protection and consumer rules, regardless of where their server is based.

Tuletisinstrumentide strateegiate valik

By creating a connected digital single market, we can generate up to EUR billion of additional growth in Europe in the course of the mandate of the next Commission, thereby creating hundreds of thousands of new jobs, notably for younger job-seekers, and a vibrant knowledge-based society.

Selle saavutamiseks kavatsen oma ametiajal esimese kuue kuu jooksul astuda olulisi seadusandlikke samme ühendatud ühtse e-turu suunas, eelkõige viies kiiresti lõpule läbirääkimised Euroopa ühiste andmekaitsenormide üle, muutes käimas oleva telekommunikatsiooni normide reformi varasemast põhjalikumaks, moderniseerides autoriõiguse norme, võttes arvesse digirevolutsiooni ja tarbijate muutunud käitumist, ning moderniseerides ja lihtsustades veebipõhise ja digitaaltoodete ostmise suhtes kohaldatavaid tarbijakaitsenorme.

Sellega peaksid kaasnema jõupingutused digitaaloskuste ja -õppe edendamiseks kõigis ühiskonnarühmades ning uuenduslike idufirmade loomise hõlbustamiseks. Digitaaltehnoloogia ja veebipõhiste teenuste laiem kasutamine peaks olema horisontaalne tegevusvaldkond, mis hõlmaks kõiki majandussektoreid ja avalikku sektorit. This should go hand-in-hand with efforts to boost digital skills and learning across society and to facilitate the creation of innovative start-ups.

Enhancing the use of digital technologies and online services should become a horizontal policy, covering all sectors of the economy and of the public sector. Milleks on meile vaja digitaalset ühtset turgu? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia IKT ei ole enam pelgalt üks konkreetne sektor, vaid kõigi tänapäevaste innovaatiliste majandussüsteemide alustala. Internet ja digitehnoloogia kujundavad ümber kogu elu ja töö nii üksikisikute jaoks, ettevõtluses kui ka kogukondlikult, sest nad muutuvad üha enam osaks kõigist majanduse sektoritest ja kogu ühiskonnast.

The global Remington 700 Share Option Tehingud is rapidly becoming digital.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? Tõlgi kirjeldus tagasi inglise Ameerika Ühendriigid keelde Tõlgi Download Christmas Photo Montage app for free, and take a look to amazing Xmas face photo suit frames. Christmas Photo Montage is new app which allows you to edit photo, and montage it in some nice Xmas photo suit and dresses. We collected best Christmas photo suits for you.

Information and Communications Technology ICT is no longer a specific sector but the foundation of all modern innovative economic systems. The Internet and digital technologies are transforming the lives we lead, the way we work — as individuals, in business, and in our communities as they become more integrated across all sectors of our economy and society.

Nende muutuste ulatus ja kiirus pakuvad tohutuid võimalusi innovatsiooniks, majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks. Samas tekitavad nad avaliku sektori asutuste jaoks keerukaid poliitilisi küsimusi, millega tegelemiseks on vaja kooskõlastatud tegevust ELi tasandil. Kõik liikmesriigid on kimpus sarnaste probleemidega, kuid võitlevad nendega vaid oma riigi piires.

Selline lähenemine on liialt piiratud, et nad saaksid kasutada kõiki võimalusi ja leida lahendused kõigile selle murrangulise muutusega kaasnevatele probleemidele. Paljude küsimustega oleks otstarbekas tegeleda Euroopa tasandil. Seepärast seadiski Euroopa Komisjon digitaalse ühtse turu loomise üheks oma peamiseks prioriteediks.

These changes are happening at a scale and speed that bring immense opportunities for innovation, growth and jobs. They also raise challenging policy issues for public authorities which require coordinated EU action.

EUR-Lex Access to European Union law

All Member States are wrestling with similar problems but on a national basis which is too limited to allow them to seize all the opportunities and deal with all the challenges of this transformational change. For many issues the European level offers the right framework. That is why the European Commission has set the creation of a Digital Single Market as one of its key priorities.

Digitaalne ühtne turg on selline turg, kus on tagatud kaupade, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumine ning kus üksikisikutel ja ettevõtetel on olenemata päritoluriigist või elukohast võimalus pääseda sujuvalt juurde veebis toimuvale ja ka ise veebis tegutseda õiglase konkurentsi tingimustes ja nii, et tagatud on tarbija- ja isikuandmete kaitse kõrge tase. Digitaalse ühtse turu elluviimine tagab, et Euroopa jääb maailmas digitaalmajanduse valdkonnas juhtivaks jõuks ning aitab Euroopa ettevõtetel kogu maailmas kasvada.

A Digital Single Market is one in which the free movement of goods, persons, services and capital is ensured and where individuals and businesses can seamlessly access and exercise online activities under conditions of fair competition, and a high level of consumer and personal data protection, irrespective of their nationality or place of residence. Achieving a Digital Single Market will Remington 700 Share Option Tehingud that Europe maintains its position as a world leader in the digital economy, helping European companies to grow globally.

Euroopa on suuteline olema üleilmses digitaalmajanduses esirinnas, kuid praegu ei kasuta me oma võimalusi täies ulatuses ära. ELi hoiavad tagasi killustumine ja tõkked, mida füüsilisel ühtsel turul ei ole.

Kui Euroopa Remington 700 Share Option Tehingud need tõkked kõrvaldada, võiks see siinsele SKP-le lisada miljardit eurot 1. Digitaalmajandus võib turge laiendada ja soodustada paremate teenuste pakkumist parema hinnaga, suurendada valikuvõimalusi ja luua uusi tööhõive allikaid.

Digitaalne ühtne turg võib luua võimalusi uutele idufirmadele ja anda olemasolevatele ettevõtetele võimaluse kasvada ja saada kasu enam kui miljoni inimesega turu mastaapsusest. Europe has the capabilities to lead in the global digital economy but we are currently not making the most of them. Fragmentation and barriers that do not exist in the physical Single Market are holding the EU back.

The digital economy can expand markets and foster better services at better prices, offer more choice and create new sources of employment. A Digital Single Market can create opportunities for new start-ups and allow existing companies to grow and profit from the scale of a market of over million people.

Digitaalse ühtse turu strateegia koostamisel toetuti liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja sidusrühmade seisukohtadele ja nendega peetud dialoogile.

  • Absoluutse balustrade Systems Pty Ltd
  • EUR-Lex - DC - EUR-Lex
  • Затем Элвин ответил на бесчисленные вопросы с терпением, которое, наверное, удивило вопрошавших.

Strateegia on koostatud mitmeks aastaks ja keskendub olulistele omavahel seotud meetmetele, mida saab võtta vaid ELi tasemel. Välja on valitud maksimaalse mõjuga meetmed, mille saaks ellu viia praeguse komisjoni ametiaja jooksul ja millega tegeletakse edasi kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega. Iga meetme üle peetakse asjakohaseid konsultatsioone ja selle kohta tehakse mõjuhinnang.

Digitaalne ühtne turg rajatakse kolmele sambale: This Digital Single Market Strategy has benefitted from input and dialogue with Member States, the European Parliament and stakeholders. It has a multi-annual scope and is focused on key interdependent actions that can only be taken at EU level.

They have been chosen to have maximum impact, can be delivered during this Commission's mandate, and will be taken forward in line with Better Regulation principles. Each action will be subject to appropriate consultation and impact assessment. The Digital Single Market Strategy will be built on three pillars: ·Tarbijate ja ettevõtjate parem juurdepääs veebis pakutavatele kaupadele ja -teenustele kogu Euroopas — selleks tuleb kiiresti kõrvaldada peamised erinevused veebikeskkonna ja muu maailma vahel, et kaotada tõkked veebis piiriüleselt tegutsemiselt.

Tarbijate ja ettevõtjate parem juurdepääs veebis pakutavale kogu Euroopas 2. Seepärast tuleb viivitamata tegutseda, et kaotada veebis piiriüleselt tegutsemise tõkked, sealhulgas liikmesriikide lepingu- ja autoriõiguse erinevused, ja vähendada käibemaksuga seotud koormust. Tarbijate usalduse suurendamine veebis toimuva piiriülese Remington 700 Share Option Tehingud vastu eeldab muu hulgas pakkide piiriülese kättetoimetamise taskukohaseid ja kvaliteetseid teenuseid, mida praegu ei ole.

Samuti käsitletakse strateegias seda, kuidas määratleda sobiv e-kaubanduse raamistik ja vältida ELis tarbijate ja ettevõtjate ebaõiglast diskrimineerimist, kui nad soovivad juurdepääsu sisule või tahavad osta veebis kaupu ja teenuseid. Diskrimineerimise aluseks võib olla päritoluriik, alaline elukoht või geograafilisest asukohast tulenevad piirangud, mis on vastuolus ELi aluspõhimõtetega.

The Digital Single Market will provide businesses, particularly entrepreneurs, with new opportunities to scale up across Europe. Immediate action is therefore required to break down barriers to cross-border online activity including differences in contract and copyright law between Member States and reducing VAT related burden.

Cm kauplemine ilma hoiuste boonusteta

Part of building consumer trust in cross-border online sales requires affordable and high quality cross-border parcel delivery services, which do not exist today.

The Strategy is also about defining an appropriate e-commerce framework and preventing unfair discrimination against consumers and businesses when they try to access content or buy goods and services online within the EU. Discrimination can come in the form of nationality, residence or geographical location restrictions which run counter to the basic principles of the EU.

Piiriülese e-kaubanduse normid, mida tarbijad ja ettevõtjad võivad usaldada 2. Cross-border e-commerce rules that consumers and business can trust Üks põhjusi, miks tarbijad ja Remington 700 Share Option Tehingud ettevõtted ei tegele rohkem piiriülese e-kaubandusega, seisneb selles, et selliste tehingute suhtes kehtivad normid on keerukad, ebaselged ja võivad liikmesriigiti erineda. One of the reasons why consumers and smaller companies do not engage more in cross-border e-commerce is because the rules that apply to these transactions can be complex, unclear and may differ between Member States.

Having 28 different national consumer protection and contract laws discourages companies from cross-border trading and prevents consumers from benefitting from the most competitive offers and from the full range of online offers.

Ühtsel turul peaksid ettevõtted saama oma müügitegevust juhtida ühiste normide kohaselt. Tarbija- ja lepinguõiguse mõned aspektid on internetimüügi puhul juba täielikult ühtlustatud nt see, milline teave tuleb tarbijale esitada enne lepingu sõlmimist, või millised normid reguleerivad õigust taganeda tehingust, kui inimene mõtleb ümber. Lepingu muude aspektide nt selle kohta, millistele õiguskaitsevahenditele saab toetuda, kui materiaalne kaup ei vasta müügilepingule suhtes kehtivad üksnes ELi ühtlustatud miinimumeeskirjad, kuigi liikmesriikidel on võimalus võtta vastu ulatuslikumaid sätteid.

Veebis ostetud defektse digisisu nt e-raamatute puhul kasutatavaid õiguskaitsevahendeid käsitlevad ELi õigusnormid puuduvad sootuks ning liikmesriikide tasandilgi on kehtestatud vaid üksikuid sätteid. In a Single Market, companies should be able to manage their sales under a common set of rules. Some aspects of consumer and contract law have already been fully harmonised for online sales such as the information that should be provided to consumers before they enter into a contract or the rules Omakapitali voimaluste maksustamine Hiinas their right to withdraw from the deal if they have second thoughts.

However, other aspects of the contract such as what remedies are available if tangible goods are Remington 700 Share Option Tehingud in conformity with the contract of sale are only subject to EU rules providing minimum harmonisation, with the possibility for Member States to go further. When it comes to remedies for defective digital content purchased online such as e-books no specific EU rules exist at all, and only few national ones.

Veebis tehtavate ja digitaalsete piiriüleste ostude lihtsamad ja tänapäevased õigusnormid julgustaksid rohkemaid ettevõtjaid veebis piiriülese müügiga tegelema ning suurendaksid tarbijate usaldust piiriülese e-kaubanduse vastu. Simplified and modern rules for online and digital cross-border purchases will encourage more businesses to sell online across borders and increase consumer confidence in cross-border e-commerce.

Прошу простить мне мое невежество,-- сказал Олвин,-- но что это такое -- Шут и что он делает.

Piiriülese e-kaubanduse soodsat arengut võimaldavate tingimuste loomiseks esitab komisjon vastavalt Selleks ühtlustatakse müügilepingu poolte peamisi õigusi ja kohustusi ning eeskätt nähakse ette kohustuse rikkumise korral kohaldatavad õiguskaitsevahendid ja seadusega tagatud garantii õiguse otstarbekas kestus.

Sellega tahetakse tagada, et riikide tarbijalepingute Voimaluse raamistiku raamat õiguse erinevused ega erinevused tootespetsiifilistes normides, näiteks märgistamises, ei peleta siseturul kauplejaid piiriülese kauplemise juurest eemale.

To deliver the right conditions to enable cross-border e-commerce to flourish, the Commission, as announced in its Work Programme forwill make an amended legislative proposal 2 to allow sellers to rely on their national laws, further harmonising the main rights and obligations of the parties to a sales contract. This will be done notably by providing remedies for non-performance and the appropriate periods for the right to a legal guarantee.

The purpose is to ensure that traders in the internal market are not deterred from cross-border trading by differences in mandatory national consumer contract laws, or to differences arising from product specific rules such as labelling. Samas ei ole vaid ühiste õigusnormide kogumi kehtestamine piisav.

Selleks, et tarbijakaitsenormid oleksid täielikult toimivad, tuleks kiiremini, paindlikumalt ja järjepidevamalt tagada nende täitmine veebis tehtud ja digitaalsete ostude puhul.

Komisjon teeb ettepaneku vaadata läbi tarbijakaitsealase koostöö määrus, 3 et muuta täitevasutuste volitused selgemaks ja arendada neid ning parandada nende turuseire ja hoiatusmehhanismide koordineerimist, et rikkumisi kiiremini avastada. Lisaks loob komisjon However, just having a common set of rules is not enough. There is also a need for more rapid, agile and consistent enforcement of consumer rules for online and digital purchases to make them fully effective.

The Commission will submit a proposal to review the Regulation on Consumer Protection Cooperation 3 that will clarify and develop the powers of enforcement authorities and improve the coordination of their market monitoring activities and alert mechanisms to detect infringements faster. Furthermore, the Commission will establish in an EU-wide online dispute resolution platform. Komisjon esitab enne The Commission will make an amended proposal before the end of i covering harmonised EU rules for online purchases of digital content, and ii allowing traders to rely on their national laws based on a focused set of key mandatory EU contractual rights for domestic and cross-border online sales of tangible goods.

Stock Trading Binary Options

Komisjon teeb ettepaneku vaadata läbi tarbijakaitsealase koostöö määrus, et töötada välja tõhusamad koostöömehhanismid. The Commission will submit a proposal for a review of the Regulation on Consumer Protection Cooperation in order to develop more efficient cooperation mechanisms.

Pakkide piiriülese kättetoimetamise taskukohased ja kvaliteetsed teenused 2. Affordable high-quality cross-border parcel delivery Pakkide piiriülese kättetoimetamise taskukohased ja kvaliteetsed teenused võivad suurendada tarbijate usaldust veebis Investeerimisfondidega kauplemine piiriülese müügi vastu.