Kui tulemuslikkuse tingimuseks ei ole turutingimus, siis redigeerib ettevõte vajadusel omandi üleandmisperioodi kestvust, kui järgnev informatsioon viitab sellele, et omandi üleandmisperioodi kestvus erineb algselt hinnatust. IFRS 2 Omakapitaliinstrumentide võimaldamise tingimuste modifitseerimine, kaasa arvatud tühistamised ja arveldamised 26 Ettevõte võib muuta omakapitaliinstrumentide võimaldamise tähtaegu ja tingimusi. Näiteks: a kui töötajale võimaldatakse aktsiaoptsioone tingimusega jätkata kolm aastat teenistust, siis ettevõte eeldab, et töötaja osutab teenused vastutasuna aktsiaoptsioonide eest selle kolme aastase omandi üleandmisperioodi jooksul.

Allpool selgitatud erinevused on vaid mõned olulised erinevused ja sellest hetkest alates.

IFRS-standardeid kasutavad ettevõtted kogu maailmas oma finantsaruannete koostamiseks üha enam. Allpool selgitatud erinevused on vaid mõned olulised erinevused ja sellest hetkest alates. Tulude kajastamise osas on USA raamatupidamistava välja töötanud üksikasjalikud juhised erinevatele tööstusharudele, hõlmates teiste USA raamatupidamisstandardite organisatsioonide soovitatud standardeid.

Tulude kajastamise osas on USA raamatupidamistava välja töötanud üksikasjalikud juhised erinevatele tööstusharudele, hõlmates teiste USA raamatupidamisstandardite organisatsioonide soovitatud standardeid.

IFRS seevastumainib suunistena kahte peamist tulustandardit koos paari tulude kajastamisega seotud tõlgendusega. Samuti on mõned olulised erinevused seoses kulude kajastamise aja ja kajastatava summaga.

Instrumente, mida USA üldtunnustatud raamatupidamistava käsitles omakapitalina, käsitatakse IFRS-i standardite kohaselt võlakohustustena. USA hea raamatupidamistava kohaselt on konsolideerimisel mitu kriteeriumi, samas kui IFRS-i kohaselt saab ettevõte konsolideerida lähtuvalt võimust, mida ta saab rakendada teise üksuse finants- ja tegevuspoliitikas.

Aktsiate ja aktsiaoptsioonide õiglase väärtuse hindamise mõõtmiskuupäeval ei võeta turutingimuse kõrval arvesse omandi üleandmise tingimusi.

IFRS aktsiaoptsioonide kulud

Selle asemel võetakse omandi üleandmise tingimusi arvesse tehingu summa mõõtmisesse kaasatud omakapitaliinstrumentide arvu täpsustamiseks, et lõppkokkuvõttes võimaldatud omakapitaliinstrumentide eest saadud ning kajastatud kaupade ja teenuste summa põhineks omakapitaliinstrumentide arvul, mille omand üle anti.

Seega, kumulatiivsel baasil ei kajastata ühtki saadud kaupade või teenuste summat kui võimaldatud omakapitaliinstrumente üleandmine ebaõnnestub üleandmise tingimuste mittetäitmise tõttu, st kui vastaspool ei suuda teenust määratud tähtajaks osutada või kui eeldatud tingimusi ei suudetud täita paragrahvi 21 tähenduses.

Eesti-inglise raamatupidamise terminite sõnaraamat

Üleandmiskuupäeval peab ettevõte hinnangut redigeerima, et võrtsustada lõplikult üleantavate omakapitaliinstrumentide arvu paragrahvi 21 nõuete kohaselt.

IFRS 2 21 Võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglase väärtuse hindamisel arvestatakse turutingimusi, nagu sihtaktsia hind, mille juures üleandmise tingimus on määratud või teostatav.

Seega turutingimusega omakapitaliinstrumentide võimaldamisel, kajastab ettevõte teiselt osapoolelt saadud kaupu või teenused, kes vastab kõikidele ülejäänud üleandmise tingimustele nt täpsustatud ajaks teenistusse jäänud töötaja poolt osutatud teenus hoolimata sellest, kas see turutingimus on täidetud.

Asendusostu tunnuste käsitlemine 22 Asendusostu tunnusega optsioonide korral ei arvestata mõõtmiskuupäeval võimaldatud optsioonide õiglase väärtuse hindamisel asendusostu tuunust.

Selle asemel arvestatakse töötajate aktsiaoptsioone uue optsiooni võimaldamisel kui ja sel hetkel, kui võimaldatakse täiendavalt töötajate aktsiaoptsioone.

 1. В четверти мили от них циклопические каменные блоки громоздились друг на друга, словно непомерных размеров кубики, брошенные каким-то гигантским младенцем.
 2. Неизменное изображение города по-прежнему доминировало в помещении, где Элвин провел столько часов.

Pärast üleandmiskuupäeva 23 Olles kajastanud saadud kaubad ja teenused vastavalt paragrahvidelening korrespondeeruva omakapitali suurenemise, ei tohiks ettevõte pärast omandi üleandmise kuupäeva teostama kogu omakapitali osas täiendavaid täpsustusi. Näiteks, ettevõte ei tohiks edaspidiselt tühistada summat, mis kajastatakse töötaja poolt osutatud teenustena, kui üle antud omakapitaliinstrumendid on hiljem oma süü läbi kaotatud või aktsiaoptsioonide korral kui, optsioone ei ole kasutatud.

Siiski ei keela see nõue ettevõtet kajastamast omakapitali sisest liikumist, st liikumist ühest omakapitaliinstrumendist teise.

Kui omakapitaliinstrumentide õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata 24 Paragrahvide nõuded rakenduvad kui ettevõttel on tarvis mõõta aktsiapõhist maksetehingut viitega võimaldatud omakapitlaiinstrumentide õiglasele väärtusele. Harvadel juhtudel võib ettevõttel osutuda võimatuks võimaldatud aktsiainstrumendi õiglast väärtust mõõtmiskuupäeval usaldusväärselt hinnata kooskõlas pargrahvidega Ainult sellistel harvadel juhtudel võib ettevõte selle asemel: a mõõta esmaselt omakapitaliinstrumendid nende tegelikus väärtuses sellel kuupäeval, mil ettevõte omandab tooted või teine osapool osutab talle teenust ja järgnevalt igal aruandekuupäeval ning lõpliku kokkuleppe kuupäeval, koos mis tahes muutusega kasumi või kahjumi tegelikus väärtuses.

 • Bitcoin USD diagramm Live
 • Kas I kaubandus voimalusi IRA
 • Binaarne Valik Siteleri
 • Возможно, пути наружу и нет, - ответил Хедрон.
 • Прямо перед ними поверхность земли круто поднималась к небу обрывами совершенно непреодолимых скал.
 • GAAP-i ja IFRS-i erinevus - Raamatupidamine

Aktsiaoptsioonide võimaldamise puhul on aktsiapõhise makse kokkulepe lõplikult arveldatud kui optsioone kasutatatakse, kui need on oma süü läbi kaotatud n töösuhete lõppemise korral või kehtetuks muutumise korral n optsioonide tähtaja lõppemisel. Näiteks selleks, et rakendada seda nõuet aktsiaoptsioonidele, kajastab ettevõte üleandmisperioodil saadud kaubad või teenused, kui üldse, vastavalt pargrahvideleainult paragrahvi 15 b turutingimust puudutavad nõuded ei rakendu.

Üleandmisperioodil saadud kaupade või teenuste kohta kajastatv summa toetub eeldatavale üleantavate aktsiaoptsioonide arvule. Kui tarvis, revideerib ettevõte selle hinnangu, kui järgnev informatioon viitab sellele, et oodatav aktsiaoptsioonide üleandmise arv erineb algselt hinnatust. Üleandmiskuupäeval revideerib ettevõte hinnangu, et võrdsustada lõppkokkuvõttes üleantud omakapitaliinstrumentide arv.

Pärast üleandmiskuupäeva peab ettevõte revideerima kauba või teenuste saamisel kajastatud summa, kui aktsiaoptsioonid on hiljem oma süü tõttu kaotatud, või tähtaja lõppemise tõttu kehtetuks muutunud.

Siiski, kui ettevõte arveldab võimaldatud omakapitaliinstrumente, mille puhul rakendatakse paragrahvi a siis, kui arveldamine toimub üleandmisperioodi jooksul, siis ettevõte kajastab arveldust kui üleandmise kiirendust ja seega kajastab koheselt summa, mis muidu oleks kajastatud järelejäänud üleandmisperioodi jooksul talle osutatud teenuste alusel.

Igat sellist ülejääki kajastatakse kuluna. IFRS 2 Omakapitaliinstrumentide võimaldamise tingimuste modifitseerimine, kaasa arvatud tühistamised ja arveldamised 26 Ettevõte võib muuta omakapitaliinstrumentide võimaldamise tähtaegu ja tingimusi.

Näiteks võidakse vähendada töötajatele eraldatud opstioonide täitmishinda nt optsioonide ümberhindaminemis suurendab nende optsioonide õiglast väärtust.

IFRS aktsiaoptsioonide kulud

Paragrahvide nõuded kajastamaks modifitseerimise asetleidmisega kaasnevaid mõjudsid, on väljendatud töötajatega aktsiapõhise maksetehingu kontekstis.

Siiski rakendatakse neid nõudmisi ka aktsiapõhiste maksetehingute puhul, mis toimuvad töötajate kõrval ka teiste osapooltega ning mis on mõõdetud viitega võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglasele väärtusele.

Viimati käsitletud situatsiooni puhul, mis tahes paragrahvides esinev viide võimaldamise kuupäevale käib hoopis selle kuupäeva kohta, millal ettevõte omandab kauba või millal vastaspool osutab teenuse.

IFRS aktsiaoptsioonide kulud

See kehtib mööndusteta mis tahes omakapitaliinstrumente võimaldamise tingimuste modifitseeringute korral või nende omakapitaliinstrumentide võimaldamise tühistamise või arveldamise puhul. Lisaks kajastab ettevõte modifikatsioonide mõjud, mis suurendavad aktsiapõhiste maksekokkulepete üldist õiglast väärtust või on mõnel muul viisil töötajale tulutoovad.

GAAP-i ja IFRS-i erinevus

Selle nõude rakendamise juhtnöörid on ära toodud lisas B. Taoline ületav osa kajastatakse kuluna. Võimaldatava õiglase väärtuse juurdekasv on asendusomakpitaliinstrumentide ja tühistatud omakapitaliinstrumentide neto õiglase väärtuse vahe asendusomakapitaliinstrumentide võimaldamise kuupäeva seisuga.

IFRS aktsiaoptsioonide kulud

Tühistatud omakapitaliinstrumentide neto õiglane väärtus on nende õiglane väärus vahetult enne tühistamist, miinus iga omakapitaliinstrumentide tühistamisel töötajatele tehtud makse summa, mis on kajastatud omakapitali vähendusena vastavalt eespool kirjeldatud b -le.

Kui ettevõte ei identifitseeri uusi võimaldatavaiid omakapitaliinstrumente tühistatud omakapitaliinstrumentide asendusomakapitliinstrumentidena, siis peab ettevõte kajastama selliseid uusi omakapitaliinstrumente uute võimaldatavate omakapitaliinstrumentidena.

Samuti kehtib see ettevõtte suhtes emaettevõtte omakapitaliinstrumentide või ettevõttega samasse kontserni kuuluva teise ettevõtte omakapitaliinstrumentide ülekannete puhul osapooltele, kes on ettevõttele tarninud kaupu või teenuseid. Näiteks, kui ettevõte annab kõikidele teatud liigi omakapitaliinstrumentide omanikele võimaluse omandada täiendavalt ettevõtte omakapitaliinstrumente väärtuses, mis on nende omakapitaliinstrumentide õiglasest väärtusest madalam, ja töötaja saab sellise õiguse, kuna ta on teatud liigi omakapitaliinstrumentide omanik, siis sellise õiguse võimaldamine või kasutamine ei ole selle IFRS-i rakendusalas.

Seni kuni kohustist ei ole arveldatud, hindab ettevõte kohustise ümber õiglasele väärtusele igal aruandekuupäeval ja arvelduskuupäeval, kajastades õiglase väärtuse igat muutust selle perioodi kasumis või kahjumis. Samuti võib ettevõte võimaldada oma töötajatele õiguse saada tulevasi rahalisi makseid, võimaldades neile õiguse aktsiatele kaasa arvatud aktsiad, mis antakse välja aktsiaoptsioonide väljalaskmisegamis on lunastatavad kas kohustuslikult nt töölepingu lõppemisega või töötaja valikul.

IFRS 2 32 Ettevõte kajastab saadud teenused ja kohustise teenuse eest tasuda hetkel kui töötaja teenust osutab. Näiteks mõned aktsia hinna tõusust tulenevad õigused kuuluvad koheselt töötajale ja seega ei ole tal tarvis kindlaks määratud perioodi teenust lõpule viia, et saada õigust rahalisteks makseteks. Vastupidiste tõendite puudumisel järeldab ettevõte, et teenused, mida osutas töötaja vastutasuna aktsia hinna tõusust tulenevate õiguste eest, on kätte saadud.

Recommended

Seetõttu kajastab ettevõte koheselt saadud teenused ja kohustise maksta nende eest. Kui aktsia hinna tõusust tulenevaid õigusi ei anta üle enne kui töötaja on täitnud kindlaks määratud perioodil teenuste osutamise nõuded, siis kajasatab ettevõte saadud teenused ja kohustise nende eest maksta siis, kui töötajad on selle perioodi jooksul teenuse osutamise lõpuni viinud.

 • IQ Valikud kauplemise signaalid
 • Kasutatud OLIAPJOVS traktorid
 • Binaarne valiku maakler
 • Вечность - это довольно долго; мы сознавали риск, заключавшийся в попытке изолировать себя от Вселенной и не оставить даже отдушины.
 • Радость победы упоение достигнутым закружили ему голову, и Олвину захотелось поделиться с кем-нибудь радостъю.
 • Eesti-inglise raamatupidamise terminite sõnaraamat
 • Ranno Tingas ja Olesia Abramova, Optsiooniprogrammid ja aktsiaplaanid

Aktsiapõhised maksetehingud, mille kokkuleppe tingimused võimaldavad vastaspoolel arveldamist valida 35 Kui ettevõte on võimaldanud vastaspoolele õiguse valida, kas aktsiapõhine maksetehing arveldatakse sularahas 3 või omakapitaliinstruemntide emiteerimisega, siis on ettevõte võimaldanud liitfinantsinstrumenti, mis sisaldab võla komponenti st vastaspoole õigust nõuda makset rahas ja omakapitali komponenti st vastaspoolel on õigus nõuda arveldamist pigem omakapitaliinstrumentiga kui rahas.

Tehingutes muude osapoolte kui töötajatega, mille puhul saadud kaupade või teenuste õiglast väärtust mõõdetakse otseselt, mõõdab ettevõte kaupade või teenuste saamise kuupäeva seisuga liitfinantsinstrumendi omakapitali komponendi saadud kaupade või teenuste õiglase väärtuse ja võlakomponendi õiglase väärtuse vahena.

Liitfinantsinstrumentide õiglane väärtus on kahe komponendi õiglaste väärtuste summa.

Lemmik Postitused

Sageli on aktsapõhised maksetehingud, milles vastaspoolel on võimalus valida arvelduse meetod, tihti struktureeritud nii, et ühe arveldusalternatiivi õiglane väärtus on sama, mis teisel.

Näiteks võib teisel osapoolel olla õigus valida, kas saada aktsioptsioonie või arveldada rahas aktsia hinna kallinemise õigus. Sellisel juhul on omakapitali osa õiglane väärtus null ja seega liitfinantsinstrumentide õiglane väärtus on sama mis võla komponendi õiglane väärtuse.

Vastupidiselt, kui alternatiivsete arvelduste õiglased väärtused erinevad, siis tavaliselt on omakapitali osa suurem kui null, mis omakorda tähendab, et liitfinantsinstrumentide õiglane väärtus on suurem kui võla komponendi õiglane väärtus.