Samuti võib kaugtulesid edaspidi olla paaritu arv, et võimaldada eelmises lõigus nimetatud mitme valgusdioodiga laternate paigaldamist. Kuna tehnoülevaatusele saab sõiduki esitada igal ajal, siis ei ole otseselt ka vaja sõidukit esitada tehnoülevaatusele näiteks detsembris, kui kehtib talverehvide nõue. Seejuures peab jälgima, et korraga põleks vähemalt kaks sümmeetriliselt paigutatud laternat.

Päevavalgus kaitseb lühinägelikkuse ja stressi eest Toimetas Silja Paavle, 7.

Tee projekteerimise normid ja nõuded – Riigi Teataja

Foto: Unsplash Püüa iga päev õues liikuda ning planeeri oma kodu ning töölaud ümber nii, et näeksid päevavalgust ka siis, kui sa parasjagu väljas ei viibi. Inimeste valgusevajadus on suur — palju suurem, kui kõikvõimalikud standardid ja regulatsioonid ette näevad.

Paraku on geograafilise asukoha tõttu mitu kuud aastas Eestis loomulikku valgust napilt. Seetõttu tuleks meie laiuskraadidel järgida reeglit: mida rohkem päevavalguse käes viibida, seda parem. Nad märkisid, et suurt kahju teeb nägemisele pidev toas ja kunstliku valguse käes viibimine. Enama kui 9-kohalisel sõidukil peaks mm küljepikkusega tunnusmärgi kasutamine olema keelatud.

Grupp 2 — Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed Olulised muudatused on siseriiklikud erandid kaugtulede ja ääretulede paigaldamisele ning valgustpeegeldavate materjalide kasutamisele.

Päevavalgus kaitseb lühinägelikkuse ja stressi eest Toimetas Silja Paavle, 7. Foto: Unsplash Püüa iga päev õues liikuda ning planeeri oma kodu ning töölaud ümber nii, et näeksid päevavalgust ka siis, kui sa parasjagu väljas ei viibi. Inimeste valgusevajadus on suur — palju suurem, kui kõikvõimalikud standardid ja regulatsioonid ette näevad. Paraku on geograafilise asukoha tõttu mitu kuud aastas Eestis loomulikku valgust napilt.

Kõik sõidukile paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad olema töökorras, v. Tulemulaažid võivad kanda tüübikinnitusmärki aga need ei tohi olla ühendatud sõiduki elektrisüsteemi. Näide, kus tootja on sõidukile paigaldanud tagumise udutule tüübikinnitustähisega mulaaži: Tulemulaažiks võib muuta ka originaalvarustuses paigaldatud laternaid. Näiteks järel paigaldades sõidukile grupeeritud või vastastikku ühendatud päevatule- ja eesmise alumise ääretulelaterna, võib sõiduki originaalvarustusena paigaldatud eesmise alumise ääretulelaterna muuta mulaažiks ning kasutada ääretulelaternana järel paigaldatud laternat.

Grupeeritud ja vastastikku ühendatud laternate järel paigaldamisel tuleb järgida, et täidetud oleksid kõigi üksikute laternate paigaldusnõuded. Muudatusega tunnistatakse kehtetuks nõe, mille kohaselt peab LED valgusallika mooduliga latern olema tähistatud tähisega MD. Muudatuse tingis asjaolu, et nimetatud tähis on küll laterna tähistuse üks osa aga ei ole tüübikinnituse tähistuse osa.

Kuivõrd määruses on kirjeldatud enamasti tüübikinnituse tähistuse osasid HC, HR jnesiis antud punkt tekitas kasutuses olevate sõidukite kontrollimisel segadust. Lisaks täiendati nõuet E-reegliga nrmillega on kehtestatud nõuded LED valgusallikale ja selle kasutamisele.

Puksiirsõidukitel, millel on lisaks lastiplatvormile võimalik teisaldada sõidukeid puksiirauto rattaplatvormi tõsteseadmega on puksiirauto tagumised valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed varjatud. Sellises olukorras peaks liiklusohutuse seisukohalt olema võimalus sõidukile ettenähtud kohustuslike laternaid tagumine alumine ääretulelatern, piduritulelatern ja suunatulelatern dubleerida. Kõnealuseid dubleeritud laternaid ei võeta arvesse laternate arvu määramisel.

Kaubandusvalguse kiiruse nouded

Elektriühendused peavad olema sellised, et käesolevas punktis nimetatud valgustusseadmed ei tööta koos käesolevas määruses nimetatud sama funktsiooni täitvate laternatega. Tegemist on eriotstarbeliste sõidukitega, st. Kuna veoautodele ja bussidele on lubatud tüübikinnituse nõuetes vabatahtlikud suunatulelaternad ja eesmised ääretulelaternad, siis nõudes käsitletud suunatule ja eesmise ääretule erand puudutab vaid M1- ja N1-kategooria sõidukeid, millele eelnimetatud vabatahtlikud laternad ei ole lubatud.

Lubatud on ka paaritu arv laternaid. Elektriühendused peavad tagama, et korraga põleks vähemalt 2 sümmeetriliselt paigutatud laternat, kuid mitte rohkem, kui 4 kaugtulelaternat.

Tasub teada

Kehtiva määruse kohaselt võis kaugtulelaternaid olla ainult paaris arv, muudatuse kohaselt võib laternaid olla ka paaritu arv. Kuna laialt on levinud pikliku kujuga mitme valgusdioodiga kaugtulelaternad, mis valgustavad teed laialt ning mida seetõttu ei ole otseselt vaja paigaldada paaris arv, et tagada ühtlane valgustatus, lubatakse kaugtulelaternaid paigaldada ka paaritu arv.

  • Määruse muudatused | A-Ülevaatus

Seejuures peab jälgima, et korraga põleks vähemalt kaks sümmeetriliselt paigutatud laternat. Näiteks, kui N1Gkategooria sõidukile on paigaldatud katusele lisaks kolm täiendavat kaugtule laternat, siis korraga võivad põleda, kas kaks alumist või kolm ülemist, aga mitte üks alumine ja üks ülemine. Lisaks suurendatakse lubatud kaugtulelaternate arvu neljalt kuuele.

Samuti suurendatakse N3-kategooria sõidukile lubatud kaugtulelaternate arvu. Kehtiva määruse kohaselt võis olla kaugtulesid kuni 3 paari ehk kas 2, 4 või 6. Muudatusega suurendatakse kaugtulelaternate arvu kümneni.

Kaubandusvalguse kiiruse nouded

Samuti võib kaugtulesid edaspidi olla paaritu arv, et võimaldada eelmises lõigus nimetatud mitme valgusdioodiga laternate paigaldamist. Muudatuse põhjus on eelkõige autojuhtide soov paigaldada veoauto katusele kuni neli lisa kaugtulelaternat, mis parandab nähtavust mägedes sõitmisel.

Eelkõige on vaja seda veoautodel, mida tihti kasutatakse Skandinaavias.

Language switcher

Kuna N3-kategooria sõiduki juhikoht asub kõrgemal, kui veoauto valmistaja paigaldatud laternad, siis aitavad auto katusele lisaks paigaldatud laternad parandada nähtavust tõusu taha. Lisaks muudetakse ka sõnastust, kuidas võivad kuni kümne kaugtulelaternaga sõidukitel tuled toimida. Kui eelneva sõnastuse kohaselt võis põleda korraga kuni kaks paari kaugtulesid, siis nüüd on sõnastust muudetud ja on täpsustatud, et elektriühendused peavad tagama, et ei süttiks korraga rohkem tulesid kui lubatud.

Broneerimise üldtingimused Määruse nõuete muudatused täpsustavad mitmete nõuete sõnastust, lisanduvad sõidukitele kohustuslikuks muutunud seadmeid ja ajakohastuvad nõudeid seoses uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga.

Muudatus on vajalik, kuna politsei kontrolli käigus on tekkinud vaidlusi, kus valesti lülituvate tulede korral, näiteks lülitusid korraga tööle kõik kuus tuld väideti, et hetkel, kui kontrollija sõiduki peatas tuled ju ei põlenud. Tuled peaksid, aga olema ühendatud nii, et neid ei saakski valesti lülitada, kuna see välistab ka nende valesti kasutamise.

Samuti on muudatus, et elektriühendused peavad tagama, et korraga ei kasutataks rohkem kui nelja kaugtulelaternat, oluline vastutulevate sõidukijuhtide seisukohast. Seda eesmärgiga välistada vastutulevate sõidukijuhtide pimestamine. Seega kaugtulelaternate arvu suurendamise muudatusega ei suurene korraga kasutatavate kaugtulede arv ega valgustugevus ehk vastutulevate sõidukijuhtide pimestamise ohtu ei ole. Lisaks peab alates eelpool loetletud kuupäevadest olema sõidukile paigaldatud lähitulelaterna hajutiklaasi puhasti.

Enne Üksiksõiduki kinnitusega sõidukitele kehtestatakse erand ja nendel sõidukitel peavad laternad valgusvoo tugevusega üle lm olema varustatud automaatse kõrgusregulaatori ja tuledepesuriga alates See kehtib juhul, kui gaaslahenduslaternad on paigaldanud uuele sõidukile sõiduki valmistaja originaalvarustusena.

Kaubandusvalguse kiiruse nouded

Maanteeamet on tuvastanud, et kuni Need sõidukid registreeriti Eestis tulepesurite ja automaatse kõrgusregulaatorita. Vastavalt kehtinud määrustele oleksid need sõidukit pidanud olema varustatud nii tulepesurite kui ka automaatse kõrgusregulaatoriga.

Kaubandusvalguse kiiruse nouded

Antud olukorras jõuti lahendusele, et sellistele sõidukitele tulepesurite ja automaatse kõrgusregulaatori paigaldamine ei ole enam põhjendatud.

Kaalutlusele aluseks on eelkõige sõiduki omaniku õigustatud ootused. Sõiduki omanik on õiguspäraselt eeldanud, et Maanteeamet kontrollis registreerimisel sõiduki vastavust tehnilistele nõuetele ja ei esita juba kasutuses olevale sõidukile tagantjärgi täiendavaid tehnilisi tingimusi. Samuti tuleb arvestada, et tulepesurite paigaldamine sellistele sõidukitele tagantjärgi on rahaliselt kulukas ca eurot.

Kaaluti lisaks selliste sõidukite ohtu teistele liiklejatele. Hinnanguliselt on üksiksõiduki kinnituse kaudu registreeritud gaaslahenduslampidega sõidukite arv ringis, mis moodustab väikese osa igapäevases liikluses osalevatest sõidukitest.

Selline väike arv sõidukeid ei mõjuta oluliselt üldist liiklusohutust teedel. Maantee läbimisel tiheasustusega alast koostatakse detailplaneering. Tasuvusarvutus 1 Tasuvusarvutus tuleb koostada keerulise ja suuremahulise liiklusrajatise otstarbekuse hindamiseks.

Variandid peavad olema koostatud võrreldavas ulatuses. RJ Liiklusrajatiseks, millele koostatakse tasuvusarvutus, on näiteks pikem maanteelõik, eritasandiline ristmik, sild, viadukt, estakaad, möödasõidutee või mõni muu rajatis, millega kaasneb maa või kinnisvara võõrandamine.

Kaubandusvalguse kiiruse nouded

RJ Tasuvusarvutuses kaalutakse erinevate lahendusvariantide tehnilisi, majanduslikke, keskkonnakaitselisi, sotsiaalseid jt tegureid ning valitakse neid arvestades põhivariant. Investeerimise otstarbekus määratakse ajaldatud puhastulu netoväärtuse alusel, mis leitakse diskonteeritud tulude summa ja diskonteeritud kulude summa vahena. Positiivse ajaldatud puhastulu korral on projekt investeerimiseks sobiv, mitme positiivse variandi korral on majanduslikult sobivaim suurim ajaldatud puhastulu väärtusega variant.