Avalduse võib saata ka paberkandjal posti teel või kulleriga. Andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste ja Madridi protokolli alusel Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud rahvusvaheliste kaubamärkide andmeid. Otsingu tulemused ei taga kaubamärgi registreeritavust ja Patendiamet ei ole kohustatud kaubamärgiekspertiisi tegemisel nendest lähtuma. Paberkandjal esitatud pikendamise lõiv on eurot, veebis esitatud pikendamise lõiv aga eurot.

CFX kauplemise susteem

Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid ja nende esitamine 1 Kui taotluses on esitatud prioriteedinõue, tuleb nõutavad prioriteedinõuet tõendavad dokumendid esitada kolme kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates.

Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise taotlemine 1 Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamiseks esitab kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse ja tasub riigilõivu.

Paeva kauplemise ajal valikute abil

Kaubamärgi litsentsi registrisse kandmise taotlemine 1 Litsentsi kohta registrisse kande tegemiseks esitab litsentsiandja või litsentsisaaja kirjaliku avalduse, millele lisatakse litsentsilepingu väljavõte, mis sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid, ning tasub riigilõivu. Väljavõtet ei pea esitama, kui litsentsi kohta registrisse kande tegemise avaldusele on alla kirjutanud nii litsentsiandja kui ka litsentsisaaja ning avaldus sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid.

Tavalõivu eest pikendamise viimane päev EUIPO soovitab pikendada kaubamärki veebis, sest see on kiireim, odavaim ja lihtsaim viis. Avalduse võib saata ka paberkandjal posti teel või kulleriga. Paberkandjal esitatud pikendamise lõiv on eurot, veebis esitatud pikendamise lõiv aga eurot. Pikendamisel ei saa kaubamärki muuta.

Kaubamärgi litsentsimise kohta registrisse tehtud kande kustutamise avaldus 1 Litsentsi kohta registrisse tehtud kande ennetähtaegseks kustutamiseks esitab litsentsi kohta registrisse kande tegemise Kaubamarkide naitajad esitanud isik avalduse.

Kaubamärgi pantimise registrisse kandmise taotlemine 1 Pandi kohta Kaubamarkide naitajad kande tegemiseks esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja kirjaliku avalduse, millele lisatakse notariaalselt tõestatud pandi seadmise kokkulepe, ja tasub riigilõivu.

Pandilepingu tingimuste muutmise avaldus 1 Pandilepingu tingimuste muutmiseks esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja kande muutmise avalduse, millele lisatakse notariaalselt tõestatud pandilepingu lisa, jõustunud kohtuotsus või muu muutmist tõendav dokument, ja tasub riigilõivu. Pandipidaja isiku muutmise avaldus 1 Pandipidaja isiku muutmiseks esitab kaubamärgiomanik, pandipidaja või isik, kellele pant üle anti või üle läks edaspidi uus pandipidaja kande muutmise avalduse, millele lisatakse pandi üleandmist või üleminekut tõendav notariaalselt tõestatud dokument, ja tasub riigilõivu.

Igapaevane muru kauplemissusteem

Registerpandi järjekoha muutmise avaldus 1 Registerpandi järjekoha muutmiseks esitab kaubamärgiomanik kande muutmise avalduse, millele lisatakse nende isikute notariaalselt tõestatud kokkulepe, kelle õiguste järjekoht muutub, ja tasub riigilõivu. Registerpandi kohta tehtud kande kustutamise avaldus 1 Pandi kohta registrisse tehtud kande kustutamiseks pandiga tagatud nõude lõppemisel esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja kirjaliku avalduse.

Kuidas EUIPO teiega suhtleb?

Kui avalduse esitab kaubamärgiomanik, lisatakse avaldusele pandipidaja notariaalselt kinnitatud nõusolek. Kaubamärgi võõrandamise registrisse kandmise taotlemine 1 Kaubamärgi võõrandamise kohta registrisse kande tegemiseks esitab taotleja, kaubamärgiomanik, uus taotleja või uus kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu.

Kust investeerida bitkoinus 2021. aastal

Kaubamärgi ülemineku registrisse kandmise taotlemine 1 Kaubamärgi ülemineku kohta registrisse kande tegemiseks esitab isik, kellele kaubamärgiõigused üle lähevad edaspidi uus taotleja või uus kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu.