Mušaaraka lepingu tingimusi võib kirjeldada järgnevalt: a Mušaaraka lepingut võib kasutada nii ühekordseks tehinguks kui ka terve äri juhtimiseks. Need tudengid omakorda võtavad endale vastutuse õpingute lõppedes krediidi tagastada, et oleks võimalik finantseerida uusi tudengeid. Islami üleskutse teisaldatavate valitsejate vastu oli nii organisatsiooniline kui ka poliitiline vahend moraalsete ettekirjutuste kogumina. Külgriba: 3 Lisateavet Ismailismi kohta proovige Ismaili lühiajalugu: moslemi kogukonna traditsioonid või Isma'ilis: nende ajalugu ja doktriinid , mõlemad Farhad Daftary. Võtame näiteks Abu Abdullah Rudaki,

Ja kui kahetsete pattu, siis teile kuulub väljalaenatud summa nii ei tee te halba ega tehte teile halba. Nad on patus võrdsed. Al-Bukhari Riba on intress, liigkasuvõtmine, väljapressimine.

Õpi kella tundma!

See võib esineda kahes põhilises vormis: a riba annasia raha laenatakse protsendi eest välja ja võlasumma suurus sõltub ajast, kui kauaks raha välja laenatakse; b riba al-fadl kaupmehed vahetavad omavahel samat tüüpi kuid erineva kvaliteediastmega kaupa ning see, kelle kaup on madalama kvaliteediga, annab rohkem. Igasugune intress või liigkasuvõtmine on islami seaduse järgi keelatud. Prohvet اهللا عليه وسلم صلى ütles: Kulla kulla vastu, hõbeda hõbeda vastu, nisu nisu 8 Eesti moslemite kuukiri 9 Islami majandus ja finantsteenused vastu, odra odra vastu, datlite datlite vastu, soola soola vastu vahetamisel võib neid vahetada vaid võrdses mahus samaaegselt käest kätte ja mitte võlgu.

Muslim Näiteid ribast: - Suurema summa tagasisaamine on laenu üheks tingimuseks, varem kokku lepitud, olgu tegemist siis määratud summa, protsendi või tasuga ükskõik millisel muul kujul näiteks kauba, teenuse, vahetusega. Prohvet اهللا عليه وسلم صلى ütles: Iga võlg, mis toob tulu, on liigkasuvõtmine. At-Tabarani Tuluks võib siin nimetada nii rahalist summat, mis makstakse kui ka tööd, mida inimene on nõus tegema, et võlgu saada. Samas kui laenusaaja ilma, et see oleks eelnevalt laenu saamise tingimuseks Parimad kaubandusvalikud sel nadalal, tahab laenuandjale midagi laenamise eest vabatahtlikult anda, siis see on lubatud võib tuleneda kohalikust kultuurist, traditsioonist kuidas just kuskil tänulikkust üles näidatakse.

Al-Bukhari - bai al- ina kui Parim BDAI lisaraha opeta kolledz müüakse võlgu võla maksmiseks määratakse aegaga peale seda müüakse seesama kaup sellele samale kaupmehele, ainult et väiksema raha eest.

St tegelikult inimene võtab intressi võlgu, aga ka kahe hinna vahe on intress. Ibn Omar اهللا عنهما رضي on edastanud: Prohvet اهللا عليه وسلم صلى keelustas bai al-muzaabina. See ei puuduta mitte ainult datleid, vaid võib käia ka näiteks veel kasvavate viinamarjade rosinate vastu vahetamise kohta jne. Taoliseid tehinguid iseloomustab alati ebakindlus, seega võib seal vabalt olla vahel riba.

Jabir اهللا عنهما رضي on edastanud: Prohvet al-mu- keelustas al-muzaabana ja صلى اهللا عليه وسلم haaqala. Selles tehingus on riba al-fadl.

Ibn Omar اهللا عنهما رضي on edastanud: Prohvet اهللا عليه وسلم صلى keelustas võla võla vastu müümise. Šariaat piirab või keelab väga rangelt ükskõik millist tegevust, mis võib kahjustada neid viite islami põhiväärtust. Keelatud äritegevuse alla kuuluvad näiteks: - alkoholi- ja tubakatööstuses või muus islamis keelatu tööstuses oslemine ükskõik mis etapis, - enamik konventsionaalsest finantssektorist, mis on seotud, intressi jmt-ga, - suur osa tänapäevasest meelelahutustööstusest eriti kasiinod, täiskasvanute meelelahutus jne- igasugune tegevus, mis võib keskkonnale ja kohalikele olulist kahju tuua.

Keelatud ei ole mitte vaid keelatu tootmine vaid ka selle levitamine, müümine, transportimine jne. Usulistel põhjustel keelatud st kui äri segab või takistab usuliste kohustuste täitmist äritegevuse alla kuulub näiteks äritegevus reedel, kui žumua palvele kutsutakse: Oo teie, kes te usute, kui žumua päeval st reedel kutsutakse žumua palvusele, siis minge Jumalat meenutama ja jätke kauplemine.

RRG 4.B klassi blogi: september

See on teile hea, kui te vaid teaksite. Lepingu kohaselt jagatakse kasum mõlema poole vahel. Kui aga juhtub, et äri on kahjumis, siis kulud katab rabb al-maal, välja arvatud juhul, kui kahjum on tingitud mudaarabi poolsest rikkumisest.

Selle mudaaraba kirjeldusega nõustuvad kõik islami koolkonnad. Õpetlased on seisukohal, et mudaaraba tänapäevastes oludes kasutamiseks tuleb silmas pidada järgmist: a Pank rabb al-maal ei sekku mudaaribi käsilolevatesse tehingutesse. Mudaaribi kohustuseks on pangale regulaarselt äri seisundi kohta aruandeid väljastada. Samadel tingimustel võib mudaarib ärisse lisada ka vahendeid muudest allikatest.

Mingisuguseid fikseeritud summa ja kuupäevaga makseid rabb ul-maal ei saa.

EMA 55 kauplemisstrateegia Star kaubandussusteemide ulevaade

Mušaaraka: Tegemist on partnerluslepinguga, mille kohaselt kaks või enam poolt astuvad varem määratletud kapitaliga parnerlussuhtesse, kus nii kasum kui ka kahjum kõigi vahel jaotatakse. Võtmesõnaks selle lepingu puhul on erinevate partnerite kaasosalus ja kaasfinantseerimine. Mušaaraka lepingu tingimusi võib kirjeldada järgnevalt: a Mušaaraka lepingut võib kasutada nii ühekordseks tehinguks kui ka terve äri juhtimiseks.

Seda on osapoolte nõusolekul võimalik ka pikendada. Selle puhul võib klient maksta nii kohe kauba kättesaamisel kui ka hiljem. Muraabahaga korraldatakse finantseerimist olukordades, kus kliendil on vaja vahendeid millegi soetamiseks sh. Oluline on, et muraabaha puhul ostja ei võta mitte pangalt kauba ostmiseks intressiga laenu, vaid pank ostab kliendile vajaliku kauba ettevõtja käest välja ning seejärel müüb selle kliendile edasi, teenides ise vahelt eelnevalt kokkulepitud summas vahendustasu ja mitte intressi.

Ostja tasub kauba eest osadena. Bai salam: Ostu-müügi tehing, mille käigus ostja maksab kokkulepitud hinda ühe või teise kauba eest ettemaksuna.

Seejärel saab ostja müüjalt kauba eelnevalt kokkulepitud ajal tulevikus kätte. Enamik islami õigusteaduse õpetlasi on üksmeelel, et bai salami lepingus peab olema: a täpselt sees kauba tüüp, kirjeldus, kogus ja kvaliteet; 10 Eesti moslemite kuukiri 11 Islami majandus ja finantsteenused b täpne aeg, millal klient kauba kätte peaks saama; c täpne hind, mis lepingu kehtivuse jooksul peab makstud saama.

Pank teenib kasumi sellega, et kui panga ja kliendi vahel on toimunud ostu-müügi tehing ja pank ostab kliendi käest teatud aja jooksul kliendile makstes teatud kauba, siis hiljem saab ta selle kallima hinna eest maha müüa.

Ižaara ijara wa iqtina: Ižaara all on mõeldud lepingut, mille järgi ühel lepingupooltest on õigus kasutada üht või teist kaupa rendilepingu alusel. Islami õigusteaduse õpetlased rõhutavad, et ižaara lepingus peab lepingupoolte lahkarvamuste vältimiseks täpselt olema määratletud rendi aeg ja hind.

Hoolduskulusid peab lepingu kehtimise ajal maksma omanik. Üks ižaara lepingu liikidest on ižaara wa iqtina liisingmille kohaselt rendileandja ja rendilevõtja nõustuvad, et lepinguaja lõppedes ja kauba täieliku maksumuse täitumisel kuulub kaup rendilevõtjale.

Sellisele lepingule kehtivad samad tingimused, mis tavalisele ižaara lepingule. Islami pangad võivad välja osta teatud tüüpi kaupa, nagu hooned, sõidukid või seadmed, mille nad klientidele ižaara lepingu alusel rendile annavad. Ižaara wa iqtina lepingu kohaselt nõustub klient teatud aja jooksul maksma teatud summa. Leping loetakse täidetuks, kui kogu summa on välja makstud ja omanikuõigus üle antud.

Panga sissetulekuks on rendiraha, mida lepingu lõppedes on kogunenud veidi enam kui pank algselt kauba soetamiseks kulutas. Peamised erinevused Lääne tüüpliisingust on: - müügitingimuste puudumine ižaara lepingust, Parim BDAI lisaraha opeta kolledz pank kui omanik vastutab füüsiliste riskide eest, - kauba müük peale rendilepingu lõppemist müügilepingu iqtina raamides, - võimalus jääkhinna miinimumini jõudes kaup tasuta Voimalus malayalu anda.

Ka islami pangad ja muud finantseerimisasutused annavad heategevuslikul eesmärgil tasuta krediiti. Need tudengid omakorda võtavad endale vastutuse õpingute lõppedes krediidi tagastada, et oleks võimalik finantseerida uusi tudengeid.

Islami pangad aitavad al-kard al-hasani abiga ka noori peresid kodu soetamisel või vallalisi abiellumisel st krediiti antakse mahri maksmiseks ja pulma eest tasumiseks. Abu Barza Al-Aslami اهللا عنهما رضي on edastanud, et Jumala Sõnumitooja اهللا عليه وسلم صلى ütles: Inimene ei saa Viimsel Kohtupäeval liikuma enne, kui ta pole aru andnud oma elu kohta kuidas ta selle veetis, oma teadmiste kohta mida ta neist kasutas, oma vara kohta kust ta selle sai ja mida sellega tegi ja oma keha kohta millega ta seda koormas.

  1. Colvin, J.
  2. Не требовалось особого разума и воображения, чтобы понять ее происхождение.
  3. Ты видел кое-что из прежнего облика Земли - того, который он имела до пришествия пустынь и исчезновения океанов.

Koraan 2. Sahih Al-Bukhari 3. Sahih Muslim 4. Sunan An-Nasai 5. Sunan Abi Dawud 6. Sunan Ibn Maja 8. Musnad Al-Imam Ahmad 9.

Kaubandus Crypt koodiga Binaarne valik Video allalaadimine

Bidayatul-mujtahid wa Nihayatul-mukrasid Ibn Rushd Kui kellelgi on huvi ja võimalik ise lugeda või lasta endale tõlkida araabia keelest, siis väga palju kasulikke fatwasid võite leida - org. IQ RA 11 12 Piinavaimad finantsküsimused Piinavaimad finantsküsimused küsimused: Iqra lugejad Vastused: Iman Makhmutova, islami õigusteaduse magister Tõlkinud: Aisha 1 Oletame, et ma kauplen aktsiaturul, ostanmüün aktsiaid.

Kas see kasum on siis halal või see läheb arvesse kui liigkasu saamine? Sest näiteks täna on aktsia väärtus 10 eurot ja 5 päeva pärast kui ma plaanin seda aktsiat müüa, on aktsia väärtus 12 eurot.

Ostes firmalt aktsia, laenasin firmale 10 eurot kui firma või kolmanda isiku käes on üle poole aktsiatest, siis see aktsiate hulk, mille ma firmalt ostsin, ei tee mind firma omanikuks. Seega see aktsia mille ma 10 euro eest ostsin, mulle otsustavat sõnaõigust firma tegemistes ei andnud ja see 10 eurot oli pigem raha, mille ma firmale kasu saamise eesmärgil laenasin.

Viie päeva pärast sain firmalt tagasi 12 eurot kuna aktsia väärtus suurenes peale aktsia müüki. Üldiselt on aktsiatega kauplemine islamis lubatud, aga tuleb tähele panna teatud nüantse. Kui inimene ise sellega tegeleb, siis on lubatud, aga nii ei ole lubatud, et inimene annab vahendusfirmale ja peab kindlasti kasu saama. Lubatud on ainult siis, kui inimesel on risk, et ta võib nii võita kui ka kaotada. Sellisel juhul ei ole tegemist liigkasuga, kuna see on sama mis kauplemisega võidetud raha.

Samas minuga juhtub ootamatu Parim BDAI lisaraha opeta kolledz ning ma suren. Seega ma nii haigekassasse kogutud rahast kui ka pensionisambasse kogutud rahast mingit kasu ei saa. Ja kui tööandjal polegi õigust meilt seda raha palgast maha arvestada, siis kas me osaleme endast sõltumatult patuse tegevusega, kus riik meie palga arvel rikastub ja kus meie ise sellest sotsiaalmaksust mitte mingit kasu ei saa? Õpetlased on eriarvamusel, et kas see on keelatud või mitte.

Ühed ütlevad, et see on keelatud.

Tolgi antud aktsiaoptsioonid prantsuse keeles Binaarsed valikud Iisraeli korda

Teised ütlevad, et haigekassa sarnaneb abikassaga, mis oli olemas ka Prohveti saws ajal Mediinas ühe rajooni elanikud kõik panustasid, et juhuks, kui midagi juhtub. Ja kui ei juhtu, siis läheb see raha heategevuseks. Üldiselt on nii, et kui kindlustus haigekassa on kohustuslik ja kuidagi ei ole võimalik sellest loobuda, siis annan selle, mis on nõutud, aga mitte rohkem.

Kui on valik, siis parem mitte maksta. Elukindlustus on kõigi õpetlaste meelest keelatud. Igasugune selline panustamine, kus kindlasti tuleb kasum, on riba intress ja keelatud. See on sotsiaalmaks. Sotsiaalmaks läheb haigekassasse ja pensioni esimesse fondi.

Cara Trading di IQ voimalused TD Ameritrade marginaali varskendamise valikud

Oletame, et ma olen terve inimene, kellel Jumala abil arstil käigu vajadust või 12 Eesti moslemite kuukiri 13 Piinavaimad finantsküsimused Pension on samuti nagu ühine abikassa praegu maksad teistele ja tulevikus makstakse sulle.

Samas kui ei ole kohustuslik, siis ei tohiks seda maksta.

Armas lugeja, loed praegu juba kolmekümnendat Iqrat! Selle kuu numbri peateemaks on islami finants. Teema on eriline selle poolest, et tegelikult me keegi selle kohta eriti midagi ei tea ja sellega ka väga kokku ei puutu, kuid sellel vähesel määral mis puutume, peaksime siiski teadma, mis meile lubatud on ja mis mitte. Kuna teema on spetsiifiline, siis pidime selle selgitamiseks appi võtma spetsialistid. Peateema artiklid on meie jaoks seega kirjutanud islami õigusteaduse magistrikraadi kaitsnud Iman Makhmutova kelle lõputöö oli just islami majanduse suunal ja peagi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas doktorikraadi kaitsma asuv Anu Kõve, kes uurib oma töös islami finantsteenuseid Euroopa Liidus ja ühtlasi veidi ka Eesti moslemite teadmisi selles vallas.

Kõigist vabatahtlikest kindlustustest tuleks hoiduda, sest islami seadusega ei ole need lubatud ja kui teatud kindlustused näiteks haigekassa abikassa paralleeliga ongi lubatud, siis õpetajad ei ole selles osas üksmeelel, seega on parem kõike vabatahtlikku selles vallas vältida. Sõbra majanduslik olukord paraneb, tänu Jumalale, ning ta on valmis mulle võlga tagasi maksma.

  • CFD Forex Room
  • Parimate reguleeritud binaarvoimaluste maaklerid
  • Maaratlus India ookeani Maritime Trading System

Ta tahab maksta mulle eurot kuna ta ei taha hakata müntidega jändama ja see 1,27 eurot ei ole tema jaoks palju, mida ta rohkem tagasi maksab. Kas mul on õigus seda eurot vastu võtta või pean talle niikaua peale käima, kuni ta mulle 98,73 eurot annab? Islamiriikides on siiski kõigil antud luksused olemas, aga kui väidetavalt ei tohi pangalt intressiga laenu võtta?

Islamiriikides elavad moslemid on rääkinud, et seda tehakse kuidagi läbi selle inimese, kes on näiteks nende korterelamute omanik ja maksad aja jooksul talle summasid nii kaua, kui makstud saad ja intress nö peidetakse ära lihtsalt, küsides lõppkokkuvõttes suuremat summat? Liising on islamis lubatud.

Kaugelt näeb positiivset paremini Šotimaa kooliõpetaja Neil McIntyre oli PISA-testi tulemustest niivõrd huvitatud, et tuli spetsiaalselt Eestisse ja Soome uurima, miks on siin õpilaste tulemused loodusainetes nii palju paremad kui Suurbritannias. Oma tähelepanekutest rääkis ta Tallinna Reaalkoolis toimunud reaal- ja loodushariduse konverentsil ning tema esinemine pälvis kuulajate täie tähelepanu. Olgu kohe öeldud, et Neil McIntyre´le meeldis Eesti koolis väga vahetund, õpilaste-õpetajate võõrkeeleoskus ja eKool. Ta ütles sissejuhatuseks, et Euroopas saavutasid parima tulemuse Soome ja Eesti õpilased, olles vastavalt 5.

Kui tahan osta maja ja mul on palk või midagi, mida võin pandiks anda, siis võin seda kasutada. Islamis on lubatud, et ostan pikema perioodiga makstes, aga siis pean ostma otse omanikult. In the laboratory we have used laser-guided electric discharges to create long cmarclike plasma channels to simulate the observed luminous channels and to allow determination of an empirical relation between the brightness of the channel and the electric current flowing in the channel.

These laboratory discharges had peak currents up to kA and periods of ˜2 ms.

Video: "Dimash Digital show", How i lived it/Informative video. Subtitles 2021, Mai

Spectroscopic analysis showed that the luminous channels consisted primarily of normal air plasma with typical ground-level contaminants. Kuigi sufism on tänapäeval Iraani ja Saudi Araabia ortodokslikes islamiriikides kesksel kohal, on see Kesk-Aasias vaikne. Enamik pühakojaid, mida näed, on pühendatud ühele Sufi õpetajale või muule. Kui islamit ähvardasid sissetungijad nt ristisõdijadvõttis Sufis usu kaitsjate rolli ja sufism muutus rügatud tariikide vennaskondade massiliseks liikumiseks, mis põhineb teatud püha kohtadel, sageli vendade asutajate haudadel.

Clandestine, antikommunistlik tariqas aitas islamil Nõukogude aja vältel ja KGB ja tema eelkäijad ei suutnud neid kunagi sisse tungida.

Mõõdukas, nonelitistlik Naqshbandiya tariqa oli Nõukogude ajal kõige olulisem ja tõenäoliselt ikka veel. Bukharas Mitmed tuntud Kõik need loodi Islam täna Alates iseseisvumisest on Kesk-Aasia islam taaselustunud ning mošeed ja medressad on idanenud nagu seened kogu piirkonnas, mida tihti rahastatakse Saudi või Iraani rahaga. Isegi usutavalt konservatiivsemas Usbekistanis ja Tadžikistanis on need uued mošeed nii poliitilised kui religioossed avaldused ning islami tõus on sama palju seotud Kesk-Aasia identiteedi otsimisega, nagu see on religioossete kirglikkuse tõusuga.

Enamik Kesk-Aasia elanikke on äsjase mineviku Nõukogude sekulaarsuse ja piirkonna sügavamate ajalooliste sidemete vahel moslemimaailmaga, kuid vähestel on islami väga põhjalikud teadmised.

Ainult Usbekistani ja Lõuna-Kõrgõzstani Fergana oru piirkondi võib pidada tugevalt moslemiteks, ja ainult siin kannavad naised hijabit peakatet.

Muud omadused Kesk-Aasias - üksildane planeet - Kesk-Aasia

Kõik Kesk-Aasia valitsused on hoolitsenud selle eest, et islamile jäid ranged juhised. Enamikus vabariikides on lubatud tegutseda ainult riigi poolt heakskiidetud imaamid jutlustajad või religioossed juhid ja riiklikult registreeritud mošeed. Tadžikistani islami taaselustamise partei on piirkonna ainus islamistlik partei, mida ei tohi keelata. Kesk-Aasia on kogenud islami äärmusluse maitset Usbekistani islamiliikumise PIN-baari strateegia vormis, mis käivitas mitmeid relvastatud rünnakuid ja röövimisi aastatel —, püüdes Usbekistanis luua islamiriigi.

Liikumine on Kesk-Aasias suures osas kadunud, kuid kardetakse, et ekstremistid võivad tagasi pöörduda Tadžikistanisse ja Usbekistanisse, kui nad taastuvad Afganistanis. Terrorismivastase sõja ajal on Usbekistani valitsus arreteerinud tuhandeid moslemeid "äärmuslastena", enamik neist Fergana orust. Mõned, kuid mitte kõik, on rahumeelse, kuid radikaalse organisatsiooni Hizb ut-Tahrir vabanemise liikumine liikmed, kes loodavad luua ülemaailmse islami kalifaadi ja millel on kogu piirkonnas toetus.

Türkmenistan hoiab ka islami range kontrolli. Türkmenistani mošeedel on tsitaadid endise presidendi Niyazovi raamatust, mille Ruhnama on graveeritud Koraani noteeringute kõrval. Türkmenistani endine peameister süüdistati riigireetmisega ja mõisteti aastaseks vanglakaristuseks pärast keeldumist vastu võtta Türkmenistani presidenti Jumala sõnumitoojana.

Hiina: 14 inimest Islam Kesk-Aasias Välja arvatud juutide ja vene õigeusu kristlaste kiirelt kahanevad kogukonnad, Rooma katolikute ja evangeelsete luterlaste väikesed vähemused ja mõned budistlikud korealased Fergana orus ja Kõrgõzstanis, on peaaegu kõik Kaspia mere ja Kasggari vahel moslemid, vähemalt põhimõtteliselt. Sõltumatuse aastad on näinud usu taaselustumist, mis hakkab alles taastuma 70 aastat nõukogude ajastu "sõjaväelistest ateismidest". Islami ajalugu ja skeemid Aastal hakkas prohvet Mohammed, siis nüüdseks Saudi Araabias Meka jõukas araabia, kuulutama uut religioosset filosoofiat, islamit, mis põhineb Allahi ilmutustel islami nimi Jumalale. Need ilmutused koguti lõpuks islami kõige pühamasse raamatusse Koraan. Kuigi juute ja kristlasi austatakse kui raamatu Inimesi ahl al-Kitabpeab islam end nende usundite summeerimiseks ja viimaks.

Vanade kommunistlike ideaalidega diskrimineeriti, demokraatia allasurumine ja majanduslikud võimalused seisavad, hirm on see, et radikaalne islam annab rahulikuks alternatiiviks Kesk-Aasia noortele, kellel on vähe allesjäänud võimalusi. Küünlad ja leegid põletatakse sageli pühamutes ja haudades ning nii Tadžikist kui ka türkmeenlased hüppavad pulmade või Qurbani Eid al-Azha festivali, tule-kummardava zoroastria ajastu traditsioonide üle.

Türkmenistan paneb teatud varud amulettidesse ja võlusidesse. Konye-Urgenchis on türkmeeni naised isegi vananenud viljakuse riituses mägirinte alla. See oli kirjutatud vaid 19 aastat pärast prohvet Muhamedi surma ja hiljem tõi Timur Kesk-Aasiasse.

Backtesti kauplemisstrateegiad Parimad kaubanduse binaarsed voimalused

Külgriba: 3 Lisateavet Ismailismi kohta proovige Ismaili lühiajalugu: moslemi kogukonna traditsioonid või Isma'ilis: nende ajalugu ja doktriinidmõlemad Farhad Daftary. Ei ole Jumalat, vaid Jumalat. Mohammed on Jumala sõnumitooja.

Tulge palvetama, tulge turvalisuse juurde. Jumal on kõige suurim. Külgriba: 6 Jihad: Ahmed Rashidi keskne Aasia sõjaväelise islami tõus on ülevaade sellest, kuidas ja miks islami sõdivad rühmad tõusid Nõukogude Liidu tuhast Fergana orus. Külgriba: 7 Mõned arheoloogid usuvad, et Gonur-Depe pronksiaja sait oli maailma esimese monoteistliku usu, zoroastrismia, sünnikoht, samas kui teised usuvad, et see on Balkh üle Põhja-Afganistani piiri.

Külgriba: 9 Aastakspärast Stalini rünnakuid religioonide vastu, jäi seisma vaid Kesk-Aasia 30 mošee ja kõik 14 islamikooli suleti.

Kunstid Kesk-Aasia on pikka aega segunenud ja sulandunud kunstitraditsioonid Türgist ja Pärsiast, islamist ja ilmalikest, asustatud ja kaasmaalastest maailmadest, luues protsessis põlisrahvaste Kesk-Aasia esteetika.

  • poksija kommenteerib mike: Topics by accord.ee
  • Binaarsed valikud Martingaleis
  • Aktsiate valikute andmiseks
  • Broker Binaarne valik

Rahvakunst Kesk-Aasia rahvakunst on arenenud koos teisaldatavate või seminomadiliste eluviisidega, keskendudes transpordile hobused ja kodule yurts. Disainilahendused järgisid looduskeskkonna ilu: lehele toetuv lumi, ibexi sarvestiku elegants, steppide lilled. Staatus ja rikkus ilmnesid nikerdatud uste või rikkalikult kaunistatud hobuse keerukusega. Kuid kunsti ei loodud üksnes staatuse või rõõmuga; igal objektil oli ka igapäevaelus praktiline funktsioon.

اقرأ MOSLEMITE KUUKIRI NR 30 VEEBRUAR / RABI-AL-AWWAL RABI-AL-THANI PDF Free Download

Toiduvärvilistest vaibadest, mida kasutatakse magamiskotideks ja kootud pilliroogadeks, mis on mõeldud tuule blokeerimiseks, kumme kandmiseks kasutatavatele nahapudelitele kääritatud mära piim ; paljud tänapäeva suveniirid Kõrgõzstanis ja Kasahstanis on hiljutise teisaldatava mineviku jäänused.

Sellise rõhuasetusega ratsatsukultuurile ei ole üllatav, et hobused lõid dekoratiivseid tekke, inkrusteeritud puidust sadulaid ja pea ja kaela kaunistusi. Mehed riputasid oma rikkused vöödesse hõbedatesse mantlitesse ja saberitesse ning kohvrid ja kohvrid joogiks.

Isegi tänapäeval on Tadžikistani ja Fergana oru basaarid rasked nikerdatud pistikute ja pichokiga. Nomad nõudsid, et nende jõukus oleks kaasaskantav ja rikas nomadiline naine kandis tohutuid ehteid, peamiselt hõbedat, mis sisaldas poolvääriskive, nagu lapis lazuli ja cornelian arvatavasti on maagilised omadused. Kaasaskantavaks jäämiseks olid sisustused heledad vatid, vaibad ja aiyk kap kootud kotidmis riputati plaatide ja rõivaste ladustamiseks jurtseintele.

Kumysi valmistamiseks, transportimiseks ja teenindamiseks kasutati Kököri reljeefsed nahapudelid ; nendel päevadel piisab tühistest kola pudelitest.

Vaibad ja tekstiilid Enamikul Kesk-Aasia rahvastel on oma traditsioonilised vaipade või vaipade stiilid. Bukharas kuulsaid "Bukhara" vaipasid, nii et neid enamasti müüdi, valmistavad suurel määral Türkmenistani käsitöölised Türkmenistanis ja Afganistani loodeosas.

Sügavpunased ja ochresid on esmane palett, stiliseeritud gul lill ühine motiiv. Kõrgõzstan on spetsialiseerunud shyrdakidele vildist vaibad värvitud värvitud paneelidega või pressitud villakujundusega ala-kiyiz.

Kasahhid on spetsialiseerunud koshmale värvilised vildikatted.

Bitcoin Investment Schwab. Parim hinnatud binaarvaadete programm

Tasapinnal asuvad Usbekid siidist ja puuvillast seinakatted ja kaaned nagu ilus suzani tikandid; suzan on nõelale pärsia. Suzani on valmistatud erinevates suurustes ja neid kasutatakse lauakattedena, padjadena ja ruijo pruudi voodikattena ning seega olid nad pruudi kaasavara võtmetähtsusega osa.

Rikkalik lilleline või taevane motiiv inimeste ja loomade kujutamine moslemite uskumuste vastu keskmiseks suzaniks on vaja umbes kaks aastat. Võimalik, et kõige kättesaadavam Kasahstani tekstiili-suveniir on tus-kiiz Kõrgõzstani tush-kiyizvärviline seinakinnitus, mis on valmistatud puuvillast ja siidist. Usbekistanis on populaarsed psühhedeelsed tie-värvitud siidid, mida tuntakse ikat või khanatlas. Võta lähemalt ringkäik Parim BDAI lisaraha opeta kolledz kohta, kuidas riie on valmistatud Yodgorliki siiditehases Margilonis.

Enamik Võtame näiteks Abu Abdullah Rudaki, Omar Khayam —kuulus rubiayyat-luule helilooja, kuigi see on nüüdsest kirdeosas Iraan, on tugevalt seotud Balkhi ja Samarkandiga, kus ta veetis osa oma varajastest eludest Seljuq emiri kohtus.

Usbekistani riiklik luuletaja on Alisher Navoi —kes esines türgi kasutamisel kirjanduses. Sündinud Heratis tänapäeva Afganistanis, Navoi teenis Hussain Baiqara Timurid'i kohus, tellides avalikke hooneid, nõustades poliitika ja kirjutades eepose luuletusi. Lääne-publikule paremini tuntud on Mawlana Rumi —73kes on sündinud kas Balkhis Afganistanis või Vakhsh Tadžikistanis mõlemad kohad nõuavad oma sünnikohta ja on endiselt tänapäeval kõige levinum luuletaja USA-s.

Enamik Tadžikist ja Usbekist on hästi kursis Iraani rahvus luuletajaga Firdausi, kelle eepos Shah Nama Shahnameh; kuningate raamat räägib populaarsest lugu Rostamist ja Sohrabist, kus traagiline kangelane Rostam tapab oma poja eksliku identiteedi korral.

Kesk-Aasia kirjanduse universaalse olemuse tugev tegur oli see, et seda populariseeriti mitte kirjalikus vormis, vaid suuliselt läbi rändavate minstrelide, improviseeritud laulude, luuletuste ja lugude vormis.

Türkmenistanis ja usbeki keeles tuntud bakshi või dastanchi ja Kasahstani ja Kõrgõzstani loomingulised jutuvestmikud teenisid oma elukoha linnast linnale, andes kvalifitseeritud ja dramaatilisi rahvahuvilist salmi, jutte ja eeposid basaarsesse ja chaikhanasse kogutud publikule.