Mere- ja lastiveokõlblikkus 1 Vedaja peab hoolitsema selle eest, et laev oleks reisi alustamisel merekõlblik, nõuetekohaselt mehitatud, tehniliselt varustatud ning reisi läbiviimiseks küllaldaste tagavaradega. Eesti hea tava ja IFRS-i reeglite erinevused IFRS-i rakendamine on kohustuslik börsil noteeritud ettevõtetele, samuti finantsasutustele ja kindlustusseltsidele, ülejäänud ettevõtetele on IFRS-i kasutamine lubatud alternatiiv. Vajaduse korral peab saatja kaubad vastavalt tähistama. Ka juhul, kui ettevõtte tegevust finantseeritakse laenukapitaliga, parandab arendusväljaminekute kapitaliseerimine ettevõtte omakapitali seisu ning võimaldab omakapitali suurendamist edasi lükata.

Käesoleva seadusega reguleeritakse kaubanduslikust meresõidust tulenevaid õigussuhteid. Kaubandusliku meresõidu mõiste Kaubanduslikuks meresõiduks loetakse käesoleva seaduse tähenduses tegevust, mis on seotud laevade kasutamisega lasti- reisijate- pagasi- ja postiveoks, mere elus- ja muude ressursside ning merepõhja all asuva maapõue varade uurimiseks ja ammutamiseks, jäämurde- pukseerimis- ja päästeoperatsioonideks ning teistel õiguspärastel eesmärkidel.

  1. И все же обращение с этими контейнерами требовало известной сноровки, потому что стоило только изменить направление движения, как поклажа немедленно проявляла твердокаменное упрямство и, казалось, прямо-таки из себя выходила, только бы сохранить Олвина на прежнем курсе, -- до тех пор пока он не преодолевал инерцию.
  2. Adaptive kaubanduse naitajad

Seaduse kohaldamine 1 Eesti Vabariigi sadamate vahel toimuva veo kabotaažvedu korral ei või lepingupooled kokku leppida välisriigi õiguse kohaldamises. Lastiveoleping 1 Lastiveoleping on veoleping, millega üks isik vedaja kohustub teise isiku saatja ees meritsi vedama talle saatja poolt vedamiseks üleantud kauba sihtsadamasse ja andma seal üle kauba vastuvõtmiseks õigustatud isikule saaja.

Saatja kohustub vedamise eest Kaubanduslikud vara valikud veotasu. Veotähtaeg Vedaja peab kauba kohale toimetama kokkulepitud ajavahemikul, kokkuleppe puudumisel aga ajavahemikul, mida võib hoolikalt vedajalt asjaolusid arvestades mõistlikult oodata veotähtaeg.

Kuidas valmistada saialille kreemi! Retsept ja palju muud

Kaupade pakkimine ja valmispanek, lastimine 1 Saatja peab kauba selle olemust ja kokkulepitud veoviisi arvestades pakkima nii, et see oleks kaitstud kaotsimineku ja kahjustumise eest ega tekitaks kahju vedajale, teistele isikutele, muudele kaupadele ega keskkonnale.

Kaup peab olema kohale toimetatud sellisel viisil ja sellises seisundis, et selle saaks mugavalt ja ohutult lastida. Kohaletoimetatud kaup peab olema veokõlblikus seisundis. Kauba ülevaatamine 1 Vedaja peab kauba vastuvõtmisel mõistlikul viisil kontrollima, kas kaup on pakitud käesoleva seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud viisil. Kui kaup on kohale toimetatud konteineris või muus sarnases suletud vahendis, ei ole vedaja kohustatud vahendit seestpoolt kontrollima, välja arvatud juhul, kui on ilmne, etseeei ole täidetud nõuetekohaselt.

Sa oled siin

Vedaja võib keelduda kaupa vedamast, kui puudusi ei saa kõrvaldada abinõudega, mille rakendamist saab vedajalt kauba lastimisel mõistlikult oodata. Ohtlikud kaubad 1 Ohtliku kauba puhul peab saatja vedajale õigeaegselt kirjalikult taasesitatavas vormis teatama ohu laadist. Saatja peab ohtliku kauba vedamise korral teatama vedajale ka ohtliku kauba vedamisel rakendamisele kuuluvatest ohutusnõuetest, kui seda saab temalt mõistlikult oodata.

  • Kaubandusliku meresõidu seadus – Riigi Teataja
  • Käesoleva seadusega reguleeritakse kaubanduslikust meresõidust tulenevaid õigussuhteid.
  • Мы вас ждали,-- он понял, что все барьеры рухнули.
  • Binaarsete voimalustega kauplemise suundumused
  • Trading System 666.
  • Valikud Helistage lendav strateegia

Ohtlikud kaubad peavad olema vastavalt Kaubanduslikud vara valikud. Vedaja ei pea lõikes 2 nimetatud abinõude rakendamisest tekkinud kahju saatjale hüvitama. Eritoiminguid nõudvad kaubad Kui kaubaga tuleb lastimisel, lossimisel või veo kestel toimida tavapärasest erineval viisil, peab saatja sellest vedajale õigeaegselt teatama ja osutama abinõudele, mille rakendamine võib vajalik olla.

Vajaduse korral peab saatja kaubad vastavalt tähistama. Saatedokumendid 1 Saatja peab enne kauba vedajale üleandmist andma vedaja käsutusse dokumendid ja teabe, mis on vajalikud kauba lastimiseks või lossimiseks, samuti vedamisega seotud ametlike toimingute läbiviimiseks, Kaubanduslikud vara valikud tollivormistusteks.

Vedaja võib nõuda lossimise tõttu tekkinud kulude hüvitamist. Veotasu maksmine 1 Veotasu tuleb Kaubanduslikud vara valikud maksta kauba üleandmisel saajale. Vedaja Kaubanduslikud vara valikud lisaks veotasule nõuda tema poolt kaubale tehtud kulutuste hüvitamist, mille tegemist ta võis vastavalt asjaoludele vajalikuks pidada. Vedaja ei või nõuda kulude hüvitamist, mis tekivad tavaliselt sellise lastiveolepingu täitmisel või mis oleksid vedajal tekkinud ka juhul, kui ta ei oleks lepingut sõlminud.

Kui takistus on tekkinud vedaja süül, võib ta veotasu maksmist ja kulude hüvitamist nõuda üksnes ulatuses, milles saatjal on sellise veo vastu huvi. See kehtib ka juhul, kui konossemendis on andmete kohta tehtud reservatsioon, põhjendusega, etvedajalei olnud andmete õigsuse kontrollimiseks mõistlikku võimalust. Veotasu kaotsiläinud kaupade eest 1 Kaupade eest, mis on läinud veo ajal kaotsi, ei tule veotasu maksta, ettemakstud veotasu tuleb tagastada.

Lastiveolepingu ülesütlemine saatja poolt 1 Saatja võib lastiveolepingu igal ajal üles öelda, välja arvatud juhul, kui ülesütlemine põhjustaks viivituse reisi läbiviimisel, tekitaks ohu laevale või lastile või tooks kaasa muude vedaja õigustatud huvide olulise kahjustamise.

Kaubanduslikud vara valikud Online Valikud vahetuskurss

Kui leping öeldi üles vedaja kohustuse olulise rikkumise tõttu, peab vedaja kauba lossima oma kulul. Lastiveolepingu ülesütlemine vedaja poolt 1 Vedaja võib lastiveolepingu üles öelda, kui kaup ei ole vedamiseks õigeaegselt kohale toimetatud.

Õigus nõuda mittetäieliku lasti vedamist 1 Saatja võib nõuda, et vedaja alustaks kauba vedamist ka juhul, kui lastitud on ainult osa kokkulepitud kaubast mittetäielik lastvälja arvatud juhul, kui mittetäieliku lasti vedamine tekitaks ohu laevale või muudele veetavatele kaupadele.

Saatja võib nõuda, et veotasust arvestatakse maha veotasu kauba eest, mida vedaja vedas lastimata kauba asemel sama laevaga. Käesoleva paragrahvi lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata.

Language switcher

Vedaja hoolsus Vedaja peab kauba vedamiseks üleandmisest kuni kauba saajale üleandmiseni toimima kaubaga vastavalt kauba omaniku huvidele ja järgima seejuures korralikule vedajale omast hoolsust. Mere- ja lastiveokõlblikkus 1 Vedaja peab hoolitsema selle eest, et laev oleks reisi alustamisel merekõlblik, nõuetekohaselt mehitatud, tehniliselt varustatud ning reisi läbiviimiseks küllaldaste tagavaradega.

Lastimine tekile Kauba võib tekile lastida ainult saatja nõusolekul, välja arvatud juhul, kui kauba tekile lastimine on ette nähtud seadusega, tuleneb kauba olemusest või on sellise kauba vedamisel tavapärane. Vedaja võib saatjalt nõuda juhise järgimisega seotud kulude hüvitamist ning täiendava mõistliku veotasu maksmist.

Vedaja võib juhise järgimiseks nõuda mõistliku ettemakse tasumist. Konossemendi väljaandmise korral võib vedaja juhist järgida üksnes juhul, kui talle esitatakse konossement. Sel juhul ei kohaldata käesolevas seaduses vedaja vastutuse piiramise kohta sätestatut. Vedamis- ja üleandmistakistused 1 Kui enne kauba sihtsadamasse saabumist selgub, etveduei saa lepingukohaselt lõpule viia vedamistakistus või kui pärast kauba sihtsadamasse saabumist selgub, et kaupa ei saa saajale üle anda üleandmistakistuspeab vedaja küsima juhist kaubaga edasise toimimise kohta.

Kui juhise järgimise kohustus sõltus konossemendi esitamisest, ei ole vaja konossementi esitada. Juhise järgimiseks võib vedaja nõuda mõistliku ettemakse tasumist. Asjaolude kohaselt võib vedaja eelkõige: 1 kauba lossida ja ladustada või kauba kolmanda isiku juures juhist andma õigustatud isiku arvel hoiustada; kauba ladustamisel või hoiustamisel kolmanda isiku juures vastutab vedaja üksnes kolmanda isiku valiku eest; 2 kauba tagasi vedada; 3 kauba vastavalt lepingute ja lepinguväliste kohustuste seaduse RT I81, § lõigetes 3—6 sätestatule müüa, kui kaup on kiiresti riknev või kui kauba seisund seda nõuab või kui muude abinõude tarvitusele võtmisel tekkivad kulud oleksid kauba väärtust arvestades ebamõistlikult suured; 4 hävitada kauba, mida ei ole võimalik või otstarbekas müüa.

Lossimine Vedaja peab kauba oma kulul Kaubanduslikud vara valikud lossima. Lossimiskohast peab ta saajat õigeaegselt teavitama.

Kaubanduslikud vara valikud Binaarne OPCION VS SHARE valik

Saaja õigused ja Kaubanduslikud vara valikud 1 Pärast kauba saabumist lossimiskohta võib saaja nõuda vedajalt kauba üleandmist. Vedaja võib kauba üleandmisest keelduda, kui lastiveolepingust tulenevad saatja kohustused, mille täitmise tähtaeg on saabunud, on täitmata ja saaja keeldub nende täitmisest.

Nõude esitamine saaja poolt ei välista saatja õigust esitada sama nõue. Kui konossementi või mereveokirja ei ole väljastatud või saajale esitatud või sellest ei tulene makstava veotasu suurus, peab saatjaga kokkulepitud veotasu maksma saaja.

Kauba üleandmine Kaup on saajale üle antud, kui: 1 saaja või tema esindaja on saanud kaubale otsese valduse või 2 kaup on käesoleva seaduse § 20 lõike 4 punktis 1 nimetatud juhul või muul lastiveolepingus ettenähtud juhul sihtsadamas saajale kättesaadavalt ladustatud või hoiule antud. Pandiõigus 1 Vedajal on lastiveolepingust tulenevate nõuete ning saatjaga varem sõlmitud veo- ekspedeerimis- või laolepingutest tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus kaubale ja kauba saatedokumentidele.

Pandiõigus kestab edasi ka pärast kauba üleandmist saajale, kui vedaja esitab pandiõigusest tulenevalt kolme päeva jooksul kauba üleandmisest kohtusse hagi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuete täitmiseks ja taotleb kauba arestimist ning kaup on selle arestimise hetkel veel saaja valduses.

Kui saajat ei saa kindlaks teha või kui ta keeldub kaupa vastu võtmast, tuleb teated esitada saatjale.

Kaubanduslikud vara valikud Direktori tasandi osavoimaluste tehingud

Vedaja Trading Options Foorum kauba kaotsimineku või kahjustumise eest Vedaja vastutab kauba kaotsimineku või kahjustumise eest, mis on toimunud kauba vedamiseks vastuvõtmisest kuni Kaubanduslikud vara valikud üleandmiseni.

Vedaja vabanemine vastutusest 1 Vedaja ei vastuta kahju eest, kui ta tõendab, et see on tekkinud: 1 kapteni, meeskonnaliikme või lootsi teo või tegevusetuse tulemusena laeva juhtimisel; 2 Ross Stock Options, et laev ei olnud reisi alustamise hetkel merekõlblik või lastiveokõlblik ja vedaja ei saanud temalt oodatava hoolsuse rakendamisel seda asjaolu avastada; 3 seetõttu, et laev kaotas merekõlblikkuse või lastiveokõlblikkuse reisi kestel; 4 tulekahju tagajärjel, välja arvatud juhul, kui tulekahju põhjustas kapteni, meeskonnaliikme või laeva teenistuses oleva ja laeva majandamisse kaasatud muu isiku tegu või tegevusetus; 5 mereõnnetuse, sõja, avaliku võimu tegevuse, karantiini ja rahutuste tagajärjel; 6 laeva arestimise tagajärjel; 7 streigi tagajärjel; 8 saatja või kauba omaniku või nende agentide või esindajate teo või tegevusetuse tulemusena.

Kaubanduslikud vara valikud vabanemine päästmise korral Vedaja ei vastuta lastiveolepingu rikkumise eest, kui see on põhjustatud isikute või vara päästmiseks vajalike meetmete rakendamisest merel. Kauba kaotsimineku eeldus 1 Kui kaup ei ole üle antud 60 päeva jooksul alates ajahetkest, millal see pidi olema üle antud, võib saaja lugeda kauba kaotsi läinuks, tehes selle kohta vedajale kirjalikult taasesitatavas vormis avalduse.

Kui hüvitissumma hõlmas lisaks hüvitisele kauba väärtuse eest ka hüvitist veo läbiviimise ja kauba kaotsiminekuga seotud kulude eest, arvestatakse need tagastatavast hüvitisest maha. Kauba väärtuse hüvitamine 1 Kauba kaotsimineku korral peab vedaja hüvitama kaotsiläinud kauba väärtuse. Kauba väärtuse Kaubanduslikud vara valikud tuleb lähtuda selle väärtusest lossimiskohas. See ei välista ettemakstud prahiraha tagastamise nõudmist. Piirmäärad kauba väärtuse hüvitamise korral 1 Kui vedajale ei ole enne lastimise algust esitatud andmeid kauba liigi ja väärtuse kohta ning neid andmeid ei ole kantud konossementi või mereveokirja, vastutab vedaja kauba kaotsimineku või kahjustumise korral kuni ,67 SDRi Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik ulatuses kaubaühiku eest või 2 SDRi ulatuses kaotsiläinud või kahjustatud kauba brutokaalu kilogrammi eest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem.

Kui konossement või mereveokiri selliseid andmeid ei sisalda, loetakse konteiner, alus või muu sarnane vahend koos oma sisuga üheks kaubaühikuks.

Vastutuse piiramise õiguse kaotamine Vedaja kaotab õiguse piirata oma vastutust vastavalt käesoleva seaduse §-le 30, kui ta rikkus lastiveolepingut tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Muud kui lastiveolepingust tulenevad nõuded 1 Käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud vastutuse piirmäärad kehtivad ka kauba kaotsiminekust, kahjustumisest või veotähtaja ületamisest tulenevatele saatja või saaja nõuetele vedaja vastu, mis ei tulene Kaubanduslikud vara valikud, eelkõige õigusvastaselt kahju tekitamisest, käsundita asjaajamisest ja alusetust rikastumisest tulenevatele nõuetele.

AASTA 6 PARIMAT ETTEVõTTE OMANIKU KINDLUSTUSKINDLUSTUST - FINANTSID -

Töötaja vastutus Kui kauba kaotsiminekust või kahjustumisest või veotähtaja ületamisest tulenev nõue esitatakse vedaja asemel vedaja töötaja või muu isiku vastu, kelle eest vedaja vastutab, võib ka töötaja või muu isik tugineda käesoleva seaduse §-s 30 ning lastiveolepingus ettenähtud vastutuse piirangutele, välja arvatud juhul, kui kahju tekkis tema tahtluse või raske hooletuse tõttu. Tegeliku vedaja vastutus 1 Kui veo viib täielikult või osaliselt läbi teine isik tegelik vedajavastutab ta kauba kaotsiminekust või kahjustumisest või veotähtaja ületamisest tekkinud kahju eest samal viisil kui vedaja, kui kahju tekkis ajal, mil kaupa vedas tegelik vedaja.

Vedaja kokkulepe saatja või saajaga käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud vastutuse piirangute kohaldamata jätmise või vedaja vastutuse laiendamise kohta Kaubanduslikud vara valikud tegeliku vedaja suhtes üksnes juhul, kui ta on sellega kirjalikult taasesitatavas vormis nõustunud. Vastutuse piirmäär mitme isiku vastutuse korral Kui sama kahju tekitamise eest vastutavad mitu isikut, ei tohi nende poolt makstav hüvitis kokku ületada käesoleva seaduse §-s 30 sätestatud vastutuse piirmäära.

Kahjust teatamine 1 Kui kauba kahjustumine või kaotsiminek on välisel vaatlusel arusaadav, kuid saaja või saatja ei ole vedajale sellest hiljemalt kauba saajale üleandmisel teatanud, eeldatakse, et kaup on üle antud lepingujärgses seisundis. Teates tuleb kahju üldiselt kirjeldada.

Kui teade esitatakse pärast kauba üleandmist, peab see olema tehtud kirjalikult taasesitatavas vormis.

Tee õige valik spetsialist Tee õige valik spetsialist Tahate müüa oma äri kiiresti ja kasumlikult, kuid tunned, et pole ei võimu ei ole aega ega erilisi eelteadmisi, et otsida ostja ise? Väljapääs on nii lihtne - kasutada teenuseid spetsialistid! On ainult kaks võimalust valida õige spetsialist. Esimene võimalus - Väsimuse Viska kõik muud asjad ja sirvida erinevaid vahendaja ja ekspert profiilid loetletud veebilehel. Raiska oma aega sadu telefonikõnesid rääkida neile isiklikult või lihtsalt teada teenuste maksumus olete huvitatud.

Teate allkirjastamine ei ole vajalik, kui teate saatja on muul viisil tuvastatav. Teade loetakse õigeaegselt esitatuks, kui see on käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud tähtajal ära saadetud. Sätete kohustuslikkus Lepingupooled ei või käesolevas seaduses sätestatud vedaja vastutust kokkuleppeliselt leevendada. Konossement 1 Konossement on kaubaväärtpaber, milles vedaja tunnistab kauba vedamiseks vastuvõtmist, kohustub vedama vastuvõetud kauba konossemendis kirjeldatud kujul sihtsadamasse ning andma selle seal üle isikule, kes esitab konossemendi ja on vastavalt konossemendile õigustatud kaupa vastu võtma.

Konossement tõendab lastiveolepingu sõlmimist. Lastiveolepingu tingimused on saajale kohustuslikud, kui neile on konossemendis viidatud.

Konossemendi väljastamine 1 Vedaja peab pärast kauba vastuvõtmist väljastama saatja nõudel konossemendi. Saatja võib nõuda konossemendi väljastamist mitmes eksemplaris. See tuleb vedajale Stock valiku edendamise kava vastu tagastada. Konossemendi sisu ja vastutus konossemendi väljastamise eest 1 Saatja või käesoleva seaduse § 39 lõikes 2 nimetatud isik võib nõuda, et konossemendis oleksid järgmised andmed: 1 laeva nimi, kui vedu tuleb sooritada kindla laevaga; 2 vedaja nimi; kui vedaja Fortune aktsiaoptsioonid on vale, ebatäpne või seda pole märgitud, siis loetakse vedajaks reeder; 3 vedaja poolt vastuvõetud kauba liik; 4 saatja nimi; kui saatja asemel toimetas kauba vedamiseks kohale kolmas isik, kes ei ole saatja esindaja, ka selle isiku nimi; 5 sihtsadam, välja arvatud juhul, kui see on jäetud saatja või kauba vedamiseks kohaletoimetanud isiku valida; 6 saaja nimi; 7 kaupade tähistus ja kirjeldus kaupade liigi, tunnuste ning kauba hulga, kaalu või mõõdu järgi; 8 märkused kauba välisel vaatlusel arusaadava seisundi kohta; 9 kokkulepped veotasu ja selle maksmise kohta; 10 väljastamise aeg ja koht; 11 konossemendi eksemplaride arv.

Konossemendi võib allkirjastada kapten või selleks vedaja poolt volitatud isik, samuti vedaja jaoks Kaubanduslikud vara valikud tegutsev ja selliseid ülesandeid täitev muu isik. Kui vedaja seda kohustust ei täida, peab ta hüvitama konossemendi õiguspärasele valdajale Kaubanduslikud vara valikud, mis on tekkinud seeläbi, etkonossemendiõiguspärane valdaja on usaldanud konossemendi andmete õigsust.

Arendusväljaminekute kapitaliseerimise reeglid Arendusväljaminekute kapitaliseerimise reeglid Arendusväljaminekuid kapitaliseerides saab tootearendusega seotud väljaminekuid kajastada perioodi kulude asemel bilansis varana. Nii on ettevõtte bilansis rohkem varasid ja perioodi kasumiaruandes kasum suurem.

Saatja edastatud andmete ülevõtmine 1 Vedaja peab käesoleva seaduse § 40 lõike 1 punktis 7 nimetatud andmed konossementi sisse kandma sellisel kujul, nagu saatja või § 39 lõikes 2 nimetatud isik need talle kirjalikult edastas. Kaupade puhul, mis antakse vedajale vedamiseks konteineris, mahutis või muus sarnases suletud vahendis, võib konossementi teha märkuse «sisu tundmatu». Konossemendi andmete õigsuse eeldamine 1 Kui konossement on väljastatud, loetakse selle andmed õigeks, kuni pole tõendatud vastupidist.

Kaubanduslikud vara valikud Trader Bitkoins AS

See ei kehti andmete suhtes, mille kohta on konossementi tehtud põhjendatud märkus vastavalt Socratesi kauplemissusteem seaduse § 41 lõikele 3. See ei kehti konossemendis sisalduvate kauba väärtuse kohta käivate andmete kohta. Väljaandmisnõue konossemendi mitme valdaja puhul Kui kauba väljaandmist nõuab konossemendi mitu valdajat, siis peab vedaja kauba saaja arvel ladustama või hoiule andma ning teavitama sellest konossemendi valdajaid, kes on nõudnud kauba väljaandmist.

Läbiv konossement 1 Läbiv konossement on konossement, milles on märgitud, et kaupade vedu viiakse läbi rohkem kui ühe vedaja poolt. Kauba üleandmine ja konossemendi tagastamine Vedaja on kohustatud kauba saajale üle andma üksnes siis, kui talle tagastatakse konossement ja saaja annab allkirja kauba vastuvõtmise kohta.

Kui üle antakse üksnes osa konossemendis märgitud kaubast, peab saaja konossemendi vedaja kasuks hoiustama ja andma kauba vastuvõtmise kohta allkirja.

Rändurid: Parim professionaalsete teenuste jaoks Sovhoos: Parim restoranide jaoks Hiscox: Parim töövõtjatele Parim üldine: Progressiivne reklaam Progressiivne kaubandus pakub meelerahu, kui oleme Metrics poolt kümne parima kindlustusseltsi seas, mille oleme leidnud, ja see on meie ülevaates pakutav parim ettevõtte omaniku poliitika pakkuja. Ettevõtluses alates Lisaks, kui teie ettevõte kasvab ja potentsiaalsed riskid tõusevad, võite loota, et Progressive pakub kõiki täiendavaid lisavõimalusi, mida teie ettevõte võib lõpuks vajada.

Konossemendi üleandmise tähendus Kui vedaja on kauba vedamiseks vastu võtnud, on konossemendi üleandmisel isikule, kes võib konossemendi alusel nõuda kauba üleandmist, samasugune tähendus kui kauba valduse üleandmisel.

Mereveokiri 1 Saatja või käesoleva seaduse § 39 lõikes 2 nimetatud isik võib nõuda vedajalt konossemendi asemel tunnistust kaupade vastuvõtmise kohta mereveokiri.

Nõuete aegumine 1 Käesolevas peatükis sätestatud vedamisest Kaubanduslikud vara valikud nõuete aegumistähtaeg on üks aasta kauba üleandmisest alates. Kui kauba üleandmise aega ei ole kokku lepitud, algab aegumistähtaeg 60 päeva möödumisel kauba vedajale üleandmisest. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata juhul, kui isikule, kelle vastu hüvitusnõue esitati, ei teatatud kahjust kolme Kaubanduslikud vara valikud jooksul alates ajast, kui tagasinõude esitamiseks õigustatud isik sai teada või pidi teada saama kahjust ja tagasinõude täitmiseks kohustatud isikust.

Sama kahju hüvitamise nõude esitamine uues avalduses ei peata aegumist uuesti.